Sunteți pe pagina 1din 19

APROBAT,

Manager
Constantin POIANĂ

CAIET DE SARCINI

FURNIZAREA ALIMENTE

Coduri CPV:
1. 15330000-0 - Fructe si legume transformate (Rev.2)
2. 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
3. 15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
4. 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
5. 03220000-9 - Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
6. 15811000-6 - Produse de panificație (Rev.2)

Director Financiar – Contabil,


…………………………………..

Întocmit, Consilier juridic,


……………………………………… …………………………….
CUPRINS
1. INTRODUCERE........................................................................................................................3
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE.........................................................3
2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă......................................................3
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor.........................4
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Autoritatea contractantă................................4
2.4. Cadrul general al sectorului în care AutoritateaContractantă își desfășoară activitatea....4
2.5. Factori interesați și rolul acestora.....................................................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE...................................................................................5
3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante............................5
3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor..............................................5
3.3. Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor..........................................6
3.4. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora............................................................6
3.4.1. Produsele și cantitățile solicitate...............................................................................6
3.4.2. Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate.................................................16
3.4.3. Garanția produselor solicitate.................................................................................16
3.5. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului, recepția
produselor................................................................................................................................16
4. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ......................................................................................17
5. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI
CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ).........17
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI..........................................................................18
7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTELOR......................................................................18
7.1. Modul de întocmire a propunerii tehnice.......................................................................18
7.2. Modul de întocmire a propunerii financiare...................................................................18

2
1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe
baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși îndeplinește rolul de
Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate
capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă prezentului Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acestui document și implicit
a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minimale incluse în acest Caiet de Sarcini fără a limita
regimul de utilizare stabilit la nivelul prezentului caiet de sarcini.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor specificațiilor tehnice minimale stabilite prin Caietul de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, în funcție de momentul și activitățile/aspectele la


care se face referire, se vor folosi următorii termeni care vor avea același înțeles, și anume:
 În funcție de momentul la care se face referire:
 se va folosi termenul de Operator economic interesat/Ofertant - pentru aspecte ce țin de
procesul de întocmire și prezentare a ofertei în cadrul procedurii de atribuire a contractului
de furnizare;
 se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce țin de procesul de angajare și
implementare a contractului de furnizare ce se va atribui în urma aplicării procedurii de
achiziție publică;
 În funcție de etapa/activitățile contractului la care se face referire
 se va folosi termenul de Furnizor- pentru etapele/activitățile specifice de furnizare a
produselor achiziționate.

Limba oficială a licitației, atât pentru ofertă cât şi pentru documente însoțitoare este limba română.

Orice document înaintat în cadrul ofertei sau a documentelor însoțitoare, inclusiv în cadrul răspunsurilor la
eventualele solicitări de clarificări formulate de comisia de evaluare, ce se prezintă într-o altă limbă decât cea
Română, trebuie să fie însoțit de traducerea acestuia în limba Română, efectuată de către un traducător
autorizat.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea
contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar
fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al
Contractului şi a principalelor cerințe de calitate.

3
2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Tabelul nr. 1
Nr. Informație Detaliere
Autoritate Contractantă: denumire, Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
adresa, pagina web Str. Văioagă, nr. 3, loc. Buhuși, jud. Bacău
1.
http://www.spitalbuhusi.ro/
office @ spitalbuhusi.ro
2. Sectorul de activitate Sănătate
3. Activitate principală/ atribuția Servicii medicale
principală
4. Activitățile/atribuțiile Autorității Activitățile principale ce fac obiectul viitoarelor contracte
Contractante care sunt de achiziții publice sunt activități de furnizare alimente.
afectate/influențate de rezultatul
Contractului ce urmează a fi atribuit
(direct sau indirect)

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

La nivelul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, pacienții internați în spital, în regim de spitalizare
continuă beneficiază de masa sub forma regimurilor alimentare profilactice și/sau terapeutice, în funcție de
afecțiunea de care suferă pacientul, contravaloarea acestor servicii fiind susținută de fondurile decontate prin
contractul încheiat de Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși cu CJAS Bacău.

Astfel, în scopul aplicării principiului eficienței și eficacității, în vederea asigurării hranei bolnavilor nevoia
obiectivă a autorității contractante, cu privire la asigurare meselor, constă în achiziția de produse alimentare
diverse, calificate pe categorii de produse, adaptate în raport cu specializările existente în piață.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea alimentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, Spitalul „Profesor Dr. Eduard
Apetrei” Buhuși își propune obținerea următoarelor beneficii/rezultate (fără a se limita la):
 achiziționarea necesarului de alimente în vederea preparării hranei pacienților din cadrul Spitalul
„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ;
 prepararea regimurilor alimentare profilactice, terapeutice, dietetice pentru grupurile de pacienți
spitalizați în cadrul Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ;
 asigurarea hranei pacienților în raport cu prescripțiile medicale din foile de observație zilnice ale
persoanelor spitalizate în cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .

2.4. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, proprietate publică, care asigură servicii medicale.
Sediul unității este în localitatea Buhuși, Str. Văioagă, nr. 3, județul Bacău. Spitalul „Profesor Dr. Eduard
Apetrei” Buhuși funcționează potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean şi
local şi alte prevederi legale aplicabile în vigoare.

În procesul de prestare a serviciilor medicale pentru pacienții săi, Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
Buhuși are obligația să asigure alimentația bolnavilor internați, în limita nivelului alocațiilor de hrană pentru
consumurile colective din unitățile sanitare publice, stabilite conform prevederilor legale în domeniu.

4
2.5. Factori interesați și rolul acestora.

Următorii factorii interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării
fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:
 Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, în calitate de beneficiar al produselor achiziționate,
prin compartimentele cu responsabilități în sectorul preparării hranei pacienților;
 Pacienții internați în cadrul Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
În concret, factorii interesați ce trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului și așteptările
acestora sunt (fără a ne limita la):
Tabelul nr. 2
Factor interesat Așteptări
Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei”  produsele trebuie să corespundă descrierii şi condițiilor de
Buhuși, în calitate de beneficiar al calitate prevăzute în prezentul caiet de sarcini;
produselor achiziționate, prin  produsele ce fac obiectul contractului să respecte
compartimentele cu responsabilități în proprietățile organoleptice, fizico chimice şi microbiologice
sectorul preparării hranei pacienților menționate pentru fiecare produs și să fie transportate
ținând cont de normele igienico–sanitare specifice
alimentelor.
Pacienții internați în cadrul Spitalul  hrana primită să fie de calitate, conformă cu prescrierile
„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși medicilor, să fie servită conform orarului de masă și în
cantități suficiente.

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Obiectul contractului de achiziție publică este achiziționarea de alimente necesare pentru prepararea hranei
pacienților. Viitorul contract este unul de furnizare, cu executare succesivă, pe baza comenzilor ferme emise
de către Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua volumul contractului în funcție de fondurile
disponibile alocate pentru acest contract.

Se pot oferta unul sau mai multe loturi. În cadrul loturilor nu se admit oferte parțiale (se vor admite doar
ofertele formulate pentru întreaga listă și cantitate de produse solicitată în cadrul lotului)

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Pentru prestarea de servicii de sănătate calitative și eficiente la nivelul Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei”
Buhuși, este necesară asigurarea alimentelor pentru prepararea hranei pacienților conform
necesarelor/regimurilor alimentare din cadrul secțiilor medicale ale unității spitalicești.

Asigurarea hranei pacienților internați în spital constituie una din activitățile conexe serviciilor medicale
oferite populației, având impact asupra calității și eficienței serviciilor medicale prestate de Spitalul „Profesor
Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Prin urmare se urmărește procurarea de alimente care să respecte proprietățile organoleptice, fizico chimice
şi microbiologice conform cadrului normativ valabil în materie precum și conform celor menționate în
prezentul caiet de sarcini pentru fiecare produs în parte, care trebuie să fie transportat ținând cont de
normele igienico–sanitare specifice.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

5
Contractele de furnizare alimente vizează produse cu caracter de regularitate, în vederea menținerii bunei
desfășurări a activității spitalului.

3.3. Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor

Contracte de furnizare alimente vizează produse cu caracter de regularitate, în vederea menținerii bunei
desfășurări a activității spitalului.

3.4. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora

Obiectul viitoarelor contracte de achiziție publică este achiziționarea de alimente ce trebuie să respecte
următoarele cerințe generale:
✓ materiile prime utilizate şi materialele auxiliare folosite la preambalare vor corespunde atât
specificațiilor tehnice de produs, cât şi reglementărilor sanitare în vigoare;
✓ produsele trebuie să corespundă descrierii şi condițiilor de calitate prevăzute în standardele
profesionale de referință U.E.;
✓ nu se admit abateri de la proprietățile organoleptice, fizico chimice şi microbiologice menționate
pentru fiecare produs, în standardul profesional de referință ;
✓ produsele vor fi ambalate și prezentate în conformitate cu specificațiile tehnice aferente fiecărui
produs în parte. Prin modul de ambalare și prezentare trebuie să se asigure că acestea sunt însoțite
de etichete ușor accesibile din exterior, cu text vizibil în care trebuie să apară informații referitoare
la data fabricării, precum şi la perioada de valabilitate a produsului/ data expirării produsului.

