Sunteți pe pagina 1din 15

Perioada : 2 săptămâni (S1 – S2) → 09.09.2019 – 20.09.2019 → REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR DIN CLS.

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice

Deschiderea festivă a noului an


Luni şcolar
C.L.R. / Prezentarea generală a
MEM manualelor şcolare pentru clasa
a II - a
MM Jocuri muzicale în curtea școlii

Marţi
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 Numerele a.caiet, manual, atlas  Tema de
MEM - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr- naturale de la b.conversaţia,explicaţia, lucru în
1.1;1.2. un număr 0 la 100 demonstraţia,exerciţiul, clasă:
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând Recunoaștere, problematizarea, – formare de
anumite condiții formare, citire,scriere ciorchinele numere 0-100
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir Numere pare / impare c.activitate frontală, folosind
1.4. dat activitate individuală numărătoarea
- recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe Despre planete de poziționare;
AVAP planșe – scrierea
2.3. - discuţii despre felul cum sunt luminate şi încălzite numerelor 0-
planetele 100 cu cifre și
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni cu litere;
științifice și discutarea lor – scrierea unor
- exerciții de modelare a planetelor din plastilină și numere pare/
aranjarea corpurilor modelate pe o sârmuliță impare,
respecând
condiții date

1
CLR - discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din Stăm de vorbă cu toamna
1.2; 1.3; vacanţă etc.
2.1 2.4; - dialog despre schimbările petrecute în natură
3.1. toamna; a.manual, fişe de lucru,
- formularea de enunțuri după ilustrația de pe laptop, videoproiector
MM coperta manualului; b.conversaţia euristică, Aprecieri
1.4 - realizarea unei scurte descrieri a toamnei Text-suport: explicaţia, exerciţiul, globale şi
- numirea emoţiilor provocate de apariţia toamnei; Deşteaptă-te, române! cadranele, munca individuale
AVAP - desen ,,Toamna” de Andrei Mureşanu independentă
2.2. - citirea Imnului Naţional al României c.activitate frontală,
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la activitate individuală
2h întrebări legate de tema şi mesajul textului
- Audiţie: Imnul de stat al României

EFS - evidenta scutirilor medicale; (primele 10-15 min, in Elemente de organizare a


1.2,; 1.3., clasa) activităților mortice (practice –
2.1.; 2.2.; - explicarea si demonstrarea adunarii in linie pe un rand sportive)
3.1. si trecerea in linie pe doua randuri.
Dupa ce se numara din 2 in 2, se comanda ,,pe doua • Adunarea in linie pe unul si pe doua
DP randuri -mars". Numarul 2 executa cu pasul stang un randuri; alinierea in linie si in
1.2. pas inapoi pe timpul 1 , apoi, fara a aduce piciorul drept coloana; deplasarea in
langa cel stang, se executa un pas spre dreapta pe timpul coloana cate unul si cate doi
2, pentru a veni in spatele numarului 1, la timpul 3 aduce • Pozitiile ,,drepti" si pe loc repaus"
piciorul stang langa dreptul; Apreciere
- exersarea adunarii in linie pe unul si pe doua randuri; globală /
curtea şcolii , fluier
- ruperi de randuri si refacerea formatiei; individuală
- explicarea alinierii - stabilirea locului pentru fiecare Probă practică
elev in front dupa inaltime. Alinierea se face in linie pe
un rand, de la dreapta spre stanga randului. Intai se
aliniaza fetele cate una in rand, de la cea mai inalta
pana la cea mai mica, urmand in continuare baietii care
se aliniaza tot in ordine descrescatoare, de la dreapta la
stanga;
- exersarea alinierii prin ruperi de randuri si refacerea
formatiei;

Miercuri MEM - exerciţii de citire şi scriere a numerelor într-un Numerele a. fişe de lucru, laptop, Observarea
1.1;1.2. interval dat; naturale de la videoproiector sistematică
3.1. - vizionarea unor scurte secvențe despre planete, 0 la 100 b.conversaţia,explicaţia,
din emisiuni științifice și discutarea lor; Citire,scriere, comparare exerciţiul,
CLR - întocmirea unei liste a planetelor, de la ce mai Numere pare / impare problematizarea
1.4. îndepărtată de Soare; c.activitate frontală,
- exerciţii de comparare a unor numere date, Despre planete activitate individuală

