Sunteți pe pagina 1din 18

Cuprin

ANEXE...................................................................................................................................................................... 3

Anexa nr. 1. Modelul hotărîrii cu privire la aprobarea programului de lucru al


biroului electoral..................................................................................................................................... 3

Anexa nr. 2. Modelul procesului-verbal al primei ședințe a biroului electoral al


secției de votare....................................................................................................................................... 4

Anexa nr. 3. Modelul cererii de demisie din componența organului electoral.................10

Anexa nr. 4. Modelul demersului privind înlocuirea membrului organului


electoral.................................................................................................................................................... 11

Anexa nr. 5. Modelul hotărîrii de constatare a circumstanțelor de revocare a


membrului organului electoral........................................................................................................ 12

Anexa nr. 6. Modelul hotărîrii cu privire la confirmarea reprezentantului cu


drept de vot consultativ...................................................................................................................... 13

Anexa nr. 7. Modelul cererii privind eliberarea certificatului pentru drept de vot
..................................................................................................................................................................... 14

Anexa nr. 8. Modelul hotărîrii cu privier la stabilirea tirajului buletinelor de vot


în cazul desfășurării în aceeași zi a alegerilor parlamentare și a referendumului
republican................................................................................................................................................ 15

Anexa nr. 9. Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor electorale


..................................................................................................................................................................... 17
2| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019

ANEXE

Anexa nr. 1. Modelul hotărîrii cu privire la aprobarea programului de


lucru al biroului electoral
Biroul electoral al secţiei de votare
_______________________ nr. ________

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea programului de lucru al biroului electoral

___ ____________2019 .............. nr. ______

În scopul organiză rii serviciului membrilor biroului electoral pe perioada de


verificare a corectitudinii întocmirii listelor electorale și în vederea realiză rii activită ților
pentru desfă șurarea alegerilor parlamentare și referendumului republican consultativ
din 24 februarie 2019, în conformitate cu prevederile pct. 36 din Regulamentul cu privire
la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotă rîrea CEC nr.
1734 din 3 iulie 2018., Biroul electoral al secției de
votare________________________nr.__________ h o t ă r ă ş t e:

1. Se aprobă Programul de lucru al biroului electoral, după cum urmează :

 în zilele de luni – vineri: de la ora _______ pînă la ora _______;

 în zilele de sîmbă tă și duminică : de la ora __________ pînă la ora _________.

 în ziua de sîmbă tă , 23 februarie 2019: de la ora __________ pînă la ora 18.00.

2. Secretarul biroului electoral va întocmi graficul orelor de serviciu al membrilor


biroului electoral, în corespundere cu programul de lucru aprobat în pct. 2 al hotă rîrii.

3. Prezenta hotă rîre intră în vigoare la data adoptă rii și se aduce la cunoștință
publică .

Preşedintele biroului electoral


al secției de votare ___________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul biroului electoral


al secției de votare __________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 3
Anexa nr. 2. Modelul procesului-verbal al primei ședințe a biroului
electoral al secției de votare

Biroul Electoral al Secției de Votare nr. ______ ____________________


(localitatea)

PROCES-VERBAL nr. ______

din _______________________
(data, ora)

al şedinţei biroului electoral al secției de votare,

convocat în prima ședință de că tre _________________________________


(numele, prenumele)

_________________________________________________________________________
(funcția)

Membrii biroului electoral al secției de votare:

Numele şi prenumele

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

6. __________________________________________

7. __________________________________________

8. __________________________________________

9. __________________________________________

10. ___________________________________________

11. ___________________________________________

(în cazul în care membrul biroului electoral al secției de votare este absent de la ședință ,
acest fapt va fi consemnat în procesul-verbal, cu indicarea motivului absenței. La
începutul ședinței se constată numă rul de membri prezenți, în vederea stabilirii
caracterului deliberativ al acesteia).

ORDINEA DE ZI:
4| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019
1. Cu privire la alegerea preşedintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului
electoral al secției de votare.

2. Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă


permanent sau convocarea unui membru al biroului electoral al secţiei de votare.

3. Cu privire la aprobarea Programului de lucru al biroului electoral.

4. Cu privire la stabilirea atribuțiilor de serviciu ale membrilor biroului electoral al


secţiei de votare în perioada electorală a alegerilor parlamentare și
referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

1. Cu privire la alegerea preşedintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului


electoral al secției de votare.

