Sunteți pe pagina 1din 12

Învăţătoare: ILIE TINCUŢA

Unitatea de învăţământ: Şcoala Nr. 2 Matca

Clasa: a IV-a B

Data: 8 aprilie 2008

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatură română

Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor

Subiectul: Părţi principale de propoziţie – exerciţii aplicative

Tipul lecţiei: de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor

Obiective de referinţă:
1.3 - să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice ) corecte
sau incorecte dintr-un mesaj
2.3 - să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire

Obiective operaţionale:
O1: să identifice părţile de propoziţie învăţate, arătând ce exprimă fiecare;
O2: să analizeze corect gramatical părţile de propoziţie;
O3: să realizeze acordul gramatical între subiect şi predicat;
O4: să schimbe numărul şi forma părţilor principale de propoziţie;
O5: să formuleze propoziţii după schemă sau formule gramaticale date;
O6: să alcătuiască schema propoziţiilor analizate;

Elemente de strategie didactică:

 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică,


observaţia, problematizarea, munca independentă, Diagrama Venn, turul galeriei;
 Resurse materiale: video - proiector, CD ce cuprinde conţinutul unor
fişe de lucru/ sarcina unui exerciţiu, planşă - Primăvara, planşă didactică-Părţile
principale de propoziţie, fişe de lucru, fişe de evaluare, markere, flip-chart, coli
albe ;

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Durata: 45 minute

Bibliografie:
 Barbu, Marian (coord.), Metodica predării limbii şi literaturii române la
învăţământul primar, Craiova, Editura Ghe. Alexandru, 2003;
 Nuţa, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Bucureşti,
Editura Aramis, 2002;
 Piţilă, Teodora; Mihăilescu, Cleopatra, Limba şi literatura română, manual
pentru clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Aramis, 2006;
 Iordăchescu, C. – Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV, Ed. Carminis,
Piteşti, 1998
***Curriculum Naţional- Programa şcolară pentru clasa a IV-a, 2006-2007;
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Stabileşte ordinea şi Se pregătesc pentru ora conversaţia frontal
organizatoric pregăteşte materialele de limba şi literatura
1' necesare pentru lecţie . română.
2. Verificarea - Ce-aţi avut de scris - ,, două exerciţii din conversaţia frontal şi
temei pentru astăzi? culegere.” individual
3' Verifică tema din punct de Citesc/ ascultă conţinutul
vedere cantitativ dar şi temei.
calitativ. Aprecieri
Face aprecieri asupra verbale
realizării temei.

3. Captarea atenţiei Propune elevilor un Elevii vor descoperi, pe conversaţia video-proiector Aprecieri
3' exerciţiu – joc ,, Găseşte rând, cuvântul intrus din exerciţiul CD verbale
intrusul”. cele două şiruri de cuvinte explicaţia
date: problematizarea
a) caietul, pisica, al doilea,
soarele;
b) dansează, apărător,
citeşte, cântă.
Cere elevilor să motiveze În primul caz intrusul este frontal şi
alegerile făcute. cuvântul ,, al doilea” individual
deoarece este singurul care
este numeral iar celelalte
cuvinte sunt substantive.
În al cincilea caz intrusul
este cuvântul ,, apărător “
deoarece este substantiv iar
celelalte cuvinte sunt verbe.
- Ce funcţii pot îndeplini ,,... de subiect şi predicat.”
aceste cuvinte în propoziţie?
- Daţi exemple de
propoziţii care să conţină Dau exemple.
subiect şi predicat.

4. Verificarea Verifică cunoştinţele


cunoştinţelor elevilor prin intermediul Observarea
anterioare Diagramei Venn ( vezi sistematică a
5' Anexa nr.1). -,,... propoziţii simple” frontal şi comporta-
- Ce fel de propoziţii sunt conversaţia flip-chart, individual mentului
acestea ? - ,, ... propoziţia formată din exerciţiul planşă cu elevilor
- Ce este propoziţia subiect şi predicat.” explicaţia Diagrama
simplă ? Venn
-,, ... propoziţia care pe
- Ce este propoziţia lângă subiect şi predicat are
dezvoltată ? Daţi exemple ! şi alte părţi de vorbire.”

