Sunteți pe pagina 1din 12

Lectia 1

1. Ce studiaza ecologia?
Ecologia se ocupa cu studiul relaţiilor interacţiunilor dintre lumea vie ca sistem
biologic major şi mediul sau de viaţa natural şi/sau modificat.

2. Explicati de ce ecologia este o stiinta interdisciplinara?


Ecologia este o ştiinţa interdisciplinara, deoarece foloseşte cunoştiinţele unor
discipline ale ştiinţelor naturii precum: chimie, biochimie, fiziologie, geografie,
pedologie, meteorologie, genetica, fizica, matematica, cibernetica, climatologia,
morfologia, taxonomia.

3. Enuntati care sunt nivelurile de organizare ale materiei vii?


-nivelul biosferei (biosfera reprezinta totalitatea biocenozelor);
-nivelul biocenozelor (biocenozele sunt sisteme alcatuite din ansamblul
populaţiilor de pe acelaşi teritoriu);
-nivelul populaţional (populaţiile sunt alcatuite din indivizi);
-nivelul individual

4. Definiti notiunile de sistem si sistem biologic!


Sistemele biologice supraindividuale sunt reprezentate de populaţii, biocenoze,
biomuri şi biosfera.

5. Care este diferenta dintre un sistem biologic izolat si un sitem biologic


inchis?
Sistemele izolate sunt sistemele care nu schimba materie şi energie cu mediul
înconjurator pe cand Sistemele închise reprezinta sistemele care realizeaza
schimburi de energie cu mediul dar nu şi schimb de materie

1
Lectia 2
1. Care sunt proprietaţile generale ale sistemelor biologice?
• caracter istoric
• caracter informaţional
• integralitate
• echilibru dinamic
• funcţionarea pe baza unui program
• autoreglare
• heterogenitate
• autoorganizare
• autoreproducere

2. In ce consta caracterul informational al unui sistem biologic?


Caracterul informaţional consta in Sistemele biologice care au capacitatea de a
recepţiona, de a prelucra, de a acumula informaţiile primite din mediu şi de a le
transmite altor sisteme

3. In ce consta echilibrul dinamic al unui sistem biologic?


Echilibrul dinamic al unui sistem biologic reprezinta rezultatul autoreglarii
sistemelor vii. Aceste insuşiri nu sunt caracteristice sistemelor nebiologice

4 .Ce caracteristici confera modul de organizare a sistemelor biologice?


Modul de organizare a sistemelor biologice le confera acestora capacitatea de
autoconservare, autoreproducere, autoreglare şi autodezvoltare.

5. Cum poate fi creata o stare stabila noua a sistemului?


Prin autoorganizare se poate reprezenta crearea de noi stari stabile, menite sa
asigure supravieţuirea sistemului in schimbarile şi solicitarile mediului

2
Lectia 3
1. Ce se intelege prin ierarhizarea sistemelor? .
Ierarhizarea înseamna capacitatea unui sistem de a fi concomitent suprasistem
pentru parţile sale şi subsistem în componenţa altor sisteme.

2. Care sunt nivelurile de organizare ale sistemelor biologice?


– sisteme prebiotice – acestea la randul lor cuprind atat sistemele fizice cat şi
sistemele chimice;
– sisteme biotice sau biosistemele care cuprind intreaga materie vie;
– sisteme suprabiotice care conţin sistemele sociale (o comunitate omeneasca, un
stup de albine) şi sistemele tehnice (un spital, o intreprindere).

3. Ce inţelegem prin configuraţia stabilă a unui sistem schimbător ?

4. În ce constă un sistem ecologic?


sistemele ecologice consta in organizarea structurei ierarhice care cuprinde
ecosfera, complexele macro-regionale de ecosisteme, complexele regionale de
ecosisteme, ecosistemele

5. Cum poate fi descris sistemul populaţional?


Din punct de vedere ecologic, populaţia este reprezentata de un grup de indivizi
ce apartin aceleiaşi specii care ocupa acelaşi areal. . În principiu, o specie este
reprezentata de cel puţin una, sau mai multe populaţii.

Lectia 4

3
1. Definiti notiunile de ecosistem, ecosfera, biom!
Ecosistemul este un sistem ecologic elementar care constituie forma elementara
deorganizare a ecosferei, care este alcatuita din biotop (componenta abiotica),
biocenoza (componenta biotica) şi interacţiunile dintre acestea
Ecosfera cuprinde totalitatea complexelor de ecosisteme şi reprezinta unitatea
dintre toposfera şi biosfera.
Biomul reprezintă un complex de ecosisteme, având un teritoriu mare, factori
abiotici specifici si o floră si o faună specifică.

2. Clasificati factorii ecologici!


-factori climatici (temperatură, lumină, umiditate, precipitaţii, etc.);
- factori ai mediului acvatic şi ai solului;
- factori alimentari;
- factori biotici.

3. Explicati in ce mod determina clima distributia sistemelor ecologice!


Din interacţiunea unora din factorii abiotici rezulta clima, care este caracteristica
fiecarei zone geografice şi care determina distribuţia sistemelor ecologice

4. Care sunt funcţiile ecologice fundamentale?


• funcţia energetica
• funcţia de circulaţie a materiei
• funcţia de autoreglare

5. Care sunt caracteristicile ecosistemelor?


omogenitate relativa, continut de resurse necesare vietii, capacitate de autoreglare,
structura ierarhizata, rezultatul unui lung proes de evolutie si adaptare.

Lectia 5
1. Definiti notiunile de ecosistem, ecosfera, biotop!

4
Biotopul reprezinta componenta fizico-chimica a unui ecosistem şi rezulta din
interacţiunea unitaţilor elementare ale hidrosferei, litosferei şi atmosferei.
Ecosistemul este un sistem ecologic elementar care constituie forma elementara
deorganizare a ecosferei, care este alcatuita din biotop (componenta abiotica),
biocenoza (componenta biotica) şi interacţiunile dintre acestea.
Ecosfera cuprinde totalitatea complexelor de ecosisteme şi reprezinta unitatea
dintre toposfera şi biosfera.

2. In ce mod influenteaza variatiile periodice ecosistemul?


variaţiile periodice (de exemplu succesiunea anotimpurilor, alternanţa zi-noapte,
vanturi periodice permit adaptarea organismelor

3. Clasificati factorii ecologici!


-factori climatici (temperatură, lumină, umiditate, precipitaţii, etc.);
- factori ai mediului acvatic şi ai solului;
- factori alimentari;
- factori biotici.

4. Explicati in ce mod determina clima distributia sistemelor ecologice!


Din interacţiunea unora din factorii abiotici rezulta clima, care este caracteristica
fiecarei zone geografice şi care determina distribuţia sistemelor ecologice

5. Dati exemple de factori abiotici!


apa, vântul, energia solară, clima, umiditatea

Lectia 6
1. Definiti notiunea de ecosistem, ecosfera, biom, biotop, biocenoza!

5
Biotopul= componenta fizico-chimica a unui ecosistem şi rezulta din interacţiunea
unitaţilor elementare ale hidrosferei, litosferei şi atmosferei.
Ecosistemul= sistem ecologic elementar care constituie forma elementara
deorganizare a ecosferei, care este alcatuita din biotop , biocenoza şi interacţiunile
dintre acestea.
Ecosfera= totalitatea complexelor de ecosisteme şi reprezinta unitatea dintre
toposfera şi biosfera.
Biomul = un complex de ecosisteme, având un teritoriu mare, factori abiotici
specifici si o floră si o faună specifică.
Biocenoza = componenta vie a ecosistemului şi este formata din populaţii legate
teritorial şi interdependente funcţional ca rezultat al adaptarilor lor reciproce şi a
evoluţiei lor in comun.