2
utilizând semnele <, >, =;
AVAP
- colorarea unor numere pare şi impare, respectând
1.1.
criterii date
MM
- audierea cântecului ,,Învăţăm planetele”
3.1.
- familiarizarea cu manualul; a. acuarele, pensule,
AVAP - prezentarea materialelor şi a intrumentelor de bloc de desen,
1.1;1.3. lucru; Materiale, instrumente, tehnici și b. conversaţia,
2.1; 2.2. - fiecare elev îşi prezintă propriile pasiuni; procedee de lucru explicaţia,exerciţiul, Observarea
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în turul galeriei, analiza sistematică
Din nou la şcoală – desen
MEM desen; Swot
5.1. - realizarea unui desen cu titlul ,, Din nou la şcoală” c. act. frontală, în
perechi, individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii române; a. fișe de lucru, laptop, Observare
1.3.; 1.4.; - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; Alfabetul limbii române videoproiector sistematică
2.1.; 3.3. - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date; b. conversaţia, explicaţia,
- identificarea numărului de cuvinte ale enunţului; Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, exerciţiul, organizatorul
MM - despărţirea cuvintelor în silabe; che, chi, ghe, ghi grafic,
1.1.,2.1. - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; c. activitate frontală, Autoevaluare
- scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii individual controlată
române; activitate outdoor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate
2h cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite;
- exerciţii diverse cu grupurile de litere;
- activitate outdoor (ieşim afară şi căutăm diverse
lucruri care încep cu literele alfabetului, fiecare
elev îşi notează pe o fişă aceste cuvinte; la final
vom stabili cine a acoperit cele mai multe litere din
alfabet şi cine a găsit cele mai puţine);
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului limbii române
- audierea cântecului ,,Cântecul alfabetului”
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
MEM -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime Adunarea şi scăderea numerelor a.manual, fişe de lucru, Evaluare
1.1.; dată, pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea natural în concentrul 0 – 100 globul pământesc predictivă
1.2.; elemente” b. conversaţia euristică,
1.3.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere date Pământul - alcătuire exerciţiul, explicaţia,
3.1.; -aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda învăţarea prin
4.2.; balanţei descoperire,
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc problematizarea
CLR - compararea a două numere naturale mai mici c. activitate frontală,

3
decât 100; activitate în perechi,
1.4. - discuţii privind alcătuirea Pământului; activitate independentă
- numirea continentelor;
AVAP - colorarea Pământului
2.2.

- denumirea materialelor de lucru și a a. acuarele, pensule,


caracteristicilor acestura; bloc de desen,
AVAP Aprecieri
- discuții despre întâmplări din vacanța mare b. conversaţia,
1.1;1.3 Recunoşterea materialelor de globale și
- desen: „O întâmplare din vacanţă”; explicaţia,exerciţiul,
2.1; 2.2 lucru individuale
- identificarea efectului spaţial al punctului, în turul galeriei, analiza
funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea Swot
CLR O întâmplare din vacanţă – desen Expunerea
acestuia; c. act. frontală,
2.3. lucrărilor
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în individuală
desene;
Vineri CLR- *Lectură a.fișă de lectură
1.1; 2.1; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia,
2.3; 3.4. este vorba (în această poezie)?” Comparația, de Vasile Poenaru explicaţia, exerciţiul,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri problematizarea, Evaluare după
AVAP- scurte care testează înţelegerea textului audiat jocul didactic, rezolvarea
2.3. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre organizatorul grafic sarcinilor de
DP conţinutul mesajului poeziei c.activitate frontală, lucru
2.1. - desprinderea învăţăturii poeziei activitate individuală
- argumente PRO / CONTRA privind necesitatea
învățării
- realizarea unui colaj ,,Școala mea”
MEM – -efectuarea de adunări și scăderi, cu probă Adunarea și scăderea numerelor a. fişe de lucru, manual,
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere naturale până la 100 auxiliar
1.1.; 1.2.; - compararea unor sume / diferențe b. conversaţia euristică,
1.3.; 3.1.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții date Formarea zilei şi a nopţii exerciţiul, explicaţia,
4.2.; - completarea unor casete lacunare munca independentă, Autoevaluarea
- colorarea unor imagini respectând coduri date de problematizarea, jocul controlată
AVAP sume / diferențe didactic, floare de lotus
2.6. - scrierea unor exerciții matematice pe baza unor c. activitate frontală,
suporturi vizuale activitate în perechi,
- discuţii despre modul de formare a zilelor şi a individuală
nopţilor

MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite în clasa Interpretarea unor cântece învăţate a. laptop, videoproiector Interpretare
1.1 I, respectând sincronizarea; în clasa I b. conversația, vocală
2.1 - acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu explicația,exerciţiul
jucării muzicale; muzical
CLR - ex. joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale c. act. frontală,
2.3. clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, individuală

4
foşnetul vântului, bâzâitul unor insecte, lătratul
câinelui etc.);
- exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei corecte ,,
Suflăm puful păpădiei’’ (în lumânări)
- respectarea poziţiei corecte în cântare;
- respectarea semnalului de început;
- manifestarea adecvata pe muzică, sugerată de
anumite elemente de limbaj muzical
EFS - explicarea si demonstrarea deplasarii in coloana cate Elemente de organizare a
1.2,; 1.3., unul si cate doi in urma comenzilor: ,,Prin saritura la activităților mortice
2.1.; 2.2.; dreapta. Cu stangul inainte mars".
3.1. - exersarea deplasarii; • Intoarceri prin saritura la stanga si la
- observatii, corectari individuale si colective; dreapta
DP - exersarea pozitiilor ,,drepti" si ,,pe loc repaus", • Trecerea din linie pe un rand in
1.2. individual si pe grupe de 5-6 elevi sub forma de formatiile de lucru semicerc si cerc
intrecere
- explicarea, demonstrarea intoarcerilor prin saritura
- observare
- exersarea intoarcerilor la comenzi ferme
sistematica
- exersarea in grupuri de 6-7 elevi
- aprecierea
- explicarea-demonstrarea trecerii din linie pe un rand - curtea şcolii
activitatilor
in formatie de lucru semicerc: primul copil din stanga - fluier
elevilor cu
si respectiv din dreapta, ramane pe loc, ceilalti,
evidentieri
prinzandu-se de maini, se deplaseaza spre spate cat le
individuale
permite lungimea mainilor
- explicarea-demonstrarea trecerii din linie pe un rand
in formatie de lucru cerc: se da comanda ,,In cerc mare
la stanga (dreapta) mars". Primul copil din capul
coloanei se indreapta spre stanga (dreapta), spre
ultimul copil, sirul descriind din deplasare un cerc,
copii se prind de maini
- exersarea obtinerii formatiilor de lucru semicerc si
cerc
- corectari
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, Autocunoaştere şi stil de viaţă a. manual, fișe de lucru Evaluare
1.1.; 2.1; data, meteo, agenda zilei, impresii sănătos – Să ne amintim din clasa b. conversatia, RAI predictivă
2.2. - stabilirea corespondenţei între diferite situaţii şi I explicatia, ciorchinele,
regula ce ar fi trebuit să fie respectată; Cine sunt eu? Cine eşti tu? Cine jocul didactic
AVAP - exerciţii de identificare a situaţiilor în care elevii suntem noi? c. activitate frontală
2.3. se recunosc (calităţile / defectele mele); Eu şi ceilalţi – Să ne cunoaştem individuală, pe perechi
- formularea regulilor clasei; mai bine!
- discuţii despre prietenie; Reguli de igienă la şcoală şi acasă
- discuţii pe baza unor situaţii / comportamente;
- realizarea unei ,,Inimioare – cadran”
JOC: ,,O calitate pentru numele meu”

