Sunteți pe pagina 1din 8

Titlul proiectului: Suport economic şi social pentru romi

Obiective orizontale: Egalitatea de şanse

Obiectivele proiectului

Obiectiv General

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii persoanelor de sex feminin de


etnie romă prin învăţare continuă în vederea integrării lor pe piaţa muncii.Îmbunătăţirea
participării la programele şcolare şi evitarea abandonului şcolar a copiilor grupului ţintă
prin includerea acestora într-un program after school.

Obiective specifice

-dobândirea de competenţe profesionale în domeniul croitoriei a 70 de femei rome intr-o


perioadă de aproximativ 6 luni în vederea includerii pe piaţa muncii.

-formarea de abilităţi antreprenoriale în vederea înfiinţării unei întreprinderi sociale pentru


70 de femei de etnie romă

-facilitarea înfiinţării unei întreprinderi sociale de către minim 7% dintre femeile de etnie
romă

-promovarea incluziunii şi coeziunii sociale printr-un program after school, Kiro chiavo mai
lacio, a persoanelor care aparţin grupului ţintă, de vârstă şcolară(clasele I-VIII)

Activităţi

1.Formarea echipei de proiect. Echipa de proiect va semna contractele individuale de


munca şi se vor elabora fişele de post. De asemenea se va realiza calendarul
activităţilor ce va cuprinde toate activităţile prevăzute în proiect şi perioada de
desfăşurare.

2.Achiziţii. Achiziţionarea materialelor consumabile şi contractarea instructorilor şi


trainer-ilor necesare desfăşurării activităţilor.(……..)

2.1 Se va realiza dotarea atelierului de lucru prin amenajarea, compartimentarea şi


igienizarea spaţiului de lucru, dotarea cu utilajele necesare: maşini de cusut, birouri, mese de
lucru, scaune, masă de croit, fier de călcat, mese de călcat, suporţi pentru haine. Se vor
achiziţiona materialele necesare atelierului de creaţie: materiale, aţă, ace de cusut,
consumabile, accesorii maşini de cusut, foarfece, riglă, cretă de creaţie,umeraşe, dulapuri,
manechine, oglinzi. Se va realiza dotarea informatică cu 2 calculatoare, imprimantă, softuri
specializate de design si contabilitate, telefon/fax, materiale consumabile pentru birou: hârtie,
tonere, hârtie fax, rechizite, dar şi materiale de menţinere a igienei cât şi recipiente pentru
colectarea deşeurilor. Pentru facilitarea transportului angajaţiilor şi a mărfii se va închiria un
microbuz.
2.2 Contractarea a 4 instructori de etnie rromă ce vor califica cele 70 de femei rome în
domeniul croitoriei de artizanat. Contractarea trainer-ului pentru calificarea a 10 mentori din
cadrul programului after school. Se vor face deasemenea şi achiziţii de rechizite necesare
pentru delurarea cursurilor de calificare.

3.Selectarea grupului ţintă: Pentru identificarea grupului ţintă se vor elabora criterii
de selecţie şi anume: 70 de femei de etnie rromă cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de
ani, fără loc de muncă, cu o situaţie financiară precară, cu maxim 3 copii(clasele I-
VIII)

4.Calificarea a 10 mentori de etnie romă. În vederea realizării programului de tip


after school Copilul tău mai deştept (Kiro chiavo mai lacio) se vor califica 10 mentori
de etnie rromă.

5. Promovarea proiectului se va realiza pe toata durata derulării acestuia

- încheiere contracte de parteneriat cu mass-media locală şi naţională,

-realizarea unui site bilingv (limba română-romani) de prezentare

-realizarea unui spot publicitar

-concepere pliante, flyere, postere (toate materialele vor fi atat in limba romana cat si
in cea romani.)

