Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT Şcoala Gimnazială „ ALEXANDRU CEL BUN”


BERZUNŢI
PROFESOR: Miron Iuliana
DATA: 27 martie 2020
CLASA: a VI-a B
DISCIPLINA: Matematică ( Geometrie )
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CONGRUENȚA TRIUNGHIURILOR
TEMA LECŢIEI: Metoda triunghiurilor congruente
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de comunicare a noilor cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în


care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă în
scopul găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor
6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunostintelor din diferite domenii

COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Identificarea triunghiurilor în configurații geometrice date.
2. Stabilirea congruenței triunghiurilor oarecare.
3. Clasificarea triunghiurilor după anumite criterii date sau alese.
4. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic.
5. Interpretarea cazurilor de congruență a triunghiurilor în corelație cu cazurile de
construcție a triunghiurilor.
7. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente în rezolvarea unor probleme matematice
sau practice.

COMPETENŢE DERIVATE:
a) Cognitive
C1- să recunoască criteriile de congruență ale triunghiurilor(LUL, ULU, LLL);
C2- să arate că două segmente sau două unghiuri sunt congruente, încadrându-le în două
triunghiuri a căror congruență se poate demonstra;
C3- să utilizeze cazurile de congruență ale tringhiurilor în rezolvarea unor probleme;
C4- să rezolve probleme folosind metoda triunghiurilor congruente
b) Afective
A1- Vor dovedi interes pentru lecție , manifestat prin participare la oră ;
A2- Vor exprima idei legate de conținutul problemelor .
c) Psihomotorii :
- Să adopte o conduită optimă pentru desfășurarea lecției;
- Să scrie corect și vizibil , ordonat pe caiete, la tablă;
- Să mânuiasca corect instrumentele geometrice.

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee didactice: problematizarea, exerciţiul, explicaţia, convesaţia
euristică, activitate pe grupe, turul galeriei
b) mijloace de învăţământ: caietul, tabla, instrumente geometrice, fişe de lucru,
culegere de probleme.
c) forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe
d) forme de evaluare: orală şi continuă

RESURSE:
 UMANE: clasa de elevi
 TEMPORALE: 50 minute
 BIBLIOGRAFICE: culegere Mate 2000+,consolidare, manual clasa a VI-a ,EDITURA
DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A., Dorin Linț, Maranda Linț, Maria Zaharia, Dan
Zaharia

S-ar putea să vă placă și