Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE LECTIE

Data: 04.06.2014
Scoala: Colegiul Tehnic Turda
Profesor: Diana Silaghi
Aria curriculara: Om si Societate
Disciplina: Logica, Argumentare si Comunicare
Clasa: a IX-a A
Unitatea de continut: Tipuri de argumentare
Titlul lectiei: Tipuri de argumentare inductiva
Tipul activitatii: Lectie de insusire de noi cunstinte si deprinderi, de fixare, consolidare a
cunostintelor si evaluare a cunostintelor si deprinderilor
Competente specifice:
- Identificarea tipurilor de argumentare formulate in limbaj natural sau formal
- Identificarea tipurilor de argumentare inductive
- Identificarea rolului acestor tipuri de argumentare in stiinta
- Sustinerea unui comportament activ prin utilizarea corecta a diferitelor tipuri de
argumentare
- Utilizarea unor rationamente adecvate in luarea deciziilor
Competente derivate( operationale), la sfarsitul lectiei toti elevii:
- O1.Prin comparatie cu un argument deductiv, vor fi in masura sa recunoasca tipurile de
argumentare inductiva
- O2. Cu ajutorul exemplelor date ( pe cele doua planse), vor fi capabili sa identifice
caracteristicile tipurilor de argumente inductive
- O3. Cu ajutorul caracteristicilor identificate, vor fi in masura sa recunoasca fiecare tip de
argumentare inductiva
- O4. Prin enumerarea a cel putin doua caracteristici a fiecarui tip de argument inductiv,
vor fi capabili sa construiasca argumente inductive
- O5. Prin intermediul sarcinilor de grup si a responsabilitatilor asumate, vor fi capabili sa-
si asume diferite roluri in grup
- O6. Asumand si interiorizand responsabilitatile date, vor fi capabili sa dovedeasca
stapanire de sine si autocontrol
Durata: 50 minute
Strategii didactice:
 Resurse procedurale:
Explicatia, conversatia, invatarea prin descoperire, observatia, exercitiul
Metoda R.A.I.,Metoda explozia stelara, rebus
 Resurse materiale(Mijloace de invatamant):
-Fise de lucru, coli de carton, minge, jetoane confectionate.
-Elena Lupsa, Victor Bratu, Maria Dorina Stoica – “Logica si argumentare” -
manual de clasa a IX-a, Editura Corvin, Deva, 2004
- Elena Lupsa, Victor Bratu, Maria Dorina Stoica – “Logica si argumentare,
Caietul elevului Clasa a IX a” , Editura Corvin, Deva, 2004