-,,...părţi principale de
- Ce fel de părţi de propoziţie.”
propoziţie sunt subiectul şi Completează Diagrama
predicatul? Venn cu noţiuni despre
părţile principale de
propoziţie.
5. Anunţarea temei -Astăzi ne vom consolida Ascultă. frontal şi
şi a obiectivelor cunoştinţele despre părţile individual
1'30'' principale de propoziţie şi le
vom aplica în exerciţii
variate.
Scrie data şi titlul lecţiei
pe tablă: Părţi principale Scriu data şi titlul lecţiei
de propoziţie – exerciţii pe caiete.
aplicative. .
6. Dirijarea Prezintă elevilor o planşă. Privesc cu atenţie planşa. conversaţia Planşa frontal şi
formării şi Cere să se alcătuiască Alcătuiesc propoziţii ple- exerciţiul « Primăvara  »  individual
consolidării propoziţii simple şi când de la imaginea dată. explicaţia
cunoştinţelor dezvoltate plecând de la problematizarea Aprecieri
24' imaginea dată. verbale
Numeşte elevi care să scrie Elevii numiţi scriu
O1 propoziţiile şi să identifice propoziţiile la tablă.
subiectele şi predicatele.

Solicită elevilor să Analizează în scris subiectul


analizeze, în scris, subiectul si predicatul din prima şi
O2 şi predicatul din prima şi ultima propoziţie iar pe frontal şi
ultima propoziţie, iar pe celelalte oral. individual
celelalte, oral. conversaţia planşa
exerciţiul didactică: Observarea
Propune să se rezolve oral explicaţia Părţi principale sistematică a
următoarele exerciţii scrise problematizarea de propoziţie comporta-
pe flip-chart. mentului
Schimbaţi forma Răspund oral sarcinilor flip-chart, elevilor
subiectelor din propoziţiile: formulate. planşă cu
 Florile au înflorit. exerciţiul
propus
 Ionel, Clara, Lica şi
Dana se joacă.
 Mărul, para, pruna
conţin multe vitamene.
O4
Treceţi la plural subiectele
următoarelor propoziţii:
 Copilul a adunat flori de
primăvară .
 Mărul din spatele casei a
înflorit..
Împarte elevii în patru Aprecieri
grupe. verbale
Distribuie fiecărei grupe pe grupe
Elevii trebuie să găsească fişe de lucru
câte o fişă pe care se află
scris un cuvânt şi le cere să cât mai multe subiecte şi
găsească cât mai multe predicate si să completează exerciţiul observarea
subiecte sau predicate pentru ciorchinele. problematizarea
sistematică a
cuvintele date ( vezi Anexa comporta-
nr.2 ). mentului
Propune elevilor să elevilor
rezolve la tablă şi pe caiete
câteva exerciţii: video-
1. Completează proiector
propoziţiile cu predicatele
potrivite ! CD frontal şi
a) Un pescar … un peştişor . Scriu pe tablă/ caiete individual Aprecieri
b) Împăratul ……trei predicatele potrivite : exerciţiul verbale
feciori . a prins, are, învaţă.
c) Toţi elevii …………
lecţia.
2. Completează propoziţiile
O3 cu subiectele potrivite ! Video-
a) În luna martie vine ..……. Scriu pe tablă/ caiete problematizarea proiector,
b) De trei zile,…….. n-a subiectele potrivite : CD
mai încetat . primăvara, ploaia, bunica. exerciţiul
c) ……...avea o cocioabă
veche de bârne cu ferestrele cât
palma .
Distribuie elevilor o fişă de frontal şi
lucru ( vezi Anexa nr. 3). individual aprecieri
3. Realizaţi acordul verbale
predicatului cu subiectul. Realizează acordul dintre
a). Cei harnici ( a culege) predicat şi subiect şi scriu
roadele muncii lor. propoziţiile pe tablă / caiete.
b). Doru şi Dana ( a merge)
la spectacolul de mâine
c). Pe orizont ( a se ivi ) nişte exerciţiul
pete negre . observarea
d). Noi (a alerga)prin curtea sistematică a
şcolii. comporta-
4.Taie forma greşită ! mentului
a). Familia Ionescu au Taie forma greşită. flip-chart,
planşă cu elevilor
făcut / a făcut o excursie .
exerciţiul
b). Elevii poate / pot să propus
înveţe zilnic .
c). Copiii talentaţi desenez /
desenează frumos.
O6 Cere elevilor să alcătuiască Alcătuiesc schema liniară a observarea
schema ultimei propoziţii ultimei propoziţii. pe grupe sistematică a
comporta-
Propune elevilor să mentului
O5 alcătuiască propoziţii după elevilor
schemele:
S + P + P.S + P. S Alcătuiesc propoziţii după
s.p v s.c adj schemele date.
Expun lucrările, se rotesc exerciţiul
P +S + P.S +P.S prin clasă şi analizează, îşi munca
v s.c s.c adj iau notiţe şi completează. independendă,
Fiecare grup reexaminează turul galeriei
S.M + Pv + P.S + P.S produsele şi citesc
s.p v s s comentariile făcute pe fişa
lor.
P.S + Pv + P.S + S + P.S
s.c v n s.c adj
7. Asigurarea - Despre ce părţi de Răspund oral la conversaţia frontal şi
retenţiei şi propoziţie am discutat întrebările adresate. individual
transferului astăzi?
1'30'' - De ce este important să aprecieri
studiem părţile de verbale
propoziţie ?