5
-citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
1.1;1.2 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
1.3 punctuaţie a. manualul, fișe de
2.3;2.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere lucru, laptop,
3.1;3.4 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu videoproiector Observare
4.1;4.2 / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Ziua când toţi au şapte ani, b. conversația, sistematică
-formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la după Octav Pancu - Iaşi explicația, exerciţiul,
DP întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat explozia stelară
2.1. - selectarea răspunsurilor corecte pentru enunţuri act. frontală, în
date, legate de conţinutul textului perechi,individuală
MM - exprimarea sentimentelor despre ceea ce simt,
2.1. cum s-au simţit când au intrat în clasa I ;
- interpretarea cântecului ,,Scolărei şi şcolăriţe’’
https://www.youtube.com/watch?
v=a1O5xWxgLTw
- denumirea și desenarea figurilor geometrice /
corpurilor geometrice
- completarea unor desene cu figuri / corpuri
geometrice
- completarea unui tabel cu numărul corpurilor
geometrice dintr-o mulțime dată
- identificarea numărului de fețe și forma corpurilor
geometrice
- citirea datelor unei probleme dintr-un tabel,
a. auxiliar, fișe delucru,
rezolvarea acesteia
MEM b. conversația,obs.
- colorarea (după un cod al culorilor) unor figuri /
2.2.; 3.1.; dirijată, explicaţia,
corpuri geometrice după un criterii date Forme şi corpuri geometrice
4.1.; 4.2. exerciţiul, Observare
(interior/oblică/sub etc.)
problematizarea sistematică
- identificarea numelui și poziției unor copii, după Surse de energie
AVAP c. act. frontală, în
repere date
1.1. echipă/perechi,
- completarea unui tabel cu denumirile unor figuri /
individuală
corpuri geometrice
- numirea surselor de energie reprezentate prin
imagini
- exemplificarea unor obiecte care funcționează cu
energie electrică
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date
- identificarea surselor care consumă energie în
mod nejustificat

MM - receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu Cântarea vocală a. laptop, videoproiector Observare
1.1 durate , intensităţi, înălţime şi viteza de succesiune b. conversația, sistematică

6
contrastante;
- cantarea în colectiv, în grupuri mici şi individual,
cu respectarea semnalului de început;
-exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei corecte 
1.2 3.3 ,, Imităm vântul, suflăm în lumânări etc.’’ explicaţia, exerciţiul
- reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin muzical,
CLR semne convenţionale; c. act. frontală, în grup /
1.2. - memorizare şi interpretare de cântece cu exersarea individual
deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată;
- manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de
anumite elemente de limbaj muzical
Mergeti cum va inchipuiti-joc
Marți -aflarea sumei / diferenţei a două numere Probleme care se rezolvă prin
- crearea unor probleme simple după imagini una sau două operaţii Temă de lucru
-formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind în clasă:
de la o tematică / de la imagini - rezolvare de
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme a. auxiliar, fișe delucru, probleme
MEM - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Corpul uman b. conversația,obs.
1.4.; 3.1.; aritmetice dirijată, explicaţia,
4.1.; 5.2. - compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând exerciţiul,
date scrise într-un tabel problematizarea
CLR - recunoaşterea şi localizare organelor interne c. act. frontală, în
3.1. majore ale omului echipă/perechi,
- asocierea organelor interne cu părțile scheletului individuală
uman care le adăpostește
- identificarea zonelor unde se găsesc organele
interne majore, pe propriul corp
- identificarea părţilor scheletului uman
CLR - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul Ziua când toţi au şapte ani, a. manualul, fișe de Observarea
1.1;1.2.; unor activităţi individuale sau comune lucru, jetoane sistematică
după Octav Pancu - Iaşi
1.3.; 2.3; - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, b. conversația,
2.4.; 3.1; „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe explicația, exerciţiul,
3.4.; 4.1; propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu diagrama Venn, R.A.I.
4.2. special amenajat (de ex:Colţul de creaţie) ; c. act. frontală, în
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între prima perechi,individuală
zi de şcoală a lui Radu şi prima zi de şcoală a
DP elevilor ;
2.1;2.2. - alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date ;
- despărţiri ale cuvintelor în silabe ;
AVAP - mimarea unor stări şi selectarea culorilor adecvate
2.6 pentru fiecare emoţie ;
- elaborarea unui jurnal de lectură ;
2h - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
din text.