- conferinţe

6. Organizarea şi livrarea cursurilor de croitorie şi management

6.1 Calificarea a 70 de femei de etnie romă în domeniul croitoriei de artizanat specific


într-un spaţiu aparţinând unui ONG partenere.Cursurile vor dura 6 luni, de luni până vineri,
între orele 10:00-16:00. Fiecare instructor va realiza pentru fiecare femeie, o dată pe
săptămână o fişă de evaluare a activităţii. În urma acestui curs femeile vor obţine certifícate
de calificare.

6.2 Cursurile de management vor dura 3 luni desfăşurate in zilele lucrătoare între orele
10:00- 14:00 într-un spaţiu închiriat, amenajat corespunzator.La cursuri vor participa toate
cele 70 de femei de etnie romă.Trainer-ul care susţine aceste cursuri face parte din echipa de
experti a proiectului

7.Realizarea documentaţiei: Se va realiza documentarea legală pentru înfiinţarea


Întreprinderii sociale prin: consultanţă juridică, se vor depune acte pentru înfiinţarea
acesteia, se vor obţine autorizaţiile legale de funcţionare şi avizele pentru utilităţi

8.Înfinţarea intreprinderii sociale

8.1. Selectarea a 5 femei din cele 70 care au participat la cursurile de calificare prin
fişele de evaluare realizate de instructori.
8.2. Marketingul întreprinderii sociale. Crearea unei pieţe de desfacere pentru
susţinerea intreprinderii sociale. Se vor încheia precontracte atat cu cele 5 femei de etnie
romă cât şi cu firme ce vor asigura vânzarea produselor specifice etniei rome., se vor
identifica potenţialii clienţi. Cele 6 femei vor întocmi un plan de afaceri şi vor elabora tehnici
de abordare a pieţei

9. Organizarea unei caravane în scopul promovării intreprinderii sociale şi a


costumelor specifice etniei.Caravana va fi personalizată şi de asemenea se vor împărţi flyere,
pliante, Vor participa toate cele 70 de femei, fiecare în cartierul de care aparţin. Prezenţi vor
fi atat echipa proiectului dar şi reprezentanţi din ONG-urile partenere.

9.1 Organizarea unei parade de modă în care să se prezinte portul specific fiecărei
familii etnice (căldărari, costorari, cărămizari, tismănari, argintari, ursari, rudari, lingurari,
fierari, lăutari ) la care să participe reprezentanţi ai comunităţii rome, mass media locală,
oameni de cultură, cât şi potenţiali investitori

10.Organizarea unei mese rotunde unde vor participa 2 reprezentaţi din fiecare
comunitate şi persoane cu putere de decizie în Municipiul Craiova.Subiectul dezbaterii va fi
“Importanţa păstrării culturii în societatea modernă inclusivă şi multiculturală”.

11. Realizarea programului de tip after school Copilul tău mai deştept (Kiro chiavo
mai lacio).În cadrul programului vor fi incluşi copii celor 70 de femei de etnie romă, cu
vârstă şcolară(clasele I-VIII). Se va elabora aria extra-curriculară pentru copiii din program,
se vor achiziţiona rechizitele necesare. Se va realiza monitorizarea constantă atât a mentorilor
cât şi a copiilor, pentru a se observa evoluţia lor în raport cu colegii lor de şcoală. Deoarece
copiii se află la o vârstă fragedă, în plin proces de dezvoltare, şi programul este prelungit se
va contracta o firmă specializată pentru asigurarea unei mese pe zi.

12.Realizarea a 4 interviuri cu clienţii care au cumpărat produsele de croitorie de


artizanat în vederea evaluării activităţii femeilor şi a atelierului protejat şi pentru a surprinde
mai bine impactul pe care l-a avut asupra populaţiei majoritare din Municipiul Craiova.

13.Realizarea a 3 conferinţe de presă pentru a prezenta rezultatele obţinute în urma


proiectului, impactul asupra comunităţii de etnie romă. În cadrul acestor conferinţe se vor
prezenta şi părerile persoanelor intervievate.

