Sunteți pe pagina 1din 43

CONTROL FINANCIAR

Prezentarea capitolelor

Capitolul 1. Conceptul de control financiar

Conceptual, controlul financiar este examinat:


- ca parte integranta a managementului la nivel micro si macro;
- ca forma de cunoastere;
- ca sistem metodologic.
Obiectivul capitolului:
1.1. Controlul – functie a managementului;
1.2. Obiectul, functiile si formele controlului financiar;
1.3. Sistemul de documente primare si evidenta–obiect al
controlului si surse de informatii pentru control;
1.4. Sistemul metologic de control;
1.5. Procedee de control financiar;
1.6. Valorificarea constatarilor controlului financiar.

Concepte-cheie tratate: control, obiectul controlului financiar,


control preventiv, control operativ curent, control ulterior, control financiar
fiscal al statului, control financiar al entitatilor economice, surse de
informatii pentru control, sistem metodologic de control, procedee si tehnici
(modalitati) de control financiar, valorificarea constatarilor controlului
financiar (masuri si raspunderi).

Rezumat

Controlul este:
– o analiza permanenta sau perioada a unei activitati, a unei situatii,
pentru a urmari mersul si a lua masuri de îmbunatatire;
– o supraveghere continua, morala sau materiala, stapânirea unei
activitati, a unei situatii;
– o revedere, o inspectie atenta a corectitudinii unui act, o actiune de
supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minutioasa sau puterea de a
conduce, un instrument de reglementare a unui mecanism, a unui proces;
1
– o functie a managementului, un mijloc de cunoastere a realitatii si
de corectare a erorilor;
– procesul prin care realizarea cantitativa si calitativa a sarcinilor sau
lucrarilor si a performantelor se compara cu obiectivele programate si se
indica masurile de corectie.
Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un
scop, ci un mijloc de perfectionare a activiatii executive, inclusiv a
managementului. Pe aceasta linie, controlul are ca directii esentiale:
– organizarea mai buna a muncii;
– întarirea ordinii si disciplinei în organizarea si desfasurarea
activitatii economice;
– gospodarirea mai eficienta a mijloacelor de munca, materiale si
financiare;
– descoperirea operatiilor nereale, neeconomicoase si nelegale;
– preîntâmpinarea aparitiei deficientelor, neregulilor si pagubelor;
– evaluarea eficientei rezultatelor obtinute;
– remedierea abaterilor constatate si perfectionarea activitatii
viitoare, etc.
Controlul financiar, ca parte integranta a managementului si ca
forma de cunoastere, constituie expresia unei necesitati obiective, ceea ce îi
confera o sfera mai larga si cu semnificatii multiple, care depasesc interesul
strict al entitatii economice. Astfel, care se efectueaze în cadrul agentului
economic, are o tripla semnificatie, fiind, în acelasi timp, un control pentru
sine (control intern), un control pentru altii (control exterior) si un control
pentru stat (control public). (pag.13-16).

Obiectul controlului financiar consta în examinarea modului în


care se realizeaza sau s-a realizat programul fixat anticipat si a modului în
care se respecta principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile,
lipsurile, deficientele pentru a le remedia si evita în viitor. (pag. 16-17).
Controlul financiar asigura realizarea unor functii specifice, cum
sunt: de prevenire si perfectionare; de constatare si corectare; de cunoastere
si evaluare; educativa si stimulativa, de diagnosticare a erorilor financiare;
de revizuire a obiectivelor sau previziunilor viitoare; de a interveni în limita
competentelor pentru redresarea sau solutionarea problemelor entitatilor
economice; de reglare a activitatii; de învatare si autoînvatare a
realitatilor.(pag. 17-19)

Formele controlului financiar sunt:


a. Dupa momentul în care se exercita controlul, raportat la momentul
desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor ce se controleaza:
2
– anticipat sau preventiv;
– concomitent sau operativ-curent;
– post-operativ sau ulterior.
b. Dupa modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru
care este organizat si exercitat controlul financiar:
– control financiar-fiscal al statului;
– control financiar al entitatilor economice care, la rândul sau este
preventiv si ulterior. ( pag. 20-24).
Activitatea de conducere presupune un sistem de comunicatii care sa
asigure transmisiunea clara, precisa, completa si rapida a informatiilor,
instructiunilor, ordinelor, directivelor necesare asupra fundamentarii si
executarii deciziilor. Evidenta si controlul sunt esentiale în conducerea
activitatii economico-sociale bazata pe criterii de profit.
Sistemul de evidenta reprezinta sursa esentiala de informatii
pentru controlul financiar. Pentru a obtine o imagine fidela a activitatii
economico-financiare controlate este necesar ca sursele de informatii ale
controlului sa fie reale, legale, corecte, de calitate. În consecinta, sistemul de
documente si evidenta este atât obiect al controlului, cât si sursa de
informatii pentru controlul activitatii economico-financiare. (pag. 24-25)
Documentele primare sau actele justificative, constituie, de regula,
surse de informatii pentru toate formele evidentei. În acelasi timp,
documentele primare servesc pentru informarea operativa a conducerii
agentilor economici.
Pentru contabilitate, documentele îndeplinesc functia de acte
justificative. În acest sens, este necesar ca fiecare document folosit ca act
justificativ sa contina unele elemente obligatorii, si anume: denumirea;
unitatea care îl întocmeste; numarul si data întocmirii; mentionarea partilor
care participa la efectuarea operatiei (când este cazul); datele cantitative si
valorice ale operatiei efectuate; semnaturile persoanelor care raspund de
efectuarea operatiei, ale celor care au sarcina executarii controlului financiar
preventiv sau dreptul sa aprobe operatiile respective, etc. (pag. 25-27)
Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca
obiective: autenticitatea; exactitatea întocmirii si valabilitatea
documentului; efectuarea corecta a calculelor.
Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul
documentelor are ca obiective: legalitatea – justetea, realitatea – exactitatea
si eficienta, respectiv, necesitatea, economicitatea si oportunitatea
operatiilor economice si financiare consemnate în documente. (pag. 28-31)
Un obiectiv esential al controlului documentelor îl constituie gestionarea,
folosirea si evidenta formularului cu regim special si a celor personalizate si
securizate, precum si circulatia documentelor justificative. pag. 31-36)
3
Prin înregistrarile, centralizarile si prelucrarile contabile se exercita
un control contabil asupra activitatii economice, financiare si gestionare a
agentilor economici. În consecinta controlul contabil este acel control
asupra legalitatii, realitatii si eficientei operatiilor si activitatii economice si
financiare, care se efectueaza cu ajutorul mijloacelor contabilitatii si
instrumentelor specifice acestora, respectiv: înregistrari, conturi, balante de
control contabil, situatii contabile, registrele contabilitatii sintetice si
analitice, registrele operative ale gestiunilor în bani si materiale, corelatii
bilantiere, etc.
Deoarece contabilitatea are la baza documentele primare si
centralizatoare, controlul contabil este strâns corelat cu cel documentar si
se manifesta în unitate cu acesta ca procedeu de control documentar-
contabil. Pentru a sintetiza real si legal activitatea economica si financiara
este necesar ca sistemul de evidenta sa fie exact, corect, real, legal si
complet. Din acest motiv se executa, în primul rând, controlul asupra
organizarii si conducerii evidentei tehnico-operativ si contabile. (pag.
36-38)
Reluând într-o forma sintetica cu caracter practic, principalele
obiective ale controlului contabilitatii constau în:
– conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
– întocmirea documentelor justificative pentru operatiunile
patrimoniale;
– constituirea si evaluarea capitalului social si a elementelor de
activ si pasiv;
– exactitatea si realitatea înregistrarilor contabile pentru stabilirea
si îndeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
– inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia;
– întocmirea balantelor de verificare, a bilantului contabil si a
contului de profit si pierdere; (pag. 36-38)
• respectarea criteriilor minimale privind programele informatice
utilizate în activitatea financiara si contabila si a conditiilor în care se pot
întocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente
financiar-contabile. (pag. 38-42)
Prin actiunea de control se stabileste daca activitatea economica si
financiara este organizata si se desfasoara conform normelor, principiilor
sau regulilor stabilite. Orice operatie sau activitate economico-financiara se
cerceteaza nu numai în sine, ci si în raport cu anumite criterii, respectiv, o
baza de comparatie. Comparatia de control prezinta aspecte specifice în
functie de natura operatiilor si activitatilor economico-financiare controlate,
de metodologia de calcul si sistemul de evidenta.