7
- explicarea-demonstrarea mersului pe loc si oprire; la Elemente de organizare a Aprecieri
EFS
comanda ,,pe loc mars", elevul executa pasul pe loc activitatilor practice-sportive individuale şi
1.2.;
prin ridicarea si asezarea piciorului pe pamant, intai cu colective
2.2.;
varful si apoi cu toata talpa; • Pornire cu mers pe loc si oprire
3.1. - curtea şcolii
- exersarea mersului pe loc si oprire; (pornire si oprire
- fluier
- explicarea-demonstrarea pornirii si opririi din mers, din mers)
CLR
la comanda ,,inainte mars" elevul apleaca corpul putin
2.3.
inainte, lasa greutatea piciorul drept pastrand echilibrul,
AVAP
incepe miscarea cu piciorul stang;
2.6.
- exersarea pornirii si opririi din mers
Miercuri - exerciții de ordonare a unor obiecte pe baza Unităţi de măsură
lungimii acestora
- identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru Plante şi animale
lungime / capacitate şi a unor instrumente adecvate
- identificarea unor obiecte pe baza unor
caracteristici privind capacitatea acestora- plin, gol,
jumătate etc.
- ordonare crescătoare / descrescătoare a vaselor, în
funcție de capacitatea fiecăruia
- completarea unor casete cu zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- numirea lunilor anului
a. fişe de lucru, auxiliar
- precizarea lunilor specifice fiecărui anotimp
MEM didactic
- recunoaşterea monedelor şi bancnotelor ţării
3.1.; 3.2.; b.conversaţia,
noastre
6.1.; 6.2.; explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
- schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu
6.3. problematizarea, munca controlată
altul, având aceeaşi valoare
independentă
CLR
- desenarea unor părți lipsă ale plantelor ilustrate c activitate frontală,
- numirea părților componente ale plantelor
2.3. activitate în perechi,
- verbalizarea rolului pe care îl are fiecare parte
activitate independentă
componentă
- numerotare imaginilor, după etapele de creștere
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru
creșterea și dezvoltarea unei plante
- fixarea locului fiecărui organ intern al unui animal
- verbalizarea rolului pe care în are fiecare organ
intern
- asocierea organelor interne cu obiecte cu rol
asemănător
- desenarea unor părți lipsă ale corpurilor
animalelor ilustrate

AVAP - discuţii despre schimbările din natură în anotimpul Parfum de toamnă a. planșă cu anotimpul Apreciere
1.1; 1.2 toamna - recunoașterea culorilor calde ţi reci din toamna, acuarele, globală

8
mediul înconjurător Comorile toamnei - colaj pensule, foarfecă, lipici
- formularea de întrebări și răspunsuri despre b. obs. dirijată,
2.2 importanța legumelor și fructelor în alimentație conversația, explicația, Apreciere
- colorarea corespunzătoare a cartonașelor cu fructe munca individuală
MM și legume de toamnă independentă Lucrare
2.1. - realizarea colajului „Comorile toamnei” c. act. frontală, în practică
- intonarea cântecului „A, a, a! Acum e toamnă, perechi, individuală
da!”
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi Itemii probei de evaluare Evaluare iniţială Resurse materiale:
fişe de evaluare
CLR Resurse procedurale: Probă scrisă
conversația, exercițiu,
munca independentă
CLR - audierea textului şi formulare de răspunsuri la a. fișe de lucru
2.1;2.2 întrebările învăţătoarei; Text suport: b. conversația,
3.1;3.3 - asocierea unor fapte/evenimente/lucruri din Şcoala din pădure – poveste explicația, exerciţiul,
4.1 universul apropiat cu conţinutul textului; terapeutică dezbaterea, reţeaua
- transcrieri selective de cuvinte și fraze ; personajelor, cadranele,
DP - dictare; jurnalul cu dublă intrare
2.3. - identificarea în imagini a comportamentelor c. act. frontală, pe
prietenoase/neprietenoase dintr-un grup; grupe, individuală
AVAP - păreri PRO / CONTRA cu privire la modul de Autoevaluare
2.6. comportament a lui Urechilă; controlată
- povestirea unor întâmplări asemănătoare, referitor
la comportamentul iepuraşului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles asemănător / opus
pentru un set de cuvinte dat;
- exprimarea unor păreri referitoare la întrebarea
,,Cum aţi dori să fie la şcoală?”;
- desenarea unor secvenţe din textul audiat

MEM - efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, Recapitulare din clasa I a. fişe de lucru, auxiliar Observare
1.1., 1.2., în concentrul 0-100, cu şi fără trecere peste ordin, didactic sistematică
1.3., 1.6 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Probleme şi exerciţii b.conversaţia,
3.1., 5.2. unităţilor şi a zecilor explicaţia, exerciţiul,
- verbalizarea modalităţii de calcul Unde și vibrații problematizarea, munca
CLR - exerciţii de calculare a sumei / diferenței şi de independent,
2.3. verificarea rezultatului obţinut prin adunare / experimentul
scădere c activitate frontală,
- compararea a două sume / diferențe activitate în perechi,

9
- colorarea unor imagini care au rezultate corecte
-identificarea datelor unei probleme
- rezolvare de probleme după / fără imagini date
- compunere și rezolvare de probleme
transformarea datelor unei problem astfel încât să
se rezolve prin două / una întrebări activitate independentă
- identificarea unor obiecte care produc sunete și
vibrații
- colorarea unor obiecte care produc zgomote
- discuții despre influența zgomotelor asupra
activității de învățare

