Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE
 Numele şi prenumele :
 Locul şi data naşterii :
 Domiciliul :
 Unitatea de învăţământ : Colegiul Tehnic Mircea Cristea Brasov

II. DATE REFERITOARE LA FAMILIE

1. Structura familiei (componenţa, tipul familiei)


mama, tata, copil

2. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor


tata :
mama :
Ambianţa educativă:
 climat stimulativ marcat de raporturi pozitive între părinţi, părinţi şi copii
 neînţelegeri minore şi trecătoare între părinţi
 familie dezorganizată

3. Atitudinea familiei faţă de copil


 îi acordă atenţie, îl îndrumă, supraveghează, ajută, este preocupată de problemele copilului
 îi acordă atenţie exagerată, manifestă hiperprotecţie
o părinţii sunt indiferenţi, preocupaţi de alte probleme

4. Condiţiile de viaţă şi învăţătură ale copilului


 confort şi condiţii foarte bune
 condiţii obişnuite, normale, medii
o condiţii acceptabile
 condiţii deosebit de grele

III. DATE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ A COPILULUI

 Caracteristici biofizice (creşterea şi dezvoltarea, statura – ponderală)


dezvoltare normala
 starea sănătăţii: boli cronice sau deficienţe (confirmate de examen de specialitate)
nu exista

IV. ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA DE TIP ŞCOLAR


 se adaptează relativ uşor
 are dificultăţi de adaptare generate de bază psihofiziologică precară
o are dificultăţi de adaptare generate de conflicte afective de natură familială
 are dificultăţi de adaptare generate de mediul şcolar

III. Situaţia şcolară – rezultate obţinute la învăţătură, la concursuri şcolare, cercuri


rezultate scolare foarte bune...... bune........ slabe.......

IV. PROCESE ŞI CAPACITĂŢI COGNITIVE IMPLICATE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE


1. Procese senzoriale (senzaţii şi percepţii)
 are un câmp vizual central şi periferic extins
 are capacitate de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice
 are capacitate de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte
 are capacitate de autocontrol asupra propriilor emisiuni vocale
 are capacitate de a diferenţia formele geometrice
 are percepţie complexă – spirit de observaţie
 are capacitate de orientare spaţio-temporală
2. Reprezentări
 utilizează fondul de reprezentări de care dispune
o predominant vizuale
 predominant auditive
 predominant chinestezice
 predominant anticipative
o are reprezentări despre mediul înconjurător
 nu are reprezentări despre mediul înconjurător
 are reprezentări despre fenomene naturale
 nu are reprezentări despre fenomene naturale
 are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)
 are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor)
 are reprezentări legate de activitatea de învăţare
 nu are reprezentări legate de activitatea de învăţare

3. Procese cognitive superioare

 Gândirea
 Volumul cunoştinţelor
 Foarte bun  Bun  Acceptabil  Sărac
 Capacitate de înţelegere şi surprindere a relaţiilor esenţiale
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Capacitate de analiză şi sinteză
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Capacitatea de comparaţie (stabilirea asemănărilor – deosebirilor)
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Capacitatea de generalizare (abstractizare – concretizare)
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Capacitatea de rezolvare creatoare a problemelor
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Capacitatea de operare cu noţiuni, judecăţi, raţionamente
 Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Inteligenţă:

 concretă  abstractă  creatoare

 Limbajul
 Volumul:  bogat  redus  extrem de sărac
 Exprimare:  corectă  greoaie  incorectă
 Expresivitate:  Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Slabă
 Conduita de ascultare:  Foarte bună  Bună  Acceptabilă  Nesatisfăcătoare
 Deficienţe de limbaj:
 oral / de pronunţie - dislalie
 citit / lexie - dislexie
 scris / grafie - disgrafie
 altele (bâlbâială, rinolalie, mutism, întârzieri în dezvoltarea vorbirii)

 Memoria
 Memorează:  uşor  dificil  mecanic  logic
 Reactualizează:  recunoaşte  reproduce materialul de învăţat
 Reţine:  pentru timp scurt  pentru o perioadă îndelungată  uită frecvent ce a memorat

 Imaginaţia şi creativitatea
 are imaginaţie săracă, banală
 are imaginaţie bogata
 are imaginaţie reproductivă
 are imaginaţie creatoare
Are posibilităţi creative în domeniile:  artă (desen, muzică)  literatură  tehnică

 Atenţia
 se orientează şi se concentrează asupra unui număr mare de elemente
 are capacitate de concentrare sporită
 nu se poate concentra
 are atenţie distributivă, desfăşoară concomitent mai multe activităţi
 nu este apt de atenţie distributivă
 are atenţie mobilă, flexibilă
 nu are atenţie mobilă, flexibilă

 Motivaţia

 este sensibil la motivaţie pozitivă (laudă, încurajare etc.)


