Sunteți pe pagina 1din 4

Judecătoriei Cahul (sediul Central)

Or. Cahul, str. Bulevardul Victoriei, nr. 8 , E-mail:


jch@justice.md

Creditor: “Crist-Valg” SRL


IDNO: 1002605000761
R-nul, Hânceşti, s. Logăneşti (sediu), MD-3434
Tel/fax (Hânceşti): (269)-57-491
IBAN:MD64AG000002251412011391,
BC „Moldova Agroindbank” S.A. fil. Hânceşti
Administrator Gajiu Vasile

Adresa pentru corespondenţă:


Chişinău, bd. Dacia nr.12/2, of. 18, MD-2043
Tel/fax (Chişinău): (022)-664-118

Debitor: GȚ “Gudumac Pavel Simion”


Cod fiscal: 8689340
R-nul Cahul, s. Baurci Moldoveni
IBAN: MD28AG000000001956831
BC „Moldova Agroindbank” S.A. fil. Cahul
BIC: MOLDMD2X346
Conducător Gudumac Pavel

Administrator al insolvabilității Bostan Nicolae


Chișinău, str. Doctor Tudor Strișcă 8/2, of. 121
Autorizație MJ nr. 4 din 12.01.2015

Taxa de stat: 400,00 lei conform art.3 alin.1) lit. b) Legea


taxei de stat (20 u. c. : 100 % = 0,2 u. c. * 2000 %)

CERERE INTRODUCTIVĂ
privind intentarea procesului de insolvabilitate

Onorată Instanță,
Creditorul „Crist-Valg” SRL acționând în vederea apărării drepturilor și intereselor sale legitime, vădi
încălcate de către debitorul GȚ ”Gudumac Pavel Simion” prin neonorarea obligațiunilor pecuniare
principale în mărime de 180 715,00 lei, intervine cu prezenta cerere introductivă în instanța de judecat
competentă, prin care respectuos, -

SOLICITĂ:

1. Admiterea prezentei cereri;

2. Intentarea procesului de insolvabilitate față de GȚ ”Gudumac Pavel Simion”,


IDNO: 8689340 , cu sediul în r. Cahul s. Baurci Moldoveni;

3. Aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149 din


29.06.2012 cu numirea în calitate de administrator provizoriu pe perioada de
observație şi ulterior administrator al procesului de insolvabilitate a d-lui
Bostan Nicolae, deținător a autorizației MJ nr.4 din 12.01.2015,, cu sediul în
mun. Chișinău, str. Armenescă, 44/2, bir.22, înregistrat în lista

1
administratorilor procesului de insolvabilitate deținută de instanța de
insolvabilitate.

Motivele cererii:

În fapt :
GȚ „Gudumac Pavel Simion” dispune de o datorie în sumă de 396 130,88
MDL faţă de SRL „Crist-valg”.
Datoria invocată este rezultatul neonorării obligațiilor contractuale și
anume:

La data de 30.08.2017 între ,,Crist-Valg’’ SRL și GȚ ,,Gudumac Pavel


Simion’’ a fost încheiat Contractual de vînzare-cumpărare cu nr. 78/1/18. Conform
contractului semnat GȚ ,,Gudumac Pavel Simion’’ urma să livreze în adresa ,,Crist-
Valg’’ SRL grîu din roada anului 2018 în cantitate de 340000 kg la preț de 2,35
MDL, pentru un kg. Valoarea totală a contractului cu nr.78/1/18 din 02.03.2018 fiind
în suma de 799 000 MDL. Termenul de livrare a mărfei, fiind stabilit de părți pe
parcursul perioadei de la 20.06.2018 pîna la 20.07.2018.
La solicitarea verbal a ,,Crist-Valg’’ SRL – pîna la data de ________ (în
perioda de livrare)

Prima, în baza actului de predare-primire în proprietate nr. 001 din 31 ianuarie


2014 prin care SRL „Compromis” a transmis în proprietatea SRL „Elinartproiect”
bunuri (tehnică de calcul şi imprimare) în valoare totală de 96 100,00 MDL conform
Facturilor Seria WA nr. 0289702 şi nr. 0289703 din 14.01.2014.

Ulterior, a doua livrare, în baza Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-05/14


din 15.05.2014 în conformitate cu care SRL „Compromis” în calitate de vînzător a
vîndut iar SRL „Elinartproiect” în calitate de cumpărător a procurat două automobile:
- Dacia Logan MCV Universal UU1KSD04546647921, anul 2012 nr.
Motorului R061866 la preţul de - 6500,00 Euro;
- Dacia Logan Universal UU1KSDBL547599373, anul 2012 nr. Motorului
R090296 la preţul de - 6500,00 Euro;
Conform pct. 3 al contractului cumpărătorul urma să achite bunurile în termen
de 3 zile din momentul predării automobilelor. În aceiaşi zi a fost întocmit actul de
predare-primire şi întocmită factura Seria WA nr. 0289704, acte care confirmă
onorarea obligaţiilor de către SRL „Compromis”.
În total datoria SRL „Elinarproiect” pe contractul de vînzare-cumpărare din
15.05.2014 este în mărime de 13 000,00 Euro, echivalentul a 276 082,30 MDL.