4
Metodologic, controlul, ca proces de cunoastere si perfectionare a
activitatii economico-financiare si sociale impune urmatoarele momente:
cunoasterea situatiei stabilite;
cunoasterea situatiei reale;
determinarea abaterilor prin compararea situatiei reale cu cea
stabilita; concluzii, sugestii, propuneri si masuri.
- Metodologia de control, privita ca proces structurat pe
momentele enuntate, presupune, în interdependenta, o filiera
adecvata de cercetare si actiune, care, în succesiune teoretica, se
prezinta astfel:
- formularea obiectivelor controlului;
- delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar
(preventiv, operativ, ulterior);
- organele componente legal sa efectueze controlul asupra
obiectivelor stabilite;
- sursele de informare pentru control (documente primare,
evidente tehnice – operative si contabile, alte documente);
- aplicarea procedeelor si tehnicilor de control cu ajutorul carora
se realizeaza cunoasterea activitatii controlate;
- stabilirea deficientelor, lipsurilor si abaterilor, precum si a
rezervelor de perfectionare, ce se pot constata, în sfera
obiectivului controlat, utilizând procedeele si tehnicile de
control;
- întocmirea actelor de control în care se înscriu constatarile;
- modalitatile de finalizare si valorificare a actiunilor de control;
- stabilirea eficientei controlului pe linia prevenirii, detectarii si
remedierii deficientelor, lipsurilor, abaterilor, dar si pe linia
perfectionarii activitatii controlate.
Competenta principala a metodologiei de control o constituie
ansamblul procedeelor de cercetare, cunoastere si perfectionare a activitatii
economice si financiare, si anume: studiul general prealabil asupra activitatii ce
urmeaza a se controla; controlul documentar contabil; controlul faptic; analiza
economico-financiara; controlul total si prin sondaj; finalizarea (valorificarea)
constatarilor controlului, etc.
Procedeul de control reprezinta latura practica a procesului cognitiv
si se compune din conexiunea unor modalitati tehnice, instrumente concrete
de actiune pentru cunoasterea si perfectionarea activitatii ce se controleaza.
Orice modalitate concreta de control reprezinta o maniera sau tehnica de
actiune, comparatie sau judecata, în vederea cunoasterii obiectivului
controlat.

5
Modalitatile de control financiar se utilizeaza selectiv si combinat,
pe baza de rationamente cu privire la aplicabilitatea si utilitatea lor în
circumstante concrete diferite. ( pag. 43-45)

Dintre procedeele de control folosite în practica relevam:

1. Studiul general prealabil face posibila cunoasterea elementelor


esentiale si specifice ale activitatii ce urmeaza a se controla si pe baza
acestora orienteaza actiunea de organizare si exercitare în continuare a
muncii de control asupra: remedierii unor deficiente, lipsuri, abateri;
mobilizarii unor rezerve de perfectionare a activitatii economice si
financiare, de constituirea si utilizarea corecta a fondurilor, de cresterea
rentabilitatii si eficientei economice. ( pag. 46-47)
2. Controlul documentar-contabil consta în aprecierea si analiza
unor operatiuni, procese sau fenomene economice pe baza documentelor
justificative care le reflecta. Este procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii
si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare, prin
examinarea documentelor primare si centralizatoare, a înregistrarilor în
evidenta tehnico-operativa, a situatiilor contabile si bilanturilor.
Controlul documentar-contabil se exercita printr-o serie de
modalitati sau tehnici de control care se utilizeaza selectiv si combinat:
controlul cronologic, controlul invers cronologic, controlul sistematic sau pe
probleme, controlul reciproc, controlul încrucisat, investigatia de control,
examenul critic, analiza contabila, balanta de control contabila sintetica si
analitica, tehnici specifice de control în conditiile sistemelor de prelucrare
automata a datelor etc.( pag. 48-51)
3. Controlul faptic este procedeul de stabilire a realitatii, existentei si
miscarii mijloacelor materiale si banesti si a desfasurarii activitatilor
economico-financiare. Principalele modaliati sau tehnici de control faptic
sunt: inventarierea, expertiza tehnica si analiza de laborator, observarea
directa, inspectia fizica.( pag.51-54)
4. Controlul total sau prin sondaj
Controlul total cuprinde toate operatiile din cadrul obiectivelor
stabilite si pe întreaga perioada supusa controlului. Controlul prin sondaj
cuprinde numai o parte din operatiile si documentele dintr-un anumit sector.
Tehnicile sau modalitatile de control se întrepatrund în forme
multiple si variate, cum sunt: controlul simultan, controlul complet,

6
controlul continuu sau permanent, controlul progresiv, controlul periodic,
controlul direct, controlul executiei si controlul de conducere.( pag. 54-58)
Controlul financiar nu se limiteaza la constatarea lipsurilor,
deficientelor si abaterilor. Controlul de constatare este urmat obligatoriu de
controlul de remediere definitiva a neajunsurilor si abaterilor constatate.
Astfel, se propun sau dispun masuri operative, în timpul desfasurarii
controlului pentru înlaturarea deficientelor constatate si prevenirea repetarii
lor. ( pag. 58-59)
Pe baza constatarilor si propunerilor organelor de control financiar,
conducerea agentului economic controlat si a organului care a dispus
controlul, stabilesc o serie de masuri de remediere.
Ca modalitate de finalizare a controlului financiar exista urmatoarele
raspunderi: disciplinara, contraventionala, materiala si penala.
O semnificatie deosebita se acorda stabilirii raspunderii pentru fapte
care constituie contraventii si infractiuni contra confidentialitatii si
integritatii datelor si sistemelor informatice. (pag. 59-84)

Lista subiectelor pentru pregatirea in vedera evaluarii finale


(examen) pentru capitolul 1 “Conceptul de control – financiar”

1. Controlul – functie a managementului.Controlul financiar ca parte


integranta a managementului.
2. Obiectul controlului financiar.
3. Functiile controlului financiar.
4. Formele controlului financiar, dupa momentul in care se exercita,
raportat la momentul desfasurarii activitatii sau sau efectuarii operatiilor
ce se controleaza.
5. Formele controlului financiar, dupa modul de corelare cu interesele
6. economico – financiare care este organizat si exercitat.
7. Exercitarea controlului financiar pe baza documentelor justificative.
8. Controlul documentelor justificative din punct de vedere al formei.
9. Controlul documentelor justificative din punct de vedere al fondului
(continutului).
10. Controlul gestionarii, folosirii si evidentei formularelor cu regim special.
11. Elemente specifice privind controlul formularelor personalizate si
securizate.
12. Controlul circulatiei documentelor justificative.
13. Controlul organizarii si conducerii evidentei tehnic operative.
14. Controlul organizarii si conducerii evidentei contabile analitice si
sintetice.

7
15. Controlul programelor informatice utilizate in activitatea financiara si
contabila.
16. Sistemul metodologic de control financiar.
17. Studiul general prealabil privind activitatea ce se controleaza, ca
procedeu de control financiar.
18. Tehnici (modalitati) specifice de control documentar – contabil.
19. Tehnici (modalitati) de control faptic.
20. Controlul total sau prin sondaj.
21. Masuri de valorificare a constatarilor controlului financiar.
22. Stabilirea raspunderii disciplinare, ca modalitate de finalizare a
constatarilor controlului.
23. Stabilirea raspunderii contraventionale, ca modalitate de finalizare a
constatarilor controlului.
24. Stabilirea raspunderii materiale (patrimoniale), ca modalitate de
finalizare a constatarilor controlului.
25. Procedura de stabilire a raspunderii materiale pentru pagube cauzate de
fapte penale.
26. Contraventii si infractiuni contra confidentialitatii si integritatii datelor
si sistemelor informatice.

8
Capitolul 2. Controlul financiar al statului

Obiectivul capitolului
2.1.Sfera controlului financiar al statului.
2.2.Programarea si organizarea activitatii de control al statului.
Registrul unic de control.
2.3.Actele de control financiar.
2.4.Valorificarea constatarilor controlului financiar al statului.
2.5.Solutionarea plangerii prealabile formulate impotriva
procesului– verbal de control financiar.
2.6.Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de
control financiar.

Concepte cheie tratate: sfera controlului financiar al statului;


programarea si organizarea activitatii de control financiar al statului; actele
de control financiar; valorificarea constatarilor controlului, solutionarea
plângerii prealabile formulate împotriva procesului-verbal de control
financiar; evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control
financiar al statului.

