Sunteți pe pagina 1din 53

ISSN:2066-0197

ISTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

BULETIN STATISTIC DE

PREŢURI
PRICES STATISTICAL BULLETIN
Intitutul Naţional de Statistică / National Institute of Statistics
Coordonator al ediţiei / Coordinator of edition:
Dr.Cristian Nicolae STĂNICĂ – Vicepreşedinte INS / NIS Vice-president
Coordonatori / Coordinators:
Adriana CIUCHEA – Director General / General Director
Direcţia Generală de Conturi Naţionale şi Sinteze Macroeconomice/
Genaral Department of National Accounts and Macroeconomic Syntheses
Mihai Iulian GHEORGHE -Director / Director
Direcţia de Statistica Preţurilor / Department of Prices Statistics
Autori / Autors:
Cristina MALI – Director Adjunct / Deputy Director
Adina SECĂREANU – Şef Serviciu / Head of unit
Violeta ZORICI - Şef Serviciu / Head of unit
Direcţia de Statistica Preţurilor / Department of Prices Statistics
Anişoara VAIDA-MUNTEAN - Şef Serviciu / Head of unit
Direcţia de Statistică a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt /
Department of Short Term Economic Indicators Statistics
Traducere / Translation :
Anca Maria GEORGESCU - Expert / Expert
Direcţia de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională/
Department of European Affairs and International Cooperation
Grafica / Graph :
Liliana VLADU – Consilier / Cousellor
Direcţia de Statistica Preţurilor / Department of Prices Statistics
Concepţie şi realizare editare / Conceive and carry out editing:
Gheorghe VAIDA-MUNTEAN Director General / General Director
Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică/
Genaral Deparment of IT and Statistical Infrastructura
Coordonatori editare / Coordinators editing:
Vitty Cristian CHIRAN – Director / Director
Rodica SOLOVĂSTRU - Director Adjunct / Deputy Director
Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice / Department ofStatistical Publications Editing
Tehnoredactare / Making-up:
Daniela BUCUR - Consilier / Cousellor
Coperta / Cover:
Alexandru POPESCU – Referent / Referent
© INS 2009 / © NIS 2009
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau
modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin
orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică./
Reproducing the content of this publication, complety or partly, in original or modified, as well as
its starage in a retrieval system, or trasmitted, in any form and by ony means on forbidden without
the written permision of the National Istitute of Statistics.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi
este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei./
Using the content of this publication with explanatory or justifying title in articles, studies, books is
allowed only charly and precisely indicating the source.
CUPRINS CONTENTS

Pagina
Page

Notă metodologică .................................................... 5 Methodological note

Dinamica preţurilor în luna februarie 2009................ 16 Price dynamics in February 2009

Modificarea preţurilor - medie lunară ........................ 21 Change of prices - monthly average

Indicii preţurilor de consum în luna februarie 2009 Consumer price indices in February 2009 as
faţă de luna octombrie 1990 ..................................... 21 against October 1990

Indicele preţurilor de consum (IPC) - Consumer price index (CPI) -


agregări speciale....................................................... 21 special aggregates

Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în anii Consumer price indices - Monthly evolution in the
1990 - 2009 faţă de luna anterioară.......................... 22 years 1990 - 2009 as against the previous month

Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în Consumer price indices - Monthly evolution in
anii 1991 - 2009 faţă de decembrie anul the years 1991 - 2009 as against December
precedent .................................................................. 23 of the previous year

Indicii preţurilor de consum pe principalele Consumer price indices by main goods and
mărfuri şi servicii ....................................................... 26 services

Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe Harmonized indices of consumer prices by


grupele de mărfuri şi servicii conform clasificării groups of goods and services according to
COICOP .................................................................... 30 the COICOP classification

Indicii preţurilor principalelor produse Price indices for the main agricultural
agricole...................................................................... 36 products

Preţurile medii şi indicii preţurilor la principalele Average prices and price indices for the
produse vândute în pieţele agroalimentare din main products sold on agro-food markets in
municipiile reşedinţă de judeţ, în luna februarie county residence municipalities, in February
2009 .......................................................................... 38 2009

Indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa Industrial production price indices for total,
internă şi piaţa externă - pe activităţi (diviziuni) domestic and non-domestic market - by
CAEN Rev.2.............................................................. 42 activities (divisions) CANE Rev.2

Indicii preţurilor producţiei industriale pe total, Industrial production price indices for total,
piaţa internă şi piaţa externă pe marile grupe domestic and non-domestic market by main
industriale.................................................................. 50 industrial groups

Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa Industrial production price indices for total
internă şi piaţa externă) – pe activităţi (clase) (domestic and non-domestic market) - by
CAEN Rev.2.............................................................. 52 activities (classes) CANE Rev.2

Coeficienţi de ponderare utilizaţi în calculul IPPI .......... 68 Weighting coefficient used in the PPI calculation

Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte Construction cost indices by categories of


şi pe elemente de structură....................................... 70 objects and elements of structure
Simboluri folosite în tabele
Symbols used in the tables

- = nu e cazul
= data not applicable
... = lipsă date
= data not available
~ = produsul nu a existat la vânzare în luna anterioară, fapt pentru care nu s-a calculat indicele preţului
= the product was not available for sale in the previous month, therefore the price index was not computed
c = date confidenţiale
= confidential data
NOTA METODOLOGICĂ METHODOLOGICAL NOTE

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC) CONSUMER PRICE INDEX (CPI)

Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară The consumer price index measures the overall
evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor evolution of prices for goods bought and for tariffs of
cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către services used by the population during a certain
populaţie într-o anumită perioadă (perioadă period (current period), as against a previous period
curentă), faţă de o perioadă anterioară (perioadă de (basic or reference period). The consumer price
bază sau de referinţă). Indicele preţurilor de index is calculated only for the elements entering
consum se calculează numai pentru elementele the population direct consumption, excluding:
care intră în consumul direct al populaţiei, fiind consumption from own resources, expenditures for
excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile investments and accumulation, interests paid for
cu caracter de investiţii şi acumulare, dobânzile credits, insurance rates, fines, taxes etc., as well as
plătite la credite, ratele de asigurare, amenzile, expenditures paid for the agricultural production of
impozitele etc., precum şi cheltuielile aferente plăţii individual households.
muncii pentru producţia agricolă a gospodăriilor
individuale.

Sursele de date Data sources

1. Înregistrarea preţurilor şi tarifelor practicate de 1. The prices and tariffs used by commercial units
unităţile comerciale sau prestatoare de servicii se and by units providing services are registered by
realizează printr-o cercetare selectivă organizată means of a sampling survey carried out by the
de Institutul Naţional de Statistică. Colectarea National Institute of Statistics. The specialized
datelor, asigurată de personal statistic specializat, statistical staff ensures the data collection based on
se efectuează pe baza unor caiete-chestionar questionnaire-books corresponding to the groups of
corespunzătoare grupelor de mărfuri (alimentare, goods (food and non-food) and services. The
nealimentare) şi servicii. Cercetarea statistică statistical survey on consumer prices uses the
asupra preţurilor de consum utilizează următoarele following samples:
eşantioane:

i) Eşantionul de localităţi - stabilit cu respectarea i) Sample of localities - is established observing


restricţiilor de reprezentativitate în funcţie de the restrictions of representativity depending on
numărul de locuitori şi de volumul desfacerilor de the number of inhabitants and the volume of
mărfuri şi al prestărilor de servicii. Acesta cuprinde goods sales and provisions of services. It includes
42 de localităţi din mediul urban din care au fost 42 localities from the urban area in which 68
selectate 68 de centre de cercetare. research centers were selected.

ii) Eşantionul unităţilor de observare - cuprinde ii) Sample of observation units - includes shops and
magazine şi unităţi prestatoare de servicii către units rendering services to the population from
populaţie din centrele de cercetare. Selecţia s-a research centers. The selection was based on the
bazat pe necesitatea asigurării reprezentativităţii din need to ensure the representativity from the
punct de vedere al volumului desfacerilor de mărfuri viewpoint of the volume of goods sales and
şi al prestărilor de servicii. Unităţile în care se provisions of services. The units in which prices /
înregistrează preţurile/tarifele sunt menţinute în tariffs are recorded are kept in the sample, as much
eşantion, pe cât posibil, o perioadă mai mare pentru as possible, for a longer period of time in order to
a asigura continuitatea şi comparabilitatea în timp a ensure the continuity and comparability of data
seriilor de date. Eşantionul cuprinde circa 6900 de series over time. The sample includes about 6900
unităţi din care aproape 87% sunt proprietate units of which 87% represent private ownership.
privată. Preţurile/tarifele stabilite prin acte The prices/tariffs established by normative
normative sau note de negociere (energie termică, documents or negotiation notes (thermal energy,
gaz metan şi preţuri/tarife unice pe ţară pentru methane gas, and unique prices/tariffs by country
energie electrică, transport pe calea ferată, aeriană for electric energy, rail, air and river transport, mail
şi fluvială, servicii de corespondenţă şi curierat, and courier services, radio and TV subscriptions)
abonamente radio-TV) sunt înregistrate pe baza are registered based on the information received
informaţiilor primite de la unităţile care le practică. from the units setting them.

5
iii) Eşantionul de mărfuri şi servicii - cuprinde iii) Sample of goods and services - includes items
sortimente care au o pondere semnificativă în that have an important weight in the population
consumul populaţiei. Nomenclatorul utilizat este consumption. The nomenclature used is divided into
structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi şi 3 aggregation levels: groups, positions and items as
sortimente astfel: follows:

- grupa mărfurilor alimentare cuprinde 54 posturi - the group of food goods contains 54 positions
cu 387 sortimente; with 387 items;
- grupa mărfurilor nealimentare cuprinde 112 - the group of non-food goods contains 112
posturi cu 945 sortimente; positions with 945items;
- grupa serviciilor cuprinde 49 posturi cu 433 - the group of services contains 49 positions with
sortimente. 433 items.

Sortimentele se individualizează în teren prin The items are individualized in the field by varieties
varietăţi de mărfuri şi servicii. of goods and services.

2. Informaţiile colectate prin această cercetare sunt 2. To the information collected through this survey is
completate cu cele provenite din cercetarea added the information resulting from the survey on
privind preţurile principalelor produse agricole the prices for the main agricultural products
vândute de producătorii particulari pe pieţele sold by private producers on agro-food markets,
agroalimentare, asigurându-se astfel acoperirea thus covering the main supply sources of the
principalelor surse de aprovizionare a populaţiei. population.

Sistemul de ponderare Weighting system

Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preţurilor The weights used to calculate the consumer price
de consum sunt obţinute din Ancheta Bugetelor indices are obtained from the Household Budget
de Familie (ABF) şi rezultă din structura Survey (HBS) and result from the structure of
cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie monthly average expenditure of a household for the
pentru cumpărarea bunurilor şi pentru plata purchase of goods and the payment of services
serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai. necessary for meeting the living needs. The
Periodic se analizează structura cheltuielilor structure of population expenditure is periodically
efectuate de populaţie, iar când mutaţiile intervenite analysed; when changes are significant, weights are
sunt semnificative, ponderile se actualizează. updated. Thus, beginning with January 2009, the
Astfel, începând din ianuarie 2009 în calculul IPC CPI is calculated using the weights resulted from
se utilizează ponderile rezultate din structura the structure of a household average expenditure in
cheltuielilor medii efectuate de o gospodărie în anul 2007.
2007.

Metoda de calcul a IPC CPI computation method

IPC se calculează ca un indice de tip Laspeyres The CPI is calculated as a Laspeyres-type index
cu bază fixă. Începând din ianuarie 2009, calculul with a fixed base. Beginning with January 2009,
indicilor lunari cu bază fixă se va face cu preţurile the monthly indices with fixed base are calculated
medii din anul 2007 (anul 2007=100) şi ponderile using the average prices of 2007 (2007 = 100) and
din acelaşi an determinate pe baza cheltuielilor the weights of the same year resulting from the
medii din Ancheta Bugetelor de Familie. average expenditure identified by the Household
Budget Survey.

Pentru asigurarea continuităţii seriilor de indici With a view to ensuring the continuity in the indices
construiţi cu baze diferite s-a utilizat un „coeficient series built up with different bases, a “junction
de racordare“ care permite legarea (racordarea) coefficient” was used, enabling the linking (junction)
seriei de indici lunari din anul 2009 cu bază of the 2009 series of monthly indices (2007 = 100)
2007=100 la seria de indici cu bază 2006=100. to the indices series with the base 2006 = 100. The
Coeficientul de racordare s-a determinat ca raport junction coefficient was calculated as a ratio
între un indice de tip Laspeyres calculat pentru luna between a Laspeyres-type index computed for
decembrie 2008 în vechea bază (2006=100), şi un December 2008 with the old base (2006 = 100) and
altul de acelaşi tip şi pentru aceeaşi lună în noua another one of the same type and for the same
bază (2007=100). Compararea a doi indici calculaţi month, with the new base (2007 = 100). The
în baze diferite se face raportând indicele de comparison of two indices computed with different
comparat în noua bază multiplicat cu coeficientul de bases is done by dividing the index to be compared,
racordare la indicele cu care se compară calculat în with the new base, multiplied by the junction
vechea bază. coefficient, to the index with which it should be
compared, computed with the old base.

6
Metodologia de calcul a IPC în România este In Romania, the CPI computation methodology is
armonizată cu metodologia utilizată de Oficiul de harmonized with that used by the Statistical Office of
Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel the European Union (EUROSTAT) at the level of
de clasificări, nomenclatoare, metode de classifications, nomenclatures, sampling and
eşantionare şi de calcul. Clasificarea COICOP computation methods. The COICOP classification
(Clasificarea Consumului Individual pe Destinaţii) (Classification of Individual Consumption by
convenită de CEE/EUROSTAT/OECD asigură Purpose) agreed by EEC/EUROSTAT/OECD
comparabilitatea indicilor la nivel european. Ultima ensures the comparability of indices at European
versiune a acestei clasificări, adoptată în iulie level. The latest version of this classification,
1999, este structurată pe 12 diviziuni detaliate în 39 adopted in July 1999, is structured into 12 divisions,
grupe şi 93 clase de mărfuri şi servicii şi este broken down by in 39 groups and 93 classes of
utilizată din ianuarie 2000. goods and services and is used beginning with
January 2000.

Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupe The Harmonized Indices of Consumer Prices result
de mărfuri şi servicii conform clasificării COICOP from regrouping the items and positions comprised
rezultă prin regruparea sortimentelor şi a posturilor in the nomenclature for CPI computation at national
cuprinse în nomenclatorul privind calculul indicelui level, according to the structure and the content of
preţurilor de consum la nivel naţional în structura şi COICOP. The weights used are determined based
conţinutul prevăzut în COICOP. Ponderile utilizate on the expenditure from the Household Budgets
sunt determinate pe baza cheltuielilor din Ancheta Survey, but are adjusted to include the expenditure
bugetelor de familie dar ajustate pentru includerea of foreign tourists on Romanian territory.
cheltuielilor turiştilor străini efectuate pe teritoriul
României.

Rata lunară a inflaţiei reprezintă creşterea The monthly inflation rate represents the
preţurilor de consum într-o lună, faţă de luna increase in consumer prices in one month as
precedentă. against the previous month.

Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media The monthly average inflation rate expresses
creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o the average of monthly price increases. It is
medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de calculated as a geometrical mean of the monthly
consum cu baza în lanţ din care se scade baza de consumer price indices with a chain base, from
comparaţie egală cu 100. which the comparison base equal to 100 is
substracted.

Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea The yearly average inflation rate represents the
medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul average increase in consumer prices in one year
precedent. as against the previous year.
Această rată se calculează ca un raport, exprimat This rate is calculated as a ratio, expressed in
procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un percentages, between the average price index of
an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. one year and that of the previous year, from which
La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani 100 is substracted. In their turn, the average price
se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor indices of the two years are determined as simple
lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază arithmetic means of the monthly indices for each
(octombrie 1990 = 100). year, calculated as against the same base
(October 1990 = 100).

Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea The yearly inflation rate represents the increase
preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă in consumer prices in one month of the current
de aceeaşi lună a anului precedent. year, as against the same month of the previous
Se calculează ca un raport exprimat procentual, year. It is calculated as a ratio, expressed in
între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi percentages, between the price index of one
indicele din luna corespunzătoare a anului month of the current year and the price index of
precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din the corresponding month of the previous year,
care se scade 100. calculated as against the same base, from which
100 is substracted.

7
Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă The inflation rate at the end of year represents
creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a the consumer price increase in December of one
unui an faţă de aceeaşi lună a anului precedent. year as against the same month of the previous
Rata se calculează pe baza produsului indicilor year.
lunari cu baza în lanţ raportaţi la 100. Din acest The inflation rate is calculated based on the
produs exprimat în procente, se scade 100. product of the monthly indices with a chain base,
in relation to 100. From this product, expressed in
percentages, 100 is substracted.

PREŢURILE ŞI INDICII PREŢURILOR PRICES AND PRICE INDICES OF THE MAIN


PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE AGRICULTURAL PRODUCTS

Indicii preţurilor produselor agricole măsoară The price indices of the agricultural products
evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor measure the overall evolution of prices for the
agricole vândute de producătorii agricoli interni într-o agricultural products sold by the domestic
anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă agricultural producers during a certain period
de o perioadă anterioară (denumită perioadă de (called current period) as against a previous
bază sau de referinţă). period (called basic or reference period).

Observarea şi culegerea preţurilor, care intră în The observation and collection of the prices
calcularea preţurilor medii şi a indicilor preţurilor, se that are taken into account for the calculation of
realizează selectiv, pe canalele de vânzare average prices and price indices are performed
reprezentative, în funcţie de natura produsului, selectively, based on the representative sale
utilizând un eşantion de 100 pieţe agroalimentare, channels, depending on the product’s nature,
50 oboare, circa 100 procesatori, circa 60 angrosişti using a sample of 100 agro-food markets, 50 fairs,
şi circa 50 societăţi comerciale agricole şi unităţi de about 100 manufacturers, about 60 wholesalers
cercetare şi producţie agricolă. and about 50 agricultural trading companies,
agricultural research and production units.

Eşantionul produselor cuprinde varietăţile The sample of products comprises the varieties
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe that are representative for each product and which
baza caracteristicilor specifice: calitate, soi, mărime, are selected based on their specific
greutate, vârstă, etc. şi a celor mai comune condiţii characteristics: quality, kind, size, weight and age,
de comercializare. etc. and the most commune marketing conditions.

Înregistrarea preţurilor se realizează cu frecvenţă Prices are recorded with a weekly frequency
săptămânală în pieţele agroalimentare şi lunară în within the agro-food market and with a monthly
oboare, la procesatori, angrosişti şi la societăţile frequency as regards the fairs, manufacturers,
comerciale agricole. wholesalers and agricultural trading companies.

Preţurile au următoarele caracteristici: The prices have the following characteristics:


reflectă prima etapă de comercializare a reflect the first stage of the products
produselor: vânzările directe realizate de trading: direct sales performed by agricultural
producătorii producers or direct purchases from
agricoli sau achiziţiile directe de la producătorii agricultural producers;
agricoli;
nu includ costurile de transport, stocare, etc; do not include the cost of transport, storage, etc;
nu cuprind subvenţiile pe produs; do not include the subsidies on product;
nu cuprind TVA. do not include VAT.

Sistemul de poderare şi algoritmul de calcul Weighting system and calculation algorithm

Indicii lunari ai preţurilor produselor agricole The monthly price indices of the agricultural
sunt agregaţi la diferite nivele de clasificare a products are aggregated at different product
produselor (până la obţinerea indicelui pentru total classification levels (till obtaining the index for total
produse agricole), utilizând formula de tip agricultural products), using a Laspeyers-type
Laspeyres. formula.
8
Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicilor The system of weights used in the calculation of
lunari ai preţurilor la nivel de produs se bazează pe monthly price indices at product level is based on
date la nivel de judeţ (cantităţi) obţinute din the data by county level (quantities) resulted from
cercetarea statistică “Producţia vegetală la the statistical survey “Crop production for main
principalele culturi în anul 2005” - PVPC şi din crops in 2005”- PVPC and from the statistical
cercetarea statistică “Efectivele de animale survey “Livestock at 1 December 2005 and animal
existente la 1 decembrie 2005 şi producţia animală production in 2005” – E.P.A.
obtinută în anul 2005” – E.P.A.

Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii The system of weights used in the calculation of
agregaţi este obţinut din datele care provin din aggregate indices is obtained based on the data
Conturile Economice din Agricultură, reprezentând resulted from the Economic Accounts for
valoarea de vânzare a produselor agricole la preţul Agricultural, represents the value of the sales of
producătorului, în anul 2005. products at producer prices.

Preţurile utilizate în calculul indicilor lunari (2005 = The prices used in the calculation of monthly
100) sunt preţurile medii anuale ale produselor indices (2005 = 100) are the yearly average prices
agricole în perioada de bază (anul 2005) şi preţurile of agricultural products during the basic period
lunare din anul curent, la nivelul canalelor de (year 2005) and the monthly prices of the current
vânzare reprezentative. year, at the level of the representative sale
channels.

Preţurile medii ale produselor vândute în pieţele The average prices for main products sold on the
agroalimentare, la nivel de localitate, sunt calculate agro-food markets, at locality level, are calculated
utilizând media aritmetică simplă a preţurilor using the simple arithmetic mean of the weekly
săptămânale. prices.

INDICELE PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX


INDUSTRIALE (IPPI) (IPPI)

Indicele preţurilor producţiei industriale măsoară The industrial production price index measures the
evoluţia de ansamblu a preţurilor overall evolution of prices for industrial
produselor/serviciilor industriale fabricate şi livrate products/services manufactured and delivered
în primul stadiu de comercializare de producătorii during the first marketing stage by domestic
interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă producers during a certain period (called current
curentă) faţă de o perioadă anterioară (denumită period) as against a previous period (called basic
perioadă de bază sau de referinţă). or reference period).
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei The coverage of the industrial production price
industriale este reprezentată de ansamblul index is represented by all the products
produselor fabricate şi comercializate (la intern manufactured and sold (on the domestic and/or
şi/sau export) de către operatorii economici a căror non-domestic market) by economic operators
activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor whose main activity is included in the CANE Rev.2
CAEN Rev.2: 05 ÷ 36 divisions: 05 ÷ 36.

Variabila observată este preţul asociat acestor The observed variable represents the price
tranzacţii care va fi determinat în funcţie de associated to these transactions, which is to be
vânzător (operator economic), de specificul determined depending on the seller (economic
produsului supus tranzacţionării, de tipul de operator), the specific nature of the product
cumpărător şi de alte caracteristici ale tranzacţiei. destined for transaction, the type of buyer and
other characteristics of the transaction.

Numărul mare de tranzacţii efectuate de operatorii The great number of transactions carried out by
economici industriali, în cadrul economiei naţionale, industrial economic operators, within the national
face imposibilă urmărirea lor în totalitate. De aceea, economy, does not allow a full monitoring.

9
observarea şi culegerea preţurilor de vânzare a Therefore, the observation and collection of the
produselor industriale care intră în calculul indicelui selling prices of the industrial products used to
preţurilor producţiei industriale se realizează pe un calculate the industrial production price index are
eşantion reprezentativ de operatori economici în carried out on a representative sample of
cadrul fiecărei clase de activitate CAEN Rev.2, economic operators for each CANE Rev. 2 activity
având la bază un nomenclator unic de produse class, based on a unique nomenclature of
industriale. industrial products.

Indicele preţurilor producţiei industriale acoperă The industrial production price index almost fully
aproape în totalitate sectoarele industriilor covers the mining and quarrying sector and the
extractivă şi prelucrătoare, precum şi sectorul manufacturing sector, as well as the energy
energetic. sector.

În calculul indicelui conform Regulamentului CE nr. According to EC Council Regulation No.


1165/98 amendat cu Regulamentul Parlamentului 1165/98 amended by Parliament and Council
European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe Regulation No. 1158/2005 concerning short-term
termen scurt, nu se cuprind: statistics, the index calculation does not include:

extracţia minereurilor de uraniu şi toriu; mining of uranium and thorium ores;


prelucrarea combustibililor nucleari; processing of nuclear fuel;
fabricarea armamentului şi muniţie; manufacture of weapons and ammunition;
construcţia de nave şi bărci; building of ships and boats
fabricarea de aeronave şi nave spaţiale; manufacture of air and spacecraft and related
fabricarea vehiculelor militare de luptă; machinery;
colectarea şi epurarea apelor uzate; manufacture of military fighting vehicles;
colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; sewerage;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; waste collection, treatment and disposal
activităţi şi servicii de decontaminare; activities; materials recovery;
producţia fabricată şi livrată în cadrul aceluiaşi remediation activities and other waste
operator economic (consumul intern). management services;
production manufactured and delivered within
the same enterprise (domestic consumption).

Produsele fabricate de operatorii economici The products manufactured by the economic


selectaţi în eşantion sunt tratate în mod diferit în operators selected in the sample are treated
funcţie de principalele destinaţii ale acestora, piaţa differently depending on their main destination,
internă şi export. domestic market and export.