14.Organizarea unei expoziţii unde vor fi prezentate cele mai originale creaţii din cadrul
intreprinderii sociale. Expoziţia va avea loc într-un spaţiu închiriat şi amenajat
corespunzător. Pe tot parcursul proiectului se va realiza un filmuleţ (ce va cuprinde atât
activitatăţile femeilor, dar şi a copiilor) care va rula în timpul expoziţiei. Pozele realizate pe
parcursul desfăşurării proiectului, dar şi filmuleţul realizat se vor si regăsi şi pe site-ul
bilingv.
16.Redactarea unui Ghid de bune practici care să surprindă reuşitele, impactul,
metodele folosite, obstacolele întâlnite în desfăşurarea proiectului ce va fi pus la dispoziţia
instituţiilor locale, ONG-urilor, persoanele interesate.

Rezultatele anticipate:

- În urma calificării a 10 mentori de etnie romă, se vor crea 10 locuri de muncă pe toată
perioada programului after school

- În urma cursurilor de calificare, toate cele 70 de femei vor obţine o diplomă care
reflectă competenţele în domeniul croitoriei şi în management, ulterior având mai
multe oportunităţi de angajare

- În urma înfinţării atelierului protejat, cele 7 femei vor contribuii la bugetul familiei
prin venitul obţinut în urma valorificării producţiei, vor beneficia de asigurare
medicală, pensie, somaj şi alte indemnizaţii.

- În urma programului after-school elevii , îşi vor îmbunătăţi situaţia şcolară, se vor
integra mai bine în cadrul colectivului şi se va reduce fenomenul de abandon şcolar.
Rezultatele vor putea fi verificate prin frecvenţa elevilor la şcoala, nótele obţinute, dar
şi prin fişele de observaţie realizate de către mentori.

- creşterea cu 50% a gradului de interes pentru activitatea profesională şi educaţională

Rezultatele materiale în urma activităţilor sunt: costumele tradiţionale, pozele,


filmuleţele, flyere, pliante, banner, ghid de bune practici, site-ul bilingv.

Contextul proiectului

Proiectul se încadrează în cerinţele Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea


Resurselor Umane 2007-2013, AP6, DMI 6.1. De asemenea este circumscris Planului
Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013. Se
integrează eforturilor Guvernelor europene care au elaborat Deceniul de Incluziune a
Romilor în perioada 2005-2015. Proiectul se pliază pe două arii comunitare ale Deceniului de
Incluziune a Romilor în perioada 2005-2015: ocuparea forţei de muncă şi educaţia.

Populaţia de etnie romă se confruntă cu o serie de dificultăţi în găsirea unor oportunităţi


de integrare socială. Conform unui studiu recent desfăşurat de către IPD (Institutul pentru
Politici de Dezvoltare), în municipiul Craiova, luna ianuarie anul curent, 21,9% dintre romii
intervievaţi s-au declarat discriminaţi la căutarea unui loc de muncă. Cercetarea s-a desfăşurat
pe un eşantion reprezentativ din cartierele Popoveni, Catargiu şi Mofleni, unde se află zone
compacte sau predominant locuite de populaţie romă. 16,1% dintre cei intervievaţi (342
persoane) au declarat că au fost situaţii în care le-a fost teamă să se declare romi. Dintre
acestea 2,9% nu şi-au declarat apartenenţa etnică la angajare, iar 1,2% nu şi-au declarat etnia
faţă de colegii de serviciu. 39,2% apreciază că au avut de suferit datorită etniei. Dintre
aceştia 3,2% au fost respinşi la căutarea unui loc de muncă, iar 2,0% au suferit la locul de
muncă(datorită discriminării).

Într-un studiu elaborat în anul 2002, de către cercetătorii Marian Preda şi Gelu Duminică,
denumit “Accesul romilor pe piaţa muncii” s-a evidenţiat că 24% dintre copiii romi de peste
10 ani nu mai frecventează şcoala. 84% dintre romii de peste 14 ani nu lucrează cu forme
legale.

