Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul National “Dimitrie Cantemir”, Onesti Prof Dana –Cerasela Sticlaru

Elev..... Data

Test la logica, argumentare si comunicare

I. Subiectul I................................................................30 p

I. A. Precizati care este raspunsul corect. ..........................20 puncte

1. Indicatorii logici ai argumentării sunt:


a. premisele și concluzia;
b. teza și argumentele;
c. expresii tipice prin care se pun în evidență premisele și concluzia unei
inferențe;
d. expresii tipice prin care se indică validitatea unei inferențe.

2. Afirmaţia falsă despre inducţia incompletă este:


a. fiecare element al clasei este examinat;
b. concluzia are un caracter amplificator ȋn raport cu premisele;
c. este o modalitate de raţionament ipotetic;
d. concluzia are un caracter probabil ȋn raport cu premisele.

3. Un şir corect ordonat descrescător extensional este :


a. demonstraţie, demonstraţie directă, argumentare, demonstraţie deductivă;
b. argumentare, demonstraţie, demonstraţie deductivă, demonstraţie indirectă;
c. demonstraţie indirectă, demonstraţie directă, demonstraţie, argumentare;
d. demonstraţie, demonstraţie inductivă, demonstraţie directă, argumentare.

4. O regulă de corectitudine a operaţiei de clasificare este:


a. regula afirmării;
b. regula inconsistenţei;
c. regula celor trei criterii;
d. regula completitudinii.

5. Un element al operaţiei de clasificare este:


a. definiendum;
b. clasa, adică noţiunea cea mai puţin generală dintr-o operaţie de clasificare;
c. obiectul clasificării;
d. relaţia de clasificare.

6.Raţionamentul inductiv complet este:


a. o generalizare într-o clasă infinită de obiecte;
b. o inferenţă prin care se examinează toate cazurile existente;
c. o trecere de la examinarea tuturor cazurile existente la examinarea unei părţi dintre
acestea;
d. o particularizare într-o clasă finită de obiecte.

7. Propozitia Doar unele lebede nu sunt pasari albe. este:

a) Categorica
b) Neexclusixa,
c) Exceptativa

1
d) Excluziva

8. Termenul Atitudini indecente este:

a) Negativ, singular, general, concret,


b) Pozitiv, simplu, compus, nevid,
c) Negativ, compus, general, colectiv
d) Distributiv, vag, absolut, nevid

9. Fundamentul demonstratiei se mai numeste:

a )principia demonstrandi,

b) definiendum

c) obiectul demonstratiei

d) demonstrandum

10. În legătură cu teza de demonstrat trebuie respectate urmatoarele reguli

a)Argumentele demonstraţiei trebuie să fir adevărate, deoarece ştim că din adevăr decurge în mod valid numai adevărul
şi că din adevăr decurge în mod valid numai adevărul şi că respingerea unei propoziţii este echivalentă cu acceptare
opusei sae în baza raportului de contradicţie şi că mulţimea argumentelor opusei sale în baza raportului de contradicţie şi
că mulţimea argumentelor demonstraţiei este necontradictorie.

b)Demonstraţia argumentelor este independentă de demonstrarea tezei,astfel încât argumentele să constituie un temei
suficient pentru teza de demonstrat.
c) Demonstraţia trebuie să fie corectă, adică teza să decurgă din argumente conform cu regulile logice

d) propozitia sa fie cel putin o propoziţie probabilă

B.
Fie termenii A, B, C şi D. A şi B au cel putin un termen comun, D are ca gen termenul
B şi ȋn raport de contrarietate cu C şi A. Termenul C este ȋn raport de ȋncrucişare cu termenul
B şi contrariul termenului A. Prin urmare, nu se poate afirma că:

a. Unii D sunt B;
b. Niciun C nu este A;
c. Toţi B sunt D;
d. Unii B nu sunt A.

- realizati diagrama Euler.........................4 puncte

- precizati valoarea de adevar a propozitiilor de la punctual b)..........................4 puncte

- ) Daţi exemplu de (numiți) termeni care să corespundă, integral, cerințelor precizate mai sus.
2 puncte
SubiectuII 30 de puncte)

Se dau următoarele propoziţii:

1. Majoritatea eforturilor sunt lipsite de succes.


2. Toate salile de lucru sunt utilizate deoarece au căi de acces..
3. Unele verificari periodice respecta normele de igiena.
2
4. Niciun sportiv de performanta nu este lipsit de conditie fizica buna.

A.Precizaţi formulele standard pentru propoziţiile de mai sus. 2 puncte

B. Construiti atat in limbaj natural, cat si in limbaj formal, subalterna propozitiei1, contradictoria propozitiei 2, subcontrara
propozitiei 3, contrara propozitiei 4………… 8 puncte

C. Aplicati explicit operatiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si obversa corecte ale fiecareia dintre
propozitiile 2 si 3, atat in limbaj natural, cat si in limbaj formal.

D. Construiti, atat in limbaj formal, cat si in limbaj natural conversa obversei propozitiei 3.

E. Doi elevi opineaza astfel:

X: Daca toate cutremurele sunt miscari ale placilor tectonice, atunci toate miscarile de placi tectonice sunt cutremure.

Y: Daca unele sedii de firme de consultanta tehnica sunt in cladiri inalte , atunci unele sedii de firme de consultanta
tehnica nu se afla in cladiri joase.

Pornind de la aceasta situatie:

a) scrieti, in limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte


b) explicati corectitudinea rationamentelor formalizate. 4 puncte

SubiectuIII 30 de puncte

A..Fie următoarele două moduri silogistice: aoo-1, iao-3

a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj
natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.
8 puncte
b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, dar si prin regula distribuirii termenilor validitatea oricăruia dintre
cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.
6 puncte

B. Construiţi, în limbaj natural, un argument cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia “Unii artisti nu au succes la
public” 6 puncte

C. Fie urmatorul silogism: In masura in care toti lenesii sunt lipsiti de preocupari, unii oameni lipsiti de preocupari sunt persoane
inactive, iar unele persoane inactive sunt lenese.

a) precizati termenul minor al silogismului dat.

b) mantionati, in limbaj natural, teza si premisa majora a silogismului dat. 4 puncte

D. Fie urmatoarea definitie:

Omul este o fiinta sociala

a) Precizati o regula de corectitudine pe care o incalca definitia data. 2 puncte


b) Numiti o alta regula de corectitudine a definirii, diferita de regula identificata la punctul a) si construiti o definitie care sa o
incalce, avand ca definit termenul „Om”.
4 puncte

3
4