AVAP - observarea planşei cu anotimpul toamna Fructe şi legume de toamnă a. planşa cu anotimpul
1.1; 1.2.; - discuţii despre schimbările survenite odată cu - modelaj - toamna, plastelină,
2.3 venirea anotimpului toamna planşetă Observare
- enumerarea fructelor şi legumelor caracteristice b. obs. dirijată, sistematică
MEM anotimpului toamna conversația, explicația,
3.1; 3.2. - modelarea de fructe şi legume de toamnă munca independentă
- discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi c. act. frontală,în echipă,
place cel mai mult? De ce? individuală
Vineri CLR – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Oră de ameliorare-dezvoltare a.fișe de ameliorare, fișe
2.1;2.2 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale de dezvoltare,
3.1;3.3 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după
b. conversația, Evaluarea
4.1 evaluarea sumativă.
explicația, exercițiu după
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat
DP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor c. frontal, individual, pe rezolvarea
2.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de grupe sarcinilor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. ameliorare/
AVAP dezvoltare
2.6.

Itemii probei de evaluare Evaluare iniţială a.fişe de evaluare


MEM
b.conversația, exercițiu, Probă scrisă
munca independentă

MM - exerciţii vocale de respiraţie, de dicţie şi de Cântarea vocală a.culegere de cântece, Observarea


1.1; 2.1. susţinere a unui sunet prelungit; laptop, videoproiector sistematică
- exerciţii de încălzire a vocii; b. conversaţia,
- exerciţii de emisie corectă; explicaţia, exerciţiul,
AVAP - exersarea deprinderilor de cântare în grup ; jocul muzical
2.6. - cântarea cu respectarea poziţiei corecte; c. frontal , individual, în
- cântarea în colectiv , în grupuri mici și individual; grup
- crearea unei poveşti pe baza unui cântec învățat

10
Adunarea in linie pe unul si pe doua randuri; alinierea Elemente de organizare a - teren de sport
EFS in linie si in coloana; deplasarea in activitatilor practice-sportive - fluier
1.2.; 1.3.; coloana cate unul si cate doi
2.1.; 2.2; • Pozitiile ,,drepti" si pe loc repaus"
3.1. • Intoarceri prin saritura la stanga si la dreapta Probă de
• Trecerea din linie pe un rand in formatiile de lucru control
CLR semicerc si cerc
1.4. • Pornire cu mers pe loc si oprire (pornire si oprire
din mers)

ALFABETUL

A: Ana ac cu aţă are.


B: Barbu bate toba tare.
C: Carmen cumpără curea.
D: Dinu spune: da, da, da!

E: Ene vede o pisică.


F: Fane fuge cu Fănică.
G: Gheorghe ghete noi ar vrea.
H: Horea râde: ha, ha, ha!

11
I: Ica a găsit inelul.
J: Jana joacă ,,Alunelul”.
K: Karla cară kilograme.
L: Laura leagă baloane.

M: Marina mănâncă mure.


N: Nică strigă în pădure.
O: Olga vrea un ou cât casa.
P: Petre prinde peşti cu plasa.

R: Radu a dresat un urs. 


S: Silviu stă pe casă sus.
Ş: Ştefan sforăie în cort.
T: Tudor a mâncat un tort.

Ţ: Ţicu ţopăie spre ţap.


U: Ursula mută un dulap.
V: Voicu vesel ia cravata.
X: Xenia duce găleata.
Z: Zaharia zice: gata!

12
de Vasile Poenaru

13
ŞCOALA DIN PĂDURE
( poveste terapeutică)

