Sunteți pe pagina 1din 6

R A P O R T ASUPRA C A M P A N I E I D E SĂPATURI A R H E O L O G I C E

DIN A N U L 1983 D E L A MICIA (COM. VEŢEL, JUD. HUNEDOARA),


SECTOR THERME

de L U C I A M A R I N E S C U ,
a r h . ANIŞOARA S ION
ş i I O N * ANDRIŢOIU

C e r c e t ă r i l e a r h e o l o g i c e efectuate în t h e r m e l e romane de l a M i c i a
fn a n u l 1983 au urmărit f n c o n t i n u a r e p r e c i z a r e a r a p o r t u l u i f n t r e e d i ­
f i c i u l t h e r m e I şi p a l e s t r e , p r e c u m şi c e r c e t a r e a spaţiului e x i s t e n t f n ­
t r e a c e s t e c o n s t r u c ţ i i . I n a c e s t scop au f o s t executate 2 secţiuni o r i e n ­
t a t e E - V , S I I l / l 982-1983 şi S V / 1 9 8 3 şi s - a d e s c h i s o suprafaţă
Sp 1 / 1 9 8 3 , u r m f n d ca f n c a m p a n i i l e v i i t o a r e f n t r e g u l spaţiu f n t r e t h e r m e
şi p a l e s t r e s ă f i e c e r c e t a t p r i n suprafeţe ( f i g . 1 ) .
Secţiunea I I I / 1 9 8 2 - 1 / 9 83 ( L . 1 2 m ; 1.2 m ) , perpendiculară pe î n ­
c ă p e r i l e p a l e s t r e l o r , a avut s c o p u l să facă legătura f n t r e acestea şi
c u r t e a i n t e r i o a r ă . S - a c o n s t a t a t că i n a c e a s t ă zonă nu există fncăperi
contemporane p o r t i c u l u i , c i un spaţiu l i b e r n i v e l a t s u c c e s i v ( o c u r t e ) ,
c a r e f n momentul amenajării sale a d e t e r m i n a t d e m a n t e l a r e a u n o r c o n s ­
trucţii mai v e c h i . Cele două p a v a j e c o r e s p u n z ă t o a r e p o r t i c u l u i d i n u l t i -
ma fază a p a l e s t r e i constau d i n t r - u n s t r a t de p i e t r e legate c u mortar,
a ş e z a t e pe un s t r a t - s u p o r t de p i e t r e l e g a t e cu pămînt, g r o s de c i r c a 22
cm şi r e s p e c t i v de c i r c a 18 c m , a c e s t a d i n urmă a v f n d ca s u p o r t un
s t r a t de d ă r i mătură, nivelată c u p r i l e j u l r e c o n s t r u i r i i p a l e s t r e i .
Secţiunea V / 1 9 8 3 ( L . 2 2 m ; 1.2 m ) , paralelă cu S I V , a f o s t tra­
sată de l a e x t r e m i t a t e a sudică a p a l e s t r e i pînă l a z i d u l p e r i m e t r a l a l e d i ­
f i c i u l u i therme I . S-a s u r p r i n s f n p a r t e a de v e s t a p a l e s t r e i , un zid
t r a n s v e r s a l , g r o s de c i r c a 60 c m , r e p r e z e n t f n d l i m i t a v e s t i c ă a u n e i
fncăperi e x t e r i o a r e e d i f i c i u l u i p a l e s t r e i , z i d c a r e a r e d r e p t ' f u n d a ­
ţie p i e t r i ş de r f u , amestecat c u pămînt şi dărîmătură, umplînd o groapă
săpată în pămfntul v i u . I n a f a r a a c e s t u i z i d , s p r e v e s t , au apărut două
s t r a t u r i de n i v e l a r e , c o n s t f n d d i n prundiş şi pămînt, d i n u l t i m a fază,
cînd a f o s t amenajat spaţiul d i n t r e p a l e s t r e şi t h e r m e I , înconjurate p e
l a t u r a de est şi parţial pe l a t u r a de n o r d de un p o r t i c . Menţionăm că
s t r a t u l de prundiş a r e ca s u p o r t pămînt bătut, în componenţa căruia se
g ă s e s c f r a g m e n t e c e r a m i c e , f r a g m e n t e de ţigle şi o l a n e . L a baza a¬
c e s t o r n i v e l e s - a u s u r p r i n s u r m e l e unui p a v a j d i n m o r t a r de v a r c u
n i s i p şi p i e t r i c e l e , c o r e s p u n z f n d unor fncăperi ale c ă r o r z i d u r i au f o s t
scoase cu p r i l e j u l amenajării a c e s t u i spaţiu, d a r ale c ă r o r urme se văd
fn p r o f i l . Se p a r e că fn faza iniţială, Înainte de c o n s t r u i r e a p o r t i c u l u i ,
therme I aveau două fncăperi f n p l u s fn p a r t e a l o r de e s t .
Suprafaţa 1/1983 ( L = 7 c m ; 1= 4 m) s-a d e s c h i s p e r p e n d i c u l a r pe
capătul de est a l secţiunii S V / 1 9 8 3 . In suprafaţă s-au descoperit
două fncăperi s e p a r a t e de un z i d o r i e n t a t E - V , a l c ă r o r c o n t u r e x t e r i o r
a fost d e z v e l i t în 1968, u r m e l e şanţurilor făcute a t u n c i vâzîndu-se

