Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta I

Numele, prenumele_Andronachi Ionatan_______________________


Grupa, data _____________MC0119 25/05/20________________

Nr. Itemi Scorul


I. ÎN ITEMII 1-5 RĂSPUNDEȚI SCURT LA ÎNTREBĂRI CONFORM CERINȚELOR
ÎNAINTATE:
1. Definiți /descifrați noțiunile: L L
Metrologie - Metrologia este definită de Biroul Internațional de Greutăți și Măsuri A) A)
(BIGM) drept „știința măsurării, care cuprinde atât determinări experimentale cât și 0 0
teoretice la orice nivel de incertitudine în orice domeniu al științei și tehnologiei” 1 1
Mediul înconjurător - Mediul înconjurător este un loc unde au loc diferite lucruri, 2 2
cum ar fi un mediu mlăștinos sau cald. Poate fi lucruri vii (biotice) sau non-vii 3 3
(abiotice). Include forțe fizice, chimice și alte forțe naturale. ... Întrucât totul face 4 4
parte din mediul cu totul altceva, cuvântul mediu este folosit pentru a vorbi despre 5 5
multe lucruri. 6 6
Poluare- Poluarea este ceva introdus în mediu care este murdar, necurat sau are un
efect nociv. Deșeurile toxice aruncate în apă sunt un exemplu de poluare.
SMC- SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
Factor ecologic - Factorii ecologici sunt variabile din mediu care au impact asupra
organismelor și contribuie la modurile lor de comportament caracteristice. Sunt
factori care afectează schimbarea dinamică a unei populații sau specii dintr-o anumită
ecologie sau mediu sunt de obicei împărțiți în două grupuri: abiotic și biot.
Poluanți de calitate – In mod normal substante care nu sunt prezente in natura dar
sunt produse de om insusi, exemplu: pesticide, insecticide.

2. Completați enunțurile: L L
 Factorii ecologici acționează asupra organismului în ansamblu, iar acțiunea 0 0
unora dintre ei întro anumită formă depinde de compoziţia chimică cantitativă a 1 1
 Solul este reprezentat de stratul de la suprafața format din particule minerale, 2 2
materii organice , apă, aer şi organisme vii. 3 3
 Se vorbește despre poluarea atmosferică atunci cînd una sau mai multe limite 4 4
de emisie sau gaze sunt prezente în atmosferă în perioada zilei pe o perioadă care 5 5
poate fi periculoasă pentru oameni, animale și plante. 6 6
 Lumina actionează ca ___ factorecologic în ecosisteme, îndeplinind funcții 7 7
informaționale și energetice 8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
3. Numiți elementele unui sistem de management de mediu conform ISO14001. L L
0 0
Principiile de bază ale S.M.M. sunt următoarele: 1 1
2 2
– Angajament şi politică de mediu; 3 3
4 4
– Planificarea politicii de mediu; 5 5
6 6
– Transpunerea în practică a politicii şi ţintelor de mediu;

– Măsurarea şi evaluarea performanţei de mediu;

– Analiza şi îmbunătăţirea continuă a SMM.

4. Numiți avantajele și oportunitățile oferite de implementarea unui SMM. L L


0 0
– obţinerea unei competitivităţi sporite pe o piaţă concurenţială; 1 1
2 2
– obţinerea unor beneficii din punct de vedere economic; 3 3
4 4
– existenţa unui angajament evident al conducerii organizaţiei în direcţia 5 5
îndeplinirii propriei politici şi obiective ale mediului; 6 6
7 7
– dovada conformării organizaţiei la legislaţie şi reglementări 8 8

– un proces de îmbunătăţire continuă etc.