Rezumat

Controlul financiar al statului include în sfera sa regiile


autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale la care
statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de
actionar si la alti agenti economici în legatura cu îndeplinirea obligatiilor
financiare si fiscale fata de stat.
Controlul financiar al statului are ca atributii sa controleze:
a) administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru
cheltuielile de functionare si întretinere a organelor centrale si locale ale
administratiei de stat, unitatilor finantate de la buget;
b) utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii
de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte
destinatii prevazute de lege;
c) folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea
reglementarilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome si a
societatilor comerciale cu capital de stat;
d) exactitatea si realitatea înregistrarilor în evidentele prevazute de
lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti
9
economici, urmarind stabilirea corecta si îndeplinirea integrala si la termen a
tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.
În exercitarea acestor atributii, controlul financiar are urmatoarele
principale obiective:
a) modul de respectare a disciplinei economico-financiare si de
realizare a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
b) modul de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a
fondurilor financiare de catre regiile autonome, societatile nationale,
companiile nationale si societatile comerciale la care statul, direct sau printr-
o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;
c) modul de utilizare a ajutorului de stat: subventii, alocatii, credite
cu garantia statului, fonduri, facilitati, potrivit destinatiei prevazute de lege;
d) exactitatea si realitatea înregistrarilor în evidente, stabilirea
corecta si îndeplinirea integrala a obligatiilor financiare si fiscale fata de
stat;
e) calitatea managementului. (pag. 85-86)
Activitatea de control financiar al statului:
a) se exercita prin Directia de control financiar si structurile
subordonate apartinând directiilor generale ale finantelor publice judetene, a
municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor
contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
b) se desfasoara în baza unor programe anuale, trimestriale si
lunare, aprobate de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Selectarea agentilor economici la care urmeaza sa se efectueze
controlul financiar si stabilirea duratei acestuia se fac cu
respectarea urmatoarelor reguli:
- într-un an calendaristic, un agent economic face obiectul unui
singur control al contabilitatii, pentru sinceritatea bilanturilor si
determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului;
- este supusa controlului întreaga perioada scursa de la precedentul
control de aceeasi natura si cu aceleasi obiective, care nu se
prescriu;
- fac exceptie actiunile de documentare, analiza si urmarire a
implementarii unor reglementari care se pot efectua numai dupa
notificarea si obtinerea acordului agentului economic, precum si
controlul reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale
legilor financiare si fiscale, care se efectueaza ori de câte ori este
cazul;
- durata maxima a unei actiuni de control, la sediul unui agent
economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusa
controlului. Prin norme, Ministerul Finantelor Publice stabileste
10
durate maxime diferentiate în functie de categorii de agenti
economici, de natura actiunilor de control, precum si de perioada
cuprinsa în control.
Procedura de selectare a agentilor economici tine cont, în principal,
de:
- importanta agentului economic (strategica, nationala, regionala,
locala);
- situatia economico-financiara a agentilor economici (pierderi,
arierate);
- facilitati acordate (ajutor de stat, credite interne si externe cu
garantia statului, fonduri comunitare, fonduri de cofinantare,
etc.);
- programe de restructurare a activitatii economice.
La agentii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori
autoritate publica, are calitatea de actionar, de regula, controlul financiar
precede celui fiscal (inspectie fiscala).
În scopul evitarii controalelor paralele sau repetate, al depasirii
duratei controlului si cresterii eficientei economice a activitatii de control,
fiecare directie de control tine o evidenta stricta a actiunilor de control
financiar pentru fiecare agent economic la care statul, direct sau printr-o
institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar.
În situatiile în care în efectuarea controlului financiar nu se pot
respecta termenele stabilite prin program, conducatorul directiei de control
analizeaza conditiile concrete si poate dispune prelungirea duratei actiunii
fara a influenta realizarea celorlalte actiuni prevazute în programul de
activitate si fara depasirea duratei maxime prevazute de lege. (pag. 86-89)
Înaintea desfasurarii controlului financiar, organul de control
financiar are obligatia sa înstiinteze agentul economic în legatura cu
actiunea care urmeaza sa se desfasoare prin transmiterea unui aviz de
control, care cuprinde temeiul juridic si data de începere a controlului
financiar.
Avizul de control se comunica agentului economic, în scris, înainte
de începerea controlului financiar.
Agentul economic are posibilitatea de a solicita amânarea datei de
începere a controlului financiar, o singura data, pentru motive justificate.
Comunicarea avizului de control nu este necesara:
- pentru solutionarea unor cereri ale agentului economic;
- în cazul unor actiuni îndeplinite ca urmare a solicitarii unor
autoritati publice, potrivit legii;
- în cazul acceptarii voluntare de catre agentul economic.

11
La începerea controlului financiar, organul de control financiar este
obligat sa prezinte agentului economic legitimatia de control si ordinul de
serviciu semnat de conducatorul organului de control. (pag. 88-90)
Începerea controlului financiar se consemneaza în registrul unic de
control.
Controlul financiar se desfasoara, de regula, în spatiile de lucru ale
agentului economic, care are obligatia sa puna la dispozitie un spatiu
adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii controlului.
Organul de control financiar are dreptul sa inspecteze locurile în care
se desfasoara activitatea, în prezenta agentului economic sau a unei
persoane desemnate de acesta.
La finalizarea controlului financiar se solicita reprezentantului
agentului economic o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa
rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile
solicitate. În declaratie se mentioneaza si daca au fost restituite toate
documentele solicitate si puse la dispozitie de agentul economic.
Agentii economici, în calitate de persoane juridice înregistrate la
Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au
obligatia sa tina registrul unic de control. Registrul unic de control este
obligatoriu pentru toti agentii economici, indiferent de profilul de activitate
al acestora.
Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor
controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control
specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fito-sanitar, urbanism,
calitatea în constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia
muncii, protectia împotriva incendiilor, precum si în alte domenii.
Evidentierea controalelor în registrul unic de control se face cu
semnaturile reprezentantului legal al agentului economic si organului de
control. Agentii economici au obligatia de a prezenta organelor de control
registrul unic de control.
Organele de control au obligatia:
a) de a consemna în registrul, înaintea începerii controlului,
urmatoarele elemente:
- numele si prenumele persoanelor împuternicite de a efectua
controlul si unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de
control, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare:
- obiectivele controlului;
- perioada controlului;
- perioada controlata;
- temeiul legal în baza caruia se efectueaza controlul acestor date
în registrul unic de control.
12
În situatia neprezentarii registrului unic de control, controlul se
efectueaza, iar cauzele neprezentarii se consemneaza în actul de control;
b) ca, înainte de începerea actiunii de control, sa consulte actele de
control încheiate anterior, care au legatura cu domeniul lor de activitate,
pentru a cunoaste constatarile facute, masurile stabilite si stadiul îndeplinirii
lor.
Dupa finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu
obligatoriu numarul si data actului de control întocmit.
Registrul unic de control:
 se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul
legal al agentului economic controlat sau al înlocuitorului
acestuia;
 se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-
au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare;
 se elibereaza contra cost de directiile generale ale finantelor
publice din raza teritoriala unde îsi are sediul social
contribuabilul – agent economic, pe baza certificatului de
înregistrare fiscala. (pag. 90-92)
Actele de control sunt documente în care se consemneaza
constatarile rezultate din actiunea de control financiar.
Organele de control financiar-fiscal întocmesc, de regula,
urmatoarele acte de control:
- proces-verbal de control financiar;
- proces-verbal intermediar;
- proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
- nota de constatare;
- nota unilaterala;
- nota de prezentare;raport de inspectie fiscala;
A. Procesul-verbal de control financiar
Procesul-verbal de control financiar:
a) este un act bilateral care se semneaza de catre organul de control
financiar si de reprezentantul legal al agentului economic;
b) se întocmeste de echipa de control financiar pentru remedierea
deficientelor semnalate;
c) are urmatorul continut orientativ pe capitole:
- date privind controlul financiar;
- date privind agentul economic;
- executia bugetului de venituri si cheltuieli;
- administrarea si gestionarea resurselor materiale si financiare;
- respectarea disciplinei financiar-contabile;
- calitatea managementului;concluzii si masuri finale.
13
La terminarea controlului financiar se restituie toate actele si
documentele puse la dispozitie organelor de control, cu exceptia celor
retinute, pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
Asupra modului de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin
prezentul proces-verbal de control financiar, entitatea controlata comunica,
la Directia de control financiar sau la structura de control financiar din
cadrul directiei generale a finantelor publice teritoriale, modul de îndeplinire
a masurilor stabilite.
Procesul-verbal de control financiar se întocmeste în trei exemplare,
care se înregistreaza în Registrul unic de control, din care un exemplar se
lasa agentului economic, iar doua exemplare se depun la organele de control
financiar.
Împotriva procesului-verbal de control financiar se poate depune
plângere prealabila la organul emitent. (pag.92-99)
d) Constatarile ce se înscriu în procesul-verbal de control
financiar trebuie sa fie precise, bazate pe date si documente expuse clar,
eliminându-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente,
care încarca nejustificat continutul procesului-verbal de control financiar.
e) La procesul-verbal de control financiar se anexeaza situatii,
tabele, documente, acte, note explicative, necesare sustinerii
constatarilor.
Situatii sau tabele se întocmesc în cazurile în care deficienta se
repeta în mod frecvent, constatarea se bazeaza pe un numar mai mare de
operatiuni sau acte etc., pentru a sintetiza expunerea constatarilor în
procesul-verbal de control financiar. Se semneaza de organele de control,
conducerea si salariatii în cauza ai agentului economic controlat.
Documentele sau actele, în care sunt consemnate operatiuni
economice sau financiar-contabile, necesare confirmarii sau fundamentarii
constatarilor se anexeaza, dupa necesitati, în copie certificata de organul de
control si de seful compartimentului de la care emana. Acestea se anexeaza
în original, lasându-se copii certificate de conducerea agentului economic
controlat si de organul de control financiar, atunci când sunt considerate
fictive sau dubioase, precum si când exista indicii ca s-ar urmari sustragerea
sau distrugerea lor de cei interesati.
Organele de control financiar pot solicita note explicative
reprezentantului sau oricarui angajat al agentului economic, care sa
contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea agentului
economic, ce pot influenta procesul-verbal de control financiar.
Notele explicative se iau în orice etapa a controlului financiar pentru
clarificarea si definitivarea constatarilor privind nerespectarea prevederilor