1
Secventele Timp Ob. Elemente esentiale de continut Strategii didactice Evaluare
lectiei oper. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace
1.Moment 2 min Asigura climatul necesar Se pregatesc de lectie.
organizatoric desfasurarii in bune conditii a
lectiei.
Verifica prezenta elevilor la
ora.
2.Verificarea 4 min O1 Verifica prin intermediul Participa la joc, adresand Metoda R.A.I minge Orala
cunostintelor O5 jocului noţiunile referitoare la colegilor intrebari, (raspunde, Notare prin
anterioare silogism si argumentele reordonându-şi în plan mental arunca, calificativ
inductive (definitie, structura, noţiunile insusite anterior. intreaba)
figuri si moduri silogistice,
legi generale ale silogismului,
caracterizarea generala a
argumentelor inductive)
3.Activitate 4 min O2 Se va realiza, discutand pe Parcurg toate etapele necesare Conversatia Plansa NR 1 Apreciere
pregatitoare marginea plansei NR 1,care pentru verificarea validitatii verbala
este prezentata elevilor: silogismului cu ajutorul Orala
-care este deosebirea diagramelor Venn.
dintre cele doua tipuri de Observa diferenta de Comparatia
rationamente? constructie intre un silogism
-cum este concluzia in si un argument nedeductiv
cazul primului argument Plansa nr 1
si cum este concluzia in Elevii vor identifica
cazul celuilalt argument? Silogismul
- Cum rezulta concluzia si vor lipi pe plansa jetoanele
in cazul silogismului si corespunzatoare termenilor
cum rezulta concluzia in silogismului , identificand
cazul celuilalt argument? formula de inferenta si modul
acestui silogism.
Elevii vor observa faptul ca in
cazul silogismului
2
-concluzia nu este mai
generala decat premisele si
este certa,
- premisele reprezinta un
temei suficient pentru
concluzie ;
-concluzia este dedusa cu
necesitate din premise
In cazul celuilalt argument
-concluzia spune mai multe
decat spun premisele, deci
este mai generala,
-premisele nu reprezinta un
temei suficient pentru
concluzie
-concluzia rezulta cu
probabilitate ( nu cu
necesitate) din premise
-se va observa si faptul ca in
exemplul dat din premise
adevarate se poate deduce o
concluzie falsa- acest fapt se
intampla doar in cazul
argumentelor de tip inductiv
Toate aceste observatii se vor
retine.
4.Anuntarea 2 min Se anunta subiectul lectiei, Asculta cu atentie obiectivele Observa-rea
temei noi si a precum si obiectivele lectiei si noteaza titlul lectiei sistemati-ca a
obiectivelor operationale. in caietele de notite elevilor
lectiei Se scrie titlul lectiei pe tabla:
Tipuri de argumente
inductive

3
5.Dirijarea 24 Se vor realiza urmatoarele -asculta ceea ce li se
invatarii min aspecte relevante pentru tema comunica; Conversatia; Observa-rea
anuntata: -se grupeaza conform cerintei Plansa NR2 comportament
-organizarea clasei in 5 grupe ului elevilor
de cate 5 elevi. in timpul
Se va spune ca argumentele lucrului
inductive sunt de doua feluri pe grupe
si anume:
Inductia a)completa
O2 b)incompleta
Iar randul ei, inductia
O3 incopleta poate fi:
O4 Enumerativa si Stiintifica
O5 Se analizeaza pe rand cele Apreciere
O5 patru tipuri de inductii: verbala
O6 Se foloseste plansa NR2 cu Elevii, lucrand in echipe, pe Explicatia;
exemplul argumentului baza intrebarilor din fisa nr
inductiv complet si li se cere 1vor identifica urmatoarele
elevilor grupati fiind, sa caracteristici, (pe care le vor
identifice caracteristicile scrie pe jetoane, care apoi vor
acestui tip de argument pe fi lipite pe Plansa nr 2)
baza intrebarilor din Fisa -clasa de la care se porneste
NR1. generalizarea este finita si cu
Apoi li se cere sa scrie nr redus de obiecte
schema de inferenta -se analizeaza fiecare element Problematiza-
corespunzatoare al clasei rea:
argumentului. -concluzia este certa, Plansa nr 2
Pe baza caracteristicilor si a adevarata, generala si exprima Metoda Fisa nr 1
schemei decelate , vor defini intr-o forma concisa ceea ce explozia stelara
inductia completa. spun premisele
Este rationamentul -se poate folosi doar in cazuri
nedeductiv in care exceptionale , atunci cand se
generalizarea porneste de la o poate examina fiecare element
clasa finita de obiecte, clasa al clasei, din aceasta cauza
4
in care sunt analizate toate inductia completa are o
obiectele existente. Concluzia valoare redusa pentru
este certa. Se va scrie cunoastere(stiinta)
Formula de inferenta: Vor defini inductia completa
A1,A2,A3 sunt B pe baza caracteristicilor
A1,A2,A3(si numai ele) sunt decelate si a schemei de
elementele clasei C inferenta dedusa.
Prin urmare, toate elementele
clasei C sunt B

