Sunteți pe pagina 1din 3

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU

SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
GALAŢI

CONTRACT DE PRESTARI – SERVICII


DE CURATENIE

PARTILE CONTRACTATE
Intre DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
GALATI, cu sediul in localitatea GALATI , strada Cezar. nr 8 BIS, judetul GALATI, telefon
0236/412123, fax: 0236/412123, cod fiscal - 3553277, cont nr. RO63TREZ306500 9XXX 000269
deschis la Trezoreria Galati reprezentat legal de Director Executiv Dr. Nicu Bogatu si Sef Serviciu
Economic Ec.Elisabeta Piatac in calitate de beneficiar.

si
HUZUNEANU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in Galati, str str.
Constantin Levaditti, nr.13,bloc Bujor,sc.1,et.4,ap.19 , jud.Galati inregistrata la O.R.C. sub nr
F17/817/2014 din 31.10.2014, C.U.I 33755600/31.10.2014, cont deschis la
Trezoreria______ reprezentata legal prin administrator HUZUNEANU ELENA, in calitate de
prestator, a intervenit prezentul contract.

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de prestari - servicii il constituie efectuarea de curatenie mecanica si igienizare in
corpurile B, C si D ale L.S.V.S.A din cadrul D.S.V.S.A Galati precum și efectuarea de curatenie
mecanica si igienizare la biobaza de animale din cadrul L.S.V.S.A al D.S.V.S.A Galati.
II.PREŢUL PRESTAŢIEI
Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
curatenie. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar este
de 2080 lei pe luna.
Plata se face in functie de alocatiile bugetare in intervalul 24-31 al lunii, pe baza facturii emise de
prestator. Pretul nu va putea fi modificat pe toata durata contractului
III.DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract produce efecte pe perioada 01.01.2020 până la 31.01.2020. Contractul poate fi
prelungit prin act adiţional numai în condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cu această
destinaţie. În caz contrar DSVSA Galaţi nu va opta pentru suplimentarea cantităţilor de servicii,
neavând nici obligaţie în acest sens faţă de operatorul economic care prestează serviciile de curatenie.
IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Prestatorul se obligă sa efectueze servicii de de curatenie mecanica si igienizare in corpurile B, C si D
ale L.S.V.S.A din cadrul D.S.V.S.A Galati precum și efectuarea de curatenie mecanica si igienizare la
biobaza de animale din cadrul L.S.V.S.A al D.S.V.S.A Galati, dupa cum urmeaza :
 golirea coşurilor de gunoi din birouri şi schimbarea sacilor menajeri; gunoiul se va colecta în
saci colectori;
 ştergerea prafului şi curăţarea mobilierului şi echipamentelor de birou (birouri, dulapuri,
scaune, mese, tapiţerii, cuiere, aviziere, calculatoare, telefoane etc.), mobila şi pervazurile se şterg de
praf, cu material moale impregnat, pentru a reţine praful; obiectele aflate la înălţime şi tapiţeria mobilei
se vor curăţa cu aspiratorul de praf; echipamentele de calcul se vor curăţa cu soluţie specifică şi
antistatică adecvată.
 aspirarea, curăţarea, spălarea pardoselilor din parchet, mochetă, marmură, gresie, a pereţilor
placaţi cu faianţă, a scărilor, etc, utilizându-se detergenţi adecvaţi care să asigure curăţare, dezinfectare
şi parfumare; pardoselile se vor curăţa cu ştergătorul umezit cu detergent.
 spălarea, curăţarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare cu pelicula antibacteriană - gresie, faianţă,
chiuvetă, oglindă, toaletă, etc.; W.C.-urile se curăţă şi se dezinfectează cu praf de curăţat şi detartrant;

__________________________________________________________________________________________________
Adresa: Galati, Str.Cezar, nr. 8 bis, cod poştal 800190; tel: 0236.479.393 fax: 0236.412.123, e-mail: office-gl@ansvsa.ro
colacul de WC se şterge cu detergent ; curăţarea şi clătirea cu apă fierbinte a savonierelor si
distribuitoarelor de sapun lichid inainte de umplere (reumplere); oglinzile şi pereţii placaţi cu faianţă
vor fi ştersi cu lavete umede: la ştergerea suprafeţelor de inox, se vor folosi soluţii, materiale de
curăţenie şi întreţinere special destinate pentru acestea; echipamentul utilizat pentru efectuarea
curăţeniei în grupurile sanitare va fi pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
 pereţii şi plafoanele finisate cu materiale lavabile, se vor curăţa cu detergent anionic, când sunt
vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se va face cu aspiratorul de praf.
 curăţarea amănunţită a corpurilor de iluminat, jaluzelelor, ramelor de etanşare.
 curăţarea balustradelor, uşilor, tocurilor, scărilor şi căilor de acces.
 colectarea şi depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate.
 curăţarea şi igenizarea locurilor de depozitare a gunoiului.
 înlocuirea produselor consumabile din grupurile sanitare (hârtie igenică, prosoape de bumbac,
săpun lichid şi odorizant solid WC) puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta .
 curăţarea căilor de acces în clădire.
 spalarea sticlariei de laborator si igienizarea echipamentelor de protectie
 curatarea si igienizarea biobazei de animale

Beneficiarul se obligă ;
 să plătească prestaţia in functie de alocatiile bugetare in intervalul 24-31 al lunii, pe baza facturii
emise de prestator
 să răspundă, în termen,invitaţiei prestatorului în cazul în care acesta constată erori în planul
bunului de executat;

V. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi , o sumă echivalentă cu cota
procentuala de 0,1%, din valoarea facturata lunar, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
- În cazul în care achizitorul nu onorează factura în termenul prevazut la cap.IV , atunci achizitorul
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu cota de 0,1% din plata neefectuata pentru
fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta
denuntare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului
VI. Rezilierea contractului
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii.
VII. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
VIII. Forta majora
1. Forta majora este constatata de autoritatea competenta.
2. Forta majora exonereaza partile contractate de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata durata in care acesta actioneaza.

__________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67
E-mail: office@ansvsa.ro, Web:
3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractata care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri ce-i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetare de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.
IX. Comunicari
1 – (1) Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
2 – Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
X. Solutionarea litigiilor
1 Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
2 Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror daune – interese.
3 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa
resolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
XI. Legea aplicata contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat astazi __________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.

AUTORITATE CONTRACTANTA PRESTATOR

BENEFICIAR - D.S.V.S.A GALATI HUZUNEANU ELENA


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
DIRECTOR EXECUTIV,
DR. NICU BOGATU

ȘEF SERVICIU EC. ȘI ADMINISTRATIV


EC. ELISABETA PIATAC

COMP JRU,
CONS.JR.CRISTINA UNGUREANU

CAI
CONS. CATOIU TANASE VIOLETA

__________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: