Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 6

TEHNICA CORPORALĂ
Definiţia variantelor de
deplasare
 Variantele de deplasare
reprezintă acţiunile în care
corpul se deplasează în
întregime pe suprafaţa de lucru.
Executarea lor presupune o
permanentă proiectare a
centrului de greutate pe o nouă
suprafaţă de sprijin, prin Figura 1. Variante de paşi specifici: a) pas
echilibrarea corpului pe talpă suplu (1- atacul solului şi 2- finalizarea); b)
pasul înalt (poziţia attitude); c) pas ascuţit;
sau/şi pe vârful piciorului. d) pas fandat
Sistematizare:  paşi de dans: săltaţi, galop,
polcă, vals, mazurcă,
 paşi de mers şi alergare din tarantelă, poloneză;
gimnastica de bază;  paşi de dans modern
 paşi ritmici specifici (în realizaţi într-o mare
variante de mers şi varietate de forme şi ritmuri
alergare): uşori, ascuţiţi, muzicale;
arcuiţi, înalţi, fandaţi.  paşi din conţinutul
gimnasticii în ritm de jazz,
 paşi de bază din dansul pisică, rulaţi, plié, perie,
folcloric românesc: încrucişaţi, schimbaţi.
succesivi, adăugaţi, bătuţi,
încrucişaţi în deplasare,
Descrierea tehnică şi
încrucişaţi pe loc, săltaţi, metodica învăţării unor
alergaţi; procedee tehnice
 paşi folclorici stilizaţi –
realizaţi în diferite variante I. Paşii ritmici
uşor adaptate specificului
G.R;
1. Pasul uşor - variantă a
mersului pe vârfuri care se 3. Pasul arcuit - fiecare păşire
poate executa din mers şi presupune o acţiune de
alergare. flexie şi extensie la nivelul
fiecărui picior:
2. Pasul ascuţit - presupune  piciorul de bază preia
forfecarea membrelor greutatea corpului prin
inferioare, realizată prin rularea tălpii de la vârf spre
trecerea greutăţii corpului pe călcâi şi flexia genunchiului,
un picior, prin rularea tălpii simultan piciorul oscilant se
de la vârf spre călcâi, îndoaie, iar vârful se alătură
simultan cu proiectarea gleznei piciorului de sprijin;
celuilalt picior înainte cu  urmează o extensie energică
vârful sprijinit pe sol, cu a ambelor picioare: piciorul
genunchiul întins (prima de bază se întinde ridicându-
se pe vârf, iar cel oscilant se
variantă) sau îndoit (a două proiectează întins înainte la
variantă). 22o.
4. Pasul înalt - păşire suplă înainte asupra contracţiei musculare.
prin rularea tălpii de la vârf spre Segmentele corpului sunt astfel
călcâi şi uşoară flexie la nivelul conduse conştient pe
articulaţiei genunchiului, urmată traiectoria de mişcare în
de rularea inversă şi extensia forma şi amplitudinea cerută
articulaţiei în stând pe vârfuri, de acţiunea respectivă.
simultan cu proiectarea III. Mişcările realizate din
piciorului înainte în poziţia inerţie: mişcările au la bază o
passé sau attitude faţă. tehnică complexă, bazată pe
5. Pasul fandat - presupune capacitatea de utilizare a
fandări succesive de pe un inerţiei de mişcare. Presupun
picior pe celălalt. o încordare iniţială
II. Mişcări realizate prin acţiune generatoare a impulsului spre
condusă: se realizează printr-o mişcare, care proiectează
acţiune continuă, cu o viteză de segmentul sau corpul pe
execuţie constantă, în care se traiectoria de lucru.
menţine permanent controlul
IV. Dezechilibrările: sunt mişcări
realizate cu întregul corp, care
presupun aceiaşi tehnică de
acţionare pe cele trei momente:
 impulsul

 relaxarea

 reluarea contracţiei.