Ştii că şi animăluţele din pădure învaţă să scrie, să citească şi să socotească? Vor să poată şi ele să citească poveştile frumoase cu
zmei, zâne, prinţese şi feţi frumoşi, să poată număra şi socoti când mamele lor îi trimit la magazinul din pădure să cumpere alune, zmeură
castane, sau să poată să vorbească frumos cu animalele mari.
Povestea spune că într-un luminiş de pădure era o căsuţă albă. Aici era şcoala animăluţelor. Înăuntru, în băncuţe frumos rânduite,
animăluţele din pădure ascultau cu atenţie cum doamna Martinica, învăţătoarea lor, îi învăţa cum trebuie să scrie şi să citească litera „C”.
Ursuleţii, veveriţele, ariceii, căprioarele şi bursucii urmăreau cu atenţie şi erau bucuroşi că vor şti să scrie şi să spună multe cuvinte care
încep cu sunetul „c”. Numai iepuraşul Urechilă nu avea stare. Nu mai are răbdare să scrie litera, greşeşte, apasă creionul pe foaie, rupe vârful
acestuia şi apoi se ridică în picioare. Porneşte prin clasă ţopăind de la bancă la bancă să vadă ce fac colegii lui. O trage pe veveriţa Crenguţa
de codiţă, îi pune bucăţele de hârtie Aricelului pe spate, râde de M artinel că are laba prea groasă. Doamna Martinica, învăţătoarea, îi vorbeşe
frumos şi-i spune să meargă la loc şi să scrie litera mai departe, dar Urechilă nici nu vrea să asculte.Cu urechile mereu neastâmpărate nu stă o
clipă în loc.
Sună clopoţelul de recreaţie. Animăluţele ies vesele afară, povestesc, stau la soare. Doamna Martinica le propune să joace jocul
„Ţăranul e pe câmp”. Lui Urechilă îi place jocul şi se prinde şi el în cerc. Dar nu are răbdare însă să fie ales, nu respectă regulile şi strică tot
jocul animăluţelor. Acestea s-au supărat pe colegul lor şi nu vor să se mai joace cu dânsul.
Orele s-au terminat şi fiecare cu ghiozdănelul în spate pleacă acasă. Urechilă, aleargă de la un coleg la altul, îi cipeşte, le pune piedică
şi apoi se amuză de năzdrăvăniile sale.Însă nimeni nu-l bagă în seamă, ba mai mult fug de el şi-l lasă singur.
Urechilă se opreşte în loc, priveşte după colegii lui în timp ce urechile lui neastâmpărate care mai tot timpul stau în sus se lasă acum
uşor în jos. Nu înţelege de ce nu are şi el un prieten, de ce nu merge nimeni cu el acasă.Ba se gândeşte că şi mămica lui va fi iarăşi supărată
şi furioasă pe el că nu a scris frumos la şcoală, că nu şi-a terminat tema . Este singur şi trist.

14
A doua zi, doamna Martinica, le-a spus elevilor săi că vor merge să culeagă plante medicinale. Ei au primit coşuleţe s-au prins de
lăbuţe câte doi şi sunt gata de plecare.Cu Urechilă nimeni nu voia să meargă. Speriat că va rămâne singur se apropie de veveriţă :
- Veveriţă Crenguţa, vrei să culegem împreună plante medicinale? Nu te mai trag de codiţă, sunt cuminte. Te rog!
Veveriţa care era bună la suflet a acceptat. Toată ziua au umblat prin pădure şi au cules plante bune pentru sănătate aşa cum le-a
spus doamna lor învăţătoare. Urechilă mai uita ce i-a promis veveriţei mai ţopăia, călca peste plante dar la gândul că poate să rămână singur
repede se liniştea.
Această zi petrecută cu colegii lui i-a plăcut mult. S-a aşezat pe o buturugă şi se gândea că nu a mai fost respins de celelalte animăluţe
şi ce bine este când ai prieteni şi nu eşti singur, ai cu cine să vorbeşti şi să te joci.
În zilele care au urmat, la şcoală, Urechilă s-a străduit să fie ascultător. Chiar dacă simţea că se plictiseşte de citit cuvinte şi vrea să
socotească sau să ţopăie prin clasă îşi amintea mereu cum este când o supăra pe doamna învăţătoare şi cum colegii fugeau de el şi nu vrea să
se întâmple din nou acest lucru.
Duminică, veveriţa Crenguţa şi-a sărbătorit ziua ei de naştere.Tare s-a mai bucurat Urechilă că a fost şi el invitat. Au peterecut
împreună, au mâncat prăjituri cu alune, au băut suc de zmeură şi s-au jucat până seara. Nu s-au supărat şi nu s-au împins unul pe altul, iar
iepuraşul Urechilă a promis că de acum o să se poarte frumos ca să nu fie singur şi trist.
De atunci, Urechilă este iubit de animăluţele din pădure şi-a făcut prieteni, nu mai este singur. Simte cât de bine este să fii acceptat
şi iubit de cei din jur.

15