Sunteți pe pagina 1din 2

Test sumativ-final Geografia Clasa VIII

Numele, prenumele__________________________,Data______________

I. Încercuiește răspunsul corect: L


1Cea mai mare parte a teritoriului țării are la baza sa : 0
a)Platforma Scitică b)Platforma Moldovenească c)Scutul Cristalin Ucrainean 1
2
2.Cele mai fragmentate forme de relief sunt: 3
a)Podișul Codrilor b)Colinele Tigheciului c)Cîmpia Moldovei de Sud 4
5
3.Procesele erozionale determină formarea : 6
a)hîrtoapelor b)peșterelor c)ravenelor și vîlcelelor

4. Factorii de formare a climei sunt:


a)munții și cîmpiile b)cutremurile c)radiativi, dinamici și fizico- geograficii

5.Cele mai fertile subtipuri de soluri pe teritoriul țării noastre sunt:


a)cernoziomurile levigate b)cernoziomurile obișnuite c)cernoziomurile compacte

6.Majoritatea precipitațiilor atmosferice sunt aduse de masele de aer dinspre:


a)Marea Neagră b)Oceanul Atlantic c)Marea Mediterană
II Completează enunțurile: L
1.Vînt din nord –est rece și uscat, care aduce zile foarte geroase, uscate ,cu cer senin și vînt 0
slab numit___________________________. 1
2.Iarna temperatura aerului crește atingînd valori pozitive,acest fenomen de încălzire se 2
numește_____________________________. 3
3. Factorii de dezvoltare și răspîndire a vegetației 4
sunt:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
4.Volumul de apă ce se scurge prin secțiunea transversală a albiei rîului într-un anumit timp
se numește__________________________________________________.
III. În colona A,sunt indicate cîteva structuri tectonice de pe teritoriul țării noastre iiar în L
coloana B,cîteva forme majore de relief.Scrie pe liniile din fața literelor mari din 0
coloana A, cifrele din coloana B ,corespunzătoare formei de relief caracteristice 1
fiecărei structuri tectonice. 2
Coloana A Coloana B 3
________A.Scutul Ucrainean 1.Cîmpia Moldovei de Nord 4
2.Colinele Tigheciului 5
________B.Placa Moldovenească 3.Podișul Codrilor
4.Podișul Podoliei
________C.Depresiunea Predobrogeană 5.Podișul Nistrului
IV Explică cărui grup de componente ale naturii,dintre cele enumerate mai jos,îi revine L
rolul principal în formarea aspectului unei zone naturale: 0
a)lumii animale și apelor curgătoare, 1
b)climei și vegetației 2
c)solurilor și activităților umane 3
d)reliefului și înclinației lui. 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
V Scrie un eseu în care vei include: L
a)probleme ale mediului natural 0
b)căile de soluționare a problemelor de mediu natural 1
c)propune măsuri de protecție a naturii din localitatea natală. 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Total 25 Puncte acumulate __________ Nota_______