Principalele nomenclatoare utilizate în calculul The main nomenclatures used in the calculation
indicelui preţurilor producţiei industriale sunt: of the industrial production price index are:

 Nomenclatorul operatorilor economici  Nomenclature of economic operators


Principala sursă de date pentru construirea The main data source for building up the
eşantionului de operatori economici o constituie sample of economic operators is represented
cercetarea statistică Ancheta Statistică Anuală by the Annual Statistical (Structural)
(structurală) în întreprinderi (ASA) din anul Bussiness Survey of 2005. Based on the data
2005. Pe baza datelor din această cercetare from this statistical survey, the economic
statistică, operatorii economici sunt ordonaţi operators are ordered in a descending manner
descrescător după cifra de afaceri în cadrul by turnover in each CANE Rev.2 activity class.
fiecărei clase de activitate CAEN Rev.2, The economic operators whose turnover
reţinându-se în eşantion operatorii economici a represents at least 60% of the total CANE
căror cifră de afaceri reprezintă cel puţin 60% Rev.2 class are kept in the sample.
din totalul clasei CAEN Rev.2. The coverage obtained is between 60% and
Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 100%.
60% şi 100%.

10
Conform principiului confidenţialităţii pentru ca According to the confidentiality principle, for
datele statistice să poată fi publicate acestea statistical data to be published, they have to be
trebuie obţinute pe baza unui nomenclator format obtained based on a nomenclature formed of at
din minim trei operatori economici. De aceea pentru last 3 economic operators. Therefore, for those
acele activităţi CAEN Rev.2 pentru care indicii CANE Rev.2 activities for which the industrial
preţurilor producţiei industriale au fost calculaţi pe production price indices were calculated based on
baza datelor furnizate de un număr mai mic de trei the data provided by less than three economic
operatori economici, datele nu sunt publicate în operators, the data are not published in this
acest buletin. bulletin.

 Nomenclatorul de produse  Nomenclature of products


Urmărirea şi înregistrarea preţurilor The monitoring and recording of the prices of
sortimentelor fabricate şi livrate de operatorii the assortments manufactured and delivered
economici din eşantion se va face pe baza unui by the economic operators included in the
nomenclator unic de produse industriale – sample will be based on an unique
PRODROM ce caracterizează activităţile B, C, nomenclature of industrial products -
D şi E din CAEN Rev 2. Produsul cuprins în PRODROM which characterises the activity of
nomenclator reprezintă primul nivel de sections B, C, D and E from CANE Rev. 2.
agregare a sortimentelor componente ce The product included in the nomenclature
caracterizează mişcarea preţurilor producţiei represents the first aggregation level of the
industriale. component assortments characterising the
movement of industrial production prices.

 Nomenclatorul de sortimente  Nomenclature of assortments


Sortimentul este un bun material care rezultă The assortment is a material good resulting
dintr-un proces tehnologic de fabricaţie bine from a well-defined manufacturing
definit, având caracteristici tehnico-funcţionale technological process, having specific
specifice. Sortimentul reprezintă nivelul technical and functional characteristics. The
elementar la care se urmăreşte preţul asociat assortment represents the elementary level at
tranzacţiilor. which the price associated to transactions is
Nomenclatorul de sortimente nu este unic pe monitored.
ţară, el se realizează la nivelul fiecărei unităţi The nomenclature of assortments is not
de observare de către specialiştii statisticieni unique at national level; it is carried out at the
împreună cu specialiştii din cadrul operatorului level of each observation unit by expert
economic. statisticians together with the specialists within
the economic operator.

Construirea sistemului de ponderare şi Building up the weighting system and the


algoritmul de calcul calculation algorithm

Indicele preţurilor producţiei industriale este de tip The industrial production price index is a
Laspeyres şi se determină pe baza unui sistem de Laspeyres-type index and is determined on the
ponderi constante. basis of a system of constant weightings.

Începând cu anul 2009 Indicele preţurilor producţiei Starting with 2009 the Industrial production price
industriale se calculează utilizând clasificarea index is calculated using the NACE Rev. 2
CAEN Rev. 2. classification.

Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicelui The system of weights used in the calculation of
preţurilor producţiei industriale se stabileşte separat the industrial production price index is established
pe destinaţii, după cum acesta serveşte la calculul separately by destinations, as it is used for the
indicelui preţurilor producţiei industriale livrată pieţei calculation of the industrial production price index,
interne sau indicelui preţurilor producţiei industriale depending on whether the production is destined
livrată la export. Valorile de ponderare pe destinaţii for the domestic market or for export. The
pentru toate nivelele de agregare s-au determinat weighting values by destinations for all
din Ancheta Statistică Anuală (structurală) în aggregation levels were set based on the Annual
întreprinderi din anul 2005. Statistical (Structural) Business Survey of 2005.

11
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total se The industrial production price indices for total is
calculează ca medie aritmetică ponderată dintre calculated as a weighted arithmetic mean of the
indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe industrial production price indices for domestic
piaţa internă şi indicele preţurilor producţiei market and the industrial production price indices
industriale livrată pe piaţa externă, pe fiecare nivel for non-domestic market, on each level of
de agregare (clasă, grupă, diviziune, secţiune, total aggregation (class, division, section, total
industrie). industry).

Calculul indicilor de preţ faţă de luna precedentă The calculation of the price indices against the
sau faţă de luna corespunzătoare din anul previous month or against the same month of the
precedent, pornind de la indicii de preţ cu bază fixă previous year, starting from the price indices with
(anul 2005=100), se realizează astfel: a fixed base (year 2005=100), is done as follows:

 Indicii de preţ faţă de luna precedentă: prin  Price indices as against the previous
împărţirea indicelui cu bază fixă (anul month: by dividing the index with a fixed base
2005=100) al lunii respective la indicele cu (year 2005=100) of the respective month, to
bază fixă (anul 2005=100) al lunii precedente, the index with a fixed base (year 2005=100) of
înmulţit cu 100; the previous month, multiplied with 100;

 Indicii de preţ faţă de luna corespunzătoare  Price indices as against the same month of
din anul precedent: prin împărţirea indicelui cu the previous year: by dividing the index with a
bază fixă (anul 2005=100) al unei anumite luni fixed base (year 2005=100) of one month from
din anul respectiv la indicele cu bază fixă (anul respective year, to the index with a fixed base
2005=100) al aceleiaşi luni din anul precedent, (year 2005=100) of the same month of the
înmulţit cu 100. previous year, multiplied with 100.

INDICELE COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII CONSTRUCTION COST INDEX

Indicele de cost în construcţii este un indicator The construction cost index is a statistical
statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate indicator which measures the evolution of the
la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o costs used for construction works performed
anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă. during a certain period as against a reference
period.

Principalele nomenclatoare utilizate în calculul The main nomenclatures used in the calculation
indicelui costului lucrărilor de construcţii sunt: of the construction cost index are:

Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe The nomenclature of construction works


principalele categorii de lucrări şi by main categories of works and main
obiecte de construcţii construction objects.
În timpul anului activitatea de construcţii este During the year, the construction activity is
urmărită pe trei categorii principale de lucrări de monitored taking into account the three main
construcţii: categories of construction works:
- lucrări de construcţii noi; - new construction works;
- lucrări de reparaţii capitale; - capital repair works;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente. - current maintenance and repair works.

12
Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor The new construction works represent the result
activităţi care determină direct crearea de noi spaţii of those activities which directly determine the
(de locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi creation of new spaces (for housing or for other
structuri la construcţiile civile existente. use) or the creation of new structures for the
existing civil engineering.

Lucrările de reparaţii capitale reprezintă The capital repair works are all works performed
complexul de lucrări care se execută la clădiri şi for the existing buildings and construction after the
construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de end of each functioning cycle foreseen by the
funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care technical norms and which are aimed at ensuring
au ca scop asigurarea menţinerii caracteristicilor the maintenance of technical and economic
tehnico-economice pe întreaga durată de serviciu features throughout the standardized service
normată. duration.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente The current maintenance and repair works
reprezintă ansamblul de operaţii (lucrări curente de represent all the operations (current works of
zidărie, lucrări de vopsitorie, lucrări de încălzire şi masonry, painting, heating and air conditioning,
climatizare, lucrări de instalaţii de distribuire a plumbing for gas distribution a.s.o.) performed on
gazului, etc.) ce se realizează la o construcţie an existing building in order to ensure the
existentă pentru a se asigura continuitatea folosirii continuity in using it, to prevent its quick wear and
ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea tear and to prolong its service life.
duratei de funcţionare.

Fiecare categorie de lucrare este împărţită pe trei Each category of works is broken down by three
tipuri de obiecte de construcţii: types of construction objects:
- clădiri rezidenţiale; - residential buildings;
- clădiri nerezidenţiale; - non-residential buildings;
- construcţii inginereşti. - civil engineering.

Clădirile rezidenţiale sunt destinate în The residential buildings are destined


exclusivitate, sau în principal, pentru locuit (peste exclusively or mainly for housing (over 50% of the
50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit housing space or of the built volume is used for
este utilizat pentru locuit).Clădirile pentru housing). The institutional buildings (asylums,
colectivităţi (case de bătrâni, orfelinate) se orphanages) are considered residential buildings.
consideră clădiri rezidenţiale.

Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în The non-residential buildings are destined


exclusivitate, sau în principal, altor scopuri decât exclusively or mainly for other aims than
cele rezidenţiale (magazine, cinematografe, birouri, residential buildings (shops, cinemas, offices,
spaţii administrative, clădiri industriale). administrative spaces, industrial buildings).

Construcţiile inginereşti reprezintă acele obiecte Civil engineering includes those construction
de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de objects which do not have the same
clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru characteristics as buildings and whose aim is to
realizarea activităţilor de producţie sau provide conditions for performing production
desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, activities or carrying out social and cultural
căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte, activities (roads, railways, bridges, aerodromes,
etc.). stadiums, viaducts a.s.o.)

13
Nu se includ în activitatea de construcţii: The construction works do not include the
- reparaţiile capitale ale utilajelor care se includ following:
în ramura industrie; - the capital repairs of equipment, which are
- montajul utilajului şi construcţiilor included in the industrial branch;
metalice executate de către întreprinderile - the assembly of equipment and metallic
"industriale" producătoare / furnizoare. construction performed by the producing /
supplying “industrial” units.

Nomenclatorul agenţilor economici Nomenclature of economic units


Având în vedere că lucrările de construcţii Taking into account that the construction
executate în antrepriză reprezintă peste 75,0% works performed under contract represent
din volumul total al construcţiilor, în cercetarea over 75,0% of the total volume of construction
statistică infraanuală sunt incluse acele works. The infra-annual statistical research
întreprinderi cu activitate principală de includes the enterprises whose main activity is
construcţii, care au o evidenţă proprie construction, which have their own accounting
organizată, respectiv cele ce execută lucrări în evidence and those which perform
antrepriză. construction works under contract,
respectively.

Algoritm de calcul Calculation algorithm

Indicele de cost în construcţii se calculează ca un The construction cost index is calculated as a


indice de tip Laspeyres cu bază fixă. Laspeyres-type index with a fixed base.
Calculul indicilor de cost în construcţii trimestriali se The quarterly construction cost index is calculated
face utilizând elementele de cheltuieli şi ponderile using the cost components and weights
aferente anului 2000. Sistemul de ponderi utilizat în corresponding to the year 2000. The weighting
calculul indicelui de cost în construcţii se stabileşte system used in the calculation of the construction
separat pe fiecare categorie de lucrări, respectiv cost index is established separately for each
obiect. Ca element de ponderare se foloseşte category of works and objects, respectively. The
greutatea specifică (structura) a fiecărui element de specific weight (structure) of each cost component
cheltuială faţă de total. as against the total is used as a weighting
element.

Principalele elemente de cheltuieli sunt: The main cost components are:


- materialele (reprezintă valorile materialelor de - material cost (represents the value of
construcţii); construction materials);
- manopera (reprezintă câştigurile salariale - labour cost (represents the monthly gross
brute lunare în ramura construcţii); wages for constructions);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru - equipment cost (represents the expenditure
utilajele proprii, precum şi cheltuielile cu for own equipment as well as for leased
utilajele închiriate); equipment);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru - transport cost (represents the expenditure
transportul materialului de la producător până for the transport of the material from the
la locul execuţiei categoriei de obiecte de producer to the construction site);
construcţii); - indirect costs (represent the wages of
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile indirectly productive employees, supply
personalului indirect productiv, cheltuielile de expenditure, storing expenditure,
aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia enterprises maintenance expenditure: rents,
întreprinderii: chirii, energie, birotică, energy, office consumables,
comunicaţii). communications).

14
Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip The price indices of Laspeyres-type used for
Laspeyres folosiţi sunt: each cost component are:
- Indicele preţurilor producţiei industriale pentru - Industrial production price index for
materiale de construcţii (IPPI); construction materials (IPPI);
- Indicele costului forţei de muncă în construcţii; - Labour force cost index in constructions;
- IPPI pentru utilaje de construcţii; - IPPI for construction equipment;
- IPPI pentru mijloace de transport; - IPPI for transport means;
- Indicele preţurilor de consum. - Consumer price index.

Indicele de cost în construcţii pe total este calculat The construction cost index per total is calculated
agregând indicii de cost în construcţii ai categorilor by aggregating the construction cost indices of the
de lucrări. Pentru fiecare categorie de lucrări, categories of works. For each category of works,
indicele rezultă din agregare indicilor pe categorii the index is obtained by aggregating the indices
de obiecte calculaţi pe baza elementelor de (by categories of objects) calculated based on
cheltuieli şi ai indicilor de preţ aferenţi acestora, cost components and on the corresponding price
prezentaţi anterior. indices, presented above.

15
DINAMICA PREŢURILOR ÎN LUNA PRICE DYNAMICS IN FEBRUARY 2009
FEBRUARIE 2009

Evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor de Evolution of prices for consumer goods and
consum în luna februarie 2009 faţă de luna services in February 2009 as against January
ianuarie 2009. 2009.

Rata inflaţiei în luna februarie 2009 faţă de luna The inflation rate in February 2009 as against
ianuarie 2009 a fost 0,9%, iar comparativ cu January 2009 was 0.9%, and compared to February
februarie 2008 a fost 6,9%. 2008 it was 6.9%.

Rata lunară a inflaţiei în primele două luni ale anului The monthly inflation rate in the first two months of
2009 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii este year 2009 per total and by groups of goods and
prezentată în tabelul următor: services is presented in the following table:

Ianuarie Februarie
January February

Total 1,2 0,9


Mărfuri alimentare 0,7 0,3
Food goods
Mărfuri nealimentare 0,8 1,3
Non-food goods
Servicii 3,3 1,0
Services

Creşterea de preţuri la grupa de mărfuri alimentare The price increase in the food goods group (+0.3%)
(+0,3%) a fost determinată de modificarea preţurilor was induced by the prices change for: potatoes
la cartofi (+4,3%), zahăr (+2,5%), miere de albine (+4.3%), sugar (+2.5%), honey (+1.8%), cow milk
(+1,8%), lapte de vacă (+1,7%), carne de bovine, (+1.7%), beef, citrus and other southern fruit
citrice şi alte fructe meridionale (+1,5%), brânză – (+1.5%), cheese – total (+1.1%), plum brandy,
total (+1,1%), ţuică, rachiuri şi alte băuturi (+0,6%), brandy and other alcoholic beverages (+0.6%),
alte legume şi conserve de legume, margarină, other vegetables and tinned vegetables, margarine,
carne de porcine, preparate din carne, conserve şi pork, meat products, tinned fish and other fish
alte produse din peşte, alte produse alimentare products, other food goods (+0.5%). Price
(+0,5%). Au înregistrat scăderi preţurile la ulei decreases were registered for edible oil (-4.1%),
comestibil (-4,1%), ouă (-3,7%), mălai, fructe eggs (-3.7%), maize flour, fresh fruit (-0.1%).
proaspete (-0,1%).

Preţurile mărfurilor nealimentare s-au modificat cu The non-food goods prices changed by +1.3%,
+1,3%, în principal din cauza creşterii preţurilor la mainly because of the price increases for medicines
medicamente (+6,5%), combustibili (+3,3%), cărţi, (+6.5%), fuels (+3.3%), books, newspapers,
ziare, reviste (+2,5%), energie termică (+2,3%), magazines (+2.5%), heat energy (+2.3%), watches,
ceasuri, aparate audio-video, articole sportive audio-video devices, sportive items (+1.2%), cars
(+1,2%), autoturisme şi piese de schimb (+1,0%), and spare parts (+1.0%), tobacco, cigarettes
tutun, ţigări (+0,6%). (+0.6%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 1,0%, ca urmare a The services tariffs increased by 1.0%, as a result of
creşterii tarifelor pentru apă, canal, salubritate the tariffs increases for water, sewerage, sanitation
(+1,9%), transport urban (+1,7%), transportul aerian (+1.9%), urban transport (+1.7%), air transport and
şi telefon (+1,5%), chirie (+1,4%), reparaţii auto, telephone (+1.5%), rent (+1.4%), motor and
electronice şi lucrări foto (+0,8%). electronic repairs and photo works (+0.8%).

Evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor de Evolution of prices for consumer goods and
consum în luna februarie 2009 faţă de luna services in February 2009 as against February
februarie 2008. 2008.

Rata inflaţiei în februarie 2009 comparativ cu The inflation rate in February 2009 as compared to
aceeaşi lună a anului 2008 a fost 6,9%. the same month in 2008 was 6.9%.
Preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 5,9%, The food goods prices increased by 5.9%, the
cele ale mărfurilor nealimentare cu 6,7%, iar tarifele non-food goods prices by 6.7% and the services
serviciilor cu 9,5%. tariffs by 9.5%.

16
În cadrul grupei de mărfuri alimentare, creşteri Within the food goods group, important price
importante de preţuri au înregistrat următoarele increases were registered for the following goods:
mărfuri: fasole boabe şi alte leguminoase (+14,7%), bean and other leguminous (+14.7%), edible oil
ulei comestibil (+10,2%), lapte şi produse lactate (+10.2%), milk and dairy products (+9.3%), meat,
(+9,3%), carne, preparate şi conserve din carne meat products and tinned meat (+8.2%), eggs
(+8,2%), ouă (+7,7%), zahăr, produse zaharoase şi (+7.7%), sugar, confectioneries and honey,
miere de albine, margarină (+6,4%), peşte şi margarine (+6.4%), fish and tinned fish (+4.5%),
conserve din peşte (+4,5%), produse de morărit şi milling and baking products, other food goods
panificaţie, alte produse alimentare (+4,4%). (+4.4%). Price decreases have been observed for
Scăderi ale preţurilor au fost la alte legume şi other vegetables and tinned vegetables (-2.0%).
conserve de legume (-2,0%).

Creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare cu The rise in the non-food goods prices by 6.7% was
6,7% a fost determinată de creşteri ale preţurilor la induced by prices increases for tobacco and
tutun, ţigări (+16,2%), gaze naturale (+12,5%), cigarettes (+16.2%), gas (+12.5%), heat energy
energie termică (+12,3%), cărţi, ziare, reviste (+12.3%), books, newspapers, magazines (+10.1%),
(+10,1%), autoturisme şi piese de schimb (+9,7%), cars and spare parts (+9.7%), fuels (+5.6%), electric
combustibili (+5,6%), energie electrică (+4,8%), energy (+4.8%), medicines (+4.3%).
medicamente (+4,3%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 9,5%, în principal The services tariffs increased by 9.5%, mainly in
în cazul transportului aerian (+17,2%), al telefonului the case of air transport (+17.2%), telephone
(+13,0%), al serviciilor de apă, canal, salubritate (+13.0%), services of water, sewerage, sanitation,
(+12,3%), la alte servicii (+11,2%), abonamente (+12.3%), other services (+11.2%), motor-
auto (+9,8%), chirie, cinematografe, teatre, muzee, subscriptions (+9.8%), rent, cinemas, theatres,
cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+8,8%), de museums, expenditures for education and tourism
asemenea pentru igienă şi cosmetică (+7,4%), (+8.8%), also for hygiene and cosmetics (+7.4%),
restaurante, cafenele, cantine (+7,2%), transport restaurants, cafes, canteens (+7.2%), urban
urban (+7,1%), îngrijire medicală (+6,9%), reparaţii transport (+7.1%), medical care (+6.9%), motor and
auto, electronice şi lucrări foto (+6,7%). electronic repairs and photo works (+6.7%).

Evoluţia indicilor parţiali, calculaţi prin excluderea The evolution of partial indices, computed by
din IPC a anumitor componente, este prezentată în excluding some CPI components, is shown in the
tabelul de mai jos: table below:

Februarie 2009 în % faţă de:


February 2009 in % as against:

Ianuarie 2009 Decembrie 2008


January 2009 December 2008

Total IPC 100,88 102,13


Total CPI
Total IPC exclusiv băuturi
alcoolice şi tutun 100,90 102,09
Total CPI excluding alcoholic
beverages and tobacco
Total IPC exclusiv combustibili 100,71 101,93
Total CPI excluding fuels
Total IPC exclusiv produsele
ale căror preţuri sunt reglementate* 100,68 101,92
Total CPI excluding administered prices**

)
* Prod use ale căro r preţuri sunt reg lementate: med ica mente, ene rgie electrică, gaze natura le, ene rgie termică,
chi rii stabi lite d e a dministraţia locală , apă , canal, sa lubri tate, tra nsport u rban în co mun, tran sp ort C.F.R., tr ansport
p e a pă, p oştă şi curier, tel efo n fix, ab oname nt ra dio-TV , servicii de elibe rare carte de iden titate, p ermis auto, pa şa port.
)
** The administered prices are: me dicines, ele ctric e nergy, gas, h eat en ergy, rent e stabl ish ed by l ocal governmen t,
water, se we rage, sa nitation, urb an tr ansport, ra ilway, tr ansport by in land waterway, po st se rvice s, fix te lepho ne services,
ra dio-TV subscrip tio n, services o r the issuan ce of iden tity card s, driving licen ce s an d p assp orts.

17
Evoluţia preţurilor produselor agricole Evolution of agricultural products prices

• în luna februarie 2009, comparativ cu luna • in February 2009, compared to February


februarie 2008, preţurile produselor agricole 2008, prices of agricultural products
au scăzut cu decreased by – 9.8%.
-9,8%.

Această scădere s-a datorat în principal produselor This decrease was mainly due to crop products,
vegetale ale căror preţuri au avut o contribuţie de whose prices had a contribution of -16.6
-16,6 puncte procentuale la evoluţia pe ansamblu a percentage points to the overall evolution of
preţurilor produselor agricole. agricultural products prices.
Produsele de origine animală au participat la The animal products contributed to this evolution
această evoluţie a preţurilor cu 6,8 puncte of prices by 6.8 percentage points.
procentuale.
Contribuţia principalelor grupe de produse la evoluţia preţurilor
produselor agricole, în februarie 2009 faţă de februarie 2008
Contribution of main groups products to the agricultural products prices
in February 2009 as against February 2008

PRODUSE ANIMALE
6,8
ANIMAL PRODUCTS

PRODUSE VEGETALE
-16,6
CROP PRODUCTS

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Preţurile produselor vegetale au scăzut cu -22,8%. The crop products prices decreased by -22.8%.
Această evoluţie a preţurilor înregistrată pe total This evolution registered for the prices of crop
produse vegetale în luna februarie 2009, faţă de products, in February 2009 as against February
aceiaşi lună a anului precedent, a fost determinată 2008, was mainly due to the price decreases of
în principal, de scăderea preţurilor la grâu (-41,9%), wheat (-41.9%), maize (-34.9%), barley (-32.3%),
porumb boabe (-34,9%), orz şi orzoaică (-32,3%), sunflowers (-28.6%), autumn cabbage (26.9%),
floarea soarelui (-28,6%), varză de toamnă (-26,9%), soy (-25.4%), dry onion (-5.7%).
soia (-25,4%), ceapă uscată (-5,7%).

Creşteri ale preţurilor au fost la cartofi cu 21,8%, Price increases were experienced for potatoes by
fasole boabe cu 17,8%, pere de masă cu 6,9% 21.8%, dry beans by 17.8%, pears by 6.9%.

Preţurile produselor animale au crescut cu The prices of animal products increased by


21,9%. Evoluţia acestor preţuri s-a datorat în 21.9%. This price evolution was basically due to
principal creşterii preţurilor la carne de bovine - în the increased in the prices of beef – live animal
greutate vie cu 58,5%, carne de porcine - în weight by 58.5%, pork – live animal weight by
greutate vie cu 28,5%, lapte de vacă cu 17,9%, 28.5%, cow milk by 17.9%, honey by 16.6%,
miere de albine cu 16,6%, ouă de găină cu 12,7%, eggs by 12.7%, poultry - live animal weight by
carne de pasăre - în greutate vie cu 4,4%. 4.4%.

Evoluţia preţurilor producţiei industriale Evolution of industrial producer prices

• Faţă de luna ianuarie 2009, preţurile • As against January 2009, the industrial
producţiei industriale au crescut în luna producer prices increased by 0.6% in
februarie 2009 cu 0,6%. February 2009.

Preţurile producţiei industriale în luna februarie In February 2009, compared with January 2009,
2009 comparativ cu luna ianuarie 2009, au the industrial producer prices experienced a total
înregistrat o creştere pe total (produse destinate increase of 0.6% (products intended for the
pieţei interne şi pieţei externe) cu 0,6%. domestic and non-domestic market).