Scopul principal al introducerii un sistem eficient de management al mediului este cel
al protejării sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva impacturilor potenţiale ale
activităţilor, produselor sau serviciilor pe care o organizaţie le prestează, şi totodată
pentru a contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în general.
Clasificați și descrieți sursele de poluare electromagnetică. L L
5. Stelele și fulgerul sunt surse naturale de unde radio, dar acestea sunt produse și de antena de 0 0
pe un emițător radio. Multe surse de radiații electromagnetice provin din tehnologia creată de 1 1
om. În cealaltă parte a spectrului, avem radiații ultraviolete, care sunt emise de lumini negre și 2 2
lămpi fluorescente. 3 3
4 4
5 5

6. Clasificați și explicați factorii ecologici. L L


1. Factorii abiotici - sunt factori de natură non-vie: a) climă - lumină, vierme, 0 0
umiditate, compoziție și mișcare de aer; 1 1
b) edafic (sol) - este diferitele particularități chimice și fizice ale solurilor; 2 2
B) topografic - sunt factor de relief. 3 3
2. Factorii biotici - sunt influențe ale conviețuirii organismelor între ele. a) 4 4
influențează o plantă asupra plantelor vecine; b) influențează animalele în plante; B) 5 5
influențează microorganismele în plante. 6 6
3. Factorii antropici - sunt influența diferită a omului asupra plantelor. 7 7
8 8

7. Elaborați o schemă prin care să indicați sursele de poluare a apei. L L


0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Apa poluată ca asta se vede doar în țările în curs de dezvoltare? 6 6
7 7
Cu siguranță există apă poluată în țările dezvoltate, dar această apă este curățată și 8 8
purificată înainte de a fi introdusă în robinete și trimisă în casele oamenilor. Poluanții 9 9
provin dintr-o varietate de surse.

Introducere
Poluarea apei dulci și oceanelor reprezintă probleme globale grave care afectează
disponibilitatea apei potabile sigure, sănătății umane și mediului. Bolile provocate de
apă din poluarea apei ucid milioane de oameni în țările subdezvoltate în fiecare an.
Surse de poluare a apei
2
Poluarea apei contribuie la lipsa apei, făcând unele surse de apă indisponibile pentru
utilizare. În țările subdezvoltate, canalizarea brută este aruncată în aceeași apă în care
oamenii beau și se scaldă. Chiar și în țările dezvoltate, poluarea apei afectează
sănătatea umană și a mediului.

Poluarea apei include orice contaminant care ajunge în lacuri, pâraie și oceane. Cea
mai răspândită sursă de contaminare a apei în țările în curs de dezvoltare este
canalizarea brută. În țările dezvoltate, cele trei surse principale de poluare a apei sunt
descrise mai jos.

Poluarea municipală
Apele uzate din orașe și orașe conțin numeroși contaminanți diferiți din multe case,
întreprinderi și industrii diferite (figura de mai jos). Contaminanții provin de la:

Evacuarea apelor reziduale (unele ape uzate sunt tratate inadecvat sau netratate).
Furtuna se scurge.
Fosele septice (canalizare din case).
Bărcile care scurg apele reziduale.
Scurgerea curții (deșeuri de îngrășăminte și erbicide).

8. Clasificați și descrieți tipurile de poluare a aerului. L L


Surse de poluare a aerului 0 0
Când vă gândiți la poluarea aerului, vă gândiți probabil la activități umane, cum ar fi 1 1
instalațiile care ard cărbune și emisiile din mașini, avioane și bărci. Dar, poluarea 2 2
aerului provine și din surse naturale. Vulcanii sunt un mare exemplu de sursă de 3 3
poluare naturală; produc cantități mari de particule și gaze, iar erupțiile le trimit în 4 4
atmosferă. Incendiile forestiere sunt un proces natural care produce, de asemenea, 5 5
cantități mari de gaz potențial dăunător și particule. 6 6
7 7
Indiferent de sursă, există două moduri în care poluarea poate intra în aer. Poluarea 8 8
sursă punctuală este atunci când poluanții atmosferici provin dintr-o singură sursă de 9 9
origine, cum ar fi fumătorii dintr-o singură fabrică. Poluarea non-punctuală a surselor
este atunci când poluanții atmosferici provin din mai multe surse, cum ar fi toate
mașinile din Moldova.