1.1 Alegerea președintelui

A LUAT CUVÎNTUL:_____________________________________________________
numele, prenumele

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

S-A PROPUS: pentru funcția de președinte al BESV urmă toarele candidaturi:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

REZULTATUL VOTĂRII:

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Conform rezultatelor votă rii, preşedinte al biroului electoral al secției de votare este ales:

____________________________________________________________
(numele, prenumele)

1.2. alegerea vicepreședintelui biroului electoral al secției de votare.

A LUAT CUVÎNTUL:_____________________________________________________
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 5
numele, prenumele

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

S-A PROPUS: pentru funcția de vicepreședinte al BESV urmă toarele candidaturi:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

REZULTATUL VOTĂRII:

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Conform rezultatelor votă rii, vicepreşedinte al biroului electoral al secției de votare este
ales:

________________________________________________________________
(numele, prenumele)

1.3. alegerea secretarului biroului electoral al secției de votare.

A LUAT CUVÎNTUL:_____________________________________________________
numele, prenumele

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

S-A PROPUS: pentru funcția de secretar al BESV urmă toarele candidaturi:


6| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

REZULTATUL VOTĂRII:

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Pentru candidatura ___________________________ au votat: Pro____, Contra____, S-au abținut____


(numele, prenumele candidaturii propuse)

Conform rezultatelor votă rii, secretar al biroului electoral al secției de votare este ales:

____________________________________________________________
(numele, prenumele)

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.

Hotă rîrea nr. ___________ a fost aprobată cu votul majorită ţii membrilor BESV şi se
anexează la prezentul proces-verbal.

2. Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă


permanent sau convocarea unui membru al biroului electoral al secţiei de votare

A LUAT CUVÎNTUL:___________________________a propus să fie degrevat de la locul de muncă


(numele, prenumele)

permanent /convocat1 ____________________________________, __________________________________


(numele, prenumele) (funcția în cadrul BESV)

REZULTATUL VOTĂRII:

Pro________, Contra_______, S-au abținut_______.

1
Se va sublinia acțiunea după caz: dacă persoana este angajată în cîmpul muncii, se va specifica degrevarea din
funcție de la locul permanent, iar în cazul în care persoana nu este angajată în cîmpul muncii, se va specifica
convocarea.
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 7
S-A HOTĂRÎT:

Hotă rîrea nr. ______ a fost aprobată cu votul majorită ţii membrilor BESV şi se anexează la
prezentul proces-verbal.

3. Cu privire la aprobarea Programului de lucru al biroului electoral.

A LUAT CUVÎNTUL:_________________________________________
(numele, prenumele)

a propus: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL VOTĂRII:

Pro________, Contra_______, S-au abținut_______.

S-A HOTĂRÎT:

Hotă rîrea nr. ______ a fost aprobată cu votul majorită ţii membrilor BESV şi se anexează la
prezentul proces-verbal.

4. Cu privire la stabilirea atribuțiilor de serviciu ale membrilor biroului electoral al


secţiei de votare în perioada electorală a alegerilor parlamentare și
referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

A LUAT CUVÎNTUL:_________________________________________
(numele, prenumele)

a propus: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL VOTĂRII:

Pro________, Contra_______, S-au abținut_______.


8| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019
S-A HOTĂRÎT:

Hotă rîrea nr. ______ a fost aprobată cu votul majorită ţii membrilor BESV şi se anexează la
prezentul proces-verbal.

Președintele
biroului electoral al secției de votare ____________________
______________________
( semnătura) (numele, prenumele)

Secretarul
Biroului electoral al secției de votare ____________________
______________________
( semnătura) (numele, prenumele)
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 9

Anexa nr. 3. Modelul cererii de demisie din componența organului


electoral

Că tre ________________________________________________________
(organul care a desemnat membrul în componența BESV2)

Subsemnatul/subsemnata _______________________________________, rog să fiu exclus (-ă )


(numele, prenumele)

din componența Biroului electoral al secției de votare ______________________ nr. _______

în legă tură cu _____________________________________________________________________________________.