V. Balansările: sunt mişcări


realizate la nivelul diferitelor
segmente corporale, care Figura 2. Balans de braţe în
cuprind pendularea acestora pe arc frontal pe jos, de la
o traiectorie în arc, în cerc sau stânga la dreapta
opt, în jurul articulaţiei de bază
sau angajând serii de
articulaţii.
VI. Valurile: sunt mişcări
ondulatorii care angajează
în mod succesiv toate
articulaţiile unui segment
sau ale corpului în
întregime.
Sistematizare:
 valuri de segmente:

* val de braţe;
* val de trunchi.
 valuri cu întregul corp:

* înainte;
* înapoi;
* lateral. Figura 3. Valul de corp de pe
*** Se pot realiza cu sau fără genunchi: a) preparaţie;
întoarcere. b) val de corp înainte; c) val de
corp înapoi
VII. Elemente de echilibrului Exemple de poziţii de echilibru
:(E.E.) sunt acele acţiuni pe un picior pe vârf:
motrice, care implică  passé (piciorul liber îndoit
menţinerea unor poziţii pe o cu vârful sprijinit, la nivelul
suprafaţă de sprijin cât mai genunchiului piciorului de
redusă. bază, coapsa la orizontală);
 attitude – piciorul liber
ridicat înapoi sau înainte, la
orizontală şi uşor îndoit;
 arabesque – piciorul liber
ridicat înapoi la 90 şi/sau la
45o;
 á la seconde – piciorul liber
ridicat lateral la 90 şi/sau la
45o;
Figura 4. Poziţii de echilibru  planşă facială, dorsală sau
arabesque laterală – piciorul liber şi
trunchiul sunt la orizontală;
 grand ecart – piciorul liber VIII. Turaţiile - sunt mişcări
ridicat în sfoară verticală; de învârtire ale întregului
 grand ecart simultan cu corp în jurul axului vertical,
menţinerea trunchiului la efectuate de o manieră
orizontală; continuă sau discontinuă, pe
 penche – grand ecart dorsal cu o suprafaţă de sprijin
trunchi în flexie înainte. redusă vârful piciorului,
călcâi, genunchi, etc.
* cu piciorul fixat în diferite
poziţii de echilibru,
trunchiul la verticală şi
genunchiul de bază întins
sau îndoit:– cu îndoirea sau
întinderea genunchiului în
timpul rotaţiei;
– passé înainte/lateral;
– attitude înainte/înapoi;
– arabesque;
Figura 5. Poziţii de echilibru – á la seconde (întins lateral);
attitude: a) spate; b) faţă – înainte la 45-90;
– în grand ecart (înainte, lateral,
înapoi);
* cu piciorul fixat în diferite poziţii
şi trunchiul în flexie pe diferite
direcţii (înainte, lateral, înapoi);
* cu piciorul liber, trecând în
timpul turaţiei prin mai multe
poziţii sau executând diferite
acţiuni.

Figura 6. Variante de piruete: a) passé; b) arabesque cu piciorul la 45o;


c) passé cu trunchiul îndoit înainte; d) arabesque cu trunchiul în
extensie; e) attitude înainte pe plié; f) arabesque pe plié
Săriturile şi săltările : mişcările
încadrate în această grupă de
elemente presupun  Săltările sunt caracterizate
desprinderea corpului de la printr-o desprindere mică,
sol şi proiectarea lui în spaţiu, urmată imediat de reluarea
pe o traiectorie mai amplă sau elastică a contactului cu
mai mică. Efortul este susţinut solul.
de acţiunea dinamică şi
energică a musculaturii
trenului inferior.
Elementele tehnice din conţinutul
acestei grupe se împart în două
categorii:
 Săriturile sunt caracterizate
printr-o traiectorie de zbor
amplă, în timpul căreia
segmentele corporale execută
diferite acţiuni sau menţin
poziţii variate.
Figura numărul 7. Variante de sărituri: a) semisfoară; b)
semisfoară cuib; c) săritura pas; d) săritura pas cuib; e)
săritură laterală; f) săritură pas cu întoarcere 180o; g)
săritură semisfoară cu întoarcere 180o; h) săritură semicuib;
i) săritură cuib; j) săritură echer; k) săritură foarfecă; l)
săritură deschisă; m) săritură cabriole laterală; n) săritură
cosaque