 este sensibil la motivaţie negativă (blamare, ameninţare)
 este motivat intrinsec, direct
 este motivat extrinsec (determinare din afară)
 are o motivaţie cognitivă – nevoia de a şti, curiozitate pentru nou
 are o motivaţie afectivă – doreşte aprobarea şi dragostea celor din jur

 Afectivitatea

 are manifestări afective primare impulsive:  frică,  mânie,  spaimă


 manifestă dispoziţii afective:  vesel, optimist  deprimat, trist
 manifestă emoţii curente:  cu derulare calmă  cu derulare tumultuoasă
 trăsături emoţionale:
 dispune de echilibru emoţional, manifestă stabilitate
 manifestă timiditate excesivă
 are reacţii emoţionale puternice cu efect inhibitor asupra activităţii
 are reacţii emoţionale cu caracter dezadaptativ

 Voinţa - capacitate de depăţire a obstacolelor

 depăşeşte constant greutăţile cu care se confruntă


 se află în imposibilitatea de a depune efort voluntar
 ia decizii rapid,
 are capacitate de selecţie între variantele posibile
 manifestă nehotărâre, are comportament oscilant
 are încredere în forţele proprii,
 se mobilizează uşor
 manifestă încăpăţânare, lipsă de flexibilitate

Deprinderi şi obişnuinţe
 are deprinderi igienico-sanitare
 Da  Nu
 are deprinderi practice
 Da  Nu
 are deprinderi de muncă intelectuală
 Da  Nu
 are deprinderi şi obişnuinţe comportamentale
 Da  Nu
 Aspecte ale integrării şcolare şi socio-afective
 Conduita elevului în clasă (la lecţii)
- participă cu interes, este activ, atent
 - este atent, dar aşteaptă să fie solicitat
 - este neatent, cu atenţie perturbată labilă
 - este inactiv, pasiv, plictisit, apatic
 Conduita elevului în afara clasei (în pauze)
 - are conduită normală, fără abateri
- are conduită marcată de atitudini agresive sau autoritare, de gravitate redusă
- prezintă devianţă comportamentală
 Conduita în grup
- este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă necondiţionat la viaţa grupului, bun
organizator
- se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant dacă este solicitat
 - este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se automarginalizează
 Stilul personal cu influenţe asupra activităţii şcolare
 - este organizat, perseverent, ritmic, continuu
 - este sârguincios, inventiv, creativ, sigur pe sine, independent
- este inegal, cu salturi, labil, superficial
- nu manifestă iniţiativă, este dependent de ajutorul celor din jur
 - lucrează după tipar, se conformează modelului, preferă rutina, obişnuitul, se sperie de nou
- acumulează goluri în cunoştinţe, nu finalizează activităţile, are dificultăţi în învăţare

V. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Temperament
 Coleric: impulsiv, iritabil, agresiv şi autoritar exteriorizat, inegal, cu iniţiativă, vioi, impetuos, agitat, are
tendinţă de surescitare şi epuizare, neliniştit, nerăbdător, face risipă de energie, este înclinat spre
acţiune
 Sangvinic: vesel, bine dispus, echilibrat, uşor adaptabil, calm, răbdător, sigur pe sine, comunicativ, ritmic, cu o
puternică mobilitate a vieţii afective, este nestatornic, manifestă interes pentru nou, este dornic de schimbare
 Flegmatic: calm, liniştit, se adaptează greu la situaţii noi, are ritm lent de lucru, este meticulos, perseverent,
disciplinat, ordonat, are o reactivitate emoţională lentă, fără exteriorizări pronunţate, este realist, cu simţul
măsurii, uneori nepăsător
 Melancolic: are rezistenţă scăzută la efort, este interiorizat, retras, nesigur, timid, uneori fricos; are o viaţă
afectivă săracă, capacitate de comunicare redusă, este dominat de îndoială, teamă
Caracter
 atitudinea faţă de muncă:
 manifestă hărnicie, consecvenţă, perseverenţă, spirit critic, responsabilitate
 este delăsător, fără ambiţie, fără iniţiativă, manifestă automulţumire
 atitudinea faţă de alţii
 manifestă generozitate, corectitudine, încredere, sociabilitate, sinceritate, altruism, colegialitate, acordă ajutor,
este cooperant
 manifestă egoism, laşitate, falsă modestie, aroganţă, infatuare, impunere, grandomanie, lene
 atitudinea faţă de sine
 are spirit autocritic, simţul valorii personale, manifestă modestie, autoexigenţă, încredere în sine, simţul
datoriei, responsabilitate
 nu are spirit autocritic, simţul valorii personale, nu manifestă modestie, autoexigenţă, încredere în sine,
simţul datoriei, responsabilitate, grandomanie
Aptitudini şi interese
 pentru activitatea şcolară
 lucreză, repede, bine, rezolvă în timp optim cu energie minimă sarcinile de învăţare
 lucrează bine, dar cu consum de timp şi energie
 nu manifestă interes pentru şcoală
 înclinaţii pentru:
 lectură
 artă (desen, muzică etc.)
 sport
 tehnică

S-ar putea să vă placă și