18
Contribuţia la această creştere a avut-o atât Contribution to this increase was the rising
evoluţia ascendentă a preţurilor producţiei evolution of both industrial producer prices:
industriale pe piaţa internă (au contribuit cu 0,5 domestic market (0.5 percentage points) and
puncte procentuale), cât şi a preţurilor producţiei non-domestic market (0.1 percentage points).
industriale pe piaţa externă (au contribuit cu 0,1
puncte procentuale).
Contribuţia pe cele două pieţe (internă şi externă) la evoluţia IPPI
în luna februarie 2009 comparativ cu luna ianuarie 2009
Contribution to IPPI evolution, by markets (domestic and non-domestic)
in February 2009 in comparison with the January 2009

PIAŢA EXTERNĂ
0,10 NON-DOMESTIC MARKET

PIAŢA INTERNĂ
0,50
DOMESTIC MARKET

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Pe sectoare de activitate, în luna februarie 2009 By sectors of activity, in February 2009 as


faţă de luna ianuarie 2009, preţurile produselor din against January 2009, manufacturing scored an
industria prelucrătoare au crescut cu 0,7%, cele increase of 0.7%, water supply; sewerage, waste
pentru distribuţia apei; salubritate, gestionarea management and remediation activities scored an
deşeurilor, activităţi de decontaminare au crescut increase of 0,2%, mining and quarrying scored an
cu 0,2%, preţurile produselor din industria extractivă increase of 0.2%, while electricity, gas, steam and
au crescut cu 0,2%, iar preţurile produselor la air conditioning supply scored an increase of
producţia şi furnizarea de energie electrică şi 0,1%.
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au
crescut cu 0,1%.
În industria prelucrătoare, creşteri semnificative de In manufacturing, price increases were registered
preţuri s-au înregistrat la produsele din ramurile: for: manufacture of basic pharmaceutical products
fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a and pharmaceutical preparations (+9.4%), printing
preparatelor farmaceutice (+9,4%), tipărirea şi and reproduction of recorded media (+3.9%),
reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (+3,9%), manufacture of chemicals and chemical products
fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (+2.8%), manufacture of electrical equipment
(+2,8%), fabricarea echipamentelor electrice (+2.6%), manufacture of coke and refined
(2,6%), fabricarea produselor de cocserie şi a petroleum products (+2.2%), manufacture of other
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+2,2%), non-metallic mineral products (+2.1%),
fabricarea altor produse din minerale nemetalice manufacture of beverages (+1.8%), manufacture
(+2,1%), fabricarea băuturilor (+1,8%), fabricarea of tobacco products (+1.7%), manufacture of
produselor din tutun (+1,7%), fabricarea computer, electronic and optical products (+1.6%),
calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice manufacture of food products (+1.3%),
(1,6%), industria alimentară (+1,3%), fabricarea manufacture of wearing apparel (+1.2%).
articolelor de îmbrăcăminte (+1,2%).

Comparativ cu luna februarie 2008 creşteri de As compared to January 2008, price increases
preţ s-au înregistrat la producţia şi furnizarea de were registered electricity, gas, steam and air
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer conditioning supply (+8.1%), water supply;
condiţionat (+8,1%), distribuţia apei; salubritate, sewerage, waste management and remediation
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare activities (+8.0%) and manufacturing (+6.8%).
(+8,0%) şi industria prelucrătoare (+6,8%). Mining and quarrying products scored a decrease
Produsele din ramura industriei extractive au of 7.3%.
înregistrat scăderi de preţ (-7,3%).

Pe marile grupe industriale creşteri semnificative By main industrial groups, significant price
de preţuri se remarcă la produsele industriei increases were experienced for the current use
bunurilor de uz curent (+13,0%), industriei bunurilor goods industry (+13.0%), the durable goods
de folosinţă îndelungată (+11,1%), industriei industry (+11.1%), the capital goods industry
bunurilor de capital (+10,9%) şi industriei bunurilor (+10.9%) and the intermediate goods industry
intermediare (+10,2%). Industria energetică (+10.2%). The energy industry scored a decrease
înregistrează scăderi de preţ (-5,1%). of 5.1%.

19
Comparaţii internaţionale International comparisons

Rata inflaţiei la nivelul Uniunii Europene (UE-27) The inflation rate at the European Union level
înregistrată în luna februarie 2009 comparativ cu (EU-27) registered in February 2009 as against
luna ianuarie 2009 a fost de 0,4%. January 2009 was 0.4%.

Cele mai scăzute niveluri ale ratei inflaţiei din ţările The lowest levels of the inflation rate within the
membre ale Uniunii Europene (UE-27) au fost Member States of the European Union (EU-27)
înregistrate în Grecia (-1,1%) şi Estonia (-0,4%). were reached in Greece (-1.1%) and Estonia
Cele mai ridicate niveluri s-au înregistrat în Belgia (-0.4%). The highest levels were registered in
(+2,3%), Luxemburg (+1,8%) şi Letonia (+1,1%). Belgium (+2.3%), Luxembourg (+1.8%) and Latvia
(+1.1%).

● În România, rata inflaţiei a fost de 0,8%, cu • In Romania, the inflation rate was 0.8%,
0,4 puncte procentuale peste media UE-27. higher by 0.4 percentage points than the
EU-27 average.

2005 = 100 Rata lunară


Feb. 2009
Dec Ian. Feb. faţă de
)
2008 2009 2009 Ian. 2009*
Dec. Jan. Feb. Monthly rates
2008 2009 2009 Feb. 2009
as against
)
Jan. 2009*

Uniunea Europeană/ European Union 108,91 108,24 108,68 ep 0,4 p


Zona Euro/ Euro area
(BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT,
NL, AT, PT, SK, SI, FI) 107,92 107,02 107,45 p 0,4 p
Belgia / Belgium 109,11 107,06 109,53 2,3
Bulgaria / Bulgaria 131,22 131,81 r 132,33 0,4
Republica Cehă / Czech Republic 111,1 112,6 112,7 0,1
Danemarca / Denmark 107,3 106,9 108,0 1,0
Germania / Germany 107,1 106,5 107,2 0,7
Estonia / Estonia 125,61 124,85 124,33 -0,4
Irlanda / Ireland 108,5 107,6 107,8 0,2
Grecia / Greece 111,62 111,02 109,77 -1,1
Spania / Spain 110,85 109,44 109,46 0,0
Franţa / France 106,51 106,05 106,49 0,4
Italia / Italy 108,7 106,9 107,1 0,2
Cipru / Cyprus 109,25 106,78 106,75 0,0
Letonia / Latvia 137,83 140,79 142,31 1,1
Lituania / Lithuania 124,48 127,75 128,13 0,3
Luxemburg / Luxembourg
(Grand-Duché) 108,49 107,26 109,15 1,8
Ungaria / Hungary 118,97 119,84 120,78 0,8
Malta / Malta 108,85 106,46 107,33 0,8
Olanda / Netherlands 105,07 105,12 r 106,14 p 1,0 p
Austria / Austria 107,44 106,81 107,33 p 0,5 p
Polonia / Poland 109,4 109,8 r 110,7 0,8
Portugalia / Portugal 107,67 106,74 106,70 0,0
România / Romania 123,66 125,20 126,23 0,8
Slovenia / Slovenia 111,51 111,19 111,87 0,6
Slovacia / Slovakia 111,44 111,83 r 111,81 0,0
Finlanda / Finland 107,12 107,42 108,14 0,7
Suedia / Sweden 106,97 106,87 107,47 0,6
Regatul Unit / United Kingdom 109,5 108,7 : :

Sursa da tel or / Data sou rces: Eur ostat


r – da te re vizuite/ revised data ; p – date provizorii/ provision al data ; e – date estima te/ estimated da ta
)
* calcula t de INS / by INS calculation

20
MODIFICAREA PREŢURILOR - MEDIE LUNARĂ
CHANGE OF PRICES - MONTHLY AVERAGE

%
Total - rata inflaţiei Mărfuri alimentare Mărfuri nealimentare Servicii
Total - rate of inflation Food goods Non-food goods Services
1991 10,3 12,0 9,0 9,1
1992 9,6 10,2 9,3 8,4
1993 12,1 11,6 12,9 11,8
1994 4,1 4,2 3,7 4,7
1995 2,1 1,9 2,0 2,9
1996 3,8 3,7 4,0 3,6
1997 8,0 7,8 7,7 9,7
1998 2,9 2,0 3,2 4,4
1999 3,7 2,6 4,0 5,7
2000 2,9 3,2 2,7 2,7
2001 2,2 2,0 2,3 2,6
2002 1,4 1,2 1,4 1,6
2003 1,1 1,1 1,1 1,2
2004 0,7 0,6 0,9 0,7
2005 0,7 0,5 0,8 1,0
2006 0,4 0,1 0,7 0,4
2007 0,5 0,7 0,3 0,7
2008 0,5 0,5 0,5 0,6
Februarie / February - 2009 1,1 0,5 1,1 2,1

INDICII PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA FEBRUARIE 2009 FAŢĂ DE LUNA OCTOMBRIE 1990
CONSUMER PRICE INDICES IN FEBRUARY 2009 AS AGAINST OCTOBER 1990

procente
percentage
TOTAL 331349,43
Mărfuri alimentare / Food goods 258388,73
Mărfuri nealimentare / Non-food goods 339574,56
Servicii / Services 613235,65

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC) – AGREGĂRI SPECIALE


CONSUMER PRICE INDEX (CPI) – SPECIAL AGGREGATES

Februarie 2009 faţă de:


February 2009 as against:

Ianuarie 2009 Decembrie 2008 Februarie 2008


January 2009 December 2008 February 2008
TOTAL IPC 100,88 102,13 106,89
Total IPC exclusiv legume, fructe şi ouă 100,91 102,11 107,14
Total CPI excluding vegetables, fruit and eggs
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,90 102,09 106,47
Total CPI excluding alcoholic beverages and tobacco
Total IPC exclusiv combustibili 100,71 101,93 107,00
Total CPI excluding fuels
Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate * 100,68 101,92 106,63
Total CPI excluding administered prices *
Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi
produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,46 101,59 107,10
Total CPI excluding vegetables, fruit, eggs, fuels
and administered prices

*)
Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, chirii stabilite de administraţia locală, apă, canal,
salubritate, transport urban în comun, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, telefon fix, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate,
permis auto, paşaport.
*) The administered prices are: medicines, electric energy, gas, heat energy, rent established by local government,, water, sewerage, sanitation, urban transport,
railway, transport by inland waterway, post services, fix telephone services, radio-TV subscription, services for the issuance of identity cards, driving licences
and passports.
21
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2009 faţă de luna anterioară
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2009 as against the previous month

Anii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Years Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

luna anterioară / previous month = 100


TOTAL 1990 123,4 111,6
1991 114,8 107,0 106,6 126,5 105,1 102,0 109,5 111,2 107,3 110,4 110,9 113,7
1992 119,5 112,5 110,0 104,7 112,1 104,3 103,2 103,4 110,1 109,6 113,5 113,2
1993 111,5 108,2 109,2 110,0 130,4 105,5 113,2 110,8 110,9 116,3 114,2 107,4
1994 104,9 105,9 108,3 106,1 105,0 102,6 101,6 101,8 103,9 104,4 102,8 102,1
1995 102,0 101,4 100,9 101,6 101,1 101,3 102,6 101,0 101,6 103,5 104,1 103,7
1996 101,2 101,9 101,7 101,9 105,3 101,0 107,5 103,8 102,4 103,4 105,8 110,3
1997 113,7 118,8 130,7 106,9 104,3 102,3 100,7 103,5 103,3 106,5 104,3 104,5
1998 104,9 107,2 103,8 102,7 102,3 101,3 101,3 100,6 102,7 103,9 101,9 102,2
1999 103,0 102,9 106,4 104,8 105,3 105,1 101,7 101,2 103,2 104,2 104,0 102,9
2000 104,3 102,2 101,8 104,8 101,8 102,8 104,3 101,8 102,8 102,8 102,8 102,5
2001 103,7 102,3 102,0 102,7 101,7 101,6 101,3 102,2 101,9 102,4 102,7 102,2
2002 102,3 101,2 100,4 102,0 101,9 101,2 100,5 100,8 100,6 101,6 102,6 101,5
2003 101,3 100,8 101,1 101,1 100,5 100,9 101,2 100,3 102,1 101,5 101,4 101,2
2004 101,1 100,6 100,5 100,6 100,3 100,6 101,3 100,5 100,9 101,2 100,6 100,6
2005 100,8 100,6 100,3 101,8 100,3 100,3 101,0 100,1 100,6 100,9 101,2 100,5
2006 101,03 100,24 100,21 100,42 100,60 100,15 100,11 99,93 100,05 100,21 101,09 100,74
2007 100,20 100,04 100,07 100,52 100,64 100,14 100,29 100,86 101,08 100,97 100,93 100,64
2008 100,86 100,70 100,67 100,52 100,49 100,28 100,69 99,91 100,40 101,06 100,32 100,23
2009 101,24 100,88
luna anterioară / previous month = 100
Mărfuri alimentare 1990 120,4 105,1
Food goods 1991 108,5 104,1 112,9 158,6 101,0 98,3 110,8 117,2 106,9 109,6 108,7 116,7
1992 121,7 112,4 107,9 106,2 116,3 104,5 101,1 101,6 112,1 110,8 114,6 115,0
1993 107,0 105,7 115,2 111,8 130,3 100,4 110,1 109,7 112,0 117,1 116,5 105,5
1994 103,9 106,9 111,1 105,9 105,5 101,1 100,6 100,4 105,0 104,9 103,2 102,6
1995 103,0 101,5 100,3 101,4 100,7 100,1 103,1 100,0 101,2 103,5 103,8 104,5
1996 101,1 101,9 101,5 102,4 106,9 100,6 105,4 101,9 102,3 103,6 105,8 111,9
1997 110,6 125,2 131,4 105,5 102,8 101,0 99,5 103,9 102,1 106,0 104,1 105,8
1998 104,5 107,7 102,5 102,1 100,7 100,0 99,0 99,0 102,7 101,6 101,8 102,5
1999 102,5 102,5 104,7 105,2 103,1 100,5 98,8 100,0 103,6 103,4 103,4 104,1
2000 106,8 103,1 102,4 102,3 101,9 103,7 105,2 101,2 103,0 103,1 102,9 103,0
2001 103,8 103,1 102,5 103,3 101,9 102,0 100,1 100,7 101,4 101,8 101,2 102,6
2002 102,5 100,7 100,5 102,3 102,3 101,5 99,0 100,3 100,1 100,9 102,2 102,7
2003 101,5 101,7 101,3 101,3 100,3 101,2 101,1 99,3 100,2 101,2 102,1 101,8
2004 100,4 100,8 100,7 100,3 100,0 100,4 100,8 100,2 100,7 100,9 100,9 101,1
2005 100,4 100,5 100,3 100,0 100,1 100,4 100,2 100,0 100,2 101,2 101,2 101,1
2006 100,32 100,55 100,42 100,45 100,08 99,55 98,76 99,15 99,34 100,05 101,29 101,15
2007 100,28 99,97 99,95 100,49 100,23 100,32 100,56 101,68 101,94 101,30 101,17 100,92
2008 100,80 100,38 100,55 101,05 100,53 100,32 99,32 100,20 100,33 101,14 100,73 100,52
2009 100,71 100,32

22
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1990 - 2009 faţă de luna anterioară - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2009 as against the previous month - continued

Anii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Years Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

luna anterioară / previous month = 100


Mărfuri nealimentare 1990 120,2 124,0
Non-food goods 1991 122,0 108,8 103,4 105,1 108,9 105,1 109,3 106,0 107,3 111,4 110,5 111,2
1992 119,6 114,1 111,8 103,5 109,6 104,2 104,6 104,9 107,9 108,7 112,3 111,1
1993 117,6 111,9 103,1 108,5 132,5 108,9 114,0 113,0 111,1 116,7 111,3 108,7
1994 105,7 104,7 104,9 106,3 104,1 103,2 102,7 102,8 102,7 103,6 102,6 101,4
1995 101,1 101,3 101,0 102,1 101,0 101,9 101,9 101,5 101,6 103,3 104,2 102,9
1996 101,5 101,8 101,5 101,3 103,9 101,4 110,0 105,0 102,1 103,2 106,8 110,2
1997 117,1 112,3 127,5 107,9 106,4 102,4 101,7 102,7 103,2 106,0 104,1 103,4
1998 102,8 107,0 105,2 102,3 104,1 102,6 102,6 101,9 101,8 105,1 101,9 101,9
1999 102,5 103,4 108,8 103,7 103,4 107,3 102,6 102,2 102,9 103,6 105,3 102,5
2000 102,4 101,3 101,2 105,3 101,9 103,0 103,9 102,1 103,1 102,3 103,5 102,4
2001 102,2 101,3 101,8 102,4 101,8 101,2 102,0 103,9 102,3 102,6 104,8 101,4
2002 102,4 101,6 100,0 101,6 101,4 100,8 101,5 101,0 101,1 102,4 103,0 100,7
2003 101,1 100,8 101,0 100,6 100,7 100,6 101,5 100,6 104,5 101,0 100,7 100,5
2004 101,8 100,5 100,3 100,7 100,5 100,6 102,1 100,6 101,0 101,5 101,0 100,4
2005 101,3 100,0 100,3 103,6 100,2 99,9 101,7 100,3 100,7 100,0 101,2 100,2
2006 101,88 100,16 100,11 100,38 101,20 100,45 101,15 100,31 100,24 100,07 101,23 100,87
2007 99,80 99,97 100,13 100,84 100,33 100,08 100,44 100,08 100,19 100,69 100,61 100,39
2008 100,37 101,08 100,67 100,46 100,47 100,28 102,31 100,00 100,19 100,52 99,95 99,53
2009 100,83 101,31
luna anterioară / previous month = 100
Servicii 1990 137,7 101,3
Services 1991 104,4 108,0 103,5 118,5 107,6 103,7 106,2 109,2 108,7 110,2 119,0 112,0
1992 112,3 107,7 111,7 103,3 105,4 103,8 106,8 104,9 110,7 108,3 112,9 113,5
1993 109,8 105,0 108,6 107,8 123,8 114,9 121,9 107,5 106,9 111,9 116,1 109,7
1994 106,1 106,0 108,0 106,1 105,7 106,6 102,0 103,8 103,7 104,9 102,3 101,9
1995 101,1 101,6 103,6 100,9 102,6 104,0 102,7 102,8 103,0 104,4 104,9 103,0
1996 100,8 102,1 103,3 101,8 103,9 101,5 108,4 106,8 103,4 103,4 103,0 105,6
1997 114,4 116,7 138,4 109,3 103,3 106,6 101,6 104,8 107,8 109,4 105,1 103,5
1998 111,6 106,2 103,8 105,7 102,2 101,6 104,5 101,9 105,1 106,5 102,3 102,1
1999 106,0 102,7 105,0 106,7 116,2 111,8 106,0 101,6 102,9 106,8 102,5 101,3
2000 103,3 102,0 101,7 108,9 101,5 100,8 103,1 102,7 102,1 103,0 101,5 101,6
2001 107,0 102,4 101,4 101,5 101,4 101,4 102,8 102,5 102,5 103,7 101,9 102,9
2002 101,7 101,4 101,1 102,5 101,8 101,3 102,0 102,0 100,9 101,6 102,5 100,5
2003 101,1 98,7 100,8 101,6 100,7 100,5 100,6 102,1 101,4 103,9 101,6 101,1
2004 101,2 100,5 100,5 101,0 100,6 101,2 100,3 101,4 101,4 101,4 99,3 99,6
2005 100,6 102,5 100,2 101,5 101,0 101,0 100,7 100,0 101,2 102,2 101,2 100,3
2006 100,59 99,71 99,96 100,42 100,32 100,81 100,55 100,73 101,18 100,92 100,30 99,53
2007 101,04 100,38 100,16 99,80 102,31 99,91 99,33 101,06 101,42 100,98 101,21 100,67
2008 102,12 100,51 100,92 99,56 100,45 100,19 99,70 99,10 101,05 102,23 100,38 101,30
2009 103,27 101,03

23
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2009 faţă de decembrie anul precedent
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2009 as against December of the previous year

Anii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Years Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


TOTAL 1991 114,8 122,9 131,0 165,7 174,1 177,6 194,4 216,1 232,0 256,1 284,0 322,8
1992 119,5 134,4 147,9 154,8 173,5 180,9 186,6 192,9 212,5 232,8 264,3 299,2
1993 111,5 120,7 131,7 144,9 189,0 199,3 225,6 250,0 277,4 322,7 368,4 395,5
1994 104,9 111,1 120,3 127,5 133,9 137,4 139,5 142,0 147,5 154,1 158,4 161,7
1995 102,0 103,5 104,4 106,1 107,3 108,7 111,5 112,6 114,4 118,4 123,2 127,8
1996 101,2 103,1 104,9 106,9 112,7 113,8 122,4 127,0 130,1 134,5 142,2 156,9
1997 113,7 135,0 176,5 188,7 196,7 201,2 202,6 209,8 216,7 230,7 240,6 251,4
1998 104,9 112,4 116,6 119,8 122,5 124,1 125,7 126,5 130,0 135,0 137,6 140,6
1999 103,0 106,0 112,7 118,2 124,5 130,8 133,0 134,6 138,9 144,7 150,4 154,8
2000 104,3 106,6 108,5 113,7 115,7 119,0 124,1 126,4 129,9 133,5 137,3 140,7
2001 103,7 106,0 108,2 111,1 113,0 114,8 116,3 118,9 121,2 124,2 127,5 130,3
2002 102,3 103,5 103,9 106,0 108,0 109,3 109,8 110,7 111,4 113,2 116,1 117,8
2003 101,3 102,1 103,2 104,3 104,8 105,7 107,0 107,3 109,6 111,2 112,8 114,1
2004 101,1 101,7 102,2 102,8 103,1 103,7 105,1 105,6 106,6 107,9 108,6 109,3
2005 100,8 101,4 101,7 103,5 103,8 104,1 105,1 105,2 105,8 106,8 108,1 108,6
2006 101,03 101,27 101,48 101,91 102,52 102,67 102,78 102,71 102,76 102,98 104,10 104,87
2007 100,20 100,24 100,31 100,83 101,48 101,62 101,91 102,79 103,90 104,91 105,89 106,57
2008 100,86 101,57 102,25 102,78 103,28 103,57 104,28 104,19 104,61 105,72 106,06 106,30
2009 101,24 102,13
decembrie anul precedent / December previous year = 100
Mărfuri alimentare 1991 108,5 113,0 127,5 202,2 204,3 200,9 222,6 260,9 279,0 305,7 332,4 387,7
Food goods 1992 121,7 136,8 147,6 156,7 182,2 190,3 192,3 195,4 219,0 242,6 278,1 319,7
1993 107,0 113,1 130,3 145,7 189,8 190,6 209,9 230,3 257,9 302,0 351,9 371,2
1994 103,9 111,1 123,3 130,7 137,9 139,4 140,2 140,8 147,8 155,1 160,1 164,3
1995 103,0 104,6 104,9 106,4 107,2 107,3 110,6 110,6 111,9 115,8 120,2 125,6
1996 101,1 103,0 104,5 107,0 114,5 115,2 121,3 123,7 126,6 131,1 138,7 155,2
1997 110,6 138,5 182,0 192,0 197,3 199,4 198,5 206,1 210,4 223,0 232,2 245,6
1998 104,5 112,5 115,3 117,8 118,6 118,5 117,4 116,3 119,3 121,3 123,4 126,5
1999 102,5 105,0 109,9 115,6 119,3 119,8 118,4 118,5 122,8 127,0 131,3 136,7
2000 106,8 110,0 112,7 115,2 117,4 121,8 128,1 129,6 133,5 137,6 141,5 145,8
2001 103,8 107,0 109,7 113,2 115,3 117,6 117,8 118,6 120,2 122,4 123,8 127,0
2002 102,5 103,2 103,7 106,1 108,5 110,1 109,0 109,3 109,4 110,4 112,8 115,8
2003 101,5 103,2 104,5 105,9 106,2 107,5 108,7 107,9 108,1 109,4 111,7 113,7
2004 100,4 101,2 101,9 102,2 102,2 102,6 103,4 103,6 104,3 105,2 106,2 107,4
2005 100,4 100,9 101,2 101,2 101,3 101,7 101,9 101,9 102,1 103,3 104,5 105,7
2006 100,32 100,87 101,29 101,75 101,83 101,37 100,11 99,26 98,60 98,65 99,92 101,07
2007 100,28 100,25 100,20 100,69 100,92 101,24 101,81 103,52 105,53 106,90 108,15 109,14
2008 100,80 101,18 101,74 102,81 103,35 103,68 102,98 103,19 103,53 104,71 105,47 106,02
2009 100,71 101,03

24
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM Evoluţia lunară în anii 1991 – 2009 faţă de decembrie anul precedent - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 – 2009 as against December of the previous year - continued

Anii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Years Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


