Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMNAZIALA NR.

2
Comuna Barcea jud. Galati
Tel./Fax : 0236/335394
e-mail : sc2barcea@yahoo.com

PROIECT DE LECŢIE
I. DATE GENERALE:

Clasa: a VIII-a
Profesor: Vasile Sorina Mădălina
Domeniul / Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere
Titlul lecţiei: Înmulţirea, împărţirea şi ridicarea rapoartelor de numere reprezentate prin litere
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: Laboratorul de matemtică
Durata: 50 minute

II. COMPETENŢE GENERALE:

CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
CG2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.
CG3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete.
CG4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

III. COMPETENŢE SPECIFICE:


CS1 Utilizarea terminologiei aferentă noţiunii de raport de numere reprezentat prin litere;
CS2 Diferentierea informaţiilor dintr-un enunţ matematic după natura lor;
CS3 Analizarea veridicitatii unor rezultate obţinute prin calcul;
CS4 Manifestarea perseverenţei în rezolvarea unor probleme, propunerea de soluţii sau metode
alternative de rezolvare.

IV. COMPETENŢE DERIVATE

A.Cognitive:
CC1 să inmulţească, să împartă şi să ridice la putere rapoarte de numere reale reprezentate prin
litere;
CC2 să rezolve exerciţii în care intervin ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor;
CC3 să aplice noţiunile învăţate în calcule numerice;
CC4 să aplice noţiunile învăţate în calcule numerice.

1
B: Psiho-motorii:
CP1: Aşezarea corectă în pagină;
CP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă;
CP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite.

C: Afective:
CA1: Participarea activă la lecţie;
CA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii;
CA3: Reacţionarea pozitivă, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
CA4: Manifestarea spiritului de competiţie,ordine şi disciplină;
CA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi;
CA6: Dezvoltarea simţul estetic şi critic.

V. STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode şi procedee: - conversaţia (euristică, examinatoare)


- explicaţia,
- învăţarea prin problematizare,
- metoda exerciţiului,
- transferarea cunoştinţelor,
- problematizarea,
- învăţarea prin descoperire,
- observaţia sistematizată
Resurse: a) materiale: - Manual de matematica clasa a VIII-a
- Culegeri de probleme
- cretă albă, cretă colorată, markere colorate
- Fişã de lucru
b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare
- activităţi frontale, individuale;

Forme de organizare: frontal, individual.

VI. MATERIAL BILIOGRAFIC:


- Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară : matematică şi ştiinţe
- Ion Petrică, Victor Bălşeanu, Iaroslav Chebici, MATEMATICĂ, Ed. Petrion, Bucureşti, 2004 ;
- Ştefan Mărăndoiu, Marius Perianu, Dumitru Săvulescu, Matemtică, Ed. Art, Clubul
Matematicienilor

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele lecţiei OB ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE Evaluare
(durata) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Resurse
organizare procedee
1. - asigură condiţiile optime pentru - elevul de serviciu anunţă Conversaţia
Moment desfăşurarea lecţiei; elevii care sunt absenţi
- notează absenţii; - pregătesc materialele necesare
organizatoric - verifică dacă există materialele desfăşurării activităţii.
( 2’) necesare desfãşurãrii lecţiei şi dacă toţi - elevii se pregătesc pentru lecţie
elevii au pe bancă cele necesare.
2. -verifică frontal tema, calitativ şi -elevii comunică Frontal Conversaţia Tabla Orală
Verificarea cantitativ (prin sondaj) şi noţiunile rezultatele/problemele Expunerea Cretă albă Frontală
cunoştinţelor predate anterior şi rezolvă eventualele întâmpinate în rezolvarea Explicaţia Culegere de
anterioare şi neclarităţi/nelămuriri întâlnite. temei Exerciţiul matematică
verificarea - un elev iese la tablă şi Problematizarea Caiete
temei - verifică tema elevilor prin sondaj rezolvă exerciţiul sub
(3’) folosind dialogul profesor-elev, elev- îndrumarea profesorului
elev, prin confruntarea rezultatelor. - prezintă la control caietele de
-verifică nivelul de aprofundare a teme;
cunoştinţelor asimilate orele anterioare -corectează acolo unde este
despre “ Adunarea şi scăderea cazul.
rapoartelor de numere reprezentate -răspund la întrebările
prin litere” profesorului.