(se indică motivul demisiei)

____________________ __________________
(data) (semnătura)

2
Organul/autoritatea care a desemnat persoana în componența BESV: Consiliul local, Partidul (organul partidului
care are dreptul de a desemna membri în organele electorale) reprezentat în Parlament; Comisia electorală
Centrală (în cazul funcționarilor desemnați din Registrul funcționarilor electorali).
10| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019

Anexa nr. 4. Modelul demersului privind înlocuirea membrului


organului electoral

Antetul organului/autorității care desemnează membri


în componența organului electoral
Nr.______________

Către Consiliul electoral de circumscripție

electorală ____________________________ nr. ______

Prin prezenta, în temeiul art. 36 din Codul electoral, în conformitate cu pct. 25 din
Regulamentul privind activitatea biroului electoral al secției de votare, aprobat prin
hotă rîrea CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018, rugă m să fie efectuată modificarea componenței
Biroului electoral al secției de votare __________________ nr. _____ , după cum urmează :

în legă tură cu _____________________ din componența biroului electoral, dl/dna _____________


(demisia/revocarea)

__________________________________________________, desemnat(-ă ) în organul electoral din partea


(numele, prenumele membrului care se exclude)

__________________________________________________________________ 3, să fie înlocuit(-ă ) cu dl/dna


(organul care a desemnat membrul în organul electoral)

__________________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, profesia/ocupația, locul de muncă ale persoanei care se include)

_______________________________________________________________________________________________________________________.

La demers se anexează:
1. Cererea de demisie/decizia de revocare4;
2. Decizia de desemnare a noii candidaturi în componența organului electoral.

________________________________________ ________________ _____________________


(Conducătorul organului/autorității care (semnătura) (numele, prenumele)
desemnează membrul în organul electoral)

3
Organul/autoritatea care a desemnat persoana în componența BESV: Consiliul local, Partidul (organul partidului
care are dreptul de a desemna membri în organele electorale) reprezentat în Parlament; Comisia electorală
Centrală (în cazul funcționarilor desemnați din Registrul funcționarilor electorali).
4
Se anexează, după caz, cererea de demisie din componența biroului electoral sau hotărîrea/decizia
organului/autorității care are dreptul de a desemna membri în organele electorale privind revocarea membrului
desemnat anterior pentru încălcarea interdicțiilor stabilite de Codul electoral.
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 11
Anexa nr. 5. Modelul hotărîrii de constatare a circumstanțelor de
revocare a membrului organului electoral
Biroul electoral al secției de votare

_____________________________nr. ____

HOTĂRÎRE
cu privire la constatarea circumstanțelor
de revocare a membrului biroului electoral

___ ____________2019 nr. ______

În legă tură cu faptul că membrul biroului electoral ale secției de votare


________________________ nr. ___________ dl/dna __________________________ nu s-a prezentat la
ședințele consecutive ale biroului, desfă șurate la data de _____________ și ______________ și nu
a comunicat despre motivul absenței, toți membrii fiind anunțați despre data, ora și
ordinea de zi a ședinței prin poșta electronică și mesaj telefonic în termenele stabilite, în
conformitate cu art. 36 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și
pct. 24 din Regulamentul privind activitatea biroului electoral al secției de votare,
aprobat prin hotă rîrea CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018, biroul electoral al secției de votare
_____________________nr.___ h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată circumstanțele pentru revocarea dlui/dnei _________________________,
desemnată de ________________________________________________ în componența biroului electoral
al secției de votare, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 şedinţe ale biroului
electoral.
2. Prezenta hotă rîrea se aduce la cunoștința dlui/dnei ______________________________
pentru informare și se transmite _____________________________________ pentru revocarea
dlui/dnei din componența biroului electoral și desemnarea unei noi candidaturi.
3. Hotă rîrea poate fi contestată în termen de 3 zile de la data adoptă rii.
4. Controlul asupra execută rii prezentei hotă rîri se pune în seama secretarului
biroului electoral.