53

www.cimec.ro
MtCIA 1963

9 . - * 10m

l i j r . l . - P l a n u l s ă p a t u r i l o r d i n a n u l 19S3.

www.cimec.ro
Γη p r o f i l . In î n t r e a g a s u p r a f a ţ ă , sub s o l u l a c t u a l , s - a g ă s i t im strai
g r o s de d n r î m ă l u r ă c o n s t f n d m a i a l e s d i n ţ i g l e , curătnivii şi o l a n e . Sul»
d ă r f m ă t u r ă , fn î n c ă p e r e a )2 (în j u r n a l u l l u i O . F I o e a 28) s - a descoperii
un p a v a j d i n d o u ă r f n d u r i de c ă r ă m i z i ş i ţigle d i s p u s e pe o s iibst r u e ţ i e
d i n p i a t r ă de f o r m ă c i r c u l a r i i c u d i a m e t r u l de 2 ,60-2, - l } . Una d i n ţ i g l e l e
1

p r i n s e f n p a v a j , ca ş i ţ i g l e l e f r a g m e n t a r e d i n î n c ă p e r e a 3 2 , p o a r t h s t a m ­
p i l a : con ( o r s ) I I F l ( a v i a ) C o m ( m a g e r n o r u m ) , f i i n d de a c e l a ş i t i p cu
c e l e d e s c o p e r i t e f n t h e r m e I , fn t i m p ce p r i n t r e d a r i m a t u r i i e de pe
p a v a j s - a d e s c o p e r i t o ţiglă c u ştampila : l e g ( i o ) X I I ] ( i ( e m i n a ) l u l ( i u s )
D e i o t a r ( u s ) , a s e m ă n ă t o a r e cu c e l e d i n t h e r m e I I . P î n ă a c u m nu c u n o a ş ­
tem r o s t u l a c e s t e i a g l o m e r ă r i c i r c u l a r e de p i e t r e cu ţigle ş i c ă r ă m i z i
d e a s u p r a , f n j u r u L c ă r e i a s - a g ă s i t u n s t r a t g r o s de a r s u r ă . D i n i n f o r ­
maţiile pe c a r e l e d e ţ i n e m , o c o n s t r u c ţ i e s i m i l a r ă s - a r f i descoperit
l a T r o p a e u m T r a i a n i . D a t o r i t a d i f e r e n ţ e i do n i v e l d i n t r e c e l e d o u a fn­
c ă p e r i , f n n r . 3 2 a p a r e l a - 0 , 5 0 in ş i f n n r . 3 3 l a - 0 , 7 0 m u n s t r a t de
m o r t a r pe s u p o r t do păntfnL g ă l b u i a m e s t e c a t cu n i s i p ş i p i e t r i c e l e , sub
c a r e se a f l a o p o d e a de c o e i o p e s l o , c a r e a funcţionat c u un z i d p e r p e n ­
d i c u l a r pe c e l p e r i m e l r a l , •/,id p r o v e n i n d de la o c o n s t r u c ţ i e a n t e r i o a r ă .
In c e e a ce p r i v e ş t e m a t e r i a l u l a r h e o l o g i c d e s c o p e r i t c a m p a n i a a f o s t
s ă r a c a . E l se r e d u c e , c u e x c e p ţ i a c e r a m i c i i , l a u n d e n a r de a r g i n t e m i s
do A n t o n i n u s P i u s , d e s c o p e r i t în S V = J - 0 , 2 0 m ; la s o l z i de l o r i c a
d e s c o p e r i ţ i t o t a c o l o - 1 8 , - 0 , 8 5 m , l a u n p i n t e n dc f i e r f e u d a l găsit
f n t r - o g r o a p ă d i n c o l ţ u l de S V a l î n c ă p e r i i 3 3 . I n s c h i m b s ă p ă t u r i l e au a¬
dus n o i date p r i v i n d r a p o r t u l d i n t r e d i f e r i t e l e e d i r i c i i c a r e alcătuiesc
c o m p l e x u l b ă i l o r p u b l i c e de l a M i c i a . A s t f e l :
- e d i f i c i u l t h e r m e I a f o s t m a i m a r e în f a z a i n i ţ i a l ă , a v î n d eel puţin
două î n c ă p e r i s p r e e s t ;
- p r i m a n i v e l a r e a spaţiului d i n t r e t h e r m e I ş i p a l e s t r a cores­
p u n d e în t i m p c u r i d i c a r e a a c e s t o r a d i n u r m a ş i c u r e a m e n a j a r e a pri­
m e i Taze a t h e r m e l o r 1 ;
- construcţia c i r c u l a r ă , al c ă r e i r o s t n u - 1 cunoaştem încă, a r putea
s ă nu f i a v u t n i c i o l e g ă t u r ă c u p a l e s t r e l e ş i sa f i f o s t făcută î n t r - o fază
u l t e r i o a r ă , c f n d a c e s t e î n c ă p e r i î ş i p i t - r d u s o r ă destinaţia i n i ţ i a l ă . Rea­
m i n t i m c ă f n t h e r m e I I s - a u s u r p r i n s u r m e de amenajări c a r e p e r m i t sa
se p r e s u p u n ă c ă a n u m i t e î n c ă p e r i au f o s t t r a n s f o r m a t e în c a m e r e de lo­
cuit .
P r i n d i m e n s i u n i , s t a r e de c o n s e r v a r e , d a r mai cu d a t o r i t ă i m p o r ­
tanţei l o r p e n t r u c u n o a ş t e r e a c i v i l i z a ţ i e i c l a c o - r o m a n e , t h e r m e l e de la
M i c i a merită s ă f i e c e r c e t a t e fn c o n t i n u a r e .

