Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: Psihologie Responsabil Arie Curriculară, Avizat

Clasa: a X a A 1 oră/săptămână Prof. Director adj.,


Profesor: PROF.
NR. .........../....................................
Programa școlară nr. 4598/31.08.2004

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2019 – 2020

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor
personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii
1.2 Identificarea legăturilor între procesele psihice
1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalităţii
1.4. Recunoaşterea unor tipuri de relaţii interpersonale, a unor comportamente şi atitudini sociale în situaţii date
2.1. Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete
2.2 Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare şi prin utilizarea unor instrumente adecvate de măsurare
2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a personalităţii celorlalţi
2.4. Evaluarea unor tipuri de comportament psihosocial în contexte situaţionale date
3.1 Relaţionarea eficientă/cooperarea cu ceilalţi în colectarea, interpretarea şi evaluarea informaţiilor referitoare la procese şi manifestări psihice
3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu ceilalţi, a unor trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în activitate
3.3. Rezolvarea, prin cooperare cu ceilalţi a unor situaţii problemă cu ajutorul cunoştinţelor de psihologie
4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă
4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie
4.3. Adecvarea conduitei psiho-sociale la diferite situaţii
5.1. Caracterizarea profilului unui participant responsabil şi eficient la luarea deciziilor în comunitate
5.2. Manifestarea unor comportamente prosociale necesare participării la rezolvarea problemelor comunităţii

1
Nr. de ore Obs.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.*
alocate
Noțiuni introductive 1 S1
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia
4.1.; 4.2. Psihicul şi caracteristicile acestuia 1 S2
personalităţii
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia
personalităţii 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 4.1. Procese cognitive senzoriale-caracterizare generală 1 S3
Procese cognitive senzoriale
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia Procese cognitive superioare:
personalităţii 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.1.; 4.1. - Gândirea 4 S4-S7
Procese cognitive superioare - Memoria
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia 3.1.; 4.1. Procese cognitive superioare:
personalităţii - Imaginaţia 3 S8-S10
Procese cognitive superioare - Limbajul
Evaluarea rezultatelor şcolare 1.1; 1.2; 2.1; 2.2. 1 S11
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia Procesele reglatorii:
personalităţii 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.1.; 4.1. - Motivaţia 2 S12-S14
Procesele reglatorii - Voinţa
Practică
Recapitulare semestrială și încheierea mediilor 1 S15 Clasa a
Procese psihice şi rolul lor în evoluţia Procesele reglatorii: X-a A:
personalităţii - Afectivitatea S13, S29,
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.1.; 4.1. 3 S16-S18
Procesele reglatorii - Atenţia S30

Structura şi dezvoltarea personalităţii 1.3; 4.1; 4.2. Caracterizarea generală a personalităţii 1 S19
Structura şi dezvoltarea personalităţii Temperamentul
1.3; 2.3; 4.2.
Aptitudinile 3 S20-S22
-Inteligenţa ca aptitudine generală
Exerciţii aplicative 1.3; 2.3; 4.2; 5.1 1 S23
Evaluarea rezultatelor şcolare 1.1;1.2; 2.1; 2.2 1 S24
Structura şi dezvoltarea personalităţii 1.3; 2.3; 4.2; 5.1. Caracterul 2 S25, S26
Structura şi dezvoltarea personalităţii 1.3; 2.3; 4.2; 5.1. Creativitatea 1 S27
Conduita psihosocială Imaginea despre sine şi percepţia socială a imaginii de sine 1 S28
Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea
1.4; 2.4; 3.3; 4.3; 1 S31
personalităţii
Comportamente pro şi antisociale 1 S32
Săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare S33
Invitaţie la Autocunoaştere 3.3; 4.3. 1 S34
*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2019-2020.
Pentru filiera tehnologică, planificarea calendaristică anuală va fi adaptată potrivit numărului total de ore prevăzut în planul-cadru de învăţământ în vigoare, precum și potrivit
prevederilor referitoare la filiera tehnologică din cadrul ordinului de ministru privind structura anului școlar curent.
*Planificarea calendaristică are în vedere săptămânile de practică. Derularea activității didactice respectă perioadele de desfășurare a practicii de specialitate specifice clasei a
X-a A.