Preşedintele biroului electoral


al secției de votare _________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul biroului electoral


al secției de votare ________________ ______________________
semnătura numele, prenumele
12| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019
Anexa nr. 6. Modelul hotărîrii cu privire la confirmarea reprezentantului
cu drept de vot consultativ
Biroul electoral al secţiei de votare

_______________________ nr. ________

HOTĂRÎRE
cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Biroul electoral al secției de votare ________________ nr. ____

___ ____________2019 nr. ______

Examinînd demersul, depus la data de __________________________ din partea


concurentului electoral ___________________________________, prin care solicită confirmarea
dlui/dnei _______________________________ în calitate de reprezentant al să u cu drept de vot
consultativ în biroul electoral _________________ nr. _________, în temeiul art. 15 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile pct. 4 din
Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai
concurenţilor electorali, aprobat prin hotă rîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 383 din
12 decembrie 2006, Biroul electoral al secției de votare________________________nr.__________
h o t ă r ă ş t e:

1. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Biroul electoral


al secției de votare _________________________nr.______ pentru perioada campaniei
electorale dl/dna __________________________________ din partea ____________________________.
numele, prenumele
__________________________________________________________________________________________________.
numele şi prenumele concurentului electoral
2. Prezenta hotă rîre intră în vigoare la data adoptă rii și se aduce la cunoștință publică .

Preşedintele biroului electoral


al secției de votare ___________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul biroului electoral


al secției de votare __________________ _______________________
semnătura numele, prenumele
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 13

Anexa nr. 7. Modelul cererii privind eliberarea certificatului pentru


drept de vot

Biroului electoral al secţiei de votare

_______________________ nr. ____

CERERE

Subsemnatul(a)__________________________________________________, domiciliat(ă ) pe adresa

__________________________________________________________________________, în legă tură cu faptul că

______________________________________________________________________________________________________
se va indica motivul (recent mi-am schimbat domiciliul/nu am posibilitate să mă prezint în ziua
alegerilor parlamentare și/sau referendumul republican din 24 februarie 2019 la secţia de votare
unde sînt inclus(ă ) în lista electorală )

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

rog să -mi eliberați certificat pentru drept de vot*:

 pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională și referendumul


republican consultativ

 pentru alegerile parlamentare în circumscripția uninominală nr. _______________


______________________

*se indică tipul certiicatului pentru drept de vot

pentru a participa la votare în secția din localitatea __________________________________________,


pe adresa_________________________________________________________________________________________.

____ ______________20____ ___________________________


(semnătura alegătorului)
14| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019

Anexa nr. 8. Modelul hotărîrii cu privier la stabilirea tirajului buletinelor


de vot în cazul desfășurării în aceeași zi a alegerilor parlamentare și a
referendumului republican
Biroul electoral al secţiei de votare

_______________________ nr. ________

HOTĂRÎRE

cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot

din ____ _________________20____ nr. __________

În conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic pentru realizarea


acțiunilor de organizare şi desfă şurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din
data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotă rîrea CEC nr. 1898 din 5 decembrie 2018 și
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfă şurare a
referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019, aprobat prin
hotă rîrea CEC nr. 1930 din 18 decembrie 2018, precum şi în temeiul art. 54 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Biroul electoral al secției de votare
___________________ nr._________ h o t ă r ă ş t e:

1. Se stabilește, în corespundere cu numă rul alegă torilor înscriși în lista


electorală , tirajul buletinelor de vot, pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova și
referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, conform Anexei.

2. Prezenta hotă rîre intră în vigoare la data adoptă rii şi se transmite spre
informare consiliului electoral de circumscripție.

Președintele biroului electoral


al secției de votare ________________ _______________________
semnătura numele, prenumele

L.Ş.

Secretarul biroului electoral


al secției de votare ________________ ______________________
semnătura numele, prenumele
Anexă la Hotă rîrea nr. ___________
din ____________________________ a
Biroului electoral al secției de votare
__________________________ nr. ____________

Tirajul buletinelor de vot la alegerile Parlamentului Republicii Moldova


și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019

în secția de votare _________________________ nr. _____________:


buletine de vot pentru alegerile parlamentare buletine de vot pentru referendumul republican
Numă rul de Notă
Numă rul alegă tori în circumscripția națională circumscripția uninominală întrebarea nr. 1 întrebarea nr. 2
secţiei de lista
votare electorală în total în total în total în Total
în limba în limba în limba în limba
de bază limba buletine limba buletine limba buletine limba buletine
româ nă româ nă româ nă româ nă
rusă vot rusă vot rusă vot rusă de vot