Mărfuri nealimentare 1991 122,0 132,8 137,2 144,3 157,2 165,2 180,6 191,3 205,2 228,6 252,6 281,0
Non-food goods 1992 119,6 136,4 152,5 157,9 173,1 180,3 188,5 197,8 213,4 232,0 260,6 289,5
1993 117,6 131,5 135,6 147,0 194,9 212,1 241,9 273,2 303,4 354,2 394,2 428,6
1994 105,7 110,7 116,1 123,5 128,5 132,6 136,2 140,0 143,8 149,0 152,9 155,1
1995 101,1 102,4 103,4 105,5 106,6 108,6 110,7 112,4 114,2 118,0 122,9 126,5
1996 101,5 103,3 104,9 106,3 110,5 112,0 123,2 129,4 132,1 136,3 145,5 160,3
1997 117,1 131,5 167,7 181,0 192,5 197,1 200,5 206,0 212,5 225,4 234,6 242,6
1998 102,8 110,0 115,7 118,3 123,2 126,4 129,7 132,2 134,5 141,4 144,0 146,8
1999 102,5 106,0 115,3 119,6 123,7 132,7 136,1 139,1 143,2 148,3 156,2 160,2
2000 102,4 103,7 105,0 110,6 112,7 116,1 120,6 123,1 126,9 129,9 134,4 137,5
2001 102,2 103,5 105,4 108,0 109,9 111,2 113,4 117,8 120,6 123,7 129,6 131,4
2002 102,4 104,0 104,0 105,6 107,1 108,0 109,6 110,7 111,9 114,6 118,0 118,8
2003 101,1 101,9 102,9 103,5 104,2 104,8 106,4 107,0 111,8 112,9 113,7 114,3
2004 101,8 102,3 102,6 103,3 103,8 104,4 106,6 107,2 108,3 109,9 111,0 111,4
2005 101,3 101,3 101,6 105,3 105,5 105,4 107,2 107,5 108,3 108,3 109,6 109,8
2006 101,88 102,04 102,15 102,54 103,77 104,24 105,44 105,77 106,02 106,09 107,40 108,33
2007 99,80 99,77 99,90 100,74 101,07 101,15 101,60 101,68 101,87 102,57 103,20 103,60
2008 100,37 101,45 102,13 102,60 103,08 103,37 105,76 105,76 105,96 106,51 106,46 105,96
2009 100,83 102,15
decembrie anul precedent / December previous year = 100
Servicii 1991 104,4 112,8 116,7 138,3 148,8 154,3 163,9 178,9 194,4 214,2 254,9 285,4
Services 1992 112,3 120,9 135,1 139,6 147,2 152,7 163,1 171,0 189,3 205,1 231,5 262,7
1993 109,8 115,2 125,1 134,9 167,0 191,8 233,9 251,4 268,8 300,7 349,1 382,8
1994 106,1 112,5 121,5 128,9 136,2 145,2 148,1 153,7 159,4 167,1 170,8 174,1
1995 101,1 102,7 106,4 107,4 110,1 114,5 117,6 121,0 124,6 130,1 136,4 140,4
1996 100,8 103,0 106,3 108,3 112,5 114,2 123,8 132,1 136,6 141,3 145,5 153,6
1997 114,4 133,6 184,9 202,0 208,7 222,5 226,1 236,9 255,2 279,3 293,6 303,9
1998 111,6 118,6 123,1 130,1 133,0 135,1 141,2 143,8 151,2 161,1 164,8 168,2
1999 106,0 108,8 114,3 122,0 141,7 158,5 168,0 170,7 175,6 187,6 192,3 194,7
2000 103,3 105,4 107,2 116,8 118,5 119,4 123,1 126,4 129,0 132,9 134,9 137,1
2001 107,0 109,6 111,1 112,8 114,3 116,0 119,3 122,3 125,3 130,0 132,4 136,2
2002 101,7 103,1 104,2 106,9 108,8 110,2 112,4 114,6 115,6 117,5 120,4 121,0
2003 101,1 99,8 100,6 102,2 102,9 103,4 104,0 106,2 107,7 111,9 113,7 115,0
2004 101,2 101,7 102,2 103,2 103,8 105,1 105,4 106,9 108,4 109,9 109,1 108,7
2005 100,6 103,1 103,3 104,9 105,9 107,0 107,8 107,8 109,1 111,5 112,8 113,1
2006 100,59 100,30 100,26 100,68 101,00 101,82 102,38 103,13 104,35 105,31 105,62 105,12
2007 101,04 101,42 101,58 101,38 103,72 103,63 102,94 104,03 105,51 106,54 107,83 108,55
2008 102,12 102,64 103,58 103,12 103,58 103,78 103,47 102,54 103,62 105,93 106,33 107,71
2009 103,27 104,33

25
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES

Coeficient Februarie 2009 în % faţă de:


de February 2009 in % as against:
Mărfuri / servicii ponderare Goods / services
ianuarie decembrie februarie
Weighting
coefficient January December February
2009 2008 2008

TOTAL 10000 100,88 102,13 106,89 TOTAL

Mărfuri alimentare 3758 100,32 101,03 105,87 Food goods


din care: of which:
Produse de morărit şi panificaţie 765 100,07 100,34 104,41 Milling and baking products
din care: of which:
Produse de morărit 48 99,95 100,24 100,95 Milling products
din care: of which:
Făină 31 100,01 100,35 101,38 Flour
Mălai 17 99,86 100,05 100,09 Maize flour
Pâine, produse de franzelărie, Bread, loafy products, specialties,
specialităţi, subproduse grâu, wheat, maize,
porumb, secară 642 100,05 100,30 102,96 rye subproducts
din care: of which:
Pâine 579 100,04 100,29 102,88 Bread
Produse de franzelărie 15 100,10 100,19 103,01 Loafy products
Specialităţi de panificaţie 26 100,13 100,36 103,20 Baking specialties
Legume şi conserve de legume 404 101,32 103,79 102,27 Vegetables and tinned vegetables
din care: of which:
Fasole boabe şi alte leguminoase 18 100,01 100,71 114,66 Bean and other leguminous
Cartofi 92 104,31 109,18 103,36 Potatoes
Alte legume şi conserve Other vegetables and tinned
de legume 231 100,54 102,85 98,00 vegetables
Fructe şi conserve din fructe 242 100,62 101,16 100,54 Fruit and tinned fruit
din care: of which:
Fructe proaspete 120 99,87 100,59 100,77 Fresh fruit
Citrice şi alte fructe meridionale 113 101,51 101,84 100,01 Citrus and other southern fruit
Conserve din fructe 9 100,26 100,65 103,02 Tinned fruit
Ulei, slănină, grăsimi 141 96,54 95,99 109,53 Edible oil, bacon, fats
din care: of which:
Ulei comestibil 116 95,94 95,17 110,18 Edible oil
Margarină 23 100,45 101,38 106,43 Margarine
Carne, preparate din carne şi Meat, tinned meat and
conserve din carne 910 100,63 101,36 108,18 meat products
din care: of which:
Carne de bovine 108 101,54 103,00 110,88 Beef
Carne de porcine 210 100,48 101,33 110,95 Pork
Carne de pasăre 231 100,17 100,61 104,51 Poultry
Preparate din carne 304 100,53 101,21 107,00 Meat products
Conserve din carne 16 100,36 100,68 104,57 Tinned meat

26
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Coeficient Februarie 2009 în % faţă de:


de February 2009 in % as against:
Mărfuri / servicii ponderare Goods / services
ianuarie decembrie februarie
Weighting
coefficient January December February
2009 2008 2008

Peşte şi conserve din peşte 115 100,33 100,92 104,48 Fish and tinned fish
din care: of which:
Peşte proaspăt şi congelat 91 100,31 100,94 104,76 Fresh and frozen fish
Conserve din peşte şi alte Tinned fish and
produse din peşte 8 100,53 100,96 103,47 other fish products
Lapte şi produse lactate 493 100,75 101,49 109,31 Milk and dairy products
din care: of which:
Lapte – total 247 100,57 101,17 106,08 Milk – total
din care: of which:
Lapte de vacă 39 101,72 102,98 114,63 Cow milk
Brânză – total 112 101,05 102,14 117,38 Cheese – total
din care: of which:
Brânză de vacă (telemea) 63 101,06 102,07 118,36 Cow cheese (cottage-cheese)
Brânză de oaie (telemea) 45 101,04 102,23 118,04 Sheep cheese (cottage-cheese)
Unt 15 100,25 100,69 104,00 Butter
Ouă 68 96,29 97,17 107,74 Eggs
Zahăr, produse zaharoase şi Sugar, confectioneries and
miere de albine 172 101,38 101,95 106,42 honey
din care: of which:
Zahăr 74 102,50 103,30 108,89 Sugar
Miere de albine 12 101,76 102,32 109,95 Honey
Cacao şi cafea 101 100,34 100,94 103,50 Cocoa and coffee
din care: of which:
Cafea 98 100,34 100,93 103,54 Coffee
Băuturi alcoolice 139 100,37 100,70 103,22 Alcoholic beverages
din care: of which:
Vin 28 100,42 100,89 103,68 Wine
Ţuică, rachiuri şi alte băuturi Plum brandy, brandy and
alcoolice 26 100,58 101,12 103,27 other alcoholic beverages
Bere 81 100,29 100,49 103,09 Beer
Alte produse alimentare 208 100,45 101,02 104,43 Other food goods

Mărfuri nealimentare 4405 101,31 102,15 106,68 Non – food goods


din care: of which:
Îmbrăcăminte,articole de galanterie, Clothing, hosiery, small wares
mercerie, pasmanterie 490 100,14 100,29 102,77 articles, trimmings
din care: of which:
Ţesături 2 100,23 100,37 102,32 Fabrics
Confecţii 358 100,10 100,21 102,69 Wearing apparel
Tricotaje 102 100,27 100,54 103,14 Knitwear

27
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Coeficient Februarie 2009 în % faţă de:


de February 2009 in % as against:
Mărfuri / servicii ponderare Goods / services
ianuarie decembrie februarie
Weighting
coefficient January December February
2009 2008 2008

Articole de galanterie, pasmanterie Hosiery, small


şi mercerie 14 100,25 100,47 102,69 wares trimmings
Încălţăminte 315 100,02 99,98 102,75 Footwear
din care: of which:
Încălţăminte din piele 190 99,99 99,85 102,90 Upper leather footwear
Produse de uz casnic, mobilă 255 100,19 100,35 101,80 Household appliances, furniture
din care: of which:
Mobilă 77 100,08 100,32 102,45 Furniture
Frigidere şi congelatoare 33 100,40 100,41 101,01 Refrigerators and freezers
Maşini de spălat 13 100,22 100,22 100,47 Washing machines
Maşini de aragaz, Cooking stoves and cylinders
butelii 6 100,27 100,33 101,33 for liquid oil gas
Articole de menaj 28 100,23 100,54 102,44 Household items
Articole chimice 226 100,30 100,60 102,92 Chemicals
din care: of which:
Lacuri şi vopsele 14 100,34 100,67 102,67 Varnishes and paints
Detergenţi 155 100,26 100,52 102,70 Detergents
Săpun de rufe 2 100,29 100,61 102,79 Linen soap
Produse cultural - sportive 332 101,61 103,37 107,64 Cultural-sports products
din care: of which:
Cărţi, ziare, reviste 121 102,52 103,93 110,08 Books, newspapers, magazines
Ceasuri, aparate audio - video, Watches, audio-video apparatus,
articole sportive 105 101,15 101,14 101,91 sportive items
Autoturisme, accesorii şi Cars, auto and bike accessories
piese de schimb auto, velo 106 101,03 104,72 109,72 and spare parts
Articole de igienă, cosmetice şi medicale 591 103,86 104,26 103,78 Hygienic, cosmetic and medical articles
din care: of which:
Articole de igienă, cosmetice 219 100,33 100,68 103,22 Hygienic, cosmetic articles
Articole medicale 372 106,15 106,58 104,23 Medical articles
din care: of which:
Medicamente 354 106,47 106,92 104,30 Medicines
Combustibili 678 103,29 104,87 105,62 Fuels
Tutun, ţigări 459 100,64 103,20 116,23 Tobacco, cigarettes
Electric energy, gas and central
Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 960 100,34 100,66 108,77 heating
din care: of which:
Energie electrică 506 100,00 100,24 104,76 Electric energy

28
INDICII PREŢURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII - continuare
CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Coeficient Februarie 2009 în % faţă de:


de February 2009 in % as against:
Mărfuri / servicii ponderare Goods / services
ianuarie decembrie februarie
Weighting
coefficient January December February
2009 2008 2008

Gaze 316 100,00 100,00 112,53 Gas


Energie termică 138 102,31 103,66 112,31 Heat energy
Alte mărfuri nealimentare 99 100,45 100,88 103,51 Other non - food products

Servicii 1837 101,03 104,33 109,48 Services


din care: of which:
Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte Making and repairing clothing
şi încălţăminte 18 100,29 100,60 103,90 and footwear
Chirie 71 101,35 103,89 108,76 Rent
Apă, canal, salubritate 252 101,88 103,97 112,34 Water, sewerage, sanitation
Cinematografe, teatre, muzee, Cinemas, theatres, museums,
cheltuieli cu învăţământul şi turismul 209 100,32 101,18 108,79 expenditures for education and tourism
Reparaţii auto, electronice şi Motor and electronic repairs
lucrări foto 19 100,75 101,35 106,70 and photo works
Îngrijire medicală 58 100,36 100,90 106,86 Medical care
Igienă şi cosmetică 38 100,33 100,52 107,39 Hygiene and cosmetics
Transport urban 87 101,69 103,32 107,09 Urban transport
Transport interurban 95 100,31 100,82 107,34 Interurban transport
din care: of which:
C.F.R. 14 100,00 100,00 100,00 Railway
Rutier 12 100,11 100,25 103,96 Road
Abonamente – auto 51 100,35 100,69 109,81 Motor - subscriptions
Aerian 3 101,53 109,33 117,24 Air
Poştă şi telecomunicaţii 736 101,24 107,34 110,07 Mail and telecommunications
din care: of which:
Servicii poştale 2 100,00 100,00 100,00 Post services
Telefon 540 101,51 109,34 112,95 Telephone
Abonament radio, televiziune 194 100,38 101,18 101,64 Radio - TV subscription
Restaurante, cafenele, Restaurants, cafes,
cantine 92 100,35 100,70 107,17 canteens
Alte servicii cu caracter Other services of industrial
industrial 46 100,40 100,94 106,16 nature
Alte servicii 116 100,27 104,02 111,23 Other services
din care: of which:
Plata cazării în unităţi Payment of accommodation
hoteliere 2 100,19 100,75 105,44 in hotel units

29
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
1)
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION

2005 = 100
2008 2008 2009
Cod Mărfuri şi servicii Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Goods / services Code
February March April May June July August September October November December January February
TOTAL 118,07 118,87 119,50 120,08 120,42 121,27 121,17 121,65 122,95 123,36 123,66 125,20 126,23 TOTAL
1. Alimente şi băuturi nealcoolice 115,64 116,29 117,55 118,18 118,57 117,72 117,96 118,35 119,73 120,63 121,27 122,15 122,54 Food and non-alcoholic beverages 1.
1.1. Alimente 116,23 116,91 118,23 118,90 119,29 118,36 118,59 118,98 120,43 121,37 122,04 122,93 123,31 Food 1.1.
1.1.1. Produse de morărit şi panificaţie 119,14 119,71 120,27 120,85 121,53 122,16 122,70 122,92 123,44 123,78 123,98 124,31 124,39 Bread and cereals 1.1.1.
1.1.2. Carne, preparate şi conserve Meat, tinned meat and meat 1.1.2.
din carne 103,36 104,11 104,93 105,25 106,01 106,78 107,03 107,76 108,89 109,63 110,31 111,12 111,81 products
1.1.3. Peşte şi conserve din peşte 106,44 106,83 107,28 107,43 107,60 107,80 107,97 108,47 109,20 109,81 110,19 110,84 111,20 Fish and tinned fish 1.1.3.
1.1.4. Lapte, brânză şi ouă 121,83 121,14 121,15 119,37 118,40 118,87 120,50 122,86 126,14 129,66 131,91 132,92 133,11 Milk, cheese and eggs 1.1.4.
1.1.5 Uleiuri şi grăsimi 134,07 137,97 148,50 154,74 157,69 158,43 158,57 157,33 156,60 154,72 151,96 151,21 146,42 Oils and fats 1.1.5.
1.1.6. Fructe 120,01 124,82 129,52 131,95 136,54 127,69 123,13 121,44 121,20 119,83 119,19 119,83 120,60 Fruit 1.1.6.
1.1.7. Legume inclusiv cartofi şi Vegetables including potatoes and 1.1.7.
alte rădăcinoase 127,39 126,37 127,35 129,47 126,72 118,49 118,89 117,72 122,09 123,72 125,41 128,51 130,22 other root crops
1.1.8. Zahăr, dulceaţă, miere, siropuri, Sugar, jam, honey, syrups, 1.1.8.
ciocolată şi altele 119,03 119,53 119,88 120,29 120,60 120,90 121,06 121,38 122,12 123,35 124,19 124,89 126,56 chocolate and confectioneries
1.1.9. Alte mărfuri alimentare 108,49 108,82 109,12 109,31 109,53 109,79 109,98 110,63 111,25 111,61 112,00 112,35 112,85 Food products n.e.c. 1.1.9.
1.2. Băuturi nealcoolice 107,08 107,43 107,73 107,98 108,19 108,52 108,84 109,24 109,63 110,00 110,34 111,03 111,48 Non-alcoholic beverages 1.2.
1.2.1. Cafea, ceai şi cacao 105,73 106,06 106,34 106,59 106,78 107,07 107,28 107,55 107,94 108,17 108,42 109,07 109,44 Coffee, tea and cocoa 1.2.1.
1.2.2. Apă minerală, băuturi nealcoolice Mineral waters, soft drinks, 1.2.2.
şi sucuri 108,18 108,56 108,87 109,12 109,35 109,71 110,11 110,61 111,01 111,48 111,90 112,62 113,12 fruit and vegetable juices
2. Băuturi alcoolice şi tutun 142,53 144,06 145,03 145,31 145,51 149,78 151,02 151,29 154,46 156,28 157,40 160,66 161,60 Alcoholic beverages and tobacco 2.
2.1. Băuturi alcoolice 109,45 109,77 110,04 110,23 110,45 110,76 111,05 111,41 111,78 111,98 112,20 112,57 112,98 Alcoholic beverages 2.1.
2.1.1. Băuturi spirtoase 117,82 118,23 118,57 118,74 118,83 118,94 119,07 119,40 119,62 119,95 120,33 120,97 121,67 Spirits 2.1.1.
2.1.2. Vin 108,89 109,26 109,55 109,69 109,86 110,17 110,33 110,60 111,13 111,44 111,79 112,32 112,77 Wine 2.1.2.
2.1.3. Bere 106,22 106,48 106,72 106,93 107,21 107,59 108,00 108,40 108,76 108,86 108,97 109,19 109,51 Beer 2.1.3.
2.2. Tutun 152,65 154,62 155,84 156,14 156,33 162,06 163,65 163,87 168,07 170,48 171,93 176,29 177,43 Tobacco 2.2.
3. Îmbrăcăminte şi încălţăminte 109,32 109,61 109,84 110,07 110,26 110,42 110,51 110,91 111,64 111,97 112,22 112,29 112,40 Clothing and footwear 3.
3.1. Ţesături pentru îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte şi
accesorii (inclusiv reparaţii) 109,12 109,38 109,63 109,87 110,04 110,19 110,30 110,71 111,32 111,64 111,92 112,08 112,25 Clothing (including repairs) 3.1.
3.1.1. Ţesături pentru îmbrăcăminte 108,14 108,34 108,51 108,64 108,84 108,92 109,08 109,40 109,71 110,09 110,28 110,42 110,67 Clothing materials 3.1.1.
3.1.2. Îmbrăcăminte 108,82 109,07 109,31 109,54 109,72 109,86 109,97 110,39 111,01 111,32 111,61 111,76 111,92 Garments 3.1.2.
3.1.3. Alte articole de îmbrăcăminte Other articles of clothing and 3.1.3
şi accesorii 108,74 109,09 109,26 109,47 109,64 109,80 109,91 110,12 110,51 110,75 110,94 111,15 111,44 clothing accessories
3.1.4. Curăţătorie, reparaţii de Cleaning, repair of 3.1.4
îmbrăcăminte 123,71 124,42 125,32 125,94 126,04 126,11 126,34 126,57 127,11 127,50 127,84 128,30 128,74 clothing
3.2. Încălţăminte (inclusiv reparaţii) 109,64 109,98 110,19 110,40 110,61 110,81 110,85 111,23 112,16 112,51 112,69 112,64 112,67 Footwear (including repairs) 3.2.
4. Întreţinerea locuinţei, apă, Housing, water, electricity, gas 4.
electricitate, gaze şi alţi combustibili 133,42 133,99 134,51 135,02 135,32 140,75 141,38 142,13 143,30 144,95 145,44 146,60 147,51 and other fuels
4.1. Chirii 225,18 226,54 227,09 228,67 229,06 229,00 229,00 230,52 234,95 234,74 235,74 241,64 244,91 Rents 4.1.
4.3. Întreţinerea şi repararea Maintenance and repair of 4.3.
locuinţei 110,34 111,03 111,66 112,43 112,79 113,11 113,23 113,52 113,95 114,21 114,41 114,90 115,26 the dwelling
4.3.1. Materiale pentru întreţinerea şi Materials for the maintenance and 4.3.1.
repararea locuinţei 106,70 107,03 107,43 107,86 108,10 108,36 108,54 108,79 109,12 109,33 109,54 109,95 110,27 repair of the dwelling
4.3.2. Servicii pentru întreţinerea şi Services for the maintenance and 4.3.2.
repararea locuinţei 116,23 117,47 118,50 119,80 120,35 120,77 120,79 121,16 121,73 122,09 122,26 122,90 123,37 repair of the dwelling
4.4. Furnizarea apei şi alte servicii Water supply and miscellaneous 4.4.
referitoare la locuinţă 155,43 156,36 156,77 157,49 158,56 159,77 160,76 163,62 166,41 167,15 167,94 171,53 174,68 services relating to the dwelling
4.5. Electricitate, gaze şi alţi combustibili 128,60 129,07 129,60 130,01 130,18 136,94 137,58 138,03 138,90 140,90 141,34 142,03 142,57 Electricity, gas and other fuels 4.5.
4.5.1. Electricitate 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 118,91 119,19 119,19 Electricity 4.5.1.
4.5.2. Gaze naturale 144,30 145,41 147,06 148,27 148,78 164,35 165,92 166,53 167,01 167,51 167,46 167,69 167,70 Gas 4.5.2.
4.5.3. Combustibil lichid 107,15 107,92 109,50 110,47 111,72 113,17 113,51 113,63 113,66 113,63 113,63 113,63 113,63 Liquid fuels 4.5.3.
4.5.4. Combustibili solizi 112,48 112,67 112,67 112,91 112,97 113,01 113,88 115,16 118,63 121,69 124,12 125,58 126,25 Solid fuels 4.5.4.
4.5.5. Energie termică şi apă caldă menajeră 147,93 148,72 148,96 148,96 148,96 149,00 149,08 149,28 149,98 160,13 160,25 162,28 166,05 Heat energy, hot water 4.5.5.

