Sunteți pe pagina 1din 5

PROGNOZĂ DIDACTICĂ

PROPUNĂTOR: Bojoga Angela


DATA 2 aprilie 2019
CLASA a X-a B
OBIECTUL Psihologie
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
SUBIECTUL: reactualizare - Motivaţia
predare - Voinţa
TIPUL LECŢIEI: mixt
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, în diade şi individuală
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, exemplul, exerciţiul,
conversaţia euristică, problematizarea
MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru
videoproiector
prezentare Power Point
COMPETENŢE GENERALE
- aplicarea cunoştinţelor specifice psihologiei în realizarea sarcinilor propuse;
- cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul grupului;
COMPETENŢE SPECIFICE
- identificarea proceselor psihice şi a legăturilor dintre ele;
- analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete;
COMPETENŢE OPERAŢIONALE
- O1 să utilizeze în exprimare concepte specifice psihologiei;
- O2 să definească conceptele-cheie;
- O3 să identifice trebuinţele care se manifestă frecvent în conduita umană şi să le
ierarhizeze;
- O4 să găsească exemple din experienţa proprie de viaţă referitoare la implicarea voinţei
în diverse activităţi;
- O5 să-şi aprecieze propriile calităti volitive;
- O6 să utilizeze noţiunile nou însuşite în situaţii diverse.

INFORMAŢIE DIAGNOSTICĂ

Clasă de elevi cu potenţial mediu; elevii se limitează la conţinuturile reţinute în clasă; au un


vocabular limitat; participă la discuţii iniţiate de profesor cu argumente din sfera experienţei
lor de viaţă; majoritatea elevilor provin din medii sărace cultural; o parte dintre ei sunt
navetişti. Grupul de elevi este slab coeziv, iar in orele de psihologie doresc sa diminuez acest
aspect.
Secvenţele Comp. Conţinutul lecţiei Strategii Evaluare
lecţiei operaţ. didactice
1. Reactualizarea O1;O2; Moment organizatoric; se face prezenţa. -organizarea frontală; Se consideră
noţiunilor însuşite O3 Se reactualizează noţiunile însuşite în lecţia - conversaţia performanţă dacă toţi
anterior anterioară - Motivaţia. elevii şi-au însuşit
Ce este motivaţia? corect conceptele
12’ Cum explicaţi principiul homeostaziei? cheie
Care este cea mai cunoscută clasificare
(ierarhizare) a trubuinţelor?
Daţi exemple de câteva trebuinţe care se
impun în conduita umană.
Elevii se grupează câte doi şi vor comenta în
scris , în câteva fraze textul: “Mulţi dintre noi -organizarea clasei in -aprecieri prin
avem prejudecăţi. Nu ne plac bătrânii, sau cei diade calificative
de altă etnie. Ele nu sunt justificate prin -exerciţiul
argumente ştiinţifice. Faptul ca nu ne plac ne
îndreptăţesc să avem un comportament violent
fizic sau verbal faţă de aceste persoane? De
ce?”
Se citesc în faţa clasei câteva argumenteşi se
extrage ideea ca omul are un comportament
modelat socio-cultural şi îşi poate înfrâna
pornirile violente, deci simplul fapt că „nu ne
place” nu este un motiv suficient pentru a
acţiona în manieră violentă.

2. Anunţarea temei În strânsă legătură cu lecţia precedentă vom -organizarea frontală;


şi a obiectivelor învăţa astăzi despre un alt proces reglator al - conversaţia
conduitei şi anume VOINŢA. La sfârşitul orei
3’ voi va trebui să ştiţi:
 Definiţia şi caracterizarea voinţei
 Componentele activităţii voluntare
 Etapele actelor voluntare
 Calităţile voinţei
3. Prezentarea O4; Ce este voinţa? Când dăm dovadă de voinţă? -organizarea frontală;
optimă a Să luăm drept exemplu o zi obişnuită din viaţa - conversaţia
conţinutului voastră. Puteţi observa ca trebuie să faceţi în -explicaţia,
permanenţă alegeri şi că sunt destul de -exemplul,
25’ numeroase situaţiile în care trebuie să depuneţi -exerciţiul;
efort voluntar.
Se prezină definiţia voinţei şi câteva
caracteristici ale sale, precum şi
componentele activităţii voluntare.
Implicarea voinţei în vederea depaşirii
anumitor obstacole sau îndeplinirii unor
obiective, presupune parcurgerea unor etape.
Se prezinta etapele actelor voluntare.
Se cere elevilor să exemplifice facând apel la
experienta de viaţă.
Se expun principalele calităţi ale voinţei. -organizarea individu- -aprecieri prin
O5; Elevii au ca sarcină de lucru aprecierea ală a colectivului; calificative;
propriilor calităti volitive. -exerciţiul;
În paralel, propunătorul expune pe ecranul
videoproiectorului o prezentare Power Point
cu noţiunile cheie predate.
4. Realizarea feed- O6; Exerciţii:
back-ului 1. Scrieţi pe o foaie de hârtie împărţită în două -organizarea individu- Se consideră
7’ coloane: în stânga activităţile, lucrurile pe care ală a colectivului; performanţă dacă toţi
le-aţi dus la bun sfârşit în ultima perioadă ( 6 -exerciţiul; elevii rezolvă 80%
luni), iar în dreapta ce aţi început şi nu aţi din sarcina dată.
finalizat.
Comparaţi cele două coloane şi veţi afla cum
staţi cu voinţa.
2. Identificaţi şi descrieţi calităţile voinţei aşa
cum sunt ele sugerate de imaginile următoare. -organizarea frontală; -aprecieri prin
(se prezintă în faţa clasei trei imagini). -exerciţiul; calificative;
3. Citiţi cu atenţie următoarele proverbe şi, - conversaţia;
apoi, precizaţi ce calităţi ale voinţei sunt -problematizarea;
implicate. Argumentaţi răspunsul vostru.
- Buturuga mică răstoarnă carul mare.
- O cusătură la timp scuteşte o sută.
- Cine nu vrea când poate, atunci când vrea,
nu poate.
- Picătura mică găureşte piatra tare.
5. Anunţarea şi Daţi un exemplu de implicare a voinţei în
explicarea temei diminuarea impulsivităţii, de înfrânare a
pentru acasă. acesteia şi analizaţi etapele parcurse.
3’