14
actelor normative. Întrebarile se formuleaza în mod clar, concis si concret,
pentru a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect.
În cazul în care persoana în cauza refuza sa raspunda la întrebari,
organele de control financiar transmit întrebarile printr-o adresa scrisa,
înregistrata la agentul economic, stabilind un termen util de cel putin 5 zile
lucratoare pentru formularea raspunsului.
Refuzul de a raspunde la întrebari se consemneaza în procesul-verbal
de control financiar si se aplica sanctiunile prevazute de lege.
Notele explicative se pot lua în orice moment al controlului
financiar, însa, numai dupa ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la
care s-a constatat abaterea ce necesita explicatii, astfel încât organele de
control sa fie în masura sa puna întrebari precise si sa combata eventualele
raspunsuri necorespunzatoare. Se întocmesc sub forma de raspunsuri la
întrebarile formulate de organele de control financiar. Ultima întrebare pusa
de organul de control financiar trebuie sa solicite persoanei respective sa
precizeze daca mai are ceva de adaugat în legatura cu constatarile facute de
controlul financiar.
Organele de control analizeaza raspunsurile primite si, în functie de
concluzii, definitiveaza constatarile în procesul-verbal de control financiar.
Daca rezulta elemente noi, se extinde controlul si asupra lor, iar daca unele
constatari se infirma prin raspunsurile date în notele explicative se
reexamineaza faptele si documentele care stau la baza lor.
f) Neregulile constatate se consemneaza în procesul-verbal de
control financiar în mod obligatoriu, cu precizarea concreta a actelor
normative încalcate (articol, aliniat) si cu determinarea exacta a
influentelor financiare, bugetare si gestionare nefavorabile.
Pentru fiecare abatere înscrisa în procesul-verbal de control financiar
se nominalizeaza persoanele care nu au respectat prevederile legale si
functiile acestora.
Pentru fiecare abatere constatata prin procesul-verbal de control
financiar se înscriu masurile luate operativ în timpul controlului financiar,
cu mentionarea documentelor pe baza carora s-au materializat, sau masurile
dispuse în sarcina agentului economic, cu indicarea termenului de raportare
a îndeplinirii acestora.
g) Proces-verbal de control financiar separat
Pentru constatarile privind savârsirea unor fapte care ar putea întruni
elemente constitutive ale unei infractiuni, în conditiile prevazute de legea
penala, organul de control întocmeste proces-verbal de control financiar
separat, care se înainteaza organelor abilitate prin lege pentru
efectuarea cercetarilor. În cazul în care cel supus controlului refuza sa
semneze procesul-verbal de control financiar separat, organul de control
15
financiar consemneaza despre aceasta în procesul-verbal de control
financiar.
h) Informarea agentului economic asupra constatarilor rezultate
din control
Organul de control financiar:
– informeaza agentul economic asupra constatarilor rezultate din
control, atât pe parcursul desfasurarii controlului financiar, cât si la
încheierea acestuia;
– prezinta agentului economic constatarile si consecintele,
acordându-i posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere în scris, cu
exceptia cazului în care agentul economic renunta la acest drept;
– analizeaza punctul de vedere prezentat de agentul economic si
procedeaza la definitivarea actului de control.
Dupa semnarea de catre reprezentantul legal al agentului economic,
procesul-verbal de control financiar se înregistreaza la registratura agentului
economic. Data înregistrarii la agentul economic se considera data
comunicarii.
Procesul-verbal de control financiar se înregistreaza la registratura
organului de control financiar, în termen de trei zile de la încheierea
controlului financiar.
În cazul în care reprezentantul legal al agentului economic refuza sau
tergiverseaza semnarea, procesul-verbal de control financiar se comunica
printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau/si prin alte
mijloace, cum ar fi fax sau e-mail, daca se asigura transmiterea textului
actului si confirmarea primirii acestuia. Data primirii de catre agentul
economic a scrisorii, a faxului sau a e-mailului se considera ca fiind data
comunicarii procesului-verbal de control financiar.
i) Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul procesului-verbal
de control financiar
Organul de control financiar poate îndrepta erorile materiale din
cuprinsul procesului-verbal de control financiar din oficiu sau la cererea
agentului economic, astfel:
– daca îndreptarea erorii materiale se face prin adaugiri sau stersaturi
operate în cuprinsul procesului-verbal de control financiar, acestea se
semneaza si stampileaza de organul de control, în caz contrar nu se iau în
considerare. Îndreptarea erorii materiale se opereaza pe toate exemplarele
originale ale procesului-verbal de control financiar. Dupa efectuarea
îndreptarii erorii materiale, organul de control financiar are obligatia de a
comunica agentului economic de îndata operatiunea efectuata;

16
– în cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua
direct pe actul de control, se emite un nou proces-verbal de control
financiar, care, de asemenea, se comunica agentului economic.(pag. 99-102)

B. Procesul-verbal intermediar:
– este un act bilateral, care se semneaza de catre organul de control
financiar si de reprezentantul legal al agentului economic;
– se întocmeste la unitatile subordonate agentului economic;
– are structura procesului-verbal de control financiar si nu poate fi
atacat pe cale administrativa sau judecatoreasca;
– este anexa la procesul-verbal de control financiar care se
întocmeste la agentul economic.
Constatarile din procesul-verbal intermediar se analizeaza si se
preiau în procesul-verbal de control financiar, în functie de prevederile
legale, de realitatea constatarilor si de respectarea procedurilor specifice de
control.

C. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor


Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se
încheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de
competenta organelor de control financiar, în conditiile legii si în
conformitate cu procedura stabilita prin legislatia în vigoare privind regimul
juridic al contraventiilor.

D. Nota de constatare
Nota de constatare se întocmeste:
– atunci când în cursul controlului financiar se fac constatari a caror
reconstituire ulterioara nu este întotdeauna posibila sau care nu pot fi
dovedite;
– în alte situatii apreciate de organele de control financiar.
În nota de constatare se consemneaza situatiile de fapt, precum si
masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate. În situatii
mai deosebite este indicata folosirea martorilor la stabilirea realitatii faptelor
constatate.
Nota de constatare se semneaza de catre reprezentantul legal al
agentului economic si de persoanele la care se refera constatarea, precum si
de martori, dupa caz. Nota de constatare este anexa la procesul-verbal de
control financiar.

17
E. Nota unilaterala
Nota unilaterala se întocmeste în cazurile în care, în urma controlului
financiar, nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul si importanta
lor, nu justifica întocmirea de procese-verbale de control financiar.
În nota unilaterala, organele de control financiar arata, concret, ce
anume documente au controlat si constatarile facute.

F. Nota de prezentare
La actele de control încheiate se anexeaza nota de prezentare, care
cuprinde, în principal, urmatoarele:
– organele sau persoanele, dupa caz, din afara agentului economic
controlat, care au dat dispozitii ce au determinat abaterile respective;
– problemele care necesita control financiar în continuare si/sau
extinderea controlului la alti agenti economici, facându-se propunerile
corespunzatoare;
– masurile ce mai trebuie luate în continuare de agentul economic
controlat si de organul ce a dispus controlul financiar;
– propuneri de aplicare a unor sanctiuni disciplinare, de imputare sau
de transmitere organelor abilitate prin lege pentru efectuarea cercetarilor,
dupa caz;
– propuneri de modificare, completare, actualizare a cadrului
normativ în domeniul supus controlului financiar.
În cazul în care organul de control financiar nu are nimic de aratat
sau de propus fata de cele cuprinse în actul de control, nu se mai întocmeste
nota de prezentare. (pag. 103-104)

G. Raportul de control fiscal


Organele de control financiar au obligatia sa controleze exactitatea si
realitatea înregistrarilor în evidentele prevazute de lege, urmarind stabilirea
corecta si achitarea integrala a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.
Constatarile de natura financiara, bugetara si gestionara se
consemneaza în procesul-verbal de control financiar.
Constatarile fiscale se consemneaza în raportul de control fiscal
(inspectie fiscala) si în alte acte administrativ fiscale, dupa caz, cu
respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala. (pag. 104)

2.4. Valorificarea constatarilor controlului financiar al statului


Organele de control financiar al statului au dreptul legal sa dispuna
masuri:
– pentru înlaturarea si prevenirea neregulilor constatate în activitatea
financiar-contabila;
18
– privind suspendarea unor dispozitii care nu sunt în concordanta cu
reglementarile financiar-contabile în vigoare;
– alte masuri care se impun, în functie de abaterile consemnate în
procesele-verbale de control financiar.
Masurile care se dispun se iau pe baza actelor de control financiar
legal întocmite de organele de control financiar al statului si se adreseaza
conducatorului agentului economic controlat.
Pentru dispunerea acestor masuri de valorificare a constatarilor
controlului, Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, prin organele specializate de control financiar al
statului, emite documente si tine evidente, dupa cum sunt: Dispozitia
obligatorie si sistemul de evidenta, urmarire si raportare a rezultatelor
activitatii de control financiar. (pag. 104-105)

Dispozitia obligatorie
Dispozitia obligatorie se emite pentru înlaturarea si prevenirea
neregulilor constatate, respectiv, suspendarea aplicarii masurilor nelegale. În
cazul înlaturarii si prevenirii neregulilor constatate, dispozitia obligatorie se
da cu scopul ca cei controlati sa actioneze pentru a intra în legalitate. În
cazul suspendarii dispozitiilor care nu sunt în concordanta cu reglementarile
financiar-contabile în vigoare, dispozitia obligatorie se da când actul ilegal
este în curs de consumare si consumarea lui nu a început si are scopul sa nu
se comita o ilegalitate, sa nu se actioneze ilegal pâna când se dispune
intrarea în legalitate. Suspendarea este, deci, o masura temporara.
Dispozitia obligatorie:
– se întocmeste de catre organul de control financiar, se avizeaza de
seful de serviciu si se aproba de conducatorul activitaii de control financiar;
– cuprinde masurile stabilite în sarcina agentului economic controlat
si termenele pâna la care acesta este obligat sa comunice organului de
control financiar modul de ducere la îndeplinire;
– se transmite la sediul agentului economic controlat.
Agentul economic are obligatia sa îndeplineasca masurile dispuse
prin procesul-verbal de control financiar, în termenele si conditiile stabilite
de catre organele de control financiar, în caz contrar aplicându-se
sanctiunile prevazute de lege.
Împotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula
plângere prealabila.
Plângerea prealabila formulata împotriva procesului-verbal de
control financiar:

19
a) este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii
publice reexaminarea procesului-verbal de control financiar, în sensul
revocarii acestuia;
b) cuprinde:
- datele de identificare a contestatorului;
– obiectul plângerii. Nu poate avea ca obiect alte sume si masuri
decât cele stabilite prin actul de control atacat;
– motivele de fapt si de drept;
– dovezile pe care se întemeiaza;
– semnatura si stampila contestatorului.
Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate acte
care nu au fost avute în vedere de organul de control financiar;
c) se depune la directia din care face parte organul de control
financiar al carui act este atacat.
În cazul în care plângerea prealabila este depusa la un organ
necompetent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare fiscala, aceasta
se înainteaza, în termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al
actului atacat;
d) se solutioneaza de catre directia din care face parte organul de
control financiar al carui act este atacat, printr-un compartiment special
constituit;
e) poate fi retrasa de contestator pâna la solutionare. Organul de
solutionare competent comunica contestatorului decizia prin care se ia act de
renuntare la plângere. Prin retragerea plângerii nu se pierde dreptul de a se
înainta o noua plângere în interiorul termenului general de depunere a
acesteia;
f) se solutioneaza de organul competent prin pronuntarea deciziei de
solutionare, care este definitiva în sistemul cailor administrative de atac.
Decizia se emite în forma scrisa si cuprinde: preambulul,
considerentul si dispozitivul.
Preambulul cuprinde: denumirea organului de control investit cu
solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al
acestuia, numarul de înregistrare a plângerii prealabile la organul de
solutionare competent si obiectul cauzei.
Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format
convingerea organului de control competent în emiterea deciziei.
Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul în
care acesta poate fi exercitata si instanta competenta.
Decizia se semneaza de catre conducatorul directiei din care face
parte organul de control financiar al carui act a fost atacat.

20
În solutionarea plângerii prealabile organul de control competent
controleaza motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii
procesului-verbal de control financiar. Analiza plângerii prealabile se face în
raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de
documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plângerii prealabile se
face în limitele sesizarii.
Organul de solutionare competent pentru lamurirea cauzei poate
solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din minister sau al
altor institutii si autoritati.
Prin solutionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situatie mai
grea contestatorului în propria cale de atac.
Prin decizie, plângerea prealabila poate fi admisa, în totalitate sau în
parte, ori respinsa. În cazul admiterii plângerii, se decide, dupa caz, anularea
totala sau partiala a actului atacat.
Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei
conditii procedurale, plângerea prealabila se respinge fara a se proceda la
analiza pe fond a cauzei.
Decizia se comunica contestatorului si organului emitent al actului
atacat.
Deciziile emise în solutionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.(pag.105-
108)

2.6. Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii


de control financiar

Compartimentele de lucru din directia de control financiar si


structurile subordonate din cadrul directiilor generale din teritoriu asigura,
ori de câte ori este necesar, urmarirea la agentii economici controlati a
aplicarii masurilor stabilite în timpul controlului sau a celor transmise prin
documentele de valorificare.
Pentru fiecare proces-verbal de control financiar se întocmeste fisa
rezultatelor controlului, în care se înscriu constatarile proprii ale echipei de
control.
Datele din fisa rezultatelor controlului se organizeaza în evidente
informatizate, care servesc la aprecierea activitatii desfasurate de organele
de control financiar, a calitatii activitatii aparatului de control si
îmbunatatirii managementului controlului.
Structurile subordonate din cadrul directiilor generale din teritoriu
raporteaza Directiei de control financiar controalele efectuate si rezultatele
acestora, dupa cum urmeaza:
21
a) la termenele fixate, prin program sau tematica, ori în termen de 5
zile de la finalizarea controlului financiar;
b) în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului, Raportul privind
modul de realizare a programului de control pe trimestrul încheiat.
Directia de control financiar prezinta conducerii Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala raportul anual asupra activitatii aparatului de
control din centrala si din teritoriu. (pag. 108-109)

Lista subiectelor pentru pregatirea in vederea evaluarii finale


( examen) pentru capitolului 2 “ Controlul financiar al statului”
1. Sfera controlului financiar al statului.
2. Programarea si organizarea activitatii de control financiar al
statului.
3. Registrul unic de control.
4. Procesul – verbal de control financiar al statului.
5. Procesul – verbal intermediar, procesul – verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor, nota de constatare, nota unilaterala
si nota de prezentare, ca acte de control financiar al statului.
6. Dispozitia obligatorie ca masura pentru inlaturarea si prevenirea
neregulilor constatate in activitatea financiar – contabila de catre
organele de control financiar al statului.
7. Solutionarea plangerii prealabile formulate impotriva procesului
– verbal de control financir al statului.
8. Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de
control financiar al statului.

22
Capitolul 3. Controlul fiscal

Obiectivul capitolului
3.1. Sfera controlului fiscal
3.1.1. Principiile fiscalitatii – obiectiv esential al controlului fiscal
3.1.2. Obiectiv general si atributii
3.1.3. Formele si intinderea controlului fiscal
3.1.4. Perioada supusa controlului fiscal
3.1.5. Implicarea controlului fiscal in raportul de drept material fiscal
3.1.6. Controlul fiscal – parte integranta a sistemului fiscal
3.1.7. Regulile de aplicare generala a Codului fiscal ca obiective
orientative fundamentale pentru controlul fiscal
3.2. Realizarea controlului fiscal
3.2.1.Norme etice si principii fundamentale de executare a
controlului fiscal
3.2.2. Contributia controlului fiscal la respectarea principiilor
generale de conduita in administratia fiscala
3.2.3. Competenta de control fiscal
3.2.4. Solutionarea contribuabiliilor pentru control fiscal
3.2.5. Locul, timpul si durata controlului fiscal
3.2.6. Reguli si proceduri de control fiscal
3.2.7. Corelarea procedurilor de control fiscal
3.2.8. Documente – acte de control fiscal
3.2.9. Elemente privind valorificarea constatarilor controlului fiscal

Concepte cheie:
A. Sfera controlului fiscal: Principiile fiscalitatii ca obiectiv esential
al controlului fiscal; obiectiv general si atributii; forme si întindere; perioada
supusa controlului fiscal; implicarea controlului fiscal în raportul de drept
material fiscal; controlul fiscal – parte integranta a sistemului fiscal; reguli
de aplicare generala a Codului fiscal ca obiective orientative fundamentale
pentru controlul fiscal.
B. Realizarea controlului fiscal: Norme etice si principii
fundamentale de exercitare a controlului fiscal; contributia controlului fiscal
la respectarea principiilor generale de conduita în administrarea fiscala;
competenta de control fiscal; selectionarea contribuabililor pentru controlul
fiscal; locul, timpul si durata controlului fiscal; reguli si proceduri de control
fiscal; corelarea procedurilor de

23
control fiscal cu cele de administrare a creantelor fiscale; documente
– acte de control fiscal; valorificarea constatarilor controlului fiscal.

Rezumat

Controlul fiscal are ca obiect fundamental respectarea prevederilor


legislatiei fiscale si include în sfera sa respectarea cadrului legal cu privire
la:
 impozitele si taxele care constituie venituri bugetare: impozitul
pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor, pe reprezentante, pe valoarea
adaugata, accize, impozite si taxe locale;
 contribuabilii obligati sa plateasca impozite si taxe;
 modul de calcul si de plata, precum si procedura de colectare a
impozitelor si taxelor;
 administrarea impozitelor si taxelor.
Un obiectiv esential al controlului fiscal îl constituie respectarea
principiilor pe care se bazeaza impozitele si taxele, cum sunt:
– neutralitatea masurilor fiscale în raport cu diferite categorii de
investitori, capitaluri si forme de proprietate, asigurând conditii egale
investitorilor, capitalului român si strain;
– certitudinea impunerii, pe baza de norme juridice clare;
- eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii prevederilor
fiscale.(pag. 110 -112)
Controlul fiscal are ca obiectiv general modul de administrare a
impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general
consolidat, respectiv ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale
în legatura cu înregistrarea fiscala, declararea, stabilirea si colectarea
impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general
consolidat.
Controlul fiscal are urmatoarele atributii:
- constatarea si investigarea fiscala;
- analiza si evaluarea informatiilor fiscale;
- sanctionarea, prevenirea si combaterea abaterilor de la legislatia
fiscala. ( pag. 112-113)
Dupa intinderea sa, controlul fiscal poate avea urmatoarele forme:
Control fiscal general si control fiscal partial. (pag. 113-114)
Controlul fiscal se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a
dreptului de a stabili obligatii fiscale. (pag. 114)

24
În esenta sa, controlul fiscal este implicat direct în raportul de drept
fiscal. Sub acest aspect, în exercitarea controlului fiscal este necesar sa se
cunoasca definirea legala a unor elemente din domeniul fiscal, cum sunt:
creantele fiscale si obligatiile fiscale; nasterea creantelor si obligatiilor
fiscale; stingerea creantelor fiscale; creditorii si debitorii în raporturile de
drept material fiscal; platitorul; raspunderea solidara; drepturile si obligatiile
succesorilor; cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor.(pag.114-118)
Controlul fiscal, ca parte integranta a sistemului fiscal, are la
baza regulile de aplicare generala a Codului fiscal, cum sunt:
a) impozitarea veniturilor în numerar si în natura;
b) neluarea în considerare a tranzactiei care nu are scop economic
sau este efectuata de un contribuabil inactiv;
c) ajustarea sumei venitului si cheltuielii în cadrul unei tranzactii
între persoane afiliate, situatie în care are ca obiectiv respectarea
prevederilor legislatiei fiscale cu privire la:
 persoana afiliata;
 reconsiderarea evidentelor persoanei afiliate din România;
 prescriptia ajustarii profiturilor între persoanele afiliate;
 pretul de piata al tranzactiei între persoanele afiliate;
 metodele de estimare a pretului de piata: compararii preturilor,
cost-plus, pretului de revânzare, marjei nete, împartirii profitului;
 compararea tranzactiilor între persoanele afiliate si cele
independente;
 selectarea si aplicarea celei mai adecvate metode de estimare a
pretului de piata al tranzactiilor între persoane afiliate. (pag.118-135)
Persoanele cu atributii de control fiscal îsi desfasoara activitatea pe
baza de:
a) norme etice, cu urmatoarele cerinte de baza: credibilitate,
profesionalism, calitatea serviciilor;
b) principii fundamentale: integritatea, obiectivitatea, legalitatea,
confidentialitatea, competenta.
Controlul fiscal are menirea de a contribui la respectarea principiilor
generale de conduita în administrarea fiscala si anume:
a) aplicarea unitara a legislatiei fiscale;
b) exercitarea dreptului de apreciere al organului fiscal;
c) rolul activ al organului fiscal;
d) obligatia de colaborare a contribuabilului în vederea determinarii
starii de fapt fiscale;
e) secretul fiscal (pag.135-145)

25
Controlul fiscal se executa exclusiv, nemijlocit si neîngradit, prin
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv de compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. (pag.146)
Selectarea contribuabililor pentru controlul fiscal se efectueaza pe
baza de criterii specifice si criterii generale de selectie.
Controlul fiscal se desfasoara, de regula:
– în spatiile de lucru ale contribuabilului, în prezenta acestuia;
– în timpul programului de lucru al contribuabilului;
– pe o durata de cel mult trei luni;
– conform regulilor si procedurilor de control fiscal (control prin
sondaj, inopinat, încrucisat). (pag.146-151)
Procedurile de control fiscal sunt corelative cu procedurile
generale de administrare a creantelor fiscale care includ:
– competenta organului fiscal: generala, teritoriala, în cazul sediilor
secundare, a compartimentelor de specialitate ale autoritailor administratiei
locale; speciala; conflictul de competenta si cel de interese;
– actele administrative fiscale, ca sursa semnificativa de informatii
pentru controlul fiscal: continut, comunicare, opozabilitate,
nulitate, desfiintare sau modificare, îndreptarea erorilor;
– administrarea si aprecierea probelor: mijloacele de proba,
modalitati de obtinere a informatiilor si lamuririlor, obligatia de a furniza
informatii, expertiza, prezentarea de înscrisuri, cercetarea la fata locului,
colaborarea între autoritatile publice, forta probanta a documentelor
justificative si evidentelor contabile, sarcina probei în dovedirea situatiei de
fapt fiscale, dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul
impunerii, estimarea bazei de impunere. (pag.151-165)
Sunt documente – acte de control fiscal: avizul de control fiscal,
legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu, invitatia adresata
contribuabilului pentru a se prezenta la sediul organului de control fiscal,
procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, proces-verbal de
sigilare/desigilare, nota explicativa, raportul de control fiscal, proces-verbal
de control inopinat/ încrucisat/ de cercetare la fata locului. Acte de control
încheiate la sedii secundare. (pag.165-176)
Pentru valorificarea constatarilor controlului fiscal se utilizeaza
modalitati cum sunt:
a) informarea contribuabilului si asigurarea dreptului acestuia de a
prezenta punct de vedere cu privire la constatarile controlului fiscal;
b) dispunerea de masuri în sarcina contribuabilului;
c) stabilirea de obligatii fiscale suplimentare;
d) sesizarea organelor de urmarire penala. (pag. 177-179)

26
Lista subiectelor pentru pregatirea in vederea evaluarii finale
(examen) pentru capitolul 3 “ Controlul fiscal”

1. Sfera controlului fiscal


2. Principiile fiscalitatii ca obiectiv esential al controlului fiscal
3. Obiectivul general si atributiile controlului fiscal
4. Formele si intinderea controlului fiscal. Perioada supusa controlului
fiscal
5. Implicarea controlului fiscal in raportul de drept material fiscal: creante
fiscale, obligatii fiscale, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala
corelativa, stingerea creantei fiscale, creditori si debitori, platitor al
obligatiei fiscale, raspunderea solidara, drepturile si obligatiile
succesorilor, cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor.
6. Controlul fiscal-parte integranta a sistemului fiscal cu imputerniciti si
reprezentanti fiscali desemnati, curatorul fiscal si obligatiile
reprezentantilor legali.
7. Regulile de aplicare generala a Codului fiscal ca obiective orientative
fundamentale pentru controlul fiscal.
8. Obiectivele controlului fiscal asupra ajustarii venitului si cheltuielii in
cadrul tranzactiilor intre persoane afiliate.
9. Metodele de estimare a pretului de piata al tranzactiilor intre persoanele
afiliate: compararii preturilor, cost-plus, pretului de revanzare, marjei
nete si impartirii profitului.
10. Cerinte de baza pentru desfasurarea la cele mai inalte standarde de
profesionalism a activitatii de control fiscal: credibilitate,
profesionalism, calitatea serviciilor.
11. Principiile fundamentale care asigura cresterea increderii in autoritatea
fiscala si a prestigiului controlului fiscal: integritatea, obiectivitatea,
legalitatea, confidentialitatea, competenta.
12. Regulile de conduita, comportament si atitudinea fata de contribuabili a
persoanelor care executa functia de control fiscal.
13. Contributia controlului fiscal la respectarea principiilor generale de
conduita in administrarea fiscala: aplicarea unitara a legislatiei fiscale,
exercitarea dreptului de apreciere al organului fiscal, rolul activ al
organului fiscal, limba oficiala in administrarea fiscala, dreptul
contribuabilului de a fi ascultat, obligatia de cooperare a contribuabilului
in vederea determinarii starii de fapt fiscale, secretul fiscal, buna –
credinta in relatiile dintre contribuabili si organele fiscale.
14. Selectionare contribuabililor pentru controlul fiscal.
15. Locul, timpul si durata controlului fiscal.
27
16. Reguli si proceduri de control fiscal.
17. Competenta organului fiscal ca element semnificativ in exercitarea
controlului fiscal – competenta generala, teritoriala, in cazul sediilor
secundare, speciala, conflictul de competenta, acordul asupra
competentei, conflictul de interese.
18. Actele administrative fiscale – sursa semnificativa de informatii pentru
controlul fiscal: continut, comunicare, opozabilitate, nulitate, desfiintare
sau modificarea lor, indreptarea erorilor materiale.
19. Administrarea si aprecierea probelor de control fiscal: mijloace de proba
utilizate, solicitarea informatiilor din partea contribuabililor si a altor
persoane, solicitarea de expertize, folosirea inscrisurilor, efectuarea de
cercetari la fata locului.
20. Documente - acte de control fiscal: avizul de control fiscal, legitimatia
de inspectie si ordinul de serviciu, invitarea contribuabilului la sediul
organului de control fiscal, proces – verbal de ridicare/restituire de
inscrisuri, proces – verbal de sigilare/desigilare, nota explicativa,
raportul de control fiscal, proces – verbal de control inopinat/incrucisat
de cercetare la fata locului, acte de control incheiate la sedii secundare,
declaratia contribuabilului la finalizarea controlului fiscal.
21. Valorificarea constatarilor controlului fiscal. Modalitati: dreptul
contribuabilului de a fi informat si de a prezenta punct de vedere cu
privire la constatarile controlului fiscal, dispunerea de masuri in sarcina
contribuabilului, sesizarea organelor de urmarire generala, stabilirea de
obligatii fiscale suplimentare.

28
Capitolul 4 . Organizarea controlului financiar – fiscal

Obiectivul capitolului
4.1. Organe de stat cu atributii de control financiar- fiscal
4.1.1. Ministerul Finantelor Publice
4.1.2. Agentia Nationala de Administrare Fiscala
4.1.3. Garda Financiara
4.2. Controlul managerial (intern) al agentilor economici
4.2.1. Responsabilitatea managementului
4.2.2. Sistemul de control intern
4.2.3. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv la
entitatile economice

Concepte cheie: Organe de stat cu atributii de control financiar-


fiscal: Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala, Garda Financiara; controlul managerial (intern) al contribuabililor –
entitati economice: responsabilitatea managementului, sistemul de control
intern, organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv la entitatile
economice.

