Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Bazna

PROFESOR: Surdu Mihail


CLASA: a V- a
DATA:
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Mântuitorul Hristos – Învățătorul desăvârșit
LECŢIA: Pildele Mântuitorului
TIPUL LECŢIEI: lecție de consolidare a cunoștințelor
COMPETENȚE GENERALE:
- cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și desăvârșirii omului
- folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare
- manifestarea valorilor și a cunoștințelor religioase în propriile atitudini și comportamente
- cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor grupuri
COMPETENȚE SPECIFICE:
- identificarea, în pildele studiate, a modalităților de relaționare cu Dumnezeu
- comunicarea clară și corectă a conținutului și mesajului moral- religios din textele studiate
- identificarea învățăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului
- integrarea în comportamentul cotidian a învățăturilor morale cuprinse în pilde
CONCEPTE OPERAȚIONALE:
 Cognitive
C1 – definirea conceptelor însușite (pildă, samarinean, vameș, fariseu, etc);
C2 – analizarea comportamentelor personajelor:

C3 – recunoașterea pildelor după textul biblic;

C4 – formularea învățăturilor morale care se desprind din pilde;


C5 – identificarea modului de aplicare în viața personală a învățăturilor din pilde.
 Formative
C6 – analizarea comportamentelor personajelor
 Atitudinale
C7 – Formularea aprecierii cu privire la importanța rugăciunii/faptelor bune/credinței în viața noastră
EVALUAREA: formativ – ameliorativă
OBIECTIVE ALE EVALUARII:
 Cognitive: operarea cu noile concepte
Oe1: operarea cu noțiunile însușite
 Formative:
Oe2: competența de a analiza și interpreta comportamentul peronajelor
 Atitudinale:
Oe1: capacitatea de a susține opinii personale

VALORI ȘI ATITUDINI VIZATE:


- Manifestarea respectului față de ceilalți
- Asumarea toleranței etnice, religioase și culturale
- Asumarea propriei identități religioase

STRATEGII:
METODE:
1. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
Metode de comunicare orală:
- metode conversative: conversaţia euristică, discuţia colectivǎ
- metode expozitive: explicaţia, descrierea, povestirea
B. Metode de explorare şi descoperire:
- metode de explorare directǎ: observarea, învăţarea prin descoperire,
C. Metode bazate pe acţiune:
- metode de învǎţare prin acţiune realǎ: exerciţiul, problematizarea, dramatizarea

MIJLOACE:
A. Mijloace informativ-demonstrative:
- mijloace cu mesaj informaţional: manuale, caiete, Dicţionar explicativ al limbii române,
- materiale/reprezentǎri figurative: planşe,
B. Mijloace de evaluare a rezultatelor învǎţǎrii: fişe de lucru
C. Mijloace tehnice audio - vizuale: laptop, videoproiector

INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică, fișă de lucru


FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂTII: frontală, pe grupe
RESURSE:
- Umane – elevii clasei a V-a A
- De timp - 50’
- Materiale:
Oficiale:

m1: Programa școlară:

- “ Curriculum naţional.Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a”,

Bucureşti, 2008;

- „Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V –a” ;

- „Proiectarea unităţii de învăţare: Mântuitorul Hristos – Învățătorul desăvârșit


m2: Macroproiectarea didacticã:
Manuale și izvoare narative:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.

2. Magdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri, Editura Aramis, Bucureşti, 1998.

3. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a V- a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2001.

4. Muha Camelia, Elena Mocanu, Ionela Ene, Ghid de proiectare didactică, Editura Sf. Mina, vol. I, Iaşi, 2002.

5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.
DEMERSUL DIDACTIC

Conținutu Concepte Resurse


Secvențele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse procedurale Evaluare
ri vizate operaționale materiale

1 2 3 4 5 6 7 8

- Salutul
Momentul - Rugăciunea
- Salutul
- Răspund cerințelor Exercițiul de
Organizatoric - Rugăciunea Icoana
- Pregătirea materialele rugăciune
- Notarea absenţelor
solicitate
- Organizează materialele și clasa
- Se așează la locurile
indicate
- Profesoara îi anunţă pe elevi că
vor desfăşura împreună o oră
de consolidare, în timpul căreia
Enunţarea vor discuta despre Pildele
obiectivelor şi Pildele Mântuitorului studiate, dar şi - Elevii răspund întrebărilor
despre importanța aplicării profesorului.
prezentarea Mântuito
învățăturilor în viața fiecăruia
planului de lucru rului - Profesoara va dezvălui titlul și
al orei de curs obiectivele lecției

Consolidarea OC1 Fisa de lucru Evaluare pe grupe


cunoştinţelor
dobândite OC2 - Împart clasa pe grupe și le cer să Elevii rezolvă sarcinile prin
desemneze un reprezentant care consultare și colaborare
anterior OC3 vine la catedră și ridică unul
1 2 3 4 5 6 7 8

dintre plicuri.

- Le cer să rezolve sarcinile de


OC4 lucru de pe fișă, precizând timpul
de lucru ( 7 minute), precum și
OC5 necesitatea de a lucra - După expirarea timpului,
reprezentantii grupelor
consultându-se reciproc.
prezintă rezultatele

Sistematizarea - Elevii vor avea pe tablă o


cunoștunțelor floare pe ale cărei petale se află
scrise cuvintele: Pildele ne învață
calea spre Dumnezeu Vor avea
ocazia să identifice ordinea în
care vor trebui reaşezate petalele
pentru a forma un enunţ.

În final va fi notat pe caiete


îndemnul dedus.
1 2 3 4 5 6 7 8

Toţi elevii vor primi câte o


recompensă, corespunzătoare
pildei identificate, iar elevii care
s-au remarcat în mod deosebit,
câte o notă în caietul profesoarei.
Evaluarea Stimulente Evaluare frontală

Elevii rostesc rugăciunea,


Încheierea lecţiei - Rostirea rugăciunii
- Salutul. apoi răspund la salut.