2. Care sunt indicii structurali ai biocenozei?


Frecvenţa unei specii, Abundenţa relativă a unei specii, Dominanţa, Constanţa
unei specii, Fidelitatea, Echitabilitatea, Diversitatea

3. In ce constau perturbatiile biocenozei? Exemplificati!


Perturbaţiile naturale apar din mai multe cauze (cutremure, erupţii vulcanice),
Perturbaţiile antropice pot provoca modificări topografice, hidrografice

4. In ce consta redresarea ecologica si cum poate fi aceasta realizata?


Exemplificati!
Redresarea ecologică reprezintă totalitatea proceselor naturale şi antropice,
succesive, pentru revenirea la starea normală anterioară.

5. Definiti conceptul de nisa ecologica!


Conceptul de nişa ecologica are semnificaţia de unitate de distribuţie a speciei,
dependenta de resursele trofice şi factorii fizico-chimici ai bitopului.
Lectia 7
1. Caracterizaţi lanţurile trofice şi exemplificaţi!

6
Lanţul trofic este reprezentat de succesiunea de fiinţe vii care se hrănesc unele cu
altele. Lanţurile trofice pot fi acvatice, terestre, subterane etc.

2. Care este diferenta intre consumatori secundari si tertiari?


Consumatori secundari (de ordinul II) traiesc pe seama consumatorilor primari, ca
paraziţi sau pradatori iar consumatori terţiari (de ordinul III) sunt paraziţi sau
pradatori ai consumatorilor secundari

3. Care sunt funcţiile ecologice fundamentale?


• funcţia energetica
• funcţia de circulaţie a materiei
• funcţia de autoreglare

4. Care sunt caracteristicile ecosistemelor?


Ecosistemele sunt sisteme deschise care realizeaza schimburi de materie şi de energie cu
sistemele inconjuratoare, ceea ce permite realizarea funcţiilor ecologice fundamentale.

5. Explicaţi piramida ecologică!


Piramida ecologica modeleaza modul „piramidal” in care este structurata natura.
Piramida este utilizata ca un instrument general pentru studiul starii biocenozei.

Lectia 8
1. Dati exemple de relatii interpopulationale!
relaţia prădător-pradă este negativă pentru pradă şi pozitivă pentru prădător dar
este pozitivă pentru ambele populaţii prin rolul de selecţie şi reglare.

2. Explicati relatiile de tip intrapopulational!

7
Relatiile de tip intrapopulational sunt relaţii de concurenţă, relaţii trofice, relaţii de
apărare şi relaţii de reproducere între indivizii aceleiaşi populaţii

3. Ce se intelege prin relatie trofica?


Relaţiile trofice reprezintă cea mai importantă legătură dintre speciile unei
biocenoze.

4. Dati exemple de relatii complexe!

Lectia 9

1. De cine depinde circulatia materiei in ecosistem?


Circulaţia materiei in ecosistem depinde de structura biocenozei şi a biotopului şi
in mod esenţial de structura trofica.
2. Definiti notiunea de lant trofic si dati exemple !
Lantul trofic este un sir care enumeră relatiile de hrănire dintre organismele
componente ale unui anumit ecosistem.

3. Definiti notiunea de circuit bio-geo-chimic!


Ierbivorele (mamifere copitate, insecte si larvele lor)

4. Dati exemple de rezervoare de substante biogene!


petrolul

5. Care sunt principalii factori de degradare ai biosferei?


impactul tehnologic si explozia demografica umana

8
Lectia 10
1. Definiti notiunea de poluant si dati exemple de poluanti!
Prin poluant înţelegem orice substanţă (chimică, biologică) solidă, lichidă, sub
formă gazoasă sau de vapori sau orice formă de energie care, introdusă în mediu,
modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune
bunurilor materiale.Exemplu - pesticide, petrol, gaze, metale grele

2. Care sunt caile de deteriorare ai mediului?


Poluarea, supraexploatarea resurselor, modificarea ecosistemelor prin construcţii
hidrotehnice şi de amenajare a teritoriului , introducerea

3. Ce intelegeti prin sisteme informatice de monitorizare a mediului?

4. Cum pot fi clasificate sursele de poluare?


surse punctiforme
surse difuze

5. Ce se intampla in cazul unei surse de poluare difuze?


– se constată o dispersie neregulată a poluanţilor în mediu, în funcţie de diverşi
factori – distanţă, vânt, înălţime etc

Lectia 11
1. Care sunt principalii factori de degradare ai
biosferei?