1)
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).
1)
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

30 31
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
1)
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION - continued

2005 = 100
2008 2008 2009
Cod Mărfuri şi servicii Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Goods / services Code
February March April May June July August September October November December January February

5. Mobilier, echipament casnic şi produse Furnishings, household equipment and 5.


pentru întreţinerea locuinţei 105,90 106,08 106,29 106,46 106,62 106,77 106,95 107,19 107,52 107,76 107,94 108,21 108,45 routine maintenance of the house
5.1. Mobilă, obiecte de mobilier şi Furniture, furnishings and 5.1.
decoraţiuni, covoare şi mochete, decorations, carpets and other floor
reparaţii de mobilier 106,96 107,16 107,35 107,53 107,69 107,87 108,04 108,41 108,71 108,94 109,13 109,35 109,43 coverings and repairs
5.1.1. Mobilă şi obiecte de mobilier 106,95 107,16 107,35 107,53 107,69 107,87 108,08 108,45 108,78 109,01 109,18 109,44 109,52 Furniture and furnishings 5.1.1.
5.1.2. Covoare şi mochete 106,11 106,27 106,39 106,54 106,68 106,86 106,92 107,25 107,46 107,67 107,98 108,02 108,11 Carpets and other floor coverings 5.1.2.
5.1.3. Reparaţii Repair of furniture, furnishings and 5.1.3.
de mobilier 114,67 114,83 115,61 116,24 116,30 116,35 116,58 117,29 117,59 117,63 117,77 118,09 118,10 floor coverings
5.2. Materiale textile pentru gospodărie 107,07 107,22 107,26 107,41 107,54 107,70 107,79 108,05 108,34 108,48 108,63 108,82 108,93 Household textiles 5.2.
5.3. Aparate pentru încălzit şi gătit, Heating and cooking appliances, 5.3.
frigidere, congelatoare refrigerators,washing machines and similar
şi altele (inclusiv major household appliances (including
reparaţii) 101,54 101,67 101,73 101,79 101,84 101,83 101,88 101,97 102,17 102,27 102,27 102,36 102,67 fittings and repairs)
5.3.1. Frigidere, congelatoare, maşini de Major household appliances 5.3.1.
spălat, de cusut, aspiratoare, aragaze 100,60 100,71 100,75 100,80 100,83 100,81 100,87 100,95 101,15 101,24 101,23 101,29 101,60 whether electric or not
5.3.2. Alte aparate electrocasnice 104,05 104,22 104,27 104,31 104,45 104,51 104,51 104,62 104,87 104,98 105,01 105,20 105,54 Small electric household appliances 5.3.2.
5.3.3. Reparaţii ale aparatelor Repair of household 5.3.3.
de uz gospodăresc 109,81 110,28 110,60 111,03 111,12 111,13 111,15 111,25 111,37 111,65 111,73 112,18 112,33 appliances
5.4. Articole din sticlă, porţelan, ustensile Glassware, tableware and household 5.4.
gospodăreşti 106,66 106,88 107,03 107,24 107,44 107,67 107,79 108,00 108,20 108,46 108,66 109,04 109,31 utensils
5.5. Unelte şi accesorii pentru Tools and equipment for house 5.5.
casă şi grădină 106,10 106,39 106,58 106,80 106,90 107,10 107,26 107,46 107,58 107,73 107,92 108,26 108,47 and garden
5.6. Bunuri şi servicii pentru întreţinerea Goods and services for routine 5.6.
curentă a casei 107,18 107,38 107,69 107,91 108,12 108,33 108,58 108,84 109,29 109,60 109,87 110,24 110,54 household maintenance
5.6.1. Bunuri cu durată limitată de viaţă 106,21 106,34 106,61 106,82 107,02 107,23 107,46 107,72 108,11 108,42 108,64 108,95 109,26 Non-durable household goods 5.6.1.
5.6.2. Servicii casnice şi de întreţinere a Domestic services and home care 5.6.2.
locuinţei 127,94 129,94 131,11 131,72 132,36 132,54 133,25 133,61 135,60 136,09 137,79 139,08 139,26 services

6. Sănătate 95,41 95,54 95,56 95,66 95,77 95,86 95,90 95,98 96,13 95,54 94,81 95,22 99,86 Health 6.

7. Transport 116,17 118,51 119,79 121,82 123,05 124,27 122,25 122,25 121,47 116,62 112,09 114,33 118,47 Transport 7.
7.1. Cumpărări autovehicule 102,93 104,50 103,30 103,65 103,63 102,28 100,90 103,06 106,57 106,37 108,30 113,27 114,70 Purchase of vehicles 7.1.
7.1.1. Autoturisme noi 102,37 103,98 102,74 103,09 103,06 101,68 100,26 102,47 106,07 105,86 107,83 113,11 114,62 New motor cars 7.1.1.
7.1.3. Biciclete 105,78 106,02 106,22 106,42 106,49 106,54 106,74 106,96 107,14 107,24 107,34 108,49 108,97 Bicycles 7.1.3.
7.2. Operaţiuni legate de mijloacele de Operation of personal transport 7.2.
transport personal 112,27 115,48 117,79 120,93 122,90 124,78 121,54 120,34 117,68 109,30 100,94 102,87 108,53 equipment
7.2.1. Părţi componente şi accesorii 108,75 109,20 109,41 109,69 109,94 110,20 110,45 110,69 111,29 111,56 111,68 112,21 112,40 Spare parts and accessories 7.2.1.
7.2.2. Combustibili şi lubrifianţi 111,87 115,41 117,96 121,47 123,68 125,78 122,06 120,64 117,45 107,86 98,31 100,40 106,66 Fuels and lubricants 7.2.2.
7.2.3. Întreţinere şi reparaţii 120,60 121,97 122,83 123,35 123,54 123,85 124,09 124,69 126,56 127,10 127,48 128,27 129,31 Maintenance and repairs 7.2.3
7.2.4. Alte servicii legate de mijloacele de Other services related to personal 7.2.4.
transport personal 118,95 119,48 119,96 120,97 121,23 121,72 122,39 122,78 123,29 123,41 123,66 123,93 124,06 transport equipment
7.3. Servicii de transport 127,77 128,53 129,05 129,52 129,83 131,20 131,72 133,00 133,68 134,12 134,31 135,69 136,98 Transport services 7.3.
7.3.1. Transport de pasageri pe calea Passenger transport 7.3.1.
ferată, inclusiv tramvai şi metrou 138,61 138,82 138,82 138,82 138,82 138,82 139,14 139,10 139,03 139,03 139,03 140,04 142,00 by railway
7.3.2. Transport auto de pasageri 125,23 126,14 126,89 127,48 127,91 129,90 130,57 132,25 133,07 133,65 133,76 135,05 136,19 Passenger transport by road 7.3.2.
7.3.3. Transport aerian de pasageri 118,90 121,14 118,42 119,09 118,97 116,52 114,70 118,08 122,03 122,76 127,50 137,29 139,40 Passenger transport by air 7.3.3.
7.3.4. Transport fluvial de Passenger transport by 7.3.4.
pasageri 118,11 118,11 125,13 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 130,49 inland waterway
7.3.6. Alte cheltuieli legate de serviciile Other purchased transport 7.3.6.
de transport 114,15 114,52 115,12 115,57 115,88 115,99 116,05 116,78 117,41 117,87 117,94 117,94 117,94 services

8. Comunicaţii 103,93 105,83 103,49 104,07 103,94 101,84 97,94 99,57 102,85 103,45 107,35 115,40 117,11 Communications 8.
8.1. Servicii poştale 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 141,51 Postal services 8.1.
8.3. Servicii telefonice şi telegrafice 103,75 105,66 103,30 103,89 103,76 101,64 97,72 99,36 102,66 103,27 107,19 115,27 116,99 Telephone and telefax services 8.3

1)
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT).
1)
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

32 33
INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII
1)
CONFORM CLASIFICĂRII COICOP - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION - continued

2005 = 100
2008 2008 2009
Cod Mărfuri şi servicii Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Goods / services Code
February March April May June July August September October November December January February

9. Odihnă, recreere şi cultură 109,48 109,76 109,89 109,98 110,06 110,33 110,57 110,84 111,38 111,78 112,23 113,21 114,33 Recreation and culture 9.
9.1. Echipament audio-vizual, fotografic Audio-visual, photographic and 9.1.
şi de procesare a informaţiilor 90,31 90,24 89,51 89,04 88,77 88,58 88,28 88,35 89,37 89,52 89,26 88,99 90,01 information processing equipment
9.1.1. Echipament pentru recepţionarea, Equipment for the reception, 9.1.1.
înregistrarea şi reproducerea recording and reproduction of
imaginilor şi sunetelor 96,08 96,09 95,99 95,95 95,91 95,81 95,86 95,88 95,86 95,79 95,74 95,54 95,75 sound and pictures
9.1.2. Echipament fotografic şi Photographic and cinematographical 9.1.2.
instrumente optice 101,48 101,42 101,37 101,35 101,35 101,25 101,27 101,31 101,26 101,20 101,13 101,08 101,05 equipment and optical instruments
9.1.3. Echipament de procesare Information processing 9.1.3.
a informaţiilor 74,60 74,40 72,86 71,81 71,25 70,91 70,18 70,31 72,57 72,99 72,47 72,00 74,12 equipment
9.1.4. Suporturi de înregistrare 104,00 104,04 104,08 104,13 104,07 104,07 104,08 104,09 104,19 104,23 104,12 104,37 104,54 Recording media 9.1.4.
9.1.5. Repararea echipamentului Repair of audio-visual, photographic 9.1.5.
audio-vizual, fotografic şi de and information
procesare a informaţiilor 111,10 111,44 111,55 112,11 112,38 112,55 112,63 112,65 113,43 113,71 113,82 114,02 114,32 processing equipment
9.2. Alte bunuri de folosinţă îndelungată Other major durable goods for 9.2.
pentru recreere şi cultură 106,45 106,70 106,84 107,06 107,19 107,20 107,29 107,52 107,70 107,96 107,99 108,60 108,71 recreation and culture
9.3. Alte articole şi echipamente pentru Other recreational items 9.3.
recreere, grădinărit and equipment, gardens
şi animale de casă 109,11 110,08 109,50 109,01 108,85 108,66 108,84 109,66 110,12 110,56 111,02 111,45 112,26 and pets
9.3.1. Jocuri şi jucării 107,08 107,29 107,50 107,73 107,88 108,12 108,29 108,69 108,81 108,93 109,16 109,46 109,75 Games and toys 9.3.1.
9.3.2. Echipament pentru sport, camping Equipment for sport, camping 9.3.2.
şi recreere în aer liber 104,53 104,67 104,77 105,06 105,27 105,49 105,58 105,73 105,91 106,02 106,15 106,39 106,46 and open air recreation
9.3.3. Grădinărit, plante şi flori 113,15 115,65 113,55 111,58 110,78 109,74 109,97 111,71 112,82 113,90 114,87 115,62 117,51 Gardens, plants and flowers 9.3.3.
9.4. Servicii culturale şi de recreere 109,37 109,56 109,60 109,75 109,86 110,01 110,17 110,02 110,05 110,04 110,41 111,21 111,61 Recreational and cultural services 9.4.
9.4.1. Servicii sportive şi de recreere 114,37 114,92 115,10 115,46 115,72 117,06 117,64 117,77 118,42 118,56 119,02 119,49 119,86 Recreational and sporting services 9.4.1.
9.4.2. Servicii culturale 109,04 109,20 109,22 109,36 109,46 109,49 109,62 109,43 109,41 109,38 109,75 110,60 111,00 Cultural services 9.4.2.
9.5. Ziare, cărţi şi produse de papetărie 118,16 118,30 119,32 119,39 119,44 120,46 121,25 122,27 123,20 124,59 125,22 126,99 130,24 Newspaper, books and stationery 9.5.
9.6. Excursii 110,56 111,67 111,91 112,85 113,56 113,62 113,77 114,20 115,63 115,94 117,40 119,34 119,69 Package holidays 9.6.

10. Educaţie 118,69 118,95 119,06 119,08 119,13 119,14 119,19 119,83 129,15 129,63 129,86 130,03 130,30 Education 10.

11. Restaurante şi hoteluri 116,98 117,46 117,97 118,36 118,68 119,13 119,52 120,80 124,81 125,33 125,56 125,91 126,41 Restaurants and hotels 11.
11.1. Servicii de alimentaţie publică 116,70 117,56 118,27 118,63 119,00 119,33 119,66 120,93 123,02 123,62 123,99 124,42 124,86 Catering services 11.1.
11.1.1. Restaurante şi cafenele 114,75 115,69 116,42 116,83 117,29 117,67 118,08 118,52 119,42 120,18 120,63 121,18 121,60 Restaurants and cafes 11.1.1.
11.1.2. Cantine 122,64 123,25 123,91 124,11 124,22 124,41 124,48 128,27 133,95 134,06 134,17 134,29 134,80 Canteens 11.1.2.
11.2. Cazare în unităţi hoteliere 117,14 117,24 117,53 117,95 118,23 118,79 119,24 120,53 126,53 126,97 127,05 127,26 127,85 Accommodation services 11.2.

12. Diverse bunuri şi servicii 112,38 112,83 113,21 113,52 113,76 114,08 114,40 114,73 115,29 115,56 115,80 117,62 118,09 Miscellaneous goods and services 12.
12.1. Îngrijire personală 108,45 108,83 109,20 109,52 109,76 110,07 110,41 110,73 111,31 111,57 111,82 112,17 112,56 Personal care 12.1.
12.1.1. Coafură, frizerie Hairdressing salons and personal 12.1.1.
şi cosmetică 124,91 126,42 127,62 128,86 129,48 130,12 130,82 131,41 132,94 133,42 133,45 133,70 134,14 grooming establishments
12.1.2. Echipamente electrice pentru Electric appliances 12.1.2.
îngrijire personală 108,07 108,25 108,36 108,34 108,59 108,78 108,97 109,13 109,31 109,56 109,58 109,41 109,95 for personal care
12.1.3. Alte aparate, articole şi produse Appliances, articles and products 12.1.3.
pentru îngrijire personală 106,14 106,36 106,61 106,81 106,99 107,26 107,55 107,83 108,28 108,51 108,79 109,17 109,54 for personal care
12.3. Obiecte personale 115,81 117,25 117,86 118,14 118,66 119,28 119,74 120,26 120,97 121,35 121,74 122,37 123,93 Personal effects n.e.c. 12.3.
12.7. Alte servicii 105,73 105,88 105,96 106,19 106,23 106,31 106,37 106,61 106,90 107,11 107,21 107,55 107,70 Other services n.e.c. 12.7.

1)
Grupare utilizată la Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT)
1)
Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

34 35
INDICII PREŢURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE
PRICE INDICES FOR THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

2005 = 100
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Produsul Anii Years Product
January February March April May June July August September October November December

TOTAL 2008 165,37 164,46 163,90 162,53 166,08 150,94 144,64 139,74 138,37 139,58 130,29 142,08 2008 TOTAL
2009 147,72 148,40 2009

PRODUSE VEGETALE 2008 205,69 200,08 198,73 197,73 218,23 170,80 155,37 147,08 143,04 143,86 129,83 147,40 2008 CROP PRODUCTS
2009 152,30 154,54 2009
Grâu 2008 226,91 233,67 240,09 242,08 233,68 164,80 151,29 150,51 148,11 145,56 139,71 131,70 2008 Wheat
2009 124,89 135,85 2009
Orz şi orzoaică 2008 257,06 259,30 263,27 269,49 265,77 190,13 183,08 176,18 193,30 192,16 184,59 194,60 2008 Barley
2009 176,34 175,63 2009
Porumb boabe 2008 295,28 293,20 303,21 301,39 310,77 297,19 301,78 287,58 234,81 210,00 193,93 192,63 2008 Maize
2009 182,67 175,96 2009
Fasole boabe 2008 165,37 166,15 165,63 167,46 169,16 167,99 168,55 176,09 179,22 183,28 189,34 189,61 2008 Dry beans
2009 193,55 195,77 2009
Floarea soarelui 2008 171,88 179,07 192,52 177,04 174,13 172.56 195,09 138,92 129,49 123,18 118,65 115,94 2008 Sunflower
2009 121,49 127,95 2009
Soia 2008 189,95 204,21 216,30 198,91 195,64 201,02 222,45 163,36 154,14 155,37 142,88 149,93 2008 Soy
2009 153,56 152,43 2009
Cartofi 2008 138,91 134,90 127,39 123,54 122,32 132,16 124,36 130,99 134,91 135,94 140,48 143,93 2008 Potatoes
2009 156,90 164,26 2009
Varză de toamnă 2008 207,72 213,95 227,61 245,27 - - - - 128,34 114,27 80,96 84,06 2008 Autumn cabbage
2009 142,03 156,50 2009
Ceapă uscată 2008 175,87 173,27 171,12 174,39 177,64 182,24 181,00 163,79 158,99 156,98 153,40 157,37 2008 Dry onion
2009 166,04 163,48 2009
Morcovi 2008 150,06 144,70 145,76 159,20 181,66 196,74 169,28 142,95 142,35 145,15 139,27 136,28 2008 Carrots
2009 148,64 144,03 2009
Mere de masă 2008 136,30 136,87 143,96 161,53 191,59 - - 149,67 155,44 152,29 139,87 135,82 2008 Apples
2009 135,61 134,51 2009
Pere de masă 2008 180,70 198,61 209,09 - - - - 141,25 150,12 169,28 164,82 173,28 2008 Pears
2009 209,07 212,40 2009

PRODUSE ANIMALE 2008 115,01 114,68 112,86 113,12 109,85 111,49 114,73 116,74 121,23 127,44 131,39 133,58 2008 ANIMAL PRODUCTS
2009 141,98 139,80 2009
Carne de bovine – în greutate vie 2008 86,99 90,66 94,21 96,69 100,45 102,15 104,98 106,49 106,04 115,09 113,28 119,62 2008 Beef – live animal weight
2009 127,11 143,72 2009
Carne de porcine – în greutate vie 2008 86,03 88,43 92,32 97,94 100.31 108,68 111,44 112.82 116,17 115,05 114,32 110,99 2008 Pork – live animal weight
2009 120,70 113,59 2009
Carne de ovine – în greutate vie 2008 71,28 72,58 115,89 92,21 84,37 78,66 93,03 75,16 86,39 87,24 66,12 72,40 2008 Mutton – live animal weight
2009 176,45 153,06 2009
Carne de pasăre – în greutate vie 2008 102,80 92,31 89.39 96,81 92,82 83,79 93,85 92,56 87,99 94,58 89,06 89,50 2008 Poultry – live animal weight
2009 100,56 96,36 2009
Ouă pentru consum 2008 147,33 136,00 116,67 112,12 96,43 97,21 101,12 108,67 119,52 139,04 156,86 161,58 2008 Eggs
2009 166,16 153,33 2009
Lapte de vacă 2008 135,47 140,48 139,44 139,15 135,05 133,75 133,34 136,15 141,69 147,42 153,95 158,25 2008 Cow milk
2009 163,15 165,63 2009
Miere de albine 2008 104,63 105,65 106,56 107,32 109,37 112,78 115,64 116,42 119,43 118,43 119,06 119,41 2008 Honey
2009 120,25 123,22 2009

Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.


Datele pentru perioada ianuarie 2008 – ianuarie 2009 sunt rectificate.
Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.
Data for period January 2008 – January 2009 are rectifed.

36 37
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA FEBRUARIE 2009
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN FEBRUARY 2009

Cartofi Fasole uscată Ceapă uscată


Municipii Potatoes Dry beans Dry onion
Reşedinţă de judeţ
Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de
Municipalities
(RON)/kg Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009
county residence Price In % as against Price In % as against Price In % as against
RON/kg January 2009 RON/kg January 2009 RON/kg January 2009
ALBA IULIA 1,38 97,35 7,83 102,17 2,13 77,27
ALEXANDRIA 1,48 87,41 5,75 95,83 1,75 100,00
ARAD 1,35 96,00 6,24 100,40 1,75 87,50
BACĂU 1,21 101,57 5,50 94,62 1,23 79,03
BAIA MARE 1,20 104,35 6,81 103,22 2,00 100,00
BISTRIŢA 1,34 95,54 7,50 98,21 2,50 100,00
BOTOŞANI 1,21 109,04 5,63 102,27 1,90 104,11
BRĂILA 1,28 94,44 5,46 101,55 1,20 111,63
BRAŞOV 1,75 111,11 5,91 99,82 3,00 100,00
BUCUREŞTI 1,59 101,74 5,94 100,71 1,91 102,69
BUZĂU 1,26 111,05 5,38 99,11 1,50 105,26
CĂLĂRAŞI 1,30 99,05 5,51 101,54 1,50 100,00
CLUJ – NAPOCA 1,63 120,83 7,72 83,48 2,00 100,00
CONSTANŢA 1,60 96,97 6,63 100,95 2,00 100,00
CRAIOVA 1,15 104,55 5,67 100,00 1,50 100,00
DEVA 1,03 110,07 6,33 105,56 2,00 100,00
DROBETA –TURNU SEVERIN 1,30 100,00 6,50 92,86 2,00 100,00
FOCŞANI 1,35 116,13 6,17 116,54 1,80 100,00
GALAŢI 1,45 105,45 6,13 102,08 2,00 97,56
GIURGIU 1,31 99,06 6,17 100,00 1,50 100,00
IAŞI 1,46 121,35 5,88 97,92 1,50 95,24
MIERCUREA CIUC 1,83 141,94 5,83 100,00 3,00 100,00
ORADEA 1,30 102,97 6,00 107,26 1,80 100,00
PIATRA NEAMŢ 1,34 98,17 6,25 102,04 1,58 90,00
PITEŞTI 1,75 101,45 5,17 100,00 2,00 100,00
PLOIEŞTI 1,48 101,28 5,33 97,65 2,25 105,88
RÂMNICU VÂLCEA 1,17 102,19 5,54 102,45 1,58 96,92
REŞIŢA 1,25 100,00 5,00 125,00 2,00 100,00
SATU MARE 1,08 97,19 7,59 97,20 1,85 94,87
SFÂNTU GHEORGHE 0,90 92,31 6,55 100,00 2,50 100,00
SIBIU 1,34 100,94 5,13 99,39 2,43 100,00
SLATINA 1,25 100,00 5,67 104,62 1,50 100,00
SLOBOZIA 1,23 104,26 5,25 89,36 1,00 100,00
SUCEAVA 1,75 106,06 7,13 100,88 2,00 100,00
TÂRGOVIŞTE 1,13 100,00 6,15 97,11 2,00 100,00
TÂRGU JIU 1,35 110,77 6,25 90,58 1,53 96,83
TÂRGU MUREŞ 1,35 116,13 8,75 100,00 2,00 111,11
TIMIŞOARA 1,39 100,00 6,81 97,32 2,00 100,00
TULCEA 1,28 107,37 6,00 100,00 1,75 100,00
VASLUI 1,30 97,69 5,67 92,39 1,45 79,09
ZALĂU 1,24 92,52 6,00 105,88 1,88 75,00

Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

38
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA FEBRUARIE 2009 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN FEBRUARY 2009 - continued

Usturoi uscat Morcovi Mere


Municipii Dry garlic Carots Apples
Reşedinţă de judeţ
Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de
Municipalities
(RON)/kg Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009
county residence Price In % as against Price In % as against Price In % as against
RON/kg January 2009 RON/kg January 2009 RON/kg January 2009
ALBA IULIA 12,00 120,00 2,38 92,23 2,30 106,59
ALEXANDRIA 7,50 99,17 2,13 89,47 2,23 93,04
ARAD 8,41 98,39 2,50 86,96 2,70 88,14
BACĂU 7,00 94,92 1,63 92,86 2,11 98,54
BAIA MARE 10,00 100,00 2,25 112,50 1,99 98,48
BISTRIŢA 9,00 94,74 2,50 111,11 1,84 99,62
BOTOŞANI 6,88 98,21 1,95 97,50 2,03 97,85
BRĂILA 6,75 122,73 1,50 80,00 1,90 89,58
BRAŞOV 10,88 98,86 2,19 106,06 2,62 101,99
BUCUREŞTI 7,71 98,40 2,20 99,44 3,28 96,06
BUZĂU 6,94 100,91 1,86 106,43 2,19 99,63
CĂLĂRAŞI 7,00 91,80 2,00 100,00 2,69 105,03
CLUJ – NAPOCA 9,25 94,87 2,25 105,88 1,97 103,75
CONSTANŢA 10,00 95,24 2,50 100,00 3,43 92,57
CRAIOVA 11,00 103,53 2,25 100,00 2,80 99,44
DEVA 10,00 100,00 2,00 94,12 2,00 94,12
DROBETA –TURNU SEVERIN 7,75 96,88 2,25 100,00 2,33 76,05
FOCŞANI 6,00 100,00 1,65 100,00 2,66 91,65
GALAŢI 9,75 100,00 2,03 103,85 2,28 88,78
GIURGIU 7,00 94,23 1,63 81,25 2,42 86,02
IAŞI 6,75 96,43 1,75 100,00 2,17 93,15
MIERCUREA CIUC 10,00 100,00 3,00 109,09 2,50 100,00
ORADEA 9,50 100,00 2,00 100,00 2,25 99,52
PIATRA NEAMŢ 7,38 103,51 1,75 80,46 2,30 112,26
PITEŞTI 8,75 100,00 2,10 100,00 2,43 99,35
PLOIEŞTI 7,25 96,67 1,94 103,33 2,79 101,52
RÂMNICU VÂLCEA 10,50 95,45 2,19 112,90 2,19 106,06
REŞIŢA 10,00 100,00 2,00 84,21 3,00 100,00
SATU MARE 8,44 96,43 2,25 116,67 1,65 93,24
SFÂNTU GHEORGHE 14,25 107,55 3,00 96,00 2,50 99,14
SIBIU 10,25 106,49 2,13 97,14 2,19 104,82
SLATINA 8,50 100,00 2,00 100,00 2,25 100,75
SLOBOZIA 8,25 82,50 1,50 100,00 2,27 96,59
SUCEAVA 9,00 100,00 2,00 80,00 2,68 92,83
TÂRGOVIŞTE 9,75 81,25 1,88 93,75 2,57 105,49
TÂRGU JIU 9,42 106,10 2,00 100,00 1,88 104,17
TÂRGU MUREŞ 10,00 100,00 1,80 120,00 2,15 101,50
TIMIŞOARA 7,63 93,85 2,44 108,33 2,96 107,15
TULCEA 9,50 90,48 2,00 100,00 3,25 100,00
VASLUI 6,00 83,33 1,40 70,00 1,57 84,29
ZALĂU 10,25 87,23 2,00 88,89 2,00 100,00

Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

39
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA FEBRUARIE 2009 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN FEBRUARY 2009 - continued