3.4.1. Produsele și cantitățile solicitate

În scopul adaptării conținutului contractelor de furnizare la sectoarele specializate ale IMM-urilor, produsele
ce fac obiectul viitoarelor contracte de achiziție publică au fost grupate în 6 loturi, precum urmează:
Valoare Valoare
Nr. Nr estimată fără estimată fără
CPV Denumire lot
lot sortimente TVA (până la TVA (01.01.-
31.12.2020) 30.04.2021)
15330000-0 - Fructe si Conserve de legume
1 8 10.476,06 5.986,32
legume transformate și fructe
15800000-6 - Diverse Produse alimentare
2 24 28.800,82 16.457,61
produse alimentare diverse
15100000-9 - Produse
de origine animala, Produse și preparate
3 4 18.043,20 10.310,40
carne si produse din din carne
carne
15500000-3 - Produse Produse lactate și
4 3 19.824,00 11.328,00
lactate derivate din lapte
03220000-9 - Legume,
5 Legume 3 34.818,00 19.896,00
fructe si fructe cu coaja
15811000-6 - Produse Pâine si produse de
6 1 644,00 368,00
de panificație (Rev.2) panificație
TOTAL 112.606,08 64.346,33

ATENȚIE! Cantitatea de produse respectiv valoarea estimată ce trebuie avută în vedere pentru întocmirea
ofertelor, pentru fiecare lot în parte, este cea indicată în coloanele nr. 5 și 6 din tabelele de mai jos. Această
cantitate va sta la baza întocmirii ofertelor, iar prețul total ofertat pentru un lot trebuie să se încadreze în
limita valorii estimate stabilite până la 31.12.2020, prevăzută in totalul indicat în penultima coloană!

6
Lot 1- Conserve de legume și fructe

CANTITATE TOTALĂ Valoare estimată Valoare estimată


Nr.
Produs Specificații tehnice produs UM (până la fără TVA (până la fără TVA (01.01.-
crt.
31.12.2020) 31.12.2020) 30.04.2021)

Pungi de maxim 5 kg. Păstăi congelate, culoare verde sau


1 FASOLE VERDE kg 525 3.150,00 1.800,00
galbena, fără miros si gust neplăcut.
Ambalat in cutii de maxim 2kg, închise ermetic, gust plăcut
2 MARMELADĂ kg 126 1.097,46 627,12
specific fructelor.
Pungi de maxim 5 kg. Boabe congelate, culoare verzuie,
3 MAZĂRE kg 525 1.559,25 891,00
fără miros neplăcut.
Aspect de masa omogena, densa, ce nu prezintă semne de
alterare, miros si gust plăcut caracteristic tomatelor.
4 PASTĂ TOMATE BUC 105 1.057,35 604,20
Culoare roșu aprins pana la cărămiziu. Cutie / sticla/
borcan de minim 800g. Concentrație de minim 24%.
Produs congelat pungi de maxim 5 kg. Culoare verde, fără
5 SPANAC kg 140 896,00 512,00
miros neplăcut
Produs congelat pungi de maxim 5kg.Culoare portocalie,
6 MORCOV baby kg 70 616,00 352,00
fără miros neplăcut.
Pungi de maxim 3 kg. Amestec de 10 legume congelate,
AMESTEC DE culoare specifică fiecărei legumă în parte, fără miros și gust
7 LEGUME neplăcut, cuburi. Conține cel puțin: cartof, ceapă, morcov, kg 280 1.680,00 960,00
CONGELATE - I ardei roșu, ardei verde, dovleac, fasole verde, mazăre,
țelină, păstârnac.
Pungi de maxim 3 kg. Amestec de 4 legume congelate,
AMESTEC DE
culoare specifica fiecărei legume in parte, fără miros si gust
8 LEGUME kg 70 420,00 240,00
neplăcut, cuburi. Mixul va conține cel puțin: cartof,
CONGELATE -II
morcov, țelina, păstârnac.
TOTAL 10.476,06 5.986,32
Lot 2- Produse alimentare diverse
CANTITATE Valoare estimată Valoare estimată
Nr crt Produs Specificații tehnice produs UM TOTALĂ (până fără TVA (până la fără TVA (01.01.-
la 31.12.2020) 31.12.2020) 30.04.2021)
Miros si gust plăcut specific din ceai de plante. Ambalat la 56 386,40 220,80
Plic, 100 pliculețe /cutie. Gramaj min.2gr/pliculeț. Diverse
1. CEAI CUTIE
sortimente, ce să acopere cel puțin: tei, mentă,
sunătoare, fructe de pădure, mușețel.
CONCENTRAT 28 381,22 217,84
Mix de legume deshidratate, ambalat in pungi de minim 2
2. LEGUME (Tip kg
kg.
Bază pentru )
252 504,00 288,00
Culoare alb-gălbuie, miros plăcut, ambalat in pungi de
3. GRIS BUC
hârtie 500g.

210 367,50 210,00


Culoare Galben-portocalie specifica porumbului din care
4. MĂLAI provine, fără miros străin. Ambalat pungi hârtie/pvc de KG
1kg.

420 1.512,00 864,00


Calitatea l, boabe complet decorticate. Bob întreg, alb,
5. OREZ KG
fără miros străin. Ambalat pungi PVC 1 kg.

Culoare incolora sau alb-gălbuie. Miros caracteristic. 56 177,52 101,44


6. OTET L
Ambalat in recipient plastic/sticlă de 1 l.
5040 2.116,80 1.209,60
Proaspete, coaja nevătămata, curata, forma normala,
uscata, inscripționare vizibila conform normelor sanitare
7. OUA BC
legale in vigoare. Clasa M (53-63 g/buc), min. clasa 2 - oua
de la găini crescute la sol in hale.

175 297,50 170,00


8. PIPER Piper măcinat. Culoare bruna, gri sau neagra. Plic 25g. PLIC

8
Sare iodata, cristale fine. Miros si gust caracteristic. 84 120,12 68,64
9. SARE KG
Ambalat in pungi pvc / cutie de 1 kg
Ulei din floarea soarelui, dublu rafinat, culoare gălbuie. 350 1.312,50 750,00
ULEI FLOAREA
10. Miros si gust specific. Ambalat sticla PVC / bidon maxim LITRU
SOARELUI
2L.
Cristal, alb lucios, fără corpuri străine, gust dulce, fără 560 1.276,80 729,60
11. ZAHAR miros si gust străin. Ambalat în folie pvc / hârtie de KG
maxim 2 kg.
CONDIMENTE 140 183,40 104,80
Frunze mărunțite uscate, fără particule grosiere, de
(MARAR,
12. culoare verde maroniu cu gust si miros caracteristic de PLIC
PATRUMJEL,
mărar, pătrunjel, leuștean. Plic 10g.
LEUSTEAN)
Biscuiți populari extra ambalați in cutie de carton de 3 kg. 105 765,80 437,60
BISCUITI
13. Compoziție din faina alba de grâu, gust si miros plăcut. KG
DULCI
Fără gust străin.
Culoare alba-gălbui uniforma, suprafața neteda, fără sau 1050 6.300,00 3.600,00
PASTE
14. cu striațiuni. Cu ou. Tip „Penne” sau similar. Aspect lucios kg
FAINOASE
in secțiune. Ambalat pungi PVC de maxim 5kg.
Culoare alba-gălbui uniforma, suprafața neteda, fără sau 350 1.225,00 700,00
15. FIDEA cu striațiuni, cu ou. Aspect lucios in secțiune. Ambalat kg
pungi PVC de maxim 5kg.
Produs negru, cu sâmbure, calibru mediu, fără sare. 126 1.223,46 699,12
16. MASLINE Ambalat în cutii de min. 0.900kg brut, cantitate neta cutie
min.0.720kg .
FASOLE Boabe întregi, albe, fără corpuri străine. Ambalat în pungi 315 1.890,00 1.080,00
17. kg
USCATA PVC de 1 kg.
Aspect limpede, culoare specifica , fără sedimente. Gust 140 308,00 176,00
18. BORS ACRU caracteristic, plăcut. Miros plăcut caracteristic, fără miros L
străin. Din tarate de grâu. Ambalat in sticle PVC de 1l.
185 3.330,00 1.902,86
Pulbere fin omogenă, obținută din lapte crud prin
19. LAPTE PRAF KG
pulverizare si uscare. Culoare alba sau ușor gălbuie, miros
9
si gust tipic de lapte praf.
Lapte praf „tip 26%”, va conține procent de proteine
minim 20% si maxim 22%.
Nu se acceptă grăsimi vegetale în compoziția produsului.
Ambalat in pungi de maxim 2 kg. Umiditate relativ maxim
65% solubilitate 99.8%.
Masa omogena, fără aglomerări stabile, fără corpuri 30 495,90 283,37
Orez instant – străine. Culoare alba, omogena in toata masa. Miros
20. cutii plăcut, fără miros străin, fără gluten, fără zahar, fără cutie
lapte, Solubilitate in apa 99%. Umiditate intre 50 – 70%.
Ambalat in cutii de carton de 250gr.
Masa omogena, fără aglomerări stabile, fără corpuri 18 1.242,72 710,13
străine. Culoare alb – gălbuie, omogena in toata masa.
Miros plăcut, dulceag, fără miros străin. Solubilitate in
Lapte praf 0-6
apa de 99%. Aciditatea laptelui reconstituit 14%.
21. luni cutie
Umiditate 50-70%. Caracteristici microbiologice:
Infestare: laptele praf are o umiditate de 3-3.5% care nu
permite înmulțirea microorganismelor. Se ambalează in
cutii uscate de metal/ plastic/ carton de 250g/600g/800g.
Masa omogena, fără aglomerări stabile, fără corpuri 18 1.153,44 659,11
străine. Culoare alb – gălbuie, omogena in toata masa.
Miros plăcut, dulceag, fără miros străin. Solubilitate in
apa de 99%. Aciditatea laptelui reconstituit 14%.
Lapte praf 3-
22. Umiditate 50-70%. Caracteristici microbiologice: cutie
9 luni
Infestare: laptele praf are o umiditate de 3-3.5% care nu
permite înmulțirea microorganismelor. Se ambalează in
cutii închise ermetic, uscate, de metal/ plastic/ carton de
250g/600g/800g.
23. Lapte praf 1-2 Masa omogena, fără aglomerări stabile, fără corpuri cutie 18 1.209,42 691,10
ani străine. Culoare alb – gălbuie, omogena in toata masa.
Miros plăcut, dulceag, fără miros străin. Solubilitate in
apa de 99%. Aciditatea laptelui reconstituit 14%.
Umiditate 50-70%. Caracteristici microbiologice:
Infestare: laptele praf are o umiditate de 3-3.5% care nu
permite înmulțirea microorganismelor. Se ambalează in

10
cutii închise ermetic, uscate, de metal/ plastic/ carton de
250g/600g/800g.
Masa omogena, fără aglomerări stabile, fără corpuri 18 1.021,32 583,61
străine. Culoare alb – gălbuie, omogena in toata masa.
Miros plăcut, dulceag, fără miros străin. Solubilitate in
apa de 99%. Aciditatea laptelui reconstituit 14%.
Lapte praf Umiditate 50-70%. Caracteristici microbiologice:
24. cutie
fără lactoza Infestare: laptele praf are o umiditate de 3-3.5% care nu
permite înmulțirea microorganismelor. Se ambalează in
cutii închise ermetic, uscate, de metal/ plastic/ carton de
250g/600g/800g. Lapte praf destinat sugarilor cu
intoleranta la lactoza.
TOTAL 28.800,82 16.457,61

Lot 3- Produse și preparate din carne


Valoare estimată Valoare estimată
Nr. CANTITATE TOTALĂ
Produs Specificații tehnice produs UM fără TVA (până la fără TVA (01.01.-
crt. (până la 31.12.2020)
31.12.2020) 30.04.2021)
CARNE TOCATA Carne vita care a fost supusa unei operații de
1 PROASPATA DE tocare. Fără miros gust neplăcut. Culoare roșie. KG 140 2.800,00 1.600,00
VITA Ambalat pungi PVC max 2 - 3 kg.
Consistenta ferma si elastica, atât la suprafață cat
si in secțiune. Miros si gust caracteristic, nu se
2 FICAT PUI KG 280 1.943,20 1.110,40
admit mirosuri străine. Ambalat pungi maxim 1 kg.
Produs congelat.
Produs congelat. Pulpe pui superioare, curate, fără
resturi de conținut intestinal sau impurități
PULPE PUI
3 mecanice. Miros la suprafață si in secțiune KG 1400 11.200,00 6.400,00
SUPERIOARE
caracteristic normal, fără miros străin. Ambalat
pungi max. 3 kg.
4 ARIPI DE PUI Produs congelat.Aripi de pui întregi, curate, fără KG 350 2.100,00 1.200,00
11
resturi de conținut intestinal sau impurități
mecanice. Miros la suprafață si in secțiune
INTREGI
caracteristic normal, fără miros străin. Ambalat
pungi max. 3 kg.
TOTAL 18.043,20 10.310,40

Lot 4- Produse din lapte și derivate din lapte


Valoare estimată Valoare estimată fără
Nr. CANTITATE TOTALĂ
Produs Specificații tehnice produs UM fără TVA (până la TVA (01.01.-
crt. (până la 31.12.2020)
31.12.2020) 30.04.2021)
BRANZA
Pasta omogena, curata, fără scurgere de zer,
1 PROASPATA DE KG 280 3.612,00 2.064,00
gust si miros plăcut, ambalat cutie 1-5kg.
VACI
Culoare alb-gălbuie, gust si miros plăcut
aromat, din smântâna fermentata, fără gust
2 UNT amar. Ambalat pachete de 200g. 62% PACHET 2100 12.432,00 7.104,00
grasime.

Suprafața neteda, fără pete de mucegai,


culoare gălbuie, uniforma in toata masa,
gust plăcut specific cașcavalului, din lapte de
3 CASCAVAL kg 210 3.780,00 2.160,00
vaca pasteurizat, sare,culturi lactice, cheag,
grăsimeraportată la substanța uscată de
minim 40%. Calup maxim 3 kg.

TOTAL  19.824,00 11.328,00

Lot 5 – Legume
12
CANTITATE Valoare estimată Valoare estimată
Nr.
Produs Specificații tehnice produs UM TOTALĂ (până fără TVA (până la fără TVA (01.01.-
crt.
la 31.12.2020) 31.12.2020) 30.04.2021)
A) SOI TOAMNĂ - Calitatea I , producție an 2019, culoare roz, din
sămânță omologata, pentru consum uman, soiuri de toamna-iarna
pretabile la stocare cum ar fi ROZAL, CHRISTIAN, BELLAROSA (sau
echivalent), dimensiune 50-80 mm, aspect uniform, fără urme de
pământ și resturi vegetale, turgescenți(tari), neîncolțiți, fără lovituri
sau tăieturi, sănătoși, fără deprecieri cauzate de dăunători, fără
semne de deshidratare internă, lipsiți de umezeală externă anormală,
fără miros și gust străin, ambalat în saci de plasă de 25 kg.
B) SOI TIMPURIU Calitatea I, producție an 2020, culoare roz, din
sămânță omologata, pentru consum uman, soiuri timpurii cum ar fi
Roclas Braşov, Amicii, Astral N, Nativ, Roclas Braşov, Tentant (sau
echivalent), dimensiune 50-80 mm, aspect uniform, fără urme de
1. Cartofi kg 18.000 41.760,00 18.560,00
pământ și resturi vegetale, turgescenți (tari), neîncolțiți, fără lovituri
sau tăieturi, sănătoși, fără deprecieri cauzate de dăunători, fără
semne de deshidratare internă, lipsiți de umezeală externă anormală,
fără miros și gust străin, ambalat în saci de plasă tip RACHEL de 20- 25
kg.
NOTA Cantitatea solicitată se va livra preponderent din soiurile
tomnatice menționate la pct A de mai sus. După caz, în situațiile în
care în perioada iunie - aug 2020 cartoful de toamnă nu este
disponibil pe piața, cu aprobarea autorității contractante se va
putea livra cantități din soiurile timpuri prevăzute la pct B de mai
sus. In aceasta situație operatorul economic nu are dreptul de a
solicita modificarea prețului unitar de livrare.
A) SOI TOAMNĂ - Calitatea I , producție an 2019, culoare galbenă,
formă rotundă, din sămânță omologată, soiuri de toamna-iarna
pretabile pentru stocare (DESPINA F1, SONIC F1, sau echivalent) ,
dimensiune medie, turgescenta(tare), neîncolțită, uscată, bulbul cepei kg
2. Ceapă albă sa fie tare, sănătos, fără urme de pământ și resturi vegetale, fără 900 1.836,00 816,00
lovituri sau tăieturi, fără deprecieri cauzate de dăunători, fără miros și
gust străin, ambalat în saci de plasă tip RACHEL de maxim.25 kg
B) SOI TIMPURIU Calitatea I, producție an 2020 , culoare galbenă, kg
13
formă rotundă, din sămânță omologată, soiuri timpurii cum ar fi
Enigma, Rubiniu sau echivalent, dimensiune medie, turgescenta
(tare), neîncolțită, uscată, bulbul cepei să fie tare, sănătos, fără urme
de pământ și resturi vegetale, fără lovituri sau tăieturi, fără deprecieri
cauzate de dăunători, fără miros și gust străin, ambalat în saci de
plasă tip RACHEL de maxim 25 kg
NOTA Cantitatea solicitată se va livra preponderent din soiurile
tomnatice menționate la pct A de mai sus. După caz, în situațiile în
care în perioada iunie-aug 2020 ceapa soiul de toamna nu este
disponibil pe piața, cu aprobarea autorității contractante se va  
putea livra cantități din soiurile timpuri prevăzute la pct B de mai
sus. În aceasta situație operatorul economic nu are dreptul de a
solicita modificarea prețului unitar de livrare.
Calitatea I, producție an 2020, din sămânță omologată, pentru
consum uman, din soiuri pretabile pentru stocare ip „Buzoiana” sau
echivalente, culoare albă, curățată, mărime 20-25 cm cu o greutate
Varză albă de de cca 2-4 kg/buc, ajunsă la maturitate, fără urme de pământ și
5. kg 900 1.170,00 520,00
toamnă resturi vegetale, fără deprecieri cauzate de dăunători, fără umiditate
externă în exces, cu căpățâna curata si tare, cu frunzele puternic
atașate, fără leziuni puternice ale frunzelor de protecție. Livrare
ambalata in saci de maxim 20 kg.
TOTAL 34.818,00 19.896,00

14
Lot 6 - Pâine
CANTITATE Valoare estimată Valoare estimată
Nr.
Produs Specificații tehnice produs UM TOTALĂ (până la fără TVA (până la fără TVA (01.01.-
crt.
31.12.2020) 31.12.2020) 30.04.2021)

Pâine albă, feliata fără sare, ambalată individual în pungi PVC sau folie
PÂINE alimentară. Format alungit, neaplatizat, suprafață cu crestături oblice.
1 FĂRĂ Culoare rumena lucioasa, culoare galben auriu si bine coapta. Aroma buc 700 644,00 368,00
SARE plăcută, fără miros neplăcut. Fără sare. Ambalată individual în pungi pvc și
etichetată corespunzător. Greutate - 500 gr / buc.