3. Captarea Ne propunem să continuăm operaţiile cu Elevii care ştiu raspunsul la Frontal Conversaţia Orală
rapoartele de numere reprezentate prin întrebare vor ridica mâna şi Individual Expunerea Frontală
atenţiei litere, şi anume să discutăm înmulţirea, vor aştepta să fie numiţi de Explicaţia
(2’) împărţirea şi ridicarea la
profesor pentru a răspunde.
putere; Problematizarea
Câte un elev va răspunde la
întrebările profesorului.
4. Anunţarea -Anunţarea şi scrierea pe tablă a -Elevii notează în caiet titlul Frontal Conversaţia Tabla
temei şi a titlului lecţiei: lecţiei : Expunerea Caiete
«  Înmulţirea, împărţirea şi « Înmulţirea, împărţirea şi Explicaţia Flipchart
obiectivelor
ridicarea rapoartelor de numere ridicarea rapoartelor de
( 3’) reprezentate prin litere ” numere reprezentate prin
litere ”
-Informarea elevilor asupra - Scriu titlul lecţiei în caiete şi
obiectivelor principale ale lecţiei care sunt atenţi la expunerea
vor fi prezentate pe flipchart. obiectivelor lecţiei
5. Dirijarea Înmulţirea rapoartelor Scriu înmulţirea rapoartelor Frontal Conversaţia Tabla Orală
3
învăţării pe caiete şi sunt atenţi la individual Explicaţia Cretă albă Frontală
(15’) explicaţiile oferite de Problematizarea
profesor. Exerciţiul
Transferarea
cunoştinţelor

Observaţie!
Numitorii şi numărătorii se Scriu observaţia şi exemplele
descompun, dacă este posibil, în făcute de profesor pe tablă.
factori pentru o posibilă
simplificare pe diagonală.

Profesorul scrie câteva exemple pe


tablă şi le rezolvă împreună cu
elevii:

Împărţirea rapoartelor Scriu împărţirea rapoartelor


pe caiete şi sunt atenţi la
explicaţiile oferite de
profesor.

Profesorul scrie câteva exemple pe Scriu exemplele făcute de


tablă şi le rezolvă împreună cu profesor pe tablă şi pun
elevii: întrebări atunci când au
nelămuriri.

4
Scriu ridicarea la putere a
Ridicarea la putere a rapoartelor rapoartelor rapoartelor pe
caiete şi sunt atenţi la
explicaţiile oferite de
profesor.

Scriu exemplele făcute de


Profesorul scrie câteva exemple pe profesor pe tablă şi pun
întrebări atunci când au
tablă şi le rezolvă împreună cu
nelămuriri.
elevii:

6. Evaluarea -Elevii care s-au remarcat la începutul Elevii remarcaţi îi mulţumesc Conversaţia Aprecieri
progresului orei şi pe parcursul acesteia fiind activi profesorului Explicaţia verbale
realizat (1’) şi răspunzând corect întrebărilor Frontală
profesorului sunt notaţi si lăudaţi.
7. Obtinerea Propun elevilor o fişă de lucru care Ascultă indicaţiile profesorului Explicaţia Conversaţia Tabla Frontal
performanţei şi anterior le-a fost distribuită. Voi şi rezolvă exerciţiul la tablă; Exerciţiul Explicaţia Fişe de lucru Individual
accentua astfel importanţa asimilării de Notează în caiete. Munca Exerciţiul
asigurarea către elevi a acestor cunoştinţe. individuală
feedback-ului Rezolvă exerciţiile din fişă de
(20’) lucru.
8. Concluzii şi Se verifică dacă au ramas nelămuriri / Elevii intreabă eventuale Conversaţia Aprecieri
enunţarea neclarităţi, respectiv în ceea ce priveşte dificultăţi. Explicaţia verbale
rezolvarea temei pentru acasă. Exemplificarea
temei pentru -Vor primi ca temă exerciţiile din
acasă Problematizarea
culegere
Algoritmizarea
( 4’)

5
6

S-ar putea să vă placă și