Lapte dulce Brânză din lapte de oaie


Municipii Milk Sheep milk chees
reşedinţă de judeţ
Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de
Municipalities (RON)/litru Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009
county residence Price In % as against Price In % as against
RON/litre January 2009 RON/kg January 2009
ALBA IULIA 2,88 104,55 16,00 100,00
ALEXANDRIA 2,50 100,00 13,25 98,15
ARAD 2,50 100,00 14,68 101,73
BACĂU 3,00 104,35 … …
BAIA MARE 2,38 121,79 14,25 109,62
BISTRIŢA 2,50 111,11 … …
BOTOŞANI 2,50 125,00 … …
BRĂILA 2,63 100,00 19,88 108,90
BRAŞOV 3,00 100,00 17,00 104,62
BUCUREŞTI … … 18,81 103,56
BUZĂU 2,50 100,00 19,50 108,33
CĂLĂRAŞI 3,00 100,00 16,75 95,71
CLUJ – NAPOCA 3,00 108,11 19,75 98,75
CONSTANŢA 3,00 104,35 18,00 109,09
CRAIOVA 2,50 100,00 16,00 100,00
DEVA 2,50 100,00 18,00 100,00
DROBETA –TURNU SEVERIN 2,50 100,00 15,00 100,00
FOCŞANI 2,50 100,00 16,00 100,00
GALAŢI 2,50 100,00 19,00 105,56
GIURGIU 2,50 100,00 15,00 100,00
IAŞI 2,38 90,48 18,50 108,82
MIERCUREA CIUC 2,50 ~ … …
ORADEA 2,00 100,00 … …
PIATRA NEAMŢ 2,50 100,00 17,25 107,81
PITEŞTI 2,50 100,00 18,00 100,00
PLOIEŞTI 3,00 100,00 19,50 113,87
RÂMNICU VÂLCEA 2,50 100,00 22,00 107,32
REŞIŢA 2,00 100,00 22,50 116,88
SATU MARE 2,50 100,00 15,00 100,00
SFÂNTU GHEORGHE 2,00 100,00 15,00 100,00
SIBIU 2,15 88,66 15,50 103,33
SLATINA 3,38 112,50 14,00 107,69
SLOBOZIA 3,00 100,00 15,00 100,00
SUCEAVA 2,50 105,26 16,50 103,13
TÂRGOVIŞTE 2,50 100,00 22,00 110,00
TÂRGU JIU 2,50 100,00 17,00 100,00
TÂRGU MUREŞ 2,50 100,00 … …
TIMIŞOARA 3,00 109,09 19,50 108,33
TULCEA 3,00 100,00 … …
VASLUI 2,83 98,55 18,00 100,00
ZALĂU 3,00 100,00 18,00 94,74

Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

40
PREŢURILE MEDII ŞI INDICII PREŢURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEŢELE
AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, ÎN LUNA FEBRUARIE 2009 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN FEBRUARY 2009 - continued

Ouă de găină Miere de albine


Municipii Hen eggs Honey
reşedinţă de judeţ
Preţ lei În % faţă de Preţ lei În % faţă de
Municipalities (RON)/buc. Ianuarie 2009 (RON)/kg Ianuarie 2009
county residence Price In % as against Price In % as against
RON/piece January 2009 RON/kg January 2009
ALBA IULIA 0,65 74,29 14,00 100,00
ALEXANDRIA 0,48 95,00 17,75 101,43
ARAD 0,50 93,02 13,43 101,32
BACĂU 0,95 118,75 16,42 104,23
BAIA MARE 0,90 97,30 17,17 100,98
BISTRIŢA 0,50 100,00 15,00 100,00
BOTOŞANI 0,75 71,43 16,33 100,00
BRĂILA 0,50 90,91 14,17 98,84
BRAŞOV … … 15,67 100,00
BUCUREŞTI … … 16,66 97,13
BUZĂU 0,58 115,00 18,83 117,71
CĂLĂRAŞI 0,44 97,22 18,15 100,26
CLUJ – NAPOCA 0,70 112,00 20,50 107,89
CONSTANŢA … … 15,67 116,05
CRAIOVA 0,68 96,43 13,00 100,00
DEVA 0,68 67,50 13,83 101,22
DROBETA –TURNU SEVERIN 0,63 83,33 12,00 100,00
FOCŞANI 0,65 108,33 16,00 100,00
GALAŢI 0,60 100,00 12,67 100,00
GIURGIU 0,50 68,97 16,67 100,00
IAŞI 0,83 82,50 14,33 101,18
MIERCUREA CIUC … … 17,00 100,00
ORADEA 0,60 88,89 14,33 100,00
PIATRA NEAMŢ 0,83 84,62 15,00 102,27
PITEŞTI 0,56 90,00 14,75 105,36
PLOIEŞTI 0,48 100,00 20,00 100,84
RÂMNICU VÂLCEA 0,50 100,00 16,00 100,00
REŞIŢA 0,78 96,88 11,00 101,54
SATU MARE 0,59 106,82 16,06 114,73
SFÂNTU GHEORGHE … … 13,00 100,00
SIBIU 0,44 87,50 16,50 105,32
SLATINA 0,50 90,91 15,00 100,00
SLOBOZIA 0,40 88,89 … …
SUCEAVA 0,78 77,50 15,00 100,00
TÂRGOVIŞTE 0,58 95,83 16,50 103,13
TÂRGU JIU 0,88 92,11 16,38 99,72
TÂRGU MUREŞ 0,50 97,56 18,00 100,00
TIMIŞOARA 0,60 88,89 18,17 100,93
TULCEA 0,58 76,67 18,67 100,00
VASLUI 0,53 88,89 14,83 105,95
ZALĂU 0,45 92,31 14,33 106,17

Notă: Nomenclatorul produselor se actualizează lunar în funcţie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

41
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2

2005 = 100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
T INDUSTRIE – TOTAL 2008 Total 128,10 129,83 131,96 133,47 136,13 138,89 140,24 140,56 140,97 140,60 136,85 134,52 Total 2008 INDUSTRY – TOTAL T
Internă 127,87 129,52 131,28 132,76 134,05 136,28 138,43 139,69 138,69 138,67 136,71 134,53 Domestic
Externă 128,70 130,65 133,78 135,36 141,71 145,90 145,11 142,88 147,10 145,79 137,21 134,50 Non-domestic

2009 Total 137,04 137,84 Total 2009


Internă 136,04 137,04 Domestic
Externă 139,74 139,99 Non-domestic
B Industria extractivă 2008 Total 153,39 160,03 160,13 162,56 160,15 169,36 171,11 166,55 151,66 159,78 153,39 147,66 Total 2008 Mining and quarrying B
Internă 153,55 160,22 160,31 162,83 160,39 169,73 171,52 166,90 151,81 159,99 153,48 147,65 Domestic
Externă 140,95 145,03 146,43 141,24 141,60 140,12 138,72 139,54 139,55 143,36 146,38 148,55 Non-domestic

2009 Total 148,14 148,37 Total 2009


Internă 148,04 148,24 Domestic
Externă 155,82 158,21 Non-domestic
05 Extracţia cărbunelui superior 2008 Total 122,57 122,47 122,86 123,01 122,50 123,18 123,48 124,20 124,35 124,43 125,26 124,57 Total 2008 Mining of coal and lignite 05
şi inferior Internă 122,57 122,47 122,86 123,01 122,50 123,18 123,48 124,20 124,35 124,43 125,26 124,57 Domestic
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic

2009 Total 127,39 128,08 Total 2009


Internă 127,39 128,08 Domestic
Externă - - Non-domestic
06 Extracţia petrolului brut 2008 Total 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 Total 2008 Extraction of crude petroleum 06
şi a gazelor naturale Internă 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 Domestic and natural gas
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic

2009 Total 150,33 149,74 Total 2009


Internă 150,33 149,74 Domestic
Externă - - Non-domestic
07 Extracţia minereurilor metalifere 2008 Total c c c c c c c c c c c c Total 2008 Mining of metal ores 07
Internă c c c c c c c c c c c c Domestic
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
2009 Total c c Total 2009
Internă c c Domestic
Externă - - Non-domestic
08 Alte activităţi extractive 2008 Total 121,75 127,61 129,16 129,12 128,50 129,84 129,03 131,32 130,98 133,95 133,69 134,82 Total 2008 Other mining and quarrying 08
Internă 120,47 126,45 128,01 128,31 127,63 129,16 128,39 130,77 130,41 133,32 132,85 133,91 Domestic
Externă 140,95 145,03 146,43 141,24 141,60 140,12 138,72 139,54 139,55 143,36 146,38 148,55 Non-domestic

2009 Total 136,67 137,05 Total 2009


Internă 135,40 135,64 Domestic
Externă 155,82 158,21 Non-domestic
09 Activităţi de servicii anexe 2008 Total 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 Total 2008 Mining support service 09
extracţiei Internă 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 Domestic activities
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
2009 Total 150,73 152,09 Total 2009
Internă 150,73 152,09 Domestic
Externă - - Non-domestic
C Industria prelucrătoare 2008 Total 129,34 131,15 133,86 135,64 139,15 142,13 142,61 142,94 144,30 143,31 138,86 136,18 Total 2008 Manufacturing C
Internă 129,68 131,42 133,91 135,79 137,81 140,17 141,30 142,97 142,83 142,01 139,72 137,06 Domestic
Externă 128,68 130,64 133,76 135,36 141,71 145,90 145,12 142,88 147,11 145,80 137,20 134,49 Non-domestic
2009 Total 139,08 140,07 Total 2009
Internă 138,71 140,09 Domestic
Externă 139,79 140,04 Non-domestic
10 Industria alimentară 2008 Total 129,75 132,47 134,74 137,31 139,20 140,93 140,69 140,71 139,51 139,28 140,31 139,91 Total 2008 Manufacture of food 10
Internă 128,25 130,91 133,24 135,79 136,78 138,41 138,44 138,77 138,15 138,40 139,98 139,72 Domestic products
Externă 175,94 180,68 181,05 184,20 213,86 218,67 210,01 200,67 181,40 166,41 150,36 145,69 Non-domestic
2009 Total 140,81 142,63 Total 2009
Internă 140,59 142,42 Domestic
Externă 147,70 149,07 Non-domestic
11 Fabricarea băuturilor 2008 Total 118,37 120,21 120,71 125,91 127,10 127,68 129,06 131,56 131,89 132,20 133,64 134,21 Total 2008 Manufacture of beverages 11
Internă 118,41 120,24 120,75 126,00 127,17 127,75 129,13 131,67 131,98 132,28 133,73 134,29 Domestic
Externă 114,49 117,66 117,22 117,75 121,18 121,64 122,48 122,28 123,71 124,83 126,04 127,25 Non-domestic
2009 Total 135,94 138,44 Total 2009
Internă 136,03 138,56 Domestic
Externă 127,87 127,99 Non-domestic

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

42 43
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2005 = 100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
12 Fabricarea produselor din tutun 2008 Total 140,81 140,81 142,32 142,38 142,59 143,17 153,27 153,81 157,63 159,54 160,49 161,66 Total 2008 Manufacture of tobacco 12
Internă 140,81 140,81 142,32 142,38 142,59 143,17 153,27 153,81 157,63 159,54 160,49 161,66 Domestic products
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic

2009 Total 166,74 169,61 Total 2009


Internă 167,29 170,23 Domestic
Externă c c Non-domestic

13 Fabricarea produselor textile 2008 Total 119,63 120,15 121,17 122,42 122,48 122,65 122,63 124,76 124,95 128,10 128,80 129,83 Total 2008 Manufacture of textiles 13
Internă 115,13 115,99 116,95 117,62 117,99 117,74 117,76 118,56 118,81 119,31 120,62 121,44 Domestic
Externă 124,27 124,44 125,53 127,37 127,11 127,73 127,67 131,17 131,29 137,18 137,25 138,50 Non-domestic

2009 Total 130,80 130,85 Total 2009


Internă 121,90 122,51 Domestic
Externă 139,99 139,46 Non-domestic

14 Fabricarea articolelor 2008 Total 141,10 142,24 143,12 144,12 145,64 146,35 146,08 146,27 148,26 149,76 152,69 155,54 Total 2008 Manufacture of wearing 14
de îmbrăcăminte Internă 128,22 129,08 129,28 130,18 130,85 131,64 131,93 132,38 134,48 136,06 138,44 139,18 Domestic apparel
Externă 147,06 148,33 149,53 150,58 152,49 153,17 152,64 152,70 154,65 156,10 159,29 163,12 Non-domestic

2009 Total 160,46 162,44 Total 2009


Internă 142,08 142,53 Domestic
Externă 168,97 171,67 Non-domestic

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor ; 2008 Total 142,86 144,44 145,68 145,19 146,25 146,83 145,24 146,27 148,47 150,23 153,58 156,27 Total 2008 Manufacture of leather and 15
fabricarea articolelor de voiaj Internă 137,41 139,87 140,11 141,50 142,27 143,57 144,32 144,98 145,62 147,20 147,93 148,30 Domestic related products
şi marochinărie, harnaşamentelor Externă 145,49 146,65 148,37 146,98 148,17 148,40 145,68 146,89 149,85 151,70 156,32 160,13 Non-domestic
şi încălţămintei; prepararea
şi vopsirea blănurilor 2009 Total 158,72 160,51 Total 2009
Internă 149,03 149,88 Domestic
Externă 163,41 165,65 Non-domestic

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea 2008 Total 122,29 123,74 124,22 124,43 125,69 126,41 126,74 128,20 130,05 131,13 134,13 134,07 Total 2008 Manufacture of wood and 16
produselor din lemn şi plută, Internă 124,87 126,30 126,81 127,34 128,15 129,48 129,32 132,47 134,56 135,19 137,13 136,80 Domestic of products of wood and
cu excepţia mobilei; fabricarea Externă 118,45 119,95 120,38 120,10 122,03 121,85 122,91 121,87 123,36 125,10 129,69 130,03 Non-domestic cork, except furniture;
articolelor din paie şi din alte manufacture of articles of
materiale vegetale împletite 2009 Total 135,66 135,37 Total 2009 straw and plaiting materials
Internă 137,86 135,41 Domestic
Externă 132,40 135,32 Non-domestic

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor 2008 Total 123,91 124,90 126,32 126,91 127,90 128,06 129,17 130,07 130,79 132,50 134,10 135,64 Total 2008 Manufacture of paper and 17
din hârtie Internă 121,61 123,09 124,36 125,03 125,74 126,18 127,76 128,41 129,02 131,53 132,47 133,96 Domestic paper products
Externă 135,27 133,83 136,02 136,21 138,60 137,36 136,15 138,26 139,54 137,31 142,13 143,95 Non-domestic

2009 Total 139,49 140,68 Total 2009


Internă 137,50 138,68 Domestic
Externă 149,35 150,56 Non-domestic

18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi 2008 Total 125,61 125,54 126,07 126,59 125,67 126,12 125,98 126,63 126,70 129,80 129,92 132,18 Total 2008 Printing and reproduction 18
a înregistrărilor Internă 127,40 127,33 127,95 128,49 127,54 128,01 127,92 128,59 128,66 131,86 131,98 134,20 Domestic of recorded media
Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2009 Total 133,57 138,74 Total 2009


Internă 135,64 140,97 Domestic
Externă c c Non-domestic

19 Fabricarea produselor de cocserie 2008 Total 159,20 161,74 170,33 174,91 190,64 197,78 195,17 189,55 184,60 165,13 137,77 115,90 Total 2008 Manufacture of coke and 19
şi a produselor obţinute Internă 176,15 179,17 187,86 191,11 198,60 204,72 206,31 211,46 203,40 189,41 162,96 140,30 Domestic refined petroleum products
din prelucrarea ţiţeiului Externă 135,72 137,61 146,06 152,47 179,61 188,18 179,75 159,21 158,56 131,50 102,88 82,11 Non-domestic

2009 Total 121,71 124,44 Total 2009


Internă 141,75 142,74 Domestic
Externă 93,95 99,10 Non-domestic

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

44 45
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2005 = 100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
20 Fabricarea substanţelor 2008 Total 120,44 123,81 125,42 125,68 129,51 136,40 136,33 140,80 149,77 152,39 140,54 137,18 Total 2008 Manufacture of chemicals 20
şi a produselor chimice Internă 114,54 117,03 120,13 121,83 123,09 124,00 122,35 127,34 129,25 130,80 129,46 127,42 Domestic and chemical products
Externă 130,10 134,92 134,10 131,99 140,03 156,71 159,23 162,86 183,40 187,76 158,70 153,17 Non-domestic

2009 Total 139,99 143,86 Total 2009


Internă 127,71 130,69 Domestic
Externă 160,10 165,44 Non-domestic
21 Fabricarea produselor 2008 Total 143,06 144,02 143,31 145,43 145,30 149,42 149,65 149,64 149,83 150,04 151,02 153,13 Total 2008 Manufacture of basic 21
farmaceutice de bază şi a Internă 149,31 150,35 150,06 152,39 152,42 156,77 157,00 157,00 157,12 157,41 158,23 160,11 Domestic pharmaceutical products
preparatelor farmaceutice Externă 73,94 74,09 68,68 68,44 66,64 68,18 68,37 68,24 69,26 68,59 71,31 76,00 Non-domestic and pharmaceutical
preparations
2009 Total 153,60 168,03 Total 2009
Internă 160,58 176,12 Domestic
Externă 76,41 78,56 Non-domestic
22 Fabricarea produselor 2008 Total 118,13 120,87 122,05 123,27 123,51 124,99 124,43 124,18 123,88 124,54 123,33 121,17 Total 2008 Manufacture of rubber 22
din cauciuc şi mase plastice Internă 112,73 115,42 116,16 118,05 118,31 120,07 119,67 119,68 118,67 118,77 117,64 114,49 Domestic and plastic products
Externă 134,25 137,12 139,64 138,84 139,02 139,69 138,64 137,62 139,44 141,77 140,33 141,09 Non-domestic

2009 Total 122,47 122,87 Total 2009


Internă 116,40 116,90 Domestic
Externă 140,59 140,67 Non-domestic
23 Fabricarea altor produse 2008 Total 116,91 119,66 121,51 121,99 123,23 124,36 125,74 126,25 127,73 130,22 130,22 129,60 Total 2008 Manufacture of other 23
din minerale nemetalice Internă 115,64 117,65 118,93 119,24 120,31 120,91 122,13 122,70 124,05 126,18 125,75 125,13 Domestic non-metallic mineral
Externă 124,31 131,39 136,55 138,02 140,21 144,45 146,77 146,90 149,18 153,72 156,23 155,61 Non-domestic products

2009 Total 132,30 135,10 Total 2009


Internă 126,76 128,67 Domestic
Externă 164,56 172,56 Non-domestic
24 Industria metalurgică 2008 Total 126,09 126,74 132,84 136,01 142,75 152,23 156,15 159,58 168,20 168,01 154,35 149,38 Total 2008 Manufacture of basic metals 24
Internă 134,46 134,68 140,56 143,36 152,44 163,28 169,25 172,39 175,27 172,30 168,67 162,58 Domestic
Externă 119,96 120,93 127,19 130,64 135,66 144,14 146,57 150,21 163,03 164,87 143,88 139,72 Non-domestic

2009 Total 152,21 146,73 Total 2009


Internă 161,99 159,90 Domestic
Externă 145,05 137,09 Non-domestic
25 Industria construcţiilor metalice 2008 Total 133,40 134,41 134,63 135,89 138,51 141,15 143,52 145,37 147,63 149,31 150,03 150,40 Total 2008 Manufacture of fabricated metal 25
şi a produselor din metal, Internă 135,13 136,17 136,40 137,94 139,94 142,03 144,69 147,60 149,84 150,94 151,68 152,19 Domestic products, except machinery
exclusiv maşini, utilaje Externă 126,39 127,27 127,46 127,60 132,72 137,61 138,78 136,37 138,68 142,70 143,35 143,15 Non-domestic and equipment
şi instalaţii
2009 Total 152,32 153,42 Total 2009
Internă 153,76 153,70 Domestic
Externă 146,51 152,28 Non-domestic
26 Fabricarea calculatoarelor 2008 Total 113,66 114,64 115,65 114,50 114,92 115,10 113,87 114,33 115,61 116,21 117,47 117,94 Total 2008 Manufacture of computer, 26
şi a produselor electronice Internă 106,87 107,39 108,30 107,54 108,18 108,42 106,86 107,47 108,63 109,01 110,86 111,07 Domestic electronic and optical products
şi optice Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2009 Total 118,08 120,00 Total 2009


Internă 111,25 113,34 Domestic
Externă c c Non-domestic
27 Fabricarea echipamentelor 2008 Total 130,55 130,86 132,17 131,63 133,36 133,04 132,94 133,44 134,46 135,57 135,78 142,68 Total 2008 Manufacture of electrical 27
electrice Internă 125,63 125,96 127,25 127,67 128,98 129,23 129,49 129,38 129,53 130,12 130,14 134,91 Domestic equipment
Externă 136,20 136,47 137,81 136,18 138,38 137,40 136,90 138,09 140,12 141,81 142,25 151,60 Non-domestic

2009 Total 138,59 142,24 Total 2009


Internă 135,88 140,60 Domestic
Externă 141,69 144,11 Non-domestic
28 Fabricarea de maşini, utilaje 2008 Total 120,25 122,39 123,75 122,58 126,21 127,52 128,30 129,64 130,92 134,89 137,34 138,27 Total 2008 Manufacture of machinery 28
şi echipamente neclasificate . Internă 120,71 122,32 124,05 123,66 126,27 127,72 128,10 128,78 129,70 130,17 131,30 131,96 Domestic and equipment not elsewhere
în altă parte Externă 119,66 122,49 123,36 121,20 126,14 127,27 128,56 130,74 132,47 140,93 145,06 146,35 Non-domestic classified

2009 Total 141,57 142,25 Total 2009


Internă 134,33 134,87 Domestic
Externă 150,84 151,69 Non-domestic

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

46 47
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2005 = 100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
29 Fabricarea autovehiculelor 2008 Total 118,90 120,46 121,97 123,11 122,19 122,44 122,17 120,88 120,97 125,09 127,16 128,03 Total 2008 Manufacture of motor 29
de transport rutier, a remorcilor Internă 118,75 119,82 121,66 122,54 120,74 121,53 121,23 120,59 120,14 122,14 123,37 124,43 Domestic vehicles, trailers and
şi semiremorcilor Externă 119,04 121,06 122,27 123,64 123,55 123,29 123,05 121,15 121,75 127,88 130,73 131,43 Non-domestic semi-trailers

2009 Total 135,62 133,84 Total 2009


Internă 130,73 131,12 Domestic
Externă 140,23 136,40 Non-domestic
30 Fabricarea altor mijloace 2008 Total 115,68 116,52 117,49 119,88 116,71 121,50 125,12 127,05 128,59 129,33 128,47 129,02 Total 2008 Manufacture of other 30
de transport Internă 118,30 118,72 119,44 118,65 118,66 124,63 127,47 126,80 127,31 129,21 130,92 131,82 Domestic transport equipment
Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2009 Total 133,90 134,65 Total 2009


Internă 139,72 139,86 Domestic
Externă c c Non-domestic
31 Fabricarea de mobilă 2008 Total 116,74 118,57 120,61 121,16 121,72 122,16 121,63 121,63 122,91 125,47 124,91 126,36 Total 2008 Manufacture of furniture 31
Internă 117,72 118,76 121,42 122,76 123,21 123,72 123,62 124,37 125,06 126,72 126,68 125,87 Domestic
Externă 115,67 118,36 119,71 119,39 120,07 120,44 119,43 118,62 120,54 124,10 122,95 126,90 Non-domestic

2009 Total 128,61 128,94 Total 2009


Internă 127,33 127,78 Domestic
Externă 130,01 130,21 Non-domestic
32 Alte activităţi industriale n.c.a. 2008 Total 133,18 140,92 146,97 152,41 146,82 145,65 146,75 147,32 147,48 149,78 149,80 150,28 Total 2008 Other manufacturing 32
Internă 136,57 140,92 141,81 148,90 148,97 149,42 155,32 157,37 157,53 158,28 158,52 158,59 Domestic
Externă 128,06 140,92 154,75 157,71 143,59 139,97 133,84 132,18 132,33 136,98 136,65 137,77 Non-domestic

2009 Total 153,03 153,63 Total 2009


Internă 159,57 162,38 Domestic
Externă 143,18 140,45 Non-domestic
33 Repararea, întreţinerea 2008 Total 118,63 120,07 120,94 121,79 122,88 125,34 127,06 129,01 130,80 134,34 136,20 137,72 Total 2008 Repair and installation of 33
şi instalarea maşinilor Internă 118,76 119,93 120,85 121,33 123,39 125,65 125,57 127,20 128,17 129,87 132,40 134,31 Domestic machinery and equipment
şi echipamentelor Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2009 Total 138,27 139,20 Total 2009


Internă 135,23 135,84 Domestic
Externă c c Non-domestic
D Producţia şi furnizarea 2008 Total 113,76 113,84 113,86 113,88 113,88 113,88 119,40 120,95 120,97 121,23 121,39 121,58 Total 2008 Electricity, gas, steam and D
de energie electrică şi Internă 113,76 113,84 113,86 113,88 113,88 113,88 119,40 120,95 120,97 121,23 121,39 121,58 Domestic air conditioning supply
termică, gaze, apă caldă Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
şi aer condiţionat
2009 Total 122,96 123,05 Total 2009
Internă 122,70 122,78 Domestic
Externă c c Non-domestic
35 Producţia şi furnizarea 2008 Total 113,76 113,84 113,86 113,88 113,88 113,88 119,40 120,95 120,97 121,23 121,39 121,58 Total 2008 Electricity, gas, steam and 35
de energie electrică şi Internă 113,76 113,84 113,86 113,88 113,88 113,88 119,40 120,95 120,97 121,23 121,39 121,58 Domestic air conditioning supply
termică, gaze, apă caldă Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic
şi aer condiţionat
2009 Total 122,96 123,05 Total 2009
Internă 122,70 122,78 Domestic
Externă c c Non-domestic
E Distribuţia apei; salubritate, 2008 Total 154,57 155,45 155,56 155,78 156,75 157,44 158,01 159,79 160,92 161,10 161,30 162,29 Total 2008 Water supply; sewerage, E
gestionarea deşeurilor, Internă 154,57 155,45 155,56 155,78 156,75 157,44 158,01 159,79 160,92 161,10 161,30 162,29 Domestic waste management and
activităţi de decontaminare Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic remediation activities