Se foloseste plansa NR2 Elevii identifica urmatoare


Li se cere elevilor sa caracteristicile cu ajutorul Fisa nr 2
identifice caracteristicile Fisei nr 2 si vor lipi pe plasa Plansa nr 2
acestui tip de rationament si Nr 2 jetoanele completate: Metoda
sa identifice schema de -concluzia este plauzibila explozia stelara
inferenta corespunzatoare. -premisele nu sunt un temei
Pe baza caracteristicilor suficient pentru concluzie
decelate si a schemei de -concluzia are un caracter
inferenta, elevilor li se amplificator in raport cu
solicita sa defineasca acest tip premisele din care este dedusa
de argument inductia -este importanta pentru
incompleta cunoasterea stiintifica
Se va defini inductia Vor identifica schema de
incompleta. inferenta si apoi vor define
Este rationamentul acest tip de argument.
nedeductiv in care
generalizarea porneste de la o Vor nota pe caiete
parte din elementele unei
clase, fara a de analiza toate
cazurile existente. Concluzia
este probabila.
Se va scrie pe tabla
Schema de inferenta
A1,A2,A3….au proprietatea
5
X
A1,A2,A3…sunt elementele
claseiC
Prin urmare, probabil toate
elementele clasei C au
proprietatea X
Se va scrie pe tabla: Folosind exemplul din Plansa nr 2
Inductia incompleta este Plansa NR2 si fisa nr 3 elevii Metoda Fisa nr 3
1)Inductie enumerativa vor identifica caracteristici, explozia stelara
2)inductie stiintifica scriindu-le pe jetoane pe care,
1)Se va defini inductia mai apoi, le vor lipi pe plansa
enumerativa. NR2
Este argumentul inductiv care Elevii vor identifica urm. Explicatia
consta in deducerea unei caracteristici ele inductiei
concluzii generale despre o enumerative:
clasa de obiecte, pornind de -se foloseste mult in
la enumerarea aleatorie a cunoasterea comuna
unor cazuri particulare. -se bazeaza pe simpla
Concluzia are o probabilitate constatare a unor fapte sau
scazuta fenomene Tabla
Pe baza exemplului de pe -premisele sunt rezultatul
plansa nr 2 elevii sunt unor observatii neorganizate
solicitati sa identifice cateva -gradul de probabilitate al
caracteristici ale acestui tip de concluziei este foarte redus
argument inductive -este folosita limitat in stiinta

2)Se va defini inductia Folosind exemplul din


stiintifica. Plansa NR2 si fisa nr 4 elevii Metoda Plansa nr 2
vor identifica caracteristici, explozia solara Fisa nr 4
Este argumentul inductiv care scriindu-le pe jetoane pe care,
se bazeaza pe analiza mai apoi, le vor lipi pe plansa
organizata a datelor obtinute NR2
prin observatie si experiment Elevii vor identifica urm.
stiintific.Se va scrie pe tabla: Caracteristici:
6
Schema de inferenta -foloseste observatia si
A poseda in mod necesar experimental stiintific
proprietatea X -bazandu-se pe observatie si
A apatine clasei de obiecte C experiment stiintific , gradul
Prin urmare, probabil toata de probabilitate al concluziei
clasa C are proprietatea X este mult mai mare decat in
Pe baza exemplului din cazul inductiei enumerative
plansa NR2 , elevii sunt -foloseste metode speciale de
solicitati sa identifice cercetare inductiva
caracteristicile acestui tip de
argument inductiv.

6. Realizarea 7 min Se trec in revista elementele – Vor dezlega rebusul Exercitiul Fisa cu Observare
feedback-ului; O2 cheie ale temei. rebus sistematica a
obtinerea O3 Se va realiza cu ajutorul comportament
performantei O4 rebusului ului elevilor
Evaluarea.