La fel ca nu toate sursele de poluare sunt la fel, poluanții variază și în ceea ce privește
efectele lor. Poluanții primari sunt cei care provoacă daune directe sau care pot
reacționa pentru a forma substanțe nocive în atmosferă. Poluanții secundari sunt acele
substanțe nocive care sunt create din reacțiile dintre poluanții primari și componentele
atmosferei.
Tipuri de poluanti ale aerului
Monoxidul de carbon este inodor și incolor și este produs prin ardere. Majoritatea
emisiilor de monoxid de carbon provin din vehicule, aproximativ 62%, dar provin și
din incendii forestiere, echipamente de gazon și arderea deșeurilor industriale. Acest
3
poluant este periculos pentru sănătatea umană, deoarece, chiar și în concentrații foarte
mici, poate preveni furnizarea oxigenului prin corpul către organele majore. La
niveluri superioare, poate provoca moartea.
Dioxidul de sulf este, de asemenea, un gaz incolor și este foarte reactiv. Aproximativ
70% din emisiile de dioxid de sulf provin din arderea centralelor industriale, precum
cele care generează energie electrică din cărbune. Sulful din cărbune reacționează cu
oxigenul atmosferic din aer și formează dioxidul de sulf compus. Odată ajuns în aer,
poate reacționa în continuare pentru a crea acid sulfuric, care poate cădea înapoi pe
Pământ ca ploaie acidă. Dioxidul de sulf poate provoca, de asemenea, boli respiratorii
atunci când este respirat.
9. Indicați principalele cerințe igienice față de iluminatul artificial a încăperilor. L L
să asigure un nivel satisfăcător în întreg câmpul 0 0
de vedere; 1 1
să asigure nivel optim pentru diverse activităţi; 2 2
să fie relativ uniformă; 3 3
să protejeze ochii de radiaţiile provenite de la 4 4
sursă sau reflectarea suprafeţelor; 5 5
să asigure radiaţie adecvată pentru evitarea 6 6
umbrelor; 7 7
lumina de la sursele artificiale să posede un 8 8
spectru cât mai apropiat de acel al luminii
naturale.

10. Descrieți etapa de implemetare a unui SMM conform ISO 14001 „Analiza L L
efectuată de conducere”. 0 0
Pentru implementarea unui sistem de management de mediu într-o organizatie, 1 1
trebuiesc parcurse cinci etape: 2 2
1. Stabilirea politicii de mediu; 3 3
2. Planificarea activitatilor de mediu; 4 4
3. Implementare si functionare; 5 5
4. Verificare si actiune corectiva; 6 6
5. Analiza efectuata de conducere. 7 7
8 8
Etapa 1 : Stabilirea politicii de mediu 9 9

Politica de mediu este definita de conducerea organizatiei sub forma unei declaratii
care trebuie sa reflecte faptul ca principiile si intentiile organizatiei referitoare la
performanta de mediu sunt identificate, documentate, implementate si comunicate.

Politica de mediu are doua functii majore:


- în interiorul organizatiei: sa determine directia de dezvoltare în domeniul
protectiei mediului;
- în afara organizatiei: sa arate clar partilor interesate atentia pe care organizatia
o acorda aspectelor de protectia mediului.

Etapa 2 : Planificarea activitatilor de mediu

4
Planificarea este una dintre cele mai importante etape în procesul de construire si
implementare a unui SMM. Pentru aceasta trebuiesc determinate:
- Aspectele de mediu;
- Prevederile legale si alte cerinte;
- Obiectivele generale si obiective specifice;
- Programele de management de mediu.

Etapa 3 : Implementare si functionare


Pentru implementarea efectiva a sistemului de management de mediu se recomanda
ca organizatia sa-si dezvolte resursele si mecanismele de sustinere necesare
îndeplinirii politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor sale în acest domeniu.

Pentru implementarea SMM trebuiesc definite:

- Structura si responsabilitatea;
- Instruirea, constientizarea si competenta;
- Comunicarea;
- Documentatia sistemului de management de mediu;
- Controlul documentelor;
- Controlul operational;
- Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.
Etapa 4 : Verificare si actiune corectiva

Aceasta etapa este un element cheie a sistemului de management de mediu, care


survine dupa planificarea politicii de mediu si implementarea sa.
Scopul este de a asigura ca organizatia controleaza si corecteaza, atunci când este
cazul, elementele-cheie ale sistemului de management de mediu.
Pentru aceasta se recomanda ca organizatia sa monitorizeze si sa evalueze
performanta sa de mediu.
Masurarea, monitorizarea si evaluarea sunt activitati-cheie ale unui sistem de
management de mediu. În lipsa acestora nu ar fi posibila stabilirea neconformitatilor
si, prin urmare, nici precizarea actiunilor corective si/sau preventive necesare. De
asemenea, auditul sistemului de management de mediu ar fi lipsit de elemente de baza
în stabilirea concluziilor sale.