23/3 835 800 235 1035 600 235 835 800 235 1035 800 235 1035 inclusiv,
200 BV
spital

TOTAL 835 800 235 1035 600 235 835 800 235 1035 800 235 1035
Anexa nr. 9. Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor
electorale
Biroul electoral al secției de votare

__________________________________________nr. ____

АСТ

de predare-recepţionare a documentelor electorale

din data de ________________________________

Biroul electoral al secției de votare ____________________________________ nr.____

a predat Consiliului electoral al circumscripţiei electorale


_______________________________ nr.____ urmă toarele documente și materiale electorale la
alegerile pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și referendumul
republican consultativ din 24 februarie 2019:

Nr. d/o Denumirea documentului Notă Mențiuni


1.  Procesul-verbal privind rezultatele numă ră rii în total _______
voturilor la alegerile la alegerea deputaților în file
Parlament pentru circumscripția națională , cu actele
anexate:
formularul special pentru numă rarea voturilor;
actul de constatare a numă rului de buletine de vot
2.  Procesul-verbal privind rezultatele numă ră rii în total _______
voturilor la alegerile deputaților în Parlament file
pentru circumscripția uninominală , cu actele
anexate:
formularul special pentru numă rarea voturilor;
actul de constatare a numă rului de buletine de vot
3.  Procesul-verbal privind rezultatele numă ră rii în total _______
voturilor la referendumul republican întrebarea file
nr. 1, cu actele anexate:
formularul special pentru numă rarea voturilor;
actul de constatare a numă rului de buletine de vot
4.  Procesul-verbal privind rezultatele numă ră rii în total _______
voturilor la referendumul republican întrebarea file
nr. 2, cu actele anexate:
formularul special pentru numă rarea voturilor;
actul de constatare a numă rului de buletine de vot
5.  Raportul biroului electorale, cu actele anexate: în total _______
procesele-verbale privind pregă tirea secţiei de file
Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019 | 17
votare;
cererile şi contestaţiile examinate de biroul în total _______
electoral, însoţite de hotă rîrile adoptate cu privire la file
soluţionarea lor;
registrul de evidenţă a contestaţiilor înregistrate de în total _______
biroul electoral file
6.  Hotă rîrile altele decît cele asupra contestaţiilor în total ____
adoptate de biroul electoral file
în total ____
şi documentele anexate file
7.  Procesele-verbale ale şedinţelor în total ____
file
şi documentele anexate în total ____
file
8.  Buletinele de vot pe circumscripția națională în total _______
sac/cutie
9.  Buletinele de vot circumscripția uninominală în total _______
sac/cutie
10.  Buletinele de vot la referendumul republican în total _______
sac/cutie
11.  în total _______
Listele electorale:
 de bază ;
 pentru votarea la locul află rii cu cererile în total _______
privind solicitarea votă rii la locul află rii,
certificatele medicale;
 suplimentare în total _______
12.  în total _______
Pachetul (plicul) sigilat cu:
 certificatele pentru drept de vot în baza că rora
au votat alegă torii:
pe circumscripția națională
pe circumscripția uninominală ;
 certificatele pentru drept de vot neutilizate şi
anulate;
 actul de primire/predare a certificatelor pentru
drept de vot;
 registrul de evidenţă privind eliberarea
certificatelor pentru drept de vot;
 actul de anulare a certificatelor pentru drept de
vot neutilizate
13.  în total _______
Pachetul cu ștampile ale BESV: bucă ți
 rotundă , de cauciuc, cu numă rul BESV,
 metalică ,
 „Retras”,
 „Anulat”,
 „Votat”,
 speciale „Alegeri 24.02.2019”)
18| Anexe la Manualul membrului(-ei) biroului electoral al secției de votare. Alegeri parlamentare 2019
14.  în total _______
Tușiere bucă ți

15.  în total _______


Sigiliile ră mase neutilizate bucă ți

Neconformităţi depistate la
recepţionare:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A predat: A recepţionat:

________________________________ ________________________________
semnătura semnătura

L.Ş L.Ş.
____________________________________ __________________________________
numele, prenumele preşedintelui numele, prenumele preşedintelui
biroului electoral al secției de votare consiliului electoral de circumscripție