Sunteți pe pagina 1din 7

Examenul naţional de bacalaureat Proba E.

d)
Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
filiera teoretică - profilul real;
filiera tehnologică - profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
filiera vocaţională - profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I___________________________________________________(30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Digestia enzimatică în intestinul subțire se realizează prin acțiunea combinată a sucului
intestinal, .......................................................................... și ......................................
B 6 puncte
Numiţi două glande endocrine; asociaţi, fiecare glandă endocrină numită, cu câte un
hormon secretat de aceasta.
C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Receptorii auditivi sunt situați în:


a) sclerotică
b) organul Corti
c) ganglionul Scarpa
d) timpan

2. Căile ascendente medulare:


a) conduc comenzi către musculatura striată
b) conduc sensibilitatea auditivă si vestibulară
c) pot fi specifice și nespecifice
d) conduc sensibilitatea vizuală

3. Diabetul insipid este consecință unei afecțiuni a:


a) tiroidei
b) pancreasului
c) hipofizei
d) suprarenalelor

4. Os nepereche al neurocraniului este:


a) mandibula
b) frontal
c) parietal
d) vomer

5. Cromozomul bacterian:
a) este format din ARN
b) este format din cromatină
c) se află în nucleul bacterian
d) are formă circulară
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia
ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Osteogeneza de membrană (endoconjunctivă) asigură creșterea în lungime a oaselor .
2. Cea mai mare parte a oxigenului este transportată de sânge sub formă de oxihemoglobină.
3. Cardiopatia ischemică se datorează insuficientei irigări cu sânge a inimii
.
SUBIECTUL al II-lea______________________________________________(30 de puncte)
A. 18 puncte
Materialul genetic al virusurilor, procariotelor şi eucariotelor este reprezentat de
acizii nucleici.
a) Descrieți alcătuirea nucleotidei ADN și tipurile de nucleotide din ADN
b) Descrieți structura primară a ADN
c) Catena sens a ADN are urmatoarea succesiune de nucleotide: ACCGAATACGCA.
- scrieți secvența de ADN complementară acesteia;
- scrieți succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin transcripţie, dacă a fost
copiată informaţia conţinută de catena sens a ADN .
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.

B. 12 puncte
O persoană cu grupa sangvină B(III) pierde în urma unui accident o cantitate de sânge. În
vederea realizării unei transfuzii se prezintă donatori cu următoarele grupe de sânge: AB(IV),
B(III), O(I). Precizaţi:
a) tipul de aglutinogen (antigen) caracteristic grupei B(III);
b) grupele de sânge compatibile pentru transfuzie;
c) consecinţa unei transfuzii cu sânge de la o grupă incompatibilă;
d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.

SUBIECTUL al III-lea______________________________________________(30 de puncte)


1. 14 puncte
Sănătatea reproducerii presupune ca oamenii să fie capabili să aibă o viaţă sexuală
normală precum şi libertatea lor de a decide momentul reproducerii.
a) Enumeraţi trei contraceptive de barieră;
b) Numiţi hormonii care stimulează secreţia gonadelor şi precizaţi glanda care îi secretă.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut,
utilizând limbajul stiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Anexita;
– Concepţie.

2
2. 16 puncte
Cromozomii conţin informaţia genetică a organismelor.
a) Definiţi cariotipul.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între cromozomii metacentrici şi cei
submetacentrici.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Cromozomii la eucariote“, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. În acest scop respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea cu ajutorul acestora,a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

3
Examenul naţional de bacalaureat Proba E. d)
Probă scrisă la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I____________________________________________________(30 de puncte)
A 4 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte


B 6 puncte
- numirea a două glande endocrine; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea, fiecărei glande endocrine numite, cu hormonul secretat de 2 x 2p.= 4 puncte
fiecare.
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3c; 4b; 5d. 5 x 2p.= 10
puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false: 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) Precizarea celor trei componente ale nucleotidei – baza azotata (purinice si
pirimidinice), pentoza si radicalul fosfat 4 X 1p. = 4p
Precizarea celor 4 tipuri de nucleotide ADN: adenina, timina 4 x 1p.= 4p
guanina, citozina.
b) se refera la structura monocatenara; 2 x 1p.= 2p
legaturile dintre nucleotide sunt legaturi fosfodiesterice puncte
c) ADN complementar TGGCTTATGCGT 2
puncte
ARNm UGGCUUAUGCGU 2
puncte
d)Formularea cerinței 2
puncte
rezolvarea cerinței 2
puncte

B 12 puncte

a) tipul aglutinogenului caracteristic grupei B (alfa); 2 x 1p.= 2 puncte


b) grupele de sânge ale donatorilor posibili (B și O ); 2 x 2p.= 4 puncte

4
c) consecinţa unei transfuzii cu sânge incompatibil; 2 puncte
d) formularea cerintei; 2 puncte
- rezolvarea cerintei. 2 puncte

SUBIECTUL al III - lea_____________________________________________(30 de puncte)

1. 14 puncte

a) enumerarea a trei contraceptive de barieră; 3 x 1p.= 3 puncte


b) numirea hormonilor care stimulează secreţia gonadelor; 2 x 1p.= 2 puncte
- precizarea glandei care secretă hormonii respectivi 1 punct
c) construirea a patru enunturi afirmative, utilizând limbajul stiintific adecvat,
folosind, în acest scop, informatii referitoare la continuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte

a) definirea cariotipului; 2 puncte


b) precizarea unei asemănari şi a unei deosebiri între cromozomii metacentrici şi cei
submetacentrici; 2 x 2p.= 4 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informatia stiintifică adecvată, respectându-se cerintele:
- pentru fiecare notiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenta textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare notiune este
folosită corect, în corelatie cu celelalte notiuni, se acordă 4 p. 4puncte

5
6
7

S-ar putea să vă placă și