TOTAL 644,00 368,00

Notă: Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini, prin care se indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau
de comerț, un brevet de invenție si/sau o licență de fabricație se va citi si interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a diminua volumul contractului în funcție de fondurile disponibile alocate.

15
3.4.2. Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate

Cerințe generale:
 Produsele trebuie să fie în conformitate cu specificațiile tehnice minimale solicitate prin prezentul
caiet de sarcini la cap 3.4.1.;
 Materiile prime utilizate şi materialele auxiliare folosite la preambalare vor corespunde specificațiilor
tehnice pe produs cât şi a reglementărilor sanitare în vigoare;
 Produsele trebuie să corespundă descrierii şi condițiilor de calitate prevăzute în standardul de
referință aferent produsului;
 Nu se admit abateri de la proprietățile organoleptice, fizico chimice şi microbiologice menționate
pentru fiecare produs, în standardul de referință aferent produsului;

3.4.3. Garanția produselor solicitate.

Perioada de valabilitate acordată produselor de către producător este limita de timp stabilită de către acesta în
care produsele pot fi consumate şi în care acestea trebuie să-şi mențină caracteristicile calitative prescrise,
dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare şi începe cu data producerii acestora.

Pentru a fi acceptate, produsele trebuie să aibă, la momentul recepției, cel puțin 2/3 din perioada de
garanție stabilită de producător, conform indicațiilor înscrise pe produs, ambalaj și/sau în documentele
însoțitoare.

3.5.Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului, recepția produselor

Viitorul contract este unul de furnizare, cu executare succesivă, pe baza comenzilor ferme emise de către
Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .

Deoarece Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși nu dispune de spațiu de depozitare suficient,
comenzile se vor da zilnic/ săptămânal în funcție de regimul de consum al acestora, ofertanții fiind obligați
să răspundă comenzilor emise, indiferent de cantitate.

Livrarea produselor va începe în maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de furnizare și
constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului, pe bază de comandă emisă de către Spitalul
„Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși .

Livrarea produselor se va face pe baza notei de comandă transmisă din partea Spitalului „Profesor Dr. Eduard
Apetrei” Buhuși. Comenzile vor fi confirmate de către furnizor în termen de maxim o zi de la data lansării
comenzii.

Pentru lotul 6 – Pâine livrarea produselor va începe în maxim 1 zi lucrătoare de la data semnării contractului
de furnizare și constituire a garanției de participare aferentă contractului, pe bază de comandă emisă de către
Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Pentru „Pâine” comanda se va transmite în fiecare zi calendaristică (inclusiv zilele libere/nelucrătoare), până
la ora 16:00. Comanda astfel transmisă se va livra în cursul zilei calendaristice imediat următoare, în intervalul
orar 06:00 - 08:00. Pentru situațiile de urgenta, livrarea poate fi solicitata a se efectua in aceeași zi.

Pentru produsele de la loturile 1, 2, 3, 4, 5 termenul de livrare al produselor va fi de 2 zile lucrătoare de la


emiterea comenzii de către beneficiar.

16
Furnizorul are obligația de a asigura transportul produselor până la destinația finală Spitalul „Profesor Dr.
Eduard Apetrei” Buhuși (locul de descărcare special amenajat) - conform comenzilor emise de achizitor.

Transportul va fi asigurat cu mijloace de transport aflate la dispoziția furnizorului, autorizate sanitar-veterinar


conform normelor in vigoare, igienice care să asigure păstrarea caracteristicilor fizico-chimice și
microbiologice, precum şi protecția împotriva prafului sau altor surse de poluare.

La momentul livrării, furnizorul se obligă să asigure toate facilitățile tehnice și resursele umane necesare
pentru descărcarea și transportul produselor până la Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși (locul
special amenajat).