Aceasta etapa implica:


- Monitorizarea si masurarea;
- Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva;
- Înregistrari;
- Auditul sistemului de management de mediu.

Etapa 5 : Analiza efectuata de conducere

Organizatia trebuie sa analizeze si sa îmbunatateasca continuu sistemul sau de


management de mediu, având ca obiectiv îmbunatatirea performantei globale.
Aceasta ultima etapa este decisiva pentru asigurarea procesului de îmbunatatire
continua, pentru atingerea performantei de mediu propuse.
Aceste analize se pot face împreuna cu analizele sistemului de management al calitatii
efectuate de conducere.
Implementarea unui SMM conform ISO 14001 necesita implicarea întregului personal
al organizatiei, oricare ar fi nivelul ierarhic si functiile implicate, si mai ales angajarea
unui proces dinamic si ciclic de îmbunatatire continua si de autoevaluare a
impacturilor de mediu.

5
11. Elaborați un mini-eseu cu tema „Starea de calitate a învelișului de sol și măsuri L L
de remediere” 0 0
Solul este un strat subțire format din materiale organice, precum și din materiale 1 1
anorganice. Aceste materiale acoperă suprafețele stâncoase ale Pământului. De 2 2
asemenea, porțiunea organică, care este derivată din resturile degradate de animale și 3 3
plante. În timp ce porțiunea anorganică este formată din fragmente de rocă. Această 4 4
porțiune s-a format pe o mie de ani de intemperii chimice și fizice a patului. Solurile 5 5
productive sunt utile pentru agricultură pentru a furniza lumii hrana necesară. Deci, 6 6
eseul privind poluarea solului este ghidat către factori care provoacă poluarea solului 7 7
și efectele adverse ale poluării solului. 8 8
9 9
Cauzele poluării solului 10 10
Un poluant al solului este un factor care este utilizat pentru deteriorarea solului 11 11
datorită reducerii conținutului de textură, minerale sau de calitate. De asemenea, acest 12 12
lucru perturbă echilibrul biologic al organismelor dependente de sol. În plus, există 13 13
efecte adverse ale poluării solului asupra creșterii plantelor. De obicei, poluarea 14 14
solului este cauzată de prezența unor aplicații făcute de om precum percolarea apei de 15 15
suprafață contaminate, pesticide, deversare de combustibil, deversare de petrol etc.

În plus, există și alte activități precum scurgerea deșeurilor din depozitele de deșeuri,
evacuarea directă a deșeurilor industriale în sol, etc. De asemenea, cele mai frecvente
substanțe chimice implicate aici sunt solvenții, hidrocarburile petroliere, plumbul,
pesticidele și diverse metale grele. Deci, fenomenele care au loc au o corelație ridicată
cu intensitățile și industrializarea consumului chimic.

Unele dintre principalele cauze ale poluării solului sunt:

Utilizarea crescândă a îngrășămintelor


Utilizarea nediscriminată de insecticide, erbicide și pesticide
Depozitarea deșeurilor solide
Despădurire

Efectele poluării solului


Unii poluanți radioactivi din surse, cum ar fi reactoarele nucleare, exploziile, spitalele,
laboratoarele științifice etc., merg foarte adânc în sol, rămân acolo mult timp și
provoacă poluarea solului.

Practicile agricole false care folosesc agro-tehnologie avansată înseamnă utilizarea


unor cantități enorme de îngrășăminte toxice, inclusiv erbicide, buruieni, pesticide
etc., crește fertilitatea solului, dar scade treptat proprietățile fizico-chimice și
biologice ale solului. Mormanul de gunoi municipal, deșeurile de prelucrare a
alimentelor, metodele miniere și multe altele sunt alte surse de poluare a solului.

Deoarece substanțele chimice toxice intră în organism prin lanțul alimentar și perturbă
întregul sistem interior al corpului, poluarea solului este foarte periculoasă pentru
sănătate. Pentru a reduce și a limita poluarea solului, indivizii, în special industriașii,
ar trebui să urmeze toate măsurile de control eficiente, inclusiv legile privind protecția
mediului. Oamenii ar trebui să promoveze reciclarea și reutilizarea deșeurilor solide și
plantația maximă de arbori posibil.