Grupul ţintă este reprezentat de femeile de etnie rromă cu vârsta cuprinsă între 18 şi
45 de ani, care provin de familii cu o situaţie financiară precară şi care au aproximativ 3 sau
chiar mai mulţi copiii cu vârstă şcolară(clasele I-VIII) , din cartierele Popoveni, Catargiu şi
Mofleni.

Într-o altă cercetare desfăşurată în anul 2005 de către Centrul Educaţia 2000, referitor la
situaţia fetelor de etnie rromă cu titlul “Şi fetele rrome merg la şcoală” s-a evidenţiat: că
fetele rome nu merg la şcoală datorită cutumelor, nu există resurse materiale, lipsesc
perspectivele pe piaţa muncii, au loc căsătorii timpurii, care duc la familiile de tip: copil-
căsătorit cu copii, se formează un cerc vicios al dependenţei tinerei de familie şi soţ, urmând
prescripţii de viaţă impuse şi care nu îi aparţin, astfel îi limitează dreptul de a decide asupra
vieţii sale sociale şi economice.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Dinamismul sporit al societăţilor contemporane a accelerat şi procesele de marginalizare


socială şi excludere de pe piaţa muncii a unui număr din ce în ce mai ridicat de persoane, în
cazul de faţă persoanele de etnie romă.

Acest proiect vizează intervenţia socială şi economică în cadrul comunităţilor de romi din
Craiova care este expusă fenomenelor de excluziune socială şi marginalizare. În Craiova
există zone compacte cu populaţie romă, nevoite să trăiască în condiţii insalubre, fără acces la
infrastructura urbană. Aceste zone pot fi asemănate cu ghetourile americane datorită
comasării populaţiei de aceeaşi etnie, limitată economic, social şi educaţional.

Problemele romilor depăşesc limitele unei singure ţări. Nouă guverne din Europa Centrală
şi Europa de Sud-Est printre care şi România, la care s-au alăturat mai multe instituţii
internaţionale au decis să creeze Deceniul de Incluziune a Romilor în perioada 2005-2015.

Scopul principal al acestui document programatic este cel al reducerii semnificative a


decalajelor socio-economice existente între romi şi restul societăţii. Motivul atenţiei
deosebite pentru integrarea romilor este faptul că reprezintă cea mai numeroasă minoritate
din Uniunea Europeană.

Valoarea adăugată a proiectului va consta în angajarea a 10% dintre femeile calificate,


contribuie la facilitarea accesului pe piaţa muncii şi la dezvoltarea ocupării pe cont propriu a
celor 70 de femei . În urma implementării proiectului femeile vor obţine o calificare în
domeniul croitoriei, dar şi în managementul atelierului protejat, iar copiii acestora vor avea
ore suplimentare în vederea formării educaţionale.

METODOLOGIA

Activităţile din cadrul proiectului vor fi implementate metodologic pentru a se obţine


rezultate pozitive şi constructive.

În cadrul cursurilor de calificare în domeniul croitoriei se vor insera metode de predare


specifice domeniului, astfel femeile pot acumula informaţiile într-un mod eficient, ulterior
ajutându-le la inserarea pe piaţa muncii. Pentru a se urmări o continuitate a activităţilor
întreprinse de către femeile de etnie romă, se vor folosi tehnici de persuasiune petru ca
acestea să îşi câstige încrederea în propria lor muncă. În cadrul cursurilor de management se
vor folosi tehnici pentru însuşirea unor competenţe în domeniul economic. Se vor elabora
strategii de motivare a celor 7 femei :

-implicarea în design-ul produselor

-dezvoltarea profesională

-independenţa din punct de vedere financiar

Monitorizarea se va face de către echipa de implementare a proiectului, cât şi de mentori


şi de instructori prin fişele de observaţie, atât în ceea ce priveşte activitatea femeilor cât şi a
copiilor. În cadrul programului de tip “After school” vor fi inserate jocuri cu caracter
educativ,dar şi de cunoaştere şi socializare care să le ofere copiiilor romi climatul potrivit şi
sentimentul de apartenţă la grup. Aceste jocuri au de asemenea şi un rol educativ
constituindu-se într-o modalitate didactică nouă ,atractivă şi distractivă. Vor fi utilizate
tehnici de animare a grupului în scopul desfăşurării optime a procesului educativ.