2. Definiti notiunea de poluant si dati exemple de


poluanti!

9
Prin poluant înţelegem orice substanţă (chimică, biologică) solidă, lichidă, sub
formă gazoasă sau de vapori sau orice formă de energie care, introdusă în mediu,
modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune
bunurilor materiale.Exemplu - pesticide, petrol, gaze, metale grele

3. Care sunt tipurile de poluare ale apei?


Poluarea organica
Poluarea chimica sau toxica
Poluarea biologica

4. Explicati pe baza legii conservarii masei efectele


poluantilor asupra mediului!

5. Explicati in ce consta diferenta dintre poluarea


naturala si cea artificiala?
Poluarea naturala, spre deosebire de cea artificiala prezinta ca si caracteristica
reversibilitatea efectelor, pastrarea ciclurilor vitale biologice si biochimice ce
permit refacerea naturii.

Lectia 12
1. Ce se intelege prin apa potabila?
Apa potabilă acea apă care prezintă caracteristici proprii consumului şi care prin
consumul său nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorului.

2. Care sunt metodele chimice de dezinfecţie ale apei?


Preclorurarea
Dubla clorurare
Supraclorurarea
Cloramonizarea
Bioxidul de clor
Dezinfecţia apei prin ozon
Dezinfecţia apei prin argint

10
3. Care sunt metodele fizice de dezinfecţie ale apei?
Dezinfecţia prin radiaţii ultraviolete
Dezinfecţia prin ultrasunete
Dezinfecţia prin radiaţii ionizante

4. Ce boli pot fi transmise prin apa?


Epidemiile hidrice, endemiile hidrice, Dezinteria , Tuberculoza , Holera, Febra
tifoidă, Leptospirozele , Tularemia, Bruceloza, Fascioloza, Lambiaza,
Tricomoniaza.

Lectia 13
6. Care sunt etapele de tratare ale apei?
Sedimentarea, Filtrarea, Oxidarea , Absorbţia, Stabilizarea , Dezacidifierea,
Deferizarea, Dedurizarea

7. In ce consta operatia de sedimentare?


Operatia de sedimentare se produce în decantoare care pot fi liniare sau
circulare.

8. Ce se intelege prin stabilizarea apei?


Stabilizarea apei cuprinde procedee destinate prevenirii modificărilor apei între
prepararea şi utilizarea de către consumator şi anume evitării corodării conductelor
sau precipitării în conducte.

9. Cum se procedeaza in cazul dezacidifierii apei?


Se face prin aerare mecanică sau adăugare de reactivi sau trecere peste
substanţe alcaline.

Lectia 14

11
1. Ce se intelege prin aria protejata?
Arii protejate – observatii vizuale pentru identificarea sursei de poluare, impactul
asupra rezevatiei/speciei, masuri de reducere a poluarii .

2. In ce consta monitorizarea de mediu?


Monitorizarea efectuata de organisme guvernamentale se face la nivel mondial,
national, regional, local, pentru toti factorii de mediu

3. Ce se intelege prin notiunea de impact asupra mediului?

4. Care sunt principalele probleme abordate de legislatia de mediu?


Suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate
naturale sau pentru refacere ecologica sunt gestionate de detinatorii legali numai în
cazul în care acestia se angajeaza sa aplice masurile de conservare stabilite de
autoritatea centrala pentru protectia mediului.

5. Cum se investigheaza si evalueaza poluarea apei?


Apa se prizează de regulă din lacuri de acumulare, mai rar din râuri, din zonă de
protecţie sanitară
Sitarea este prima etapă a preparării apei. În staţia de site, prin trecerea apei
succesiv prin site cu ochiuri mari, apoi mici şi ulteriori prin micro-site, se
îndepărtează corpuri plutitoare, peşti, plancton şi alte suspensii grosiere.

12

S-ar putea să vă placă și