REZUMAT

Controlul financiar-fiscal se efectueaza de Ministerul Finantelor


Publice prin:
– Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în structura careia
functioneaza Directia generala de control financiar-fiscal si investigatii
financiar-fiscale;
– structura de Administrare Fiscala – Activitatea de control fiscal din
cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti.
Ministerul Finantelor Publice, ca de specialitate al administratiei
publice centrale, are ca atributii în domeniu:
– controleaza modul de respectare a procedurilor de control
financiar-fiscal;
– efectueaza investigatii si anchete fiscale;
– exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ si
inopinat în legatura cu aplicarea si respectarea legislatiei fiscale si vamale;

29
– actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii
fiscale si coruptiei etc. (pag. 180-181)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
a) exercita:
– urmarirea, supravegherea si controlul fiscal pe întreg teritoriul
national privind respectarea legislatiei fiscale;
– controlul operativ si inopinat în legatura cu aplicarea si cu
respectarea legislatiei fiscale, prin organele sale de specialitate;
– controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii si
utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
– functia de audit public intern.
b) actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea
evaziunii fiscale etc.
În îndeplinirea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala este autorizata:
– sa exercite nemijlocit si neîngradit controlul fiscal;
– sa dea, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor
de respectare a legii;
– sa aplice sanctiunile prevazute de lege în competenta sa;
– sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si
masurile asiguratorii pentru colectarea veniturilor bugetare ce sunt în
administrarea sa etc.
Directiile generale ale finantelor publice au ca atributii, în domeniul
controlului, organizarea actiunilor de control fiscal/inspectie fiscale, la
contribuabili, cu privire la îndeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata
de stat. (pag. 182-198)
Garda financiara exercita control operativ si inopinat privind
prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect
evaziunea si frauda fiscala. Are în structura Comisariatul general,
comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti.
În vederea realizarii atributiilor sale, pentru combaterea actelor si
faptelor de evaziune si frauda fiscala, Garda Financiara efectueaza controlul
operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu
privire la:
– respectarea actelor normative în scopul prevenirii descoperirii si
combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege;
– respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si
înlaturarea operatiunilor ilicite;
– modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a
bunurilor în toate locurile si spatiile în care se desfasoara activitatea
entitatilor economice;
30
– participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor
ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a
activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda
fiscala.(pag. 198-208)
La nivelul entitatilor economice, în responsabilitatea
managementului, se organizeaza controlul managerial, respectiv controlul
intern.
Pentru management si administratie, controlul este un sistem de
mecanisme si mijloace de ghidare, autoreglare sau constrângere pentru a
preveni. A controla înseamna a verifica si analiza, a avea o imagine a
conturilor.
Un element-cheie al controlului managerial este format din sistemul
de informatie manageriala.
Sistemul de control intern al entitatii economice reprezinta toate
politicile si procedurile (controalele interne) adoptate de management si
cuprinde mediul de control si procedurile de control.
Mediul de control reprezinta atitudinea generala, constientizarea si
actiunile întreprinse de management privind sistemul intern de control si
importanta lui pentru entitatea economica; are efect asupra eficacitatii
procedurilor de control specifice.
Procedurile de control reprezinta acele politici si proceduri în plus
fata de mediul de control.
Controlul intern are structura organizationala si utilizeaza proceduri
specifice într-un mediu de sisteme de informatii computerizate.
Controlul financiar preventiv la entitatile economice are în vedere
daca acestea sunt cu capital majoritar de stat sau cu capital privat. (pag. 208-
230)

31
Lista subiectelor pentru pregatirea in vederea evaluarii finale
(examen) pentru capitolul 4 “Organizarea controlului financiar-
fiscal”

1. Organe de stat cu atributii de control financiar – fiscal


2. Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de
Administrare Fiscala – atributii si competente de control
financiar-fiscal
3. Garda Financiara
4. Controlul managerial (intern) al entitatilor economice
5. Sistemul de control intern. Definitie, mediul de control intern,
proceduri de control.
6. Controlul intern intr-un mediu de sisteme de informatii
computerizate.

32
Capitolul 5. Prevenirea si combaterea coruptiei

Obiectivul capitolului

5.1. Conceptul de coruptie. Prevenire si combatere


5.2. Riscuri pentru persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii
de control
5.2.1. Infractiuni de coruptie
5.2.2. Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
5.2.3. Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau
cu infractiunile asimilate acestora
Infractiuni privind interesele financiare ale
Comunitatilor Europene
5.3. Obligatii ale persoanelor cu atributii de control in lagetura cu
escoperirea faptelor ce constituie infractiuni

Concepte cheie: coruptia – prevenire si combatere; riscuri pentru


persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii de control; infractiuni de
coruptie, asimilate celor de coruptie si în legatura directa cu acestea, precum
si infractiuni privind interesele financiare ale Comunitatilor Europene.

REZUMAT

Coruptia reprezinta utilizarea abuziva a puterii publice în scopul


obtinerii, pentru sine sau pentru altul, a unui câstig necuvenit: abuzul de
putere în exercitarea atributiilor de serviciu; frauda; favoritismul; conflictul
de interese etc. Coruptia, privind atât sectorul public cât si cel privat, poate
fi dupa modalitatile de savârsire, activa sau pasiva.
Formele de coruptie, în functie de sectoarele vulnerabile:
administrativa, în justitie, economica si politica. (pag. 231-236)
Pot fi riscuri pentru persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii
de control faptele ce constituie:
a) Infractiuni de coruptie: luarea de mita; darea de mita; primirea de
foloase necuvenite; traficul de influenta; promisiunea, oferta sau darea de
bani, de daruri sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are
33
influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru
a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atributiile sale de
serviciu; promisiunea, oferirea sau darea, direct sau indirect, de bani sau alte
foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice
internationale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la
îndatoririle sale de serviciu, în scopul obtinerii unui folos necuvenit în
cadrul operatiunilor economice internationale;
b) Infractiuni asimilate infractiunilor de productie;
c) Infractiuni în legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu
infractiunile asimilate acestora;
d) Infractiuni privind interesele financiare ale Comunitatilor
Economice. (pag.137-244)
Persoanele cu atributii de control sunt obligate:
– sa înstiinteze organul de urmarire penala sau, dupa caz, organul de
constatare a savârsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date
din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate
atrage raspunderea penala;
– în cursul efectuarii controlului sa procedeze la asigurarea si
conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace
ce pot servi organelor de urmarire penala . (pag.244-245)

Lista subiectelor pentru pregatirea in vedera evaluarii finale


(examen) pentru capitolul 5 “Prevenirea si combaterea coruptiei”

1. Conceptul de coruptie. Prevenire si combatere


2. Riscuri pentru persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii de
control
3. Obligatii ale persoanelor cu atributii de control in legatura cu
descoperirea faptelor ce constituie infractiuni

34
Capitolul 6. Elemente privind controlul activitatii agentilor
economici

Obiectivul capitolului
6.1. Controlul angajarii gestionarilor si constituirii garantiilor
6.1.1. Controlul angajarii gestionarilor
6.1.2. Controlul garantiilor
6.2. Controlul existentei, integritatii pastrarii si pazei bunurilor si
valorilor
6.3. Inventarierea bunurilor de activ si de pasiv
6.3.1. Inventarierea – definire si sfera de cuprindere
6.3.2. Comisiile de inventariere
6.3.3. Pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii
6.3.4. Obiectivele inventarierii si tehnica de efectuare
6.3.5. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv
6.3.6. Stabilirea rezultatelor inventarierii
6.3.7. Particularitati privind inventarierea la institutiile
publice
6.3.8. Formulare – documente privind inventarierea
elementelor de activ si de pasiv
6.4. Controlul incasarilor si platilor
6.4.1. Controlul incasarilor si platilor in mumerar
6.4.2. Controlul incasarilor si platilor prin decontari fara
numere
6.4.3. Controlul platilor/incasarilor efectuate prin carduri
6.5. Controlul gestiunii grupului de interes economic
6.5.1. Grupul de interes economic ca obiectiv al controlului
6.5.2. Riscuri de nerespectare a prevederilor legale si
statutare in legatura cu constituirea si functionarea grupurilor de
interes economic

35
Acest capitol se limiteaza, exemplificativ, la urmatoarele probleme:
– Controlul angajarii gestionarilor si constituirii garantiilor; pag.
246-255)
– Controlul existentei, integritatii, pastrarii si pazei bunurilor si
valorilor; (pag. 255-262)
– Inventarierea elementelor de activ si pasiv; (pag. 262-295)
– Controlul încasarilor si platilor în numerar, prin decontari si prin
carduri; (pag. 295-321)
– Controlul gestiunii grupului de interes economic. (pag. 321-340)

Lista subiectelor pentru pregatirea in vedera evaluarii finale


(examen) pentru capitolul 6 “Elemente privind controlul activitatii
agentilor economici”

1. Controlul angajarii gestionarilor si constotuirii garantiilor


2. Controlul existentei, integritatii pastrarii si pazei bunurilor si valorilor
3. Inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Definire si sfera.
4. Ramurile de inventariere a elementelor de activ si de pasiv. Pregatirea
conditiilor necesare efectuarii inventarierii.
5. Obiectivele inventarierii elementelor de activ si de pasiv si tehnica de
efectuare
6. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii
7. Stabilirea rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
Comparatia faptic –scriptic, stabilirea lipsurilor imputabile, compensarea
lipsurilor cu plusurile constatate, scazaminte legale.
8. Formulare – documente privind inventarierea elementelor de activ si de
pasiv. Lista de inventariere, lista de inventariere pentru gestiunile
global-valorice, extras de cont, registrul inventar, proces –verbal de
inventariere, decizia de imputare (de recuperare a pagubei),
angajamentul de plata.
9. Obiectivele controlului incasarilor si platilor in numerar
10. Surse de informatii, procedee si tehnici de control privind incasarea si
plata in numerar
11. Abateri ce pot fi constatate ca urmare a contului operatiunilor de incasari
si plati in numerar
12. Controlul incasarilor si platilor prin decontari
13. Surse de informatii, procedee si tehnici de control utilizate in controlul
decontarilor (incasarilor si platilor fara numerar)