Proiect generator de venituri

Proiectul presupune o investiţie în infrastuctura domeniului croitoriei dar şi a unităţii de


învăţământ.Prin atelierul protejat se vor crea atât locuri de muncă pentru femeile de etnie
romă dar şi pentru cei care vor contribui la buna desfăşurare a acesteia.Femeile vor fi
calificate de către o persoană specializată în domeniul croitoriei astfel se va crea un alt loc de
muncă. Terenul(clădirea) unde va fi amplasat , va fi închiriat(cumpărat), de asemenea se va
închiria şi un microbuz ce serveşte la transportul femeilor, copiilor.

După implementarea proiectului atelierul protejat va genera venituri prin valorificarea


costumelor tradiţionale de etnie romă, în vederea sustenabilităţii viitoare, dar se va putea şi
extinde atelierul, prin angajarea de noi angajaţi.

În cadrul programului de tip after school, Copilul tău mai deştept (Kiro chiavo mai lacio)
se vor crea 10 locuri de muncă pentru mentori, aceştia provenind tot din comunitatea
romă.Pentru formarea lor se apela la serviciile unui trainer. Şcoala în care se va implementa
proiectul va beneficia de acoperirea parţială a costurilor specifice întreţinerii instituţiei.

Sustenabilitatea proiectului

Proiectul presupune etape clar definite în vederea realizării activităţilor, astfel accestea nu
vor suporta modificări importante care pot afecta obiectivele şi priorităţile proiectului.

Activităţile alcătuiesc o strategie clară pentru a conferi continuitate atât atelierului


protejat dar si programului after school după finalizarea finanţării. Atelierul protejat nu va
mai avea nevoie de alt sprijin financiar pentru că în urma valorificării produselor obţinute în
cadrul acesteia se va autosusţine. ONG-urile partenere pot fi de asemenea o sursă ulterioară
de finanţare, de asemenea se vor încheia precontracte cu firme de distribuţie, retaileri,
cumpărători direcţi care vor asigura preluarea produselor create.

Sustenabilitatea proiectului poate fi reflectată şi prin veniturile pe care pot sa le


dobândească femeile de etnie romă în urma cursurilor de calificare.

Atât activităţile din cadrul programului aftter school dar si din cadrul atelierului protejat
vor avea efect multiplicator, în primul caz se vor promova efectele pozitive pe care le are
asupra comunităţii rome şi numai astfel vom trezi intenţii de extindere.

Egalitate de şanse

Din motivul că această etnie este expusă fenomenelor de excluziune socială şi


marginalizare, prin crearea acestei intprinderi oferim şanse egale pe piaţa muncii femeilor de
etnie rromă şi de asemenea oferim şanse egale la o educaţie mult mai bună a copiilor grupului
ţintă.

Proiectul se bazează pe egalitatea de şanse având atât parteneriate naţionale, dar şi


internaţionale, inclusiv organizaţii care sprijină comunitatea romă.

În cadrul programului after school „Kiro chiavo mai lacio”, mentorii vor fi de etnie
rromă, astfel se vor înlătura prejudecăţile, iar şansele de discriminare vor fi diminuate.

De asemenea participanţii vor avea acces la toate activităţile incluse în proiect, astfel
egalitatea de şanse va fi promovată .

Alte obiective orizontale

- proiectul promovează o piaţă a muncii inclusivă şi nediscriminatorie


- participarea activă şi continuă pe plan educaţional şi profesional