R API O R T DES F O U I L L E S ARCHEOLOGIQUES Ε F FECTU EES


D A N S f,IO S T H E R M E S OK MI CFA (VET, E L , D E P . D E
IR NEIXMRA)

Résumé

Dans la c a m p a g n e de I'.'«•· u n a f a i t des f o u i l l e s dans l ' e s p a c e e n t r

)>
r r

www.cimec.ro
F i g . 2 . - P r o f i l u l de n o r d a l Secţiunii S I l l / i 982-1 98J .

www.cimec.ro
] ηιν·! 1, povaj σΊπ morlor ott>
TfTi| cu tar mult, p««te ui strat de « cărămizi ,Tţl*
LLLl oomnl galben, compact, cu pigment)
——ι d» coi oiiitdû ii arsuri
Œ&I pigmenţi de cărămidă arsă «^*—» cărbune 2tn

Bdul censlruci«i dr fazal «S^fcs lenllo mortar alb

www.cimec.ro
l ' a i l e d r o i t e du c o m p l e x e t h e r m a l de M i c i u et l ' é d i f i c e " T h e r m e 1" e n
e x c a v a n t une s e c t i o n ( S V / 1 9 8 3 , L : 22m ; 1 : 2 m ) , une s u r f a c e (SI'
1 / 1 9 8 3 , 7 χ I m) et en c o n t i n u a n t l a s e c t i o n S l l l / l ) , S 2 .
,

D a n s l a s u r f a c e ou a d e o c u v e r t un p a v é c i r c u l a i r e de b r i q u e s et
de t u i l e s , d o n t l ' u t i l i s a t i o n r e s t e e n c o r e i n c e r t a i n e et le mur q u i f e r ­
me l e c o m p l e x e t h e r m a l a u s u d . L e m a t é r i e l a r c h é o l o g i q u e est p a u v r e ,
l a i s s o n s de v a s e s r o m a i n e s , t u i l e s a v e c l ' e s t a m p i l l e COM I I F I . . ( a v i a )
Commagenorum et une t u i l e p o r t a n t l ' e s t a m p i l l e I V L ( i u s ) DEIOTAR
( r u s ) . On a t r o u v é a u s s i une monnaie d ' a r g e n t d A n l o n i n l e P i e u x .
1

L e s f o u i l l e s de 1983 ont eu comme r é s u l t a i la c o n s t a t a t i o n q u e


le p r e m i e r n i v e l ornent de l ' e s p a c e e n t r e l e " T h e r m e I " et l ' a i l e d r o i t e
du c o m p l e x e t h e r m a l a été f a i t en même temps que l a c o n s t r u c t i o n d e
l ' a i l e d r o i t e et l e r é a m é n a g e m e n t de " T h e r m e I " .

L E G E N D E DES FIGURES

F i g . 1 . - Le p l a n des f o u i l l e s effectuées a n 1983.


F i g . 2 . - L e p r o f i l du n o r d de l a s e c t i o n T I l / 8 2 - 8 3 .

www.cimec.ro