7.Evaluarea 7 min Li se cere elevilor Executa ceea ce li se cere. Exercitiul Caietul de orala
performante- O4 saconstruiasca un argument logica al Autoevaluare
lor si din inductiv prin care sa elevului
asigurarea intemeieze urmatoarea
transferului teza”Omul este o fiinta care
intarzie mereu” din Caietul
de logica al elevului

7
PLANSA NR 1

Se dau urmatoarele rationamente:

a)Toate persoanele cu studii superioare sunt comunicative b) Heliul este un gaz incolor si inodor
Toate persoanele cu studii superioare sunt inteligente Hidrogenul este un gaz incolor si inodor
Unele persoane inteligente sunt comunicative Oxigenul este un gaz incolor si inodor
Heliul, Hidrogenul si Oxigenul sunt gaze
Prin urmare , probabil toate gazele sunt incolore si inodore

1) Identificati tipul argumentelor respective


2) Ce fel de propozitii intra in alcatuirea unui silogism?
3) Care este deosebirea dintre cele doua argumente?
4) Cum este concluzia din punct de vedere al gradului de generalitate in raport cu premisele?
5) Ce fel de temei reprezinta premisele pentru concluzie in cazul fiecarui argument?
6) Cum este dedusa concluzia din premise?

8
FISA NR 1
Raspundeti la urmatoarele intrebari ( raspunsurile le veti scrie pe jetoane):

1) Ce se analizeaza in premise in cazul inductiei comlplete?


a) Fiecare element al clasei
b) Niciun element

2) Cum este concluzia in cazul inductiei complete?


a) Adevarata
b) Falsa
c) Generala
d) Certa
e) Confuza

3) Ce exprima concluzia in cazul unei inductii complete?


a) ceea ce se spune in premise
b) ceea ce nu se spune in premise

4) De ce se poate folosi doar in cazuri exceptionale inductia completa?


a) pentru ca se examineaza fiecare element al clase
b) pentru ca nu se examineaza fiecare elemet al clasei

5) Unde se foloseste inductia completa?


a) in domeniul stiintei
b) in domeniul istoriei

6) Cand se poate identifica inductia completa?


a) cand clasa de obiecte de la care se porneste generalizarea este finita si cu un numar redus de obiecte
9
b) cand clasa de obiecte de la care se porneste generalizarea nu este finita
FISA NR 2

Raspundeti la urmatoarele intrebari( raspunsurile le veti scrie pe jetoane):

1) De ce, in cazul unei inductii incomplete concluzia este plauzibila?

a) Deoarece premisele nu sunt un temei suficient pentru concluzie


b) Deoarece premisele sunt un temei suficient pentru concluzie

2) Cum este concluzia in raport cu premisele pe care ea se intemeiaza?


a) Are un caracter amplificator, adica extinde proprietati despre care premisele arata ca apartin unor elemente ale unei
clase, la intreaga clasa de obiecte.
b) Nu are un caracter amplificator

3) Unde se foloseste acest tip de argument inductiv?


a) In stiinta
b) In arta

4) Ce fel de temeiuri reprezinta premisele in cadrul inductiei incomplete?


a) Premisele reprezinta un temei suficient
b) Premisele nu reprezinta un temei suficient

5) Cand identificam acest tip de rationament inductiv?


a) Cand generalizarea porneste de la o parte din obiectele unei clase de obiecte
b) Cand generalizarea porneste de la o clasa finita de obiecte si fiecare obiect este analizat in parte.

10
FISA NR 3

Raspundeti la urmatoarele intrebari( raspunsurile le veti scrie pe jetoane):

1) Cum este gradul de probabilitate al concluziei in inductia enumerativa?


a) Concluzia are un grad redus de probabilitate
b) Concluzia nu are un grad redus de probabilitate

2) Unde este folosit mai des acest tip de inductie incompleta?


a) In cunoasterea comuna
b) In cunoasterea stiintifica

3) De ce gradul de probabilitate al concluziei este redus?


a) Gradul de probabilitate al concluziei este redus pentru ca generalizarea porneste de la enumerarea aleatorie a unor
cazuri particulare
b) Gradul de probabilitate al concluziei nu este redus

4) Ce reprezinta premisele in inductia enumerativa?


a) Sunt rezultatul unor observatii neorganizate stiintific, intamplatoare
b) Sunt temeiuri suficiente pentru sustinerea concluziei

5) Cand identificam inductia enumerativa?


a) Cand ne bazam pe simpla enumerare a unor constatari si pe absenta unui contra exemplu
b) Cand folosim tehnici de cercetare inductiva.