2
Conform prevederilor art. 619 Cod civil „Obligaţiilor pecuniare li se aplică
dobînzi pe perioada întîrzierii.” Avînd în vedere că scadenţa achitării datoriei în
mărime de 13 00,00 Euro a survenit la data de 21 mai 2014 pînă la data depunerii
cererii introductive au fost calculate dobînzi de întîrziere în mărime de 5 974,30 Euro.
La moment SRL „Elinartproiect” are o datorează SRL „Compromis” 18 974,30
Euro şi 96 100,00 MDL în total 499 059,11 MDL.

În această situație, SRL ”Compromis” (în procedură de restructurare) a înaintat


debitorului SRL „ELINARTPROIECT” Notificare prealabilă prin scrisoarea nr. 28
din 17 ianuarie 2017 prin care a solicitat achitarea datoriei în termenul de 7 zile, în
caz contrar se va adresa în instanța de judecată cu cererea privind intentarea
procesului de insolvabilitate.
Pînă în prezent datoria nu a fost achitată, mai mult decît atît cerea prealabilă
înaintată a fost restituită de către oficiul poștal după expirarea termenului de păstrare
din motivul nereclamării acesteia de către debitor, astfel mențiunea „Nereclamat” este
indicat pe plicul poștal.
Conform art. 4 alin. (1) al Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată
nr. 135 din din  14.06.2007, prevede că Societatea are sediu, care se indică în actul
de constituire. Orice schimbare a sediului societăţii va fi menţionată în actul de
constituire şi înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice., iar alin. (2)
stabilește Adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi
alte adrese poştale.
În această ordine, atragem atenția instanței de insolvabilitate că adresa juridică
este confirmată prin extrasul eliberat de către Camera Înregistrării de Stat (se
anexează), astfel considerăm că în virtutea prevederilor legale debitorul SRL
„Elinartproiect”, avînd obligaţia legală de a se afla la sediul înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, se consideră notificat prealabil despre intenţia de a ne adresa în
instanţa de insolvabilitate cu cerere introductivă.
În conformitate cu art. 10 al. 2) al Legii insolvabilității temeiul general de
intentare a procesului de insolvabilitate este incapacitatea de plată a debitorului.
Concomitent, potrivit art.12 al aceleiași legi dreptul de a depune cerere
introductivă îl au debitorul, creditorii și alte persoane indicate în legea insolvabilității.
Astfel considerăm că interesul legitim este demonstrat, creanțele sunt
argumentate și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate dovedite.
Totodată fiind respectată şi procedura Notificării prealabile a debitorului.

În drept:
Cererea înaintată este întemeiată pe prevederile art. art. 8, 572-575 al Codului
Civil al RM, art. art. 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23-24 al Legii insolvabilității,
precum și art. 5, 7, 166, 167, 355, 356 al Codului de Procedură Civilă al RM;

Totodată atragem atenţia instanţei de insolvabilitate că în conformitate cu


prevederile art. 86 al. 2), al CPC al RM (Persoanele juridice declarate în stare de
insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a
creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a
garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate,

3
precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii,
plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data
adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii), respectiv obligaţia de plată a
taxei de stat de către SRL ”Compromis” (în proces de insolvabilitate) este amînată în
temeiul prevederilor legale enunţate pe perioada de după examinarea cauzei dar nu
mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanța de judecată a hotărîrii.

Anexe:
1. Copia Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-05/14 din 15.05.2014, pe 3 file;
2. Copia Facturii Seria WA nr. 0289704 din 15.05.2014, pe 1 filă;
3. Copia Actului nr. 001 din 31.01.2014, pe 1 filă;
4. Copia Facturilor Seria WA nr. 0289702 şi nr. 0289703 din 31.01.2014, pe 2 file;
5. Copia Notificării prealabile, nr. 28 din 17 ianuarie 2017, cu dovada expedierii, pe 2 file;
6. Copia extrasului eliberat de CÎS pe debitorul SRL „ELINARTPROIECT”, pe 1 filă;
7. Copia Avizului IFS DAF Botanica, privind intenția depunerii cererii introductive din
15.02.2017, pe 1 filă;
8. Copia autorizației a candidaturii administratorului provizoriu, pe 1 filă;
9. Copia Hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 03.11.2014, pe 1 filă;
10. Copia Încheierii Curții de Apel Chișinău din 28.04.2015, pe 2 file.
11. Copia cererii și a materialelor anexate pentru administratorul provizoriu şi debitor.

Nicolae Bostan

Administrator
SRL ”COMPROMIS”
(în procedură de restructurare)

S-ar putea să vă placă și