Sunteți pe pagina 1din 6

6.

Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel


national, comunitar sau international, care sunt relevante
pentru plan