2009 Total 167,50 167,88 Total 2009


Internă 167,50 167,88 Domestic
Externă - - Non-domestic
36 Captarea, tratarea 2008 Total 154,57 155,45 155,56 155,78 156,75 157,44 158,01 159,79 160,92 161,10 161,30 162,29 Total 2008 Water collection, treatment 36
şi distribuţia apei Internă 154,57 155,45 155,56 155,78 156,75 157,44 158,01 159,79 160,92 161,10 161,30 162,29 Domestic and supply
Externă - - - - - - - - - - - - Non-domestic

2009 Total 167,50 167,88 Total 2009


Internă 167,50 167,88 Domestic
Externă - - Non-domestic

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

48 49
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ
pe marile grupe industriale
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by main industrial groups

2005 = 100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Marile grupe industriale Anii Piaţa Market Years Main industrial groups
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2

T INDUSTRIE – TOTAL 2008 Total 128,10 129,83 131,96 133,47 136,13 138,89 140,24 140,56 140,97 140,60 136,85 134,52 Total 2008 INDUSTRY – TOTAL T
Internă 127,87 129,52 131,28 132,76 134,05 136,28 138,43 139,69 138,69 138,67 136,71 134,53 Domestic
Externă 128,70 130,65 133,78 135,36 141,71 145,90 145,11 142,88 147,10 145,79 137,21 134,50 Non-domestic

2009 Total 137,04 137,84 Total 2009


Internă 136,04 137,04 Domestic
Externă 139,74 139,99 Non-domestic

Industria bunurilor intermediare 2008 Total 126,74 129,05 131,66 133,07 135,83 140,54 142,02 143,54 146,84 148,48 142,87 140,45 Total 2008 Intermediate goods industry
Internă 127,28 129,79 132,04 133,58 135,68 139,22 140,57 141,75 141,53 142,52 141,18 138,67 Domestic
Externă 125,84 127,75 131,05 132,22 136,22 143,02 144,76 146,92 156,58 159,37 146,14 143,85 Non-domestic

2009 Total 142,51 142,18 Total 2009


Internă 139,57 139,97 Domestic
Externă 148,01 146,36 Non-domestic

Industria bunurilor de capital 2008 Total 122,23 123,55 124,63 125,19 125,51 126,47 126,91 127,11 128,28 131,50 133,23 134,06 Total 2008 Capital goods industry
Internă 124,36 125,04 126,16 126,56 126,65 127,89 128,15 128,88 129,97 131,42 132,67 133,57 Domestic
Externă 119,18 121,41 122,45 123,22 123,87 124,44 125,13 124,58 125,85 131,63 134,05 134,79 Non-domestic

2009 Total 137,40 137,00 Total 2009


Internă 135,41 135,94 Domestic
Externă 141,07 139,12 Non-domestic

Industria bunurilor de folosinţă 2008 Total 116,86 118,22 119,81 119,92 121,90 122,09 121,57 121,32 122,42 124,37 124,31 129,97 Total 2008 Durable goods industry
îndelungată Internă 115,60 116,42 118,53 119,38 120,96 121,24 121,20 121,56 122,08 123,34 123,65 126,83 Domestic
Externă 118,41 120,37 121,38 120,68 123,09 123,19 122,14 121,23 122,97 125,68 125,20 133,61 Non-domestic

2009 Total 129,60 131,28 Total 2009


Internă 128,32 130,07 Domestic
Externă 130,97 132,57 Non-domestic

Industria bunurilor de uz curent 2008 Total 128,94 130,56 132,03 134,23 135,33 136,54 137,31 138,37 138,88 139,72 141,44 142,46 Total 2008 Current use goods industry
Internă 125,43 127,07 128,50 131,17 132,08 133,48 134,83 136,03 136,37 137,17 138,64 139,16 Domestic
Externă 143,14 144,69 146,29 146,70 148,73 149,20 147,59 148,10 149,28 150,27 152,89 155,98 Non-domestic

2009 Total 144,74 147,49 Total 2009


Internă 140,84 143,66 Domestic
Externă 160,27 162,76 Non-domestic

Industria energetică 2008 Total 132,67 134,13 136,81 138,49 143,16 146,30 148,82 147,54 144,57 139,40 130,38 123,15 Total 2008 Energy industry
Internă 132,48 133,89 135,73 136,72 138,05 140,41 144,55 146,15 142,78 140,86 134,68 129,40 Domestic
Externă 135,72 137,61 146,06 152,47 179,61 188,18 179,75 159,21 158,56 131,50 102,88 82,11 Non-domestic

2009 Total 125,93 126,81 Total 2009


Internă 130,65 130,89 Domestic
Externă 97,45 102,19 Non-domestic

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

50 51
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
0520 Extracţia cărbunelui inferior 2008 123,10 123,01 123,39 123,60 122,88 123,84 124,27 124,33 124,48 124,60 125,78 124,45 2008 Mining of lignite 0520
2009 128,74 129,82 2009

0610 Extracţia petrolului brut 2008 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 2008 Extraction of crude petroleum 0610
2009 150,73 150,73 2009

0620 Extracţia gazelor naturale 2008 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 2008 Extraction of natural gas 0620
2009 150,02 148,98 2009

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 2008 123,43 127,69 127,25 126,25 126,68 127,96 127,26 128,55 129,07 128,97 128,94 130,41 2008 Quarrying of ornamental and building 0811
pentru construcţii, extracţia pietrei 2009 130,41 130,91 2009 stone, limestone, gypsum, chalk
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei and slate

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 2008 118,90 126,31 128,75 129,23 127,49 129,43 128,43 132,04 131,00 135,71 134,71 135,76 2008 Operation of gravel and sand pits; 0812
argilei şi caolinului 2009 136,70 136,91 2009 mining of clays and kaolin

0893 Extracţia sării 2008 124,88 128,93 130,25 129,68 130,09 129,96 129,49 129,37 130,04 132,04 133,13 134,07 2008 Extraction of salt 0893
2009 140,28 141,03 2009

0899 Alte activităţi extractive neclasificate 2008 136,47 138,42 139,59 140,23 144,39 144,86 144,61 145,26 145,33 145,33 147,79 148,97 2008 Other mining and quarrying 0899
în altă parte 2009 153,14 153,19 2009 not elsewhere classified

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei 2008 161,93 170,43 170,27 173,69 170,48 183,06 185,69 178,84 157,74 167,96 158,77 150,73 2008 Support activities for petroleum and 0910
petrolului brut şi gazelor naturale 2009 150,73 152,09 2009 natural gas extraction

1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 2008 92,06 93,97 95,34 98,84 100,93 108,15 109,05 110,97 113,46 115,69 117,25 118,22 2008 Processing and preserving of meat 1011
2009 118,34 118,59 2009

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii 2008 108,29 108,29 110,26 111,54 112,64 112,73 113,23 116,51 117,22 117,90 118,79 117,65 2008 Processing and preserving 1012
de pasăre 2009 118,38 117,66 2009 of poultry meat

1013 Fabricarea produselor din carne 2008 105,06 107,53 108,60 108,85 111,56 114,80 115,63 118,15 119,50 122,43 126,06 127,67 2008 Production of meat an poultry 1013
(inclusiv din carne de pasăre) 2009 128,91 130,98 2009 meat products

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, 2008 104,18 104,18 104,22 104,39 104,39 104,39 104,39 104,39 105,85 106,46 107,10 111,37 2008 Processing and preserving of fish, 1020
crustaceelor şi moluştelor 2009 112,55 115,11 2009 crustaceans and molluscs

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 2008 102,25 102,21 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 102,24 102,05 102,24 2008 Manufacture of fruit and 1032
2009 102,24 102,24 2009 vegetable juice

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 2008 108,60 107,94 106,54 108,11 107,80 107,38 108,76 109,05 108,37 108,51 108,97 109,80 2008 Other processing and preserving of 1039
legumelor 2009 113,07 114,80 2009 fruit and vegetables

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 2008 161,61 167,52 175,44 183,16 186,08 188,17 186,85 181,30 164,95 154,96 142,98 133,28 2008 Manufacture of oils and fats 1041
2009 132,35 136,87 2009

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse 2008 124,77 124,27 124,65 124,08 125,28 125,35 124,36 127,95 135,51 135,75 135,56 134,76 2008 Manufacture of margarine and similar 1042
comestibile similare 2009 134,06 137,60 2009 edible fats

1051 Fabricarea produselor lactate şi a 2008 130,63 135,06 137,08 137,47 136,88 137,91 138,55 139,96 140,29 140,94 144,29 145,36 2008 Operation of dairies and cheese 1051
brânzeturilor 2009 146,40 146,41 2009 making

1052 Fabricarea îngheţatei 2008 118,50 122,21 122,21 122,35 130,85 127,81 127,82 127,97 127,52 127,44 128,08 128,11 2008 Manufacture of ice cream 1052
2009 128,16 128,16 2009

1061 Fabricarea produselor de morărit 2008 169,43 177,22 179,57 180,65 179,72 176,62 170,50 165,83 162,36 160,40 161,50 158,61 2008 Manufacture of grain mill products 1061
2009 154,82 148,25 2009

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor 2008 128,76 135,14 140,26 140,66 138,91 138,44 135,94 133,13 133,13 131,91 126,81 119,68 2008 Manufacture of starches 1062
din amidon 2009 128,90 124,33 2009 and starch products

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

52 53
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi 2008 147,12 149,58 151,51 154,10 155,59 157,11 157,19 157,89 158,23 158,61 160,88 161,56 2008 Manufacture of bread; manufacture of 1071
a produselor proaspete de patiserie 2009 163,31 162,66 2009 frech pastry goods and cakes

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; prăjiturilor 2008 169,06 169,75 169,03 172,95 170,62 173,01 173,02 174,57 174,49 174,27 175,19 175,36 2008 Manufacture of rusks and biscuits, of 1072
şi a produselor conservate de patisetie 2009 176,72 177,19 2009 preserved pastry goods and cakes

1073 Fabricarea pastelor făinoase alimentare 2008 146,51 146,47 146,64 147,36 147,39 150,73 150,97 151,43 147,42 150,12 145,52 149,97 2008 Flour pastes and other similar 1073
şi a altor produse făinoase similare 2009 150,28 151,99 2009 products manufacturing

1081 Fabricarea zahărului 2008 152,48 152,62 153,99 154,08 155,47 155,98 158,10 158,10 158,21 160,75 160,79 161,73 2008 Manufacture of sugar 1081
2009 163,67 178,48 2009
Manufacture of cocoa, chocolate
1082 Fabricarea produselor din cacao, a 2008 118,38 119,14 124,60 124,76 124,38 124,38 124,41 124,41 124,44 124,59 124,40 124,19 2008 and sugar confectionery 1082
ciocolatei şi a produselor zaharoase 2009 127,67 132,07 2009

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Processing of tea and coffee 1083
2009 139,81 149,28 2009

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 2008 140,04 139,46 145,56 144,74 145,99 146,22 145,42 150,69 147,57 145,47 147,85 148,52 2008 Manufacture of condiments 1084
2009 148,31 150,33 2009 and seasonings

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 2008 104,23 104,36 104,45 104,62 104,77 104,94 104,98 105,11 106,57 107,30 108,09 112,23 2008 Manufacture of prepared meals 1085
2009 113,97 114,00 2009 and dishes

1089 Fabricarea altor produse alimentare 2008 110,51 110,51 110,51 125,90 125,90 125,90 125,90 125,90 125,90 126,07 132,28 132,35 2008 Manufacture of other food 1089
neclasificate în altă parte 2009 132,75 134,22 2009 products not elsewhere classified.

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana 2008 139,04 145,78 152,98 154,19 157,33 159,08 160,17 154,57 152,60 150,01 149,15 146,46 2008 Manufacture of prepared foods 1091
animalelor de fermă 2009 153,50 172,94 2009 for farm animals

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea 2008 143,56 150,25 150,25 150,40 150,82 151,01 151,37 152,42 152,68 152,50 156,33 157,66 2008 Distilling, rectifying and blending 1101
băuturilor alcoolice 2009 162,98 163,03 2009 of spirits

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 2008 122,13 122,33 124,59 126,16 126,23 128,57 128,32 128,36 127,91 128,74 131,16 134,44 2008 Manufacture of wine from grape 1102
2009 133,92 135,47 2009

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, 2008 128,65 128,65 128,65 128,64 130,15 130,15 129,36 129,84 134,78 138,33 142,08 142,08 2008 Manufacture of other non-distilled 1104
obţinute prin fermentare 2009 170,50 170,50 2009 fermented beverages

1105 Fabricarea berii 2008 115,40 116,07 117,01 118,23 121,34 122,19 124,62 126,16 126,50 127,25 127,36 127,66 2008 Manufacture of beer 1105
2009 129,10 132,91 2009

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, 2008 108,96 109,98 110,01 121,57 121,68 121,88 123,14 127,61 128,01 128,02 129,34 129,30 2008 Manufacture of soft drinks; production of 1107
de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 2009 129,71 132,43 2009 mineral waters and other bottled waters

1200 Fabricarea produselor din tutun 2008 140,81 140,81 142,32 142,38 142,59 143,17 153,27 153,81 157,63 159,54 160,49 161,66 2008 Manufacture of tobacco products 1200
2009 166,74 169,61 2009

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 2008 118,27 118,65 118,86 118,04 119,93 120,85 121,06 124,70 125,25 132,33 129,56 131,87 2008 Preparation and spinning of textile fibres 1310
2009 133,80 132,50 2009

1320 Producţia de ţesături 2008 117,33 117,75 118,55 119,32 119,97 120,19 120,08 121,29 121,12 122,55 123,19 124,10 2008 Weaving of textiles 1320
2009 123,80 124,19 2009

1392 Fabricarea de articole din textile (cu excepţia 2008 113,18 113,66 114,12 116,82 114,31 114,49 114,23 116,09 114,92 114,51 119,68 121,18 2008 Manufacture of made-up textile articles 1392
îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 2009 121,86 122,83 2009 (except apparel)

1393 Fabricarea de covoare şi mochete 2008 118,19 122,65 126,46 127,18 125,37 124,76 122,67 122,02 125,18 125,63 124,36 125,68 2008 Manufacture of carpets and rugs 1393
2009 126,71 129,75 2009

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

54 55
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii 2008 109,62 109,43 114,76 114,70 114,68 114,51 114,51 114,51 114,51 119,40 118,95 119,01 2008 Manufacture of cordage, rope, 1394
sfori şi plase 2009 119,04 119,05 2009 twine and netting

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din 2008 149,47 152,54 162,52 173,78 174,42 171,49 171,76 173,71 176,81 181,34 181,34 167,53 2008 Manufacture of non-wovens and articles 1395
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 2009 173,48 174,48 2009 made from non-wovens, except apparel

1396 Fabricarea de articole tehnice 2008 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,83 136,60 136,60 136,60 136,60 136,60 136,60 2008 Manufacture of other technical 1396
şi industriale din textile 2009 136,91 136,91 2009 and industrial textiles

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2008 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 98,62 2008 Manufacture of leather clothes 1411
din piele 2009 98,62 96,50 2009

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcămite 2008 139,31 140,23 141,22 142,24 143,73 143,95 143,59 144,52 146,75 147,81 151,29 153,99 2008 Manufacture of other outerwear 1413
(exclusiv lenjerie de corp) 2009 159,69 162,13 2009

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 2008 145,62 146,78 147,51 148,80 152,89 153,96 152,85 151,04 151,61 154,71 156,60 160,07 2008 Manufacture of underwear 1414
2009 160,98 164,39 2009

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 2008 158,64 159,69 161,11 162,09 162,34 164,82 164,79 163,38 166,48 166,82 169,07 174,51 2008 Manufacture of other wearing apparel 1419
şi accesorii neclasificate în altă parte 2009 182,85 183,36 2009 and accessories

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a 2008 146,79 150,44 149,14 148,47 150,37 151,69 152,54 154,94 155,12 163,49 164,76 167,01 2008 Manufacture of knitted and 1431
ciorapilor şi articolelor de galanterie 2009 169,29 171,61 2009 crocheted hosiery

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare 2008 128,76 131,33 131,81 132,77 133,40 134,29 134,96 134,58 135,63 138,05 140,63 141,01 2008 Manufacture of other knitted 1439
a altor articole de îmbrăcăminte 2009 142,77 142,78 2009 and crocheted apparel

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 2008 177,62 174,76 175,62 175,94 176,11 170,10 172,76 171,46 175,74 184,49 186,92 195,53 2008 Tanning and dressing of leather; 1511
prepararea şi vopsirea blănurilor 2009 196,20 196,68 2009 dressing and dyeing of fur

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi 2008 153,24 155,43 158,24 160,25 164,38 166,50 165,08 168,25 168,26 172,52 177,85 182,06 2008 Manufacture of luggage, handbags and the 1512
marochinărie, a articolelor de harnaşament 2009 186,31 186,70 2009 like, saddlery and harness

1520 Fabricarea încălţămintei 2008 139,73 141,53 142,64 141,86 142,67 143,51 141,65 142,62 144,90 146,00 149,21 151,39 2008 Manufacture of footwear 1520
2009 153,78 155,78 2009

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 2008 128,19 130,23 130,20 128,94 129,82 130,16 130,63 133,06 134,91 136,45 140,62 139,64 2008 Sawmilling and planning of wood 1610
2009 141,63 139,12 2009

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 2008 117,81 118,35 121,30 121,97 122,89 122,46 122,42 121,91 123,48 125,04 127,54 128,94 2008 Manufacture of veneer sheets and 1621
2009 129,69 132,33 2009 wood-based panels

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 2008 115,43 116,66 116,51 119,89 123,23 125,80 126,05 125,95 127,82 128,21 128,63 129,24 2008 Manufacture of other builders’ 1623
tâmplărie pentru construcţii 2009 130,69 133,15 2009 carpentry and joinery

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 2008 121,60 123,59 126,34 125,44 125,07 126,01 122,36 124,07 125,32 126,75 127,05 129,75 2008 Manufacture of paper and paperboard 1712
2009 137,37 135,84 2009

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi 2008 120,20 119,04 120,35 119,82 122,35 121,86 126,16 126,52 127,01 128,82 132,09 133,25 2008 Paper and deckled cardboard and paper 1721
a ambalajelor din hârtie sau carton 2009 135,17 138,44 2009 and cardboard boxes manufacturing

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc 2008 114,59 116,31 114,92 118,87 119,16 121,38 118,20 119,68 118,04 119,54 118,86 122,28 2008 Manufacture of household and sanitary 1722
şi sanitar, din hârtie sau carton 2009 124,32 124,65 2009 goods and of toilet requisites

1723 Fabricarea articolelor de papetărie 2008 115,45 115,72 116,32 116,58 116,48 116,49 116,25 116,93 117,09 119,11 118,92 120,75 2008 Manufacture of paper stationery 1723
2009 121,81 121,82 2009

1729 Fabricarea altor articole din hârtie 2008 170,65 178,80 178,58 190,88 190,74 190,85 200,61 202,29 202,45 203,76 203,99 204,11 2008 Manufacture of other articles of paper and 1729
şi carton neclasificate în altă parte 2009 206,03 209,99 2009 paperboard not elsewhere classified

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

56 57
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
1812 Alte activităţi de tipărire 2008 115,45 115,72 116,32 116,58 116,48 116,49 116,25 116,93 117,09 119,11 118,92 120,75 2008 Other printing 1812
neclasificate în altă parte 2009 120,97 126,79 2009

1920 Fabricarea produselor obţinute 2008 159,20 161,75 170,34 174,91 190,64 197,79 195,18 189,56 184,61 165,13 137,77 115,90 2008 Manufacture of refined petroleum 1920
din prelucrarea ţiţeiului 2009 121,71 124,44 2009 products

2011 Fabricarea gazelor industriale 2008 133,10 136,20 139,34 138,83 139,28 139,37 140,02 139,47 141,45 141,83 141,88 142,73 2008 Manufacture of industrial gases 2011
2009 142,72 143,81 2009

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2008 119,40 122,92 124,72 125,23 125,11 125,11 125,11 125,11 125,11 125,11 125,11 125,11 2008 Manufacture of dyes and pigments 2012
2009 125,33 125,33 2009

2013 Fabricarea altor produse chimice 2008 128,38 137,04 136,37 136,46 138,31 140,21 143,14 144,50 148,82 155,19 153,41 151,88 2008 Manufacture of other inorganic basic 2013
anorganice de bază 2009 159,08 162,75 2009 chemicals

2014 Fabricarea altor produse chimice 2008 125,60 123,92 128,92 131,96 133,11 135,17 134,77 135,50 133,88 133,48 131,81 122,80 2008 Manufacture of other organic basic 2014
organice de bază 2009 124,72 124,62 2009 chemicals

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor 2008 143,46 143,59 147,38 149,51 160,08 190,46 188,36 200,38 236,39 239,67 191,04 184,42 2008 Manufacture of fertilisers and nitrogen 2015
azotoase 2009 187,93 195,69 2009 compounds

2016 Fabricarea materialelor plastice în 2008 113,19 114,33 114,50 113,18 114,02 115,12 117,26 121,20 123,52 121,46 113,52 99,38 2008 Manufacture of plastics 2016
forme primare 2009 97,57 96,44 2009 in primary forms

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse 2008 104,67 105,42 105,43 103,97 105,23 105,61 105,60 105,86 103,72 106,39 106,39 106,39 2008 Manufacture of pesticides and other 2020
agrochimice 2009 106,41 108,67 2009 agrochemical products

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, 2008 103,39 103,72 104,01 104,38 104,83 104,84 102,92 104,49 104,59 105,02 104,65 104,79 2008 Manufacture of paints, varnishes and 2030
cernelii tipografice şi masticurilor 2009 105,31 106,08 2009 similar coatings, printing ink and mastics

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 2008 73,58 75,37 79,59 77,69 84,28 82,75 76,99 85,03 81,58 80,90 79,47 79,08 2008 Manufacture of soap and detergents, 2041
produselor de întreţinere 2009 79,21 85,93 2009 cleaning and polishing preparations

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor 2008 108,82 109,16 111,75 113,20 113,52 113,50 113,46 114,22 115,98 117,68 117,80 118,14 2008 Manufacture of perfumes and toilet 2042
cosmetice (de toaletă) 2009 118,29 118,99 2009 preparations

2052 Fabricarea cleiurilor 2008 114,54 130,83 128,27 127,64 127,82 126,27 127,72 127,89 133,14 137,38 136,39 137,66 2008 Manufacture of glues 2052
2009 136,83 141,34 2009

2059 Fabricarea altor produse chimice 2008 121,35 124,14 125,05 125,04 125,04 123,98 125,71 125,72 125,86 126,21 127,72 128,44 2008 Manufacture of other chemical products 2059
neclasificate în altă parte 2009 128,47 134,13 2009 not elsewhere classified

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2008 122,18 125,18 127,84 126,70 127,56 121,07 124,01 121,00 121,61 124,16 127,79 132,74 2008 Manufacture of man-made fibres 2060
2009 132,96 135,79 2009

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2008 143,67 144,65 143,97 146,11 146,01 150,14 150,37 150,36 150,55 150,77 151,73 153,82 2008 Manufacture of pharmaceutical 2120
2009 154,33 169,90 2009 preparations

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de 2008 92,26 99,24 101,74 101,33 104,77 112,69 111,33 107,84 100,30 100,73 99,43 99,58 2008 Manufacture of rubber tyres and tubes; 2211
aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2009 99,58 100,60 2009 retreading and rebuilding of rubber tyres

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2008 126,27 130,05 131,58 131,98 133,16 133,96 134,54 135,08 135,09 135,43 136,33 136,74 2008 Manufacture of other rubber products 2219
2009 139,97 139,17 2009

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi 2008 113,79 113,81 116,75 118,51 119,23 119,25 119,45 121,35 121,41 121,80 120,90 121,11 2008 Manufacture of plastic plates, sheets, 2221
profilelor din material plastic 2009 121,55 122,20 2009 tubes and profiles

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din 2008 121,95 123,28 124,64 123,44 123,85 123,64 124,05 124,17 124,27 124,13 124,71 124,31 2008 Manufacture of plastic packing goods 2222
material plastic 2009 124,79 124,90 2009

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

58 59
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
2223 Fabricarea articolelor din material plastic 2008 111,94 115,63 115,66 123,00 120,81 121,17 121,16 121,68 121,68 120,44 113,12 96,57 2008 Manufacture of builders’ ware 2223
pentru construcţii 2009 98,15 99,68 2009 of plastic

2229 Fabricarea altor produse din material 2008 118,27 120,23 117,05 119,50 117,94 121,70 118,23 116,69 118,56 121,97 121,38 120,87 2008 Manufacture of other plastic products 2229
plastic 2009 127,47 127,30 2009

2311 Fabricarea sticlei plate 2008 120,17 117,76 119,67 123,86 127,94 130,55 133,83 133,90 133,04 143,84 140,80 141,18 2008 Manufacture of flat glass 2311
2009 140,09 151,92 2009