Furnizorul, la momentul livrării, va face dovada asigurării calități produselor, a condițiilor igienico-sanitare de
transport și manipulare prin prezentarea următoarelor documente:
 declarație de conformitate a produsului emisă de producător pentru lotul de produs livrat, emisă
in conformitate cu SR EN ISO CEI 17050-1;
 certificate de calitate și conformitate;
 declarații conformitate pentru ambalajele produselor (pentru produsele din carne), cutiile PVC
(pentru lactate).
 autorizația sanitar-veterinară aferentă mijlocului de transport utilizat pentru livrarea produselor,
emisă conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 (pentru produse de origine animală) sau conform
Ordinului ANSVSA 111/2008 (pentru produse de origine non-animală);
 carnet de sănătate vizat la zi a reprezentantului furnizorului, responsabil cu transportul si
manipularea produselor solicitate;
 Autorizație sanitară de funcționare a ofertantului /producătorului (după caz).
 Pentru legume și fructe - Certificatul de calitate emis de producător din care să reiasă
producătorul, soiul, categoria biologică, data însămânțării și data recoltării, pentru lotul de
produse livrate;
 Certificat de conformitate pentru legumele/fructele provenite din import (conf. Regulament CE
1580/2007

Recepția cantitativă şi calitativă va fi efectuată la momentul primirii produselor de către comisia de recepție
din cadrul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, numai in spațiul de depozitare aferent spitalului, de
luni până vineri între orele 7.00 – 15.00. Furnizorul se obligă, prin reprezentanții săi, să participe la
recepționarea mărfii.

Dacă produsele astfel verificate nu corespund, Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, prin
reprezentanții săi, are dreptul să respingă marfa prezentată spre livrare, iar furnizorul are obligația, fără a
modifica prețul contractului, de a înlocui produsele respective, în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

4. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor furnizate se va face de către Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși in baza
documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plata, în condițiile stabilite prin contract.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii de către Achizitor a
facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative mai sus prezentate.

5. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI


CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

17
Conform art. 51 din Legea 98/2016 ofertanții vor tine cont de reglementari obligatorii in domeniile mediului,
social si al relațiilor de munca stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in aceste domenii. Informații
detaliate privind reglementările in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca se pot obține de la:
Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale
(www.mmuncii.ro).

În acest scop ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere (Formular D) prin care se va atesta
faptul ca la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerințe.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Pentru stabilirea clasamentului final al procedurii, se va utiliza criteriul de atribuire „cel mai bun preț”.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTELOR

7.1.Modul de întocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi formată, în mod obligatoriu, fără a se limita la:


a) Formularul de propunere tehnică, întocmit și prezentat conform indicațiilor din formularul cadrul de
propunere tehnică prezent în secțiunea formulare (Formular T) în care să se regăsească specificațiile
tehnice aferente produselor ofertate, în corelare cu cerințele caietului de sarcini (conform Cap. III, pct.
3.4.2.) de mai sus;
b) Pentru loturile 3 și 4 - operatorii economici trebuie să prezinte Autorizația sanitar-veterinară aferentă
mijlocului de transport utilizat pentru livrarea produselor, emisă conform Ordinului ANSVSA nr.
57/2010 (pentru produse de origine animală).
c) Pentru loturile 1, 2 și 5, 6 - operatorii economici trebuie să prezinte Autorizația sanitar-veterinară
aferentă mijlocului de transport utilizat pentru livrarea produselor, emisă conform Ordinului ANSVSA
111/2008 (pentru produse de origine non-animală).
d) Pentru lotul 5 - operatorii economici trebuie să prezinte documente suport ce atestă proveniența și
soiul produselor ofertate (certificate de producător, certificate de conformitate, certificate de calitate,
etc) din care să reiasă cel puțin producătorul, categoria biologică/soiul, data însămânțării și data
recoltării
e) Declarație pe proprie răspundere (Formular D – Secțiunea formulare) cu privire la respectarea cadrului
legal în domeniile mediului, social si al relațiilor de munca, aplicabil obiectului contractului, conform
cerințelor de la cap. 5 din prezentul caiet de sarcini;
f) Alte documente necesare pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini.

7.2.Modul de întocmire a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta, pentru fiecare lot în parte, formularul de ofertă, folosind modelul din Secțiunea
formulare din cadrul documentației de atribuire.

Odată cu formularul de ofertă financiară, ofertantul va prezenta o anexa întocmită conform modelului din
secțiunea Formulare din cadrul prezentei documentații. Aceasta trebuie să cuprind informații concrete și
detaliate, pentru fiecare produs în parte, cu privire cel puțin la:
 Produs / Denumire comercială;
 Producătorul;
 Unitatea de măsură;

18
 Modul de prezentare/ambalare;
 Prețul unitar (fără TVA) aferent produsului ofertat;
 Cantitate totală aferentă contractului;
 Valoarea totală ofertată pentru produsul ofertat

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, manipularea și livrarea la


destinația finală (Spitalul „Profesor Dr. Eduard Apetrei” Buhuși ), precum și toate cheltuielile care vor fi
angajate de către vânzător în condițiile de livrare prevăzute de prezenta documentație, pe parcursul derulării
contractului de furnizare.

Factura aferentă produselor livrate va fi recepționată de beneficiar, în baza procesului verbal de recepție ce se
va încheia după momentul livrării.

Întocmit:

Dr. …………………. __________

……………………… __________
Data: ……….. 2020

19