11
FISA NR 4

Raspundeti la urmatoarele intrebari( raspunsurile le veti scrie pe jetoane):

1) Ce metode foloseste inductia stiintifica?


a) Observatia si experimental stiintific
b) Intuitia
c) Metode speciale de cercetare inductiva

2) De ce inductia stiintifica produce concluzii cu un grad ridicat de probabilitate?


a) Pentru ca se bazeaza pe premise adevarate
b) Pentru ca se bazeaza pe premise false

3) Unde se foloseste acest tip de argumentare inductiva?


a) In cunoasterea stiintifica
b) In cunoasterea comuna(populara)

4) Cum sunt datele pe care se bazeaza inductia stiintifica?


a) Datele pe care se bazeaza inductia stiintifica sunt analizate si clasificate
b) Sunt enumerate aleatoriu

5) Cand putem identifica inductia stiintifica?


a) Cand datele de la care se porneste generalizarea sunt obtinute prin observatie si experiment stiintific
b) Cand datele de la care porneste generalizarea sunt obtinute in mod aleatoriu, intuitiv.

12
Fisa de raspuns:

Fisa 1 Fisa 2 Fisa 3 fisa 4


1)a 1)a 1)a 1)a
2)a,c,d, 2)a 2)a 2)a
3)a 3)a 3)a 3)a
4)a 4)b 4)a 4)a
5)a)Cu explicatii, b) 5)a 5)a 5)a
6)a)

13
14
REBUS

A Dezlegati urmatorul rebus stiind ca termenul AB


1                         se refera la o inlantuire logica de judecati , care
duce la o concluzie:
2                 1)Operatie logica prin care dintr-o propozitie de
forma SP deducem o alta propozitie de forma PS.
3                       2)Argumentul nedeductiv care consta intr-o
4                 generare in cadrul unei clase finite de obiecte , in
care sunt analizate toate cazurile.
5                       3)Argument inductiv care se bazeaza pe analiza
6                       organizata a datelor obtinute prin observatie si
experiment stiintific.
7                 4)Rationamente deductive in care concluzia este
derivata dintr-o singura propozitie.
8                       5)Operatia logica prin care dintr-o propozitie de
9                   forma SP deducem o alta propozitie de forma SPˉ.
6)Argumente in care concluzia este derivata cu
10                     probabilitate din premise si este mai generala
11               decat premisele.
7)Forma fundamentala de rationament care
12                   realizeaza trecerea de la particular la
B general.Poate fi completa sau incompleta.
8)Argumentul inductiv care consta in deducerea
unei concluzii generale despre o clasa de obiecte,
pornind de la enumerarea aleatorie a unor cazuri
particulare.
9)Rationamente in care concluzia decurge cu
necesitate din premise si nu este mai generala decat premisele.
15
10)Argumentul nedeductiv in care generalizarea porneste de la o parte din obiectele unei clase, fara a se analiza fiecare obiect in parte.
11)Rationamente in care concluzia este derivata din doua sau mai multe premise.
12)Rationamentul deductiv mediat format din doua premise si o concluzie, premisele avand in comun un termen, termen care nu se afla in
concluzie.

RASPUNS REBUS:

1)conversiunea
2)completa
3)stiintifica
4)imediate
5)obversiunea
6)nedeductive
7)inductia
8)enumerativa
9)deductive
10)incompleta
11)mediate
12)silogisme

16