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2008 116,56 117,10 117,48 118,28 118,04 118,03 118,65 119,63 119,66 118,99 119,14 120,64 2008 Shaping and processing of flat glass 2312
2009 121,89 122,16 2009

2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2008 114,80 117,69 126,27 126,85 127,22 130,71 132,90 133,15 134,37 138,75 141,40 138,70 2008 Manufacture of hollow glass 2313
2009 140,78 148,72 2009

2320 Fabricarea de produse refractare 2008 103,14 105,32 104,55 106,40 105,63 105,79 107,63 106,68 108,02 107,74 108,32 108,09 2008 Manufacture of refractory products 2320
2009 109,25 109,33 2009

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2008 104,86 104,90 104,76 106,19 105,43 106,62 107,45 107,46 108,76 109,59 108,60 108,73 2008 Manufacture of ceramic tiles and flags 2331
2009 114,28 115,09 2009

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor 2008 120,29 121,85 125,73 126,88 126,92 128,05 129,18 129,83 130,31 130,44 130,49 131,00 2008 Manufacture of bricks, tiles and construction 2332
produse pentru construcţii, din argilă arsă 2009 134,03 134,71 2009 products, in baked clay

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz 2008 128,76 131,87 133,93 133,61 137,38 138,67 146,33 144,75 145,01 144,51 144,78 144,63 2008 Manufacture of ceramic household and 2341
gospodăresc şi ornamental 2009 147,07 155,19 2009 ornamental articles

2342 Fabricarea obiectelor sanitare din 2008 120,68 121,80 121,98 118,55 125,28 127,76 126,82 129,36 131,75 133,38 136,70 137,27 2008 Manufacture of ceramic sanitary 2342
ceramică 2009 137,95 138,01 2009 fixtures

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor 2008 109,86 110,50 110,89 110,63 110,83 111,93 113,22 112,93 115,22 115,26 116,42 118,06 2008 Manufacture of ceramic insulators 2343
izolante din ceramică 2009 119,45 120,69 2009 and insulating fittings

2351 Fabricarea cimentului 2008 113,94 115,87 118,36 118,48 119,65 120,67 123,05 123,36 124,27 123,74 123,00 121,46 2008 Manufacture of cement 2351
2009 124,29 126,49 2009

2352 Fabricarea varului şi ipsosului 2008 113,67 119,98 120,25 122,95 121,81 120,20 119,48 123,26 129,51 129,98 129,59 130,07 2008 Manufacture of lime and plaster 2352
2009 130,02 130,58 2009

2361 Fabricarea elementelor din beton pentru 2008 125,78 127,45 128,04 128,02 129,47 130,81 131,42 132,11 133,68 137,55 134,39 132,09 2008 Manufacture of concrete products 2361
construcţii 2009 132,15 137,16 2009 for construction purposes

2363 Fabricarea betonului 2008 111,24 113,91 114,35 113,71 116,31 116,20 117,20 117,54 118,66 119,03 118,73 118,69 2008 Manufacture of ready-mixed 2363
2009 118,73 119,41 2009 concrete

2364 Fabricarea mortarului 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Manufacture of mortars 2364


2009 125,13 125,92 2009

2369 Fabricarea altor articole din beton, 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Manufacture of other articles of concrete, 2369
ciment şi ipsos 2009 126,44 128,79 2009 plaster and cement

2391 Fabricarea produselor abrazive 2008 117,87 116,05 118,50 118,25 119,80 119,45 116,63 133,67 136,20 142,45 144,09 147,96 2008 Production of abrasive products 2391
2009 160,37 164,34 2009

2399 Fabricarea altor produse din minerale 2008 119,40 126,90 128,40 130,25 129,78 131,20 130,80 132,44 135,29 148,39 149,91 150,72 2008 Manufacture of other non-metallic 2399
nemetalice neclasificate în altă parte 2009 157,49 160,68 2009 mineral products not elsewhere classified

2410 Producţia de metale feroase sub forme 2008 126,14 124,76 131,86 135,38 144,82 157,21 165,29 168,02 180,72 175,21 156,97 156,77 2008 Manufacture of basic iron and steel 2410
primare şi cea de feroaliaje 2009 159,04 149,26 2009 and of ferro-alloys

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

60 61
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare 2008 119,30 125,02 122,06 124,39 125,71 132,41 135,56 131,22 140,10 149,90 149,59 147,80 2008 Manufacture of tubes, pipes, hollow 2420
şi accesorii pentru acestea, din oţel 2009 157,43 159,36 2009 profiles and related fittings, of steel

2431 Tragere la rece a barelor 2008 117,55 129,32 135,42 140,90 147,67 176,24 187,92 189,49 184,04 150,18 134,63 123,98 2008 Cold drawing of bars 2431
2009 123,83 129,10 2009

2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2008 105,35 104,36 109,36 111,31 112,77 116,58 119,69 125,19 132,21 134,20 127,77 130,72 2008 Cold rolling of narrow strip 2432
2009 134,50 134,97 2009

2433 Producţia de profile obţinute la rece 2008 99,15 101,47 112,08 118,14 119,21 122,94 128,83 132,85 132,29 133,95 124,01 121,96 2008 Cold forming or folding 2433
2009 122,33 117,48 2009

2434 Trefilarea firelor la rece 2008 111,74 117,46 127,45 133,45 151,38 167,03 178,81 180,64 174,75 164,60 154,18 153,93 2008 Cold drawing of wire 2434
2009 153,18 152,61 2009

2442 Metalurgia aluminiului 2008 122,76 125,11 133,35 136,99 141,13 142,04 133,21 141,99 140,25 148,71 134,62 106,57 2008 Aluminium production 2442
2009 103,26 101,69 2009

2444 Metalurgia cuprului 2008 229,18 229,29 232,43 245,56 245,87 261,53 257,15 266,25 265,85 283,85 293,39 294,36 2008 Copper production 2444
2009 294,86 314,10 2009

2451 Turnarea fontei 2008 123,45 123,56 131,45 131,72 140,68 144,63 144,81 146,55 150,20 156,14 157,50 158,52 2008 Casting of iron 2451
2009 158,43 163,76 2009

2452 Turnarea oţelului 2008 128,87 128,96 131,82 132,38 135,89 136,00 138,26 140,28 141,53 142,87 147,66 147,40 2008 Casting of steel 2452
2009 146,53 154,23 2009

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 2008 117,85 116,08 116,20 118,04 117,77 118,15 118,24 119,04 121,75 123,45 123,49 123,92 2008 Manufacture of metal structures and parts 2511
componente ale structurilor metalice 2009 124,57 125,71 2009 of structures

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2008 200,20 201,36 200,13 201,10 203,84 206,37 209,35 210,29 215,26 217,78 217,93 218,53 2008 Manufacture of doors and windows 2512
2009 215,55 213,97 2009 of metal

2521 Producţia de radiatoare şi cazane 2008 198,62 205,88 205,88 205,88 205,88 205,88 219,27 271,32 272,87 272,87 273,22 275,02 2008 Manufacture of central heating 2521
pentru încălzire centrală 2009 275,02 276,69 2009 radiators and boilers

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi 2008 133,56 134,72 134,87 132,68 133,48 135,53 136,58 136,67 144,30 143,03 147,15 147,69 2008 Manufacture of other tanks, reservoirs 2529
containere metalice 2009 153,37 152,01 2009 and containers of metal

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin 2008 136,69 138,60 138,88 138,51 138,35 141,95 143,68 143,58 141,39 147,24 149,99 153,53 2008 Forging, pressing, stamping and roll-forming 2550
deformare plastică; metalurgia pulberilor 2009 158,08 167,18 2009 of metal; powder matallurgy

2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2008 121,56 124,11 123,06 129,49 130,42 137,39 136,49 136,00 139,04 143,16 142,99 145,41 2008 Manufacture of locks and hinges 2572
2009 145,42 147,49 2009

2573 Fabricarea uneltelor 2008 120,75 121,36 123,05 123,66 125,41 125,98 125,97 126,36 127,83 130,52 131,65 132,39 2008 Manufacture of tools 2573
2009 138,03 138,41 2009

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2008 102,64 107,72 112,58 108,30 112,64 111,97 112,38 112,38 115,35 115,86 122,67 123,23 2008 Manufacture of light metal packaging 2592
2009 124,00 116,20 2009

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; 2008 113,59 120,72 122,78 127,04 138,86 154,11 169,01 169,95 164,97 159,95 153,32 152,64 2008 Manufacture of wire products, 2593
fabricarea de lanţuri şi arcuri 2009 154,37 152,19 2009 chain and springs

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole 2008 114,72 119,94 121,09 122,64 129,10 133,77 134,53 135,60 134,70 136,69 138,73 139,17 2008 Manufacture of fasteners and screw machine 2594
filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2009 142,70 143,21 2009 products

2599 Fabricarea altor articole din metal 2008 133,07 133,93 134,24 134,74 142,26 138,79 136,07 142,31 147,06 155,94 164,63 162,56 2008 Manufacture of other fabricated metal 2599
neclasificate în altă parte 2009 169,47 178,37 2009 products not elsewhere classified

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive 2008 126,10 128,87 129,76 127,34 128,57 129,06 126,16 126,53 129,33 130,08 133,04 133,94 2008 Manufacture of instruments and appliances 2651
pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2009 134,23 135,38 2009 for measuring, testing and navigation

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

62 63
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor 2008 118,14 118,39 120,86 121,36 121,67 121,28 122,15 123,95 124,48 127,61 128,56 130,07 2008 Manufacture of electric motors, 2711
şi transformatoarelor electrice 2009 128,75 130,81 2009 generators and transformers

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi 2008 137,94 138,40 139,05 138,23 137,40 136,53 136,61 139,66 140,83 142,60 144,82 145,09 2008 Manufacture of electricity distribution 2712
control a electricităţii 2009 146,87 147,25 2009 and control apparatus

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2008 188,05 188,40 188,83 189,99 186,05 186,59 186,29 186,26 185,99 187,10 179,85 172,94 2008 Manufacture of batteries and accumulators 2720
2009 177,17 173,45 2009

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri 2008 146,37 145,76 150,65 151,68 151,49 154,03 152,38 148,31 149,24 150,07 145,27 146,05 2008 Manufacture of other electronic and 2732
electrice şi electronice 2009 138,06 141,65 2009 electric wires and cables

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru 2008 137,95 138,41 139,06 138,24 137,40 136,53 136,61 139,67 140,83 142,60 144,83 145,09 2008 Manufacture of wiring devices 2733
fire şi cabluri electrice şi electronice 2009 149,95 147,99 2009

2740 Fabricarea de echipamente electrice 2008 127,82 129,96 130,90 131,20 131,33 131,34 131,35 131,18 131,11 131,77 131,44 131,94 2008 Manufacture of electric lighting 2740
de iluminat 2009 135,61 140,33 2009 equipment

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2008 111,44 111,42 111,45 110,09 110,74 109,94 108,98 109,10 110,20 110,60 110,62 110,78 2008 Manufacture of electric domestic 2751
2009 112,27 122,40 2009 appliances

2752 Fabricarea de echipamente casnice 2008 130,87 131,49 131,49 131,23 146,59 146,45 146,60 143,50 143,77 143,82 147,15 195,29 2008 Manufacture of non-electric domestic 2752
neelectrice 2009 168,99 168,47 2009 appliances

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2008 138,31 138,98 139,41 136,76 134,68 131,94 133,65 140,05 142,81 143,96 146,19 147,40 2008 Manufacture of other electrical 2790
2009 147,46 150,40 2009 equipment

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 2008 120,48 125,13 127,00 126,74 128,24 134,88 137,45 138,07 138,58 138,74 143,04 143,04 2008 Manufacture of other pumps 2813
2009 146,41 145,06 2009 and compressors

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2008 131,46 132,76 136,79 141,65 140,14 145,99 146,06 146,88 151,94 155,72 162,37 165,84 2008 Manufacture of other taps and valves 2814
2009 165,43 168,15 2009

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de 2008 113,18 112,78 112,26 111,74 113,67 114,81 114,97 115,72 116,67 117,63 119,48 120,01 2008 Manufacture of bearings, gears, gearing 2815
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2009 125,70 126,07 2009 and driving elements

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi 2008 113,56 113,56 113,56 113,56 113,56 113,56 113,90 114,20 114,20 114,22 114,22 114,22 2008 Manufacture of non-domestic cooling and 2825
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2009 114,22 115,18 2009 ventilation equipment

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje 2008 107,23 99,78 100,10 100,03 99,71 99,65 99,44 100,65 101,21 101,59 101,66 101,67 2008 Manufacture of other general-purpose 2829
de utilizare generală neclasificate în altă parte 2009 101,69 102,39 2009 machinery not elsewhere classified

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru 2008 114,53 117,46 117,67 117,79 118,42 118,63 119,42 120,64 123,25 124,06 126,06 126,58 2008 Manufacture of agricultural and forestry 2830
agricultură şi exploatări forestiere 2009 129,30 131,83 2009 machinery

2841 Fabricarea utilajelor şi maşinilor-unelte 2008 108,78 112,24 111,86 110,82 115,00 116,22 123,29 121,77 122,21 129,65 132,74 134,23 2008 Manufacture of metal forming machinery 2841
pentru prelucrarea metalului 2009 138,09 139,11 2009

2849 Fabricarea altor maşini-unelte 2008 121,69 123,89 125,02 124,90 123,73 123,49 122,83 127,14 129,03 130,60 130,92 130,92 2008 Manufacture of other machine tools 2849
neclasificate în altă parte 2009 141,62 143,54 2009

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2008 125,36 126,62 130,00 128,91 132,36 128,59 129,92 135,83 137,15 141,97 146,43 148,04 2008 Manufacture of machinery for metallurgy 2891
2009 150,51 145,87 2009

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie 2008 122,07 122,93 123,45 124,44 126,98 133,30 134,91 134,44 136,47 147,54 151,70 150,99 2008 Manufacture of machinery for mining, 2892
şi construcţii 2009 153,49 157,66 2009 quarrying and construction

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea 2008 156,72 177,49 187,16 167,99 180,96 174,82 172,14 174,95 172,40 179,79 180,14 187,37 2008 Manufacture of plastic and rubber machinery 2896
maselor plastice şi a cauciucului 2009 187,95 187,08 2009

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport 2008 110,14 111,77 111,57 110,38 108,87 108,79 108,28 106,96 107,14 110,83 112,93 114,72 2008 Manufacture of motor vehicles 2910
rutier 2009 126,66 127,14 2009

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

64 65
INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued

2005 =100
Cod Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Code
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)
CAEN Rev. 2 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. CANE Rev. 2
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; 2008 137,54 137,54 132,96 132,55 137,18 142,24 144,70 146,38 147,19 147,73 152,24 152,24 2008 Manufacture of bodies for motor vehicles; 2920
fabricarea de remorci şi semiremorci 2009 152,50 148,41 2009 manufacture of trailers and semi-trailers

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi 2008 164,04 163,46 170,32 174,48 171,95 170,73 171,42 167,27 165,62 173,90 176,31 176,43 2008 Manufacture of electrical and electronic 2931
electronice pentru autovehicule şi pentru 2009 181,65 174,33 2009 equipment for motor vehicles
motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 2008 105,48 108,12 109,13 111,52 111,93 113,18 112,60 112,73 113,58 116,18 117,93 118,14 2008 Manufacture of other parts and accessories 2932
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2009 122,01 120,48 2009 for motor vehicles

3020 Fabricarea materialului rulant 2008 116,69 117,53 118,52 120,92 117,72 122,63 126,32 128,25 129,81 130,50 129,65 130,22 2008 Manufacture of railway locomotives 3020
2009 135,67 136,44 2009 and rolling stock

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri 2008 118,68 119,01 118,99 123,48 123,41 123,56 123,54 123,50 126,72 127,27 127,06 128,56 2008 Manufacture of office and shop furniture 3101
şi magazine 2009 131,84 134,46 2009

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 2008 118,72 122,13 122,73 123,33 124,47 124,55 125,49 125,99 126,45 133,43 131,95 133,43 2008 Manufacture of kitchen furniture 3102
2009 134,13 135,08 2009

3103 Fabricarea de saltele şi somiere 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Manufacture of mattresses 3103


2009 125,91 129,49 2009

3109 Fabricarea de mobilă 2008 116,43 118,38 120,71 120,78 121,39 121,88 121,23 121,21 122,31 124,95 124,37 125,85 2008 Manufacture of other furniture 3109
neclasificată în altă parte 2009 128,07 128,05 2009

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi 2008 92,69 92,86 94,57 95,60 94,68 96,12 97,81 100,17 100,30 100,22 101,00 102,35 2008 Manufacture of medical and dental instruments 3250
instrumente medicale şi stomatologice 2009 102,73 104,24 2009 and supplies

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 2008 153,65 164,50 171,82 179,95 173,12 171,20 173,29 173,65 173,84 176,98 176,78 176,95 2008 Other manufacturing not elsewhere classifed 3299
neclasificate în altă parte 2009 182,05 184,10 2009

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2008 131,21 131,85 131,97 131,15 132,21 133,19 134,08 136,66 142,55 142,89 146,28 146,57 2008 Repair of fabricated metal products 3311
2009 146,48 149,23 2009

3312 Repararea maşinilor 2008 117,40 120,25 121,62 120,03 126,29 128,40 130,27 130,57 131,49 136,82 139,31 140,20 2008 Repair of machinery 3312
2009 131,26 131,44 2009

3314 Repararea echipamentelor electrice 2008 133,45 133,87 134,92 134,36 133,77 133,00 133,26 136,06 137,11 139,15 141,10 141,64 2008 Repair of electrical equipment 3314
2009 139,18 139,76 2009

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente 2008 116,73 117,57 118,55 120,91 117,75 112,67 126,35 128,26 129,80 130,51 129,69 130,26 2008 Repair and maintenance of other transport 3317
de transport neclasificate în altă parte 2009 133,83 133,92 2009 equipment

3511 Producţia de energie electrică 2008 113,98 113,98 114,00 114,00 114,00 114,00 120,06 120,06 120,06 120,06 120,15 120,15 2008 Production of electricity 3511
2009 120,97 120,45 2009

3513 Distribuţia energiei electrice 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Distribution of electricity 3513


2009 121,58 122,23 2009

3514 Comercializarea energiei electrice 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Trade of electricity 3514


2009 122,07 123,81 2009

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, 2008 - - - - - - - - - - - - 2008 Distribution of gaseous fuels 3522
prin conducte 2009 121,42 121,48 2009 through mains

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 2008 111,59 112,46 112,48 112,62 112,64 112,72 112,72 129,90 130,23 133,01 133,90 136,04 2008 Steam and air conditioning supply 3530
2009 138,12 138,14 2009

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 2008 154,57 155,45 155,56 155,78 156,75 157,44 158,01 159,79 160,92 161,10 161,30 162,29 2008 Water collection, treatment and supply 3600
2009 167,50 167,88 2009

Datele pentru luna ianuarie 2009 sunt rectificate, iar datele pentru luna februarie 2009 sunt provizorii.
Data for January 2009 are rectified and data for February 2009 are provisional.

66 67
COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI
WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION

Coeficienţi de ponderare
Weighting coefficient
Cod Cod
din care:
CAEN Activităţi (diviziuni) Activities (divisions) CANE
Total of which:
Rev. 2 Rev. 2
Total piaţa internă piaţa externă
domestic market non-domestic market

TOTAL INDUSTRIE – TOTAL 10000 7289 2711 INDUSTRY – TOTAL TOTAL

Extracţia cărbunelui superior


05 şi inferior 70 70 0 Mining of coal and lignite 05

Extracţia petrolului brut Extraction of crude petroleum


06 şi a gazelor naturale 208 208 0 and natural gas 06

Extracţia minereurilor
07 metalifere 13 13 0 Mining of metal ores 07

08 Alte activităţi extractive 43 40 3 Other mining and quarrying 08

Activităţi de servicii anexe Mining support service


09 extracţiei 116 113 3 activities 09

Manufacture of food
10 Industria alimentară 1017 985 32 products 10

11 Fabricarea băuturilor 353 349 4 Manufacture of beverages 11

Fabricarea produselor Manufacture of tobacco


12 din tutun 156 153 3 products 12

13 Fabricarea produselor textile 131 67 64 Manufacture of textiles 13

Fabricarea articolelor Manufacture of wearing


14 de îmbrăcăminte 423 134 289 apparel 14

Tăbăcirea şi finisarea pieilor;


fabricarea articolelor de voiaj
şi marochinărie,
harnaşamentelor
şi încălţămintei; prepararea Manufacture of leather and
15 şi vopsirea blănurilor 155 51 104 related products 15

Prelucrarea lemnului, Manufacture of wood and


fabricarea produselor of products of wood and
din lemn şi plută, cu excepţia cork, except furniture;
mobilei; fabricarea manufacture of articles of
articolelor din paie şi din alte straw and plaiting
16 materiale vegetale împletite 311 186 125 materials 16

Fabricarea hârtiei şi a Manufacture of paper and


17 produselor din hârtie 101 84 17 paper products 17

Tipărire şi reproducerea pe Printing and reproduction


18 suporţi a înregistrărilor 99 96 3 of recorded media 18

Fabricarea produselor de
cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea Manufacture of coke and
19 ţiţeiului 916 532 384 refined petroleum products 19

Fabricarea substanţelor Manufacture of chemicals


20 şi a produselor chimice 443 275 168 and chemical products 20

68
COEFICIENŢI DE PONDERARE UTILIZAŢI ÎN CALCULUL IPPI - continuare
WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION - continued

Coeficienţi de ponderare
Weighting coefficient
Cod Cod
din care:
CAEN Activităţi (diviziuni) Activities (divisions) CANE
Total of which:
Rev. 2 Rev. 2
Total piaţa internă piaţa externă
domestic market non-domestic market

Fabricarea produselor Manufacture of basic


farmaceutice de bază şi a pharmaceutical products
preparatelor and pharmaceutical
21 farmaceutice 72 66 6 preparations 21

Fabricarea produselor Manufacture of rubber


22 din cauciuc şi mase plastice 303 227 76 and plastic products 22

Fabricarea altor produse Manufacture of other


din minerale non-metallic mineral
23 nemetalice 362 309 53 products 23

24 Industria metalurgică 816 345 471 Manufacture of basic metals 24

Industria construcţiilor Manufacture of fabricated


metalice şi a produselor metal products, except
din metal, exclusiv maşini, machinery
25 utilaje şi instalaţii 370 297 73 and equipment 25

Fabricarea calculatoarelor Manufacture of computer,


şi a produselor electronice electronic and optical
26 şi optice 181 134 47 products 26

Fabricarea echipamentelor Manufacture of electrical


27 electrice 252 135 117 equipment 27

Fabricarea de maşini, utilaje Manufacture of machinery


şi echipamente neclasificate and equipment not
28 în altă parte 251 141 110 elsewhere classified 28

Fabricarea autovehiculelor Manufacture of motor


de transport rutier, vehicles, trailers and
29 a remorcilor şi semiremorcilor 634 308 326 semi-trailers 29

Fabricarea altor mijloace Manufacture of other


30 de transport 63 38 25 transport equipment 30

31 Fabricarea de mobilă 257 135 122 Manufacture of furniture 31

32 Alte activităţi industriale n.c.a. 38 23 15 Other manufacturing 32

Repararea, întreţinerea Repair and installation


şi instalarea maşinilor of machinery and
33 şi echipamentelor 88 53 35 equipment 33

Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă Electricity, gas, steam and
35 şi aer condiţionat 1670 1634 36 air conditioning supply 35

Captarea, tratarea Water collection, treatment


36 şi distribuţia apei 88 88 0 and supply 36

69
INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2000 = 100
Anii Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Years Q. I Q. II Q. III Q. IV

CONSTRUCŢII - TOTAL 2007 353,31 350,40 354,07 351,05 CONSTRUCTION - TOTAL


2008 393,23 412,07 425,24 392,12

din care: of which:


Costul materialelor 2007 341,60 348,15 341,97 346,28 Material costs
2008 373,12 412,45 432,90 381,83

din total, pe categorii de obiecte: of total, by category of objects:


Clădiri rezidenţiale 2007 352,11 351,25 351,67 348,79 Residential buildings
2008 396,83 410,96 422,36 387,85

Clădiri nerezidenţiale 2007 354,89 351,44 356,94 351,72 Non-residential buildings


2008 397,12 416,81 434,40 394,28

Construcţii inginereşti 2007 353,31 349,37 353,96 352,20 Civil engineering


2008 391,11 409,46 422,63 393,76

din total, pe elemente de structură: of total, by elements of structure:


Lucrări de construcţii noi 2007 347,97 346,29 349,30 349,88 New construction works
2008 391,47 406,90 422,66 389,42

Lucrări de reparaţii capitale 2007 353,09 354,68 353,52 351,47 Capital repair works
2008 391,58 414,98 421,75 394,35

Lucrări de întreţinere şi Maintenance and current


reparaţii curente 2007 353,42 356,58 366,73 354,77 repair works
2008 384,87 420,77 434,57 398,41

Datele pentru Trim. III 2008 sunt rectificate.


Data for 3 rd quarter of 2008 are rectified.
Datele pentru Trim. IV 2008 sunt provizorii.
Data for 4 th quarter of 2008 are provisional.

70