Face aprecieri verbale Ascultă cu atenţie.


asupra participării elevilor la
lecţie şi evidenţiază elevii
care au răspuns mai mult pe
parcursul acesteia.
8. Evaluarea Împarte fişe de evaluare Rezolvă cerinţele de pe munca fişe de evaluare individual
5' ( vezi Anexa nr. 4). Explică fişa de evaluare. independentă
în ce constă evaluarea, apoi
lasă elevilor timp pentru a calificative
lucra independent.
9. Încheierea Dă tema pentru acasă: Notează tema. conversaţia manual individual
lecţiei exerciţiile 7 şi 8, din manual,
1' de la pagina 104.
Anexa nr. 2

Grupa I
Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, cântă”.

cântă

Grupa a II-a
Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, elevul”.
elevul

Grupa a III-a
Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, au plecat”.

au plecat

Grupa a IV-a

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, Ionel”.

Ionel

Anexa nr. 3
FIŞĂ DE LUCRU

Completaţi predicatele potrivite în locul punctelor:

Ziua bună …………………… de dimineaţă.

…………….. carte, …………………… parte.

Lăcomia ………………… omenia.

Graba ………………… treaba.

........................................................................................................................

Anexa nr. 4

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Subliniaţi predicatul şi subiectul propoziţiei:

Pe creanga stufoasă stătea veveriţa.

2. Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele:

Elevii (a ieşit) de la şcoală.


…………………………………………………………………..…………….
Ei (este bucuros) de rezultatele obţinute.
………………………………………………………..………………………….

3. Se dă propoziţia simplă:
Copilul aleargă.

Dezvoltaţi-o după schema: S. + P.s. + P. + P.s.


s.c adj. v s.c

…………………………………………………………………………………………………

4. Analizaţi gramatical:

Lupul hain a mâncat iezii cuminţi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Anexa nr.1
SUBIECTUL PREDICATUL

- Întrebare: ce face?
- Întrebare: cine?, ce? Părţi - Exprimat prin verb
- Poate fi exprimat prin: substantiv principale - Felul : verbal
pronume personal, pronume de nominal
personal de politeţe, numeral propoziţie --Se acordă în număr cu

- Felul: simplu subiectul.


compus Pot ocupa - -Poate forma singur
plural
- Număr: singular locuri diferite o propoziţie
propoziţie
- Nu poate forma singur o în propoziţie

S-ar putea să vă placă și