36
14. Controlul gestiunii grupului de interes economic. Grupul de interes
economic ca obiectiv al controlului
15. Riscuri de nerespectare a prevederilor legale si statutare in legatura cu
constituirea si fuctionarea grupului de interes economic. Raspunderea
grupului si a membrilor grupului. Fapte generatoare de riscuri pentru
fondatori.
16. Administratorii grupulor de interes economic. Interdictii si raspunderi.
17. Lichidatorii grupului de interes economic. Datorii obligatii si raspunderi.
18. Controlul aplicarii corecte a doctrinei si metodologiei contabile.
19. Fapte care constituie contraventii in legatura cu organizarea si
conducerea contabilitatii de catre entitatile economice.
20. Controlul intocmirii situatiilor financiare anuale.
21. Controlul respectarii Reglementarilor contabile conform cu directivele
europene privind continutul si circulatia raportului administratiilor in
legatura cu situatiile financiale anuale.
22. Controlul imobilizarilor corporale – aplicatie metodologica.
23. Controlul imobilizarilor corporale.
24. Obiective si tehnici privind controlul imobilizarilor financiare.
25. Controlul stocurilor. Obiective, procedee, tehnici.
26. Controlul creantelor. Obiective, surse de informatii, procedee si tehnici
de control.
27. Controlul evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiar anuale
in conformitate cu principiile contabile generale: continuitatii activitatii,
permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a
elementelor de activ si de datorii, intangibilitatii, necompensarii,
prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.
28. Controlul respectarii regulilor generale de evaluare prevazute de
reglementarile contabile conforme cu directivele europene, a
elementelor prezentate in situatiile financiare anuale (pe baza
principiului costului de achizitie sau a costului de productie).
29. Controlul angajamentelor si altor elemente extrabilantiere (giruri,
garantii, cautiuni, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare,
in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ urmariti in continuare,
redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte
scontate neajunse la sacdenta, active si datorii contingente).

37
Capitolul 7. Controlul utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale

Obiectivul capitolului
7.1. Agentii economici care au obligatia sa utilizeze aparate
electronice fiscale
7.2. Organele de control si obiectivele controlului utilizarii
aparatelor de marcat electronice fiscale
7.3. Controlul dotarii agentilor economici cu aparate de marcat
electronice fiscale
7.3.1. Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de
marcat electronice fiscale
7.3.2. Aparate de marcat electronice fiscale
7.3.3. Memoria fiscala. Inlocuirea mamoriei fiscale. Predarea
raportului memoriei fiscale.
7.3.4. Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale
7.3.5. Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la
utilizator
7.3.6. Registrul de evidenta a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate in judet sau Municipiul Bucuresti si
atribuirea numarului de ordine
7.4. Controlul emiterii bonului fiscal
7.5. Controlul concordantei operatiunilor inscrise in registrul special
si in raportul Z cu cele inscrise in evidenta contabila a
utilizatorului.
7.5.1. Defecterea aparatelor de marcat electronice fiscale,
Cartea de Interventii si registrul special
7.5.2. Raportul fiscal “Z” de ichidere zilnica (Raportul Z)
7.6. Controlul privind consumabilele

38
Capitolul se refera la:
– Agentii economici care au obligatia sa utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale;
– Organele de control si obiectivele controlului utilizarii aparatelor
de marcat electronice fiscale;
– Controlul dotarii agentilor economici cu aparate de marcat
electronice fiscale;
– Controlul emiterii bonului fiscal;
– Controlul concordantei operatiunilor înscrise în registrul special si
în raportul Z cu cele înscrise în evidenta contabila a utilizatorului;
– Controlul privind consumabilele. (pag. 341-377)

Nota:
Rezumatul este orientativ. Nu epuizeaza continutul, în detaliu, a
problemelor prevazute de programa analitica.
În vederea sustinerii examenului este necesara studierea obligatorie a
manualului „Control financiar-fiscal”, tiparit, în anul 2006, de Editura
Fundatiei România de Mâine si facultativ restul bibliografiei.
Subiectele si grilele de examen se vor formula astfel încât sa solicite
cunostinte în detaliu, cel putin la nivelul manualului mentionat.

Întrebari de autoevaluare (Exemple)

1. Ce este controlul financiar-fiscal?


2. Care este obiectul controlului financiar-fiscal ?
3. Enuntati functiile specifice ale controlului financiar?
4. Precizati care sunt formele controlului financiar si a celui fiscal?
5. Care sunt principalele obiective ale controlului contabilitatii?
6. Care sunt momentele metodologice ale exercitarii controlului?
7. Care este filiera de cercetare si actiune dupa care se deruleaza
metodologia de control financiar?
8. Precizati care sunt procedeele de control financiar?
9. Care sunt modalitatile de finalizare a constatarilor controlului
financiar si a celui fiscal?
10. Care este sfera controlului financiar al statului?
11. Enuntati actele de control financiar al statului, definirea si
continutul lor.
39
12. Actele de control fiscal: enunt si continut.
13. Delimitari între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si
Garda Financiara.
14. Care sunt riscurile pentru persoanele cu drept de decizie si cele
cu atributii de control în legatura cu prevenirea si combaterea coruptiei?

TESTE GRILA (Modele)


Nota: Teste grila asemanatoare se vor da la examen.

Test de tipul – Da/Nu (Yes/No):


1. Functiile specifice ale controlului financiar sunt:
a) functia de prevenire si functia de perfectionare;
b) functia de diagnosticare a erorilor financiare;
c) functia de reglare a activitatii financiare.

Test de tipul – completare (Completion):


2. Activitatea de control poate fi definita ca functie a _____________.

Test de tipul – Adevarat/Fals (True/False):


3. Controlul financiar semnifica o supraveghere continua, morala sau
materiala, ca si stapânirea unei activitati sau a unei situatii.

Test de tipul – alegere multipla (Multiple choice):


4. Principalele obiective ale controlului contabilitatii constau în:
a) conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
b) întocmirea documentelor justificative pentru operatiunile
patrimoniale;
c) inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia.

Test de tipul – completare (Completion):


5. Procedeul de control reprezinta un ansamblu de
__________________ specifice, tehnici si instrumente.

Test de tipul – corespondenta (Matching):


6. Verificati corectitudinea corelatiilor dintre termeni si continutul lor
si dati raspunsul corespunzator.
Termeni Continut
1. Controlul A) aprecierea si analiza unor operatiuni, procese sau
documentar- fenomene economice pe baza documentelor justificative,
40
contabil a realitatii, legalitatii si a eficientei operatiunilor si
activitatilor economico-financiare.
2. Controlul B) cuprinde integral/partial operatiile din cadrul
faptic obiectivelor sta-bilite pe întreaga perioada sau pe o
anumita perioada de timp.
3. Studiul C) cunoasterea elementelor esentiale si specifice ale
general prealabil activitatii ce urmeaza a se controla.

Teste de tipul – alegere multipla (Multiple choice):


7. Controlul asupra integritatii valorilor materiale urmareste:
a) organizarea corespunzatoare a gestiunilor;
b) organizarea integritatii bunurilor pe timpul transportului;
c) organizarea punctelor de paza.

8. Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de:


a) cheltuieli de constituire, cercetare-dezvoltare, fond comercial;
b) terenuri, amenajari, mijloace fixe;
c) cheltuieli de constituire, terenuri si mijloace fixe.

9. În raport cu forma fizica pe care o îmbraca, se disting urmatoarele


active circulante materiale:
a) materiile prime, produsele si semifabricatele;
b) marfurile si ambalajele;
c) stocurile si productia în curs de executie.

10. Deconturile fara numerar se efectueaza prin transferul unor


disponibilitati banesti elaborate de:
a) cumparator, client, platitor;
b) vânzator, furnizor, beneficiar;
c) cumparator, vânzator, beneficiar.

11. Sistemul de decontare intermediara se bazeaza pe utilizarea


urmatoarelor instrumente:
a) ordine de plata, compensare, decontari anticipate;
b) CEC, acreditiv si scrisoarea de garantie bancara;
c) ordin de plata, CEC si acreditiv.

12. Controlul fiscal poate îmbraca urmatoarele forme:


a) inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala;
b) control fiscal ulterior si control preventiv;
c) control fiscal si inspectie fiscala.

13. La încheierea inspectiei fiscale organul de control încheie:


a) proces-verbal si note de constatare;
b) proces-verbal si raport de inspectie fiscala;
c) proces-verbal de constatare a contraventiei si nota de constatare;
41
d) nici unul din cele de mai sus.

14. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate


bugetului general consolidat se stabilesc prin:
a) decizia de impunere si decizia de imputatie;
b) declaratia fiscala si decizia de imputatie;
c) declaratia fiscala si decizia de impunere;
d) nici una din situatiile de mai sus.

Răspunsuri la testele grilă (modele):


1. Nu; 2. managementului; 3. Adevărat (True); 4.a – c; 5. reguli; 6. 1,
c; 7. a; 8. a; 9. c; 10. a; 11. b; 12. a; 13. b; 14. c.

42
BIBLIOGRAFIE

1. Boulescu Mircea, Control financiar-fiscal, Editura Fundaţiei România


de Mâine, Bucureşti, 2006.
2. Boulescu Mircea, Doina Fusaru, Zenovic Gherasim, Auditul sistemelor
informatice financiar-contabile. Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005.
3. Boulescu Mircea, Controlul fiscal al agenţilor economici. Editura
Tribuna Economică, Bucureşti, 2005.
4. Boulescu Mircea, Controlul şi auditarea agenţilor economici, Editura
Tribuna Economică, Bucureşti, 2004.
5. Boulescu Mircea, Controlul TVA şi accizelor armonizate, Editura
Tribuna Economică, Bucureşti, 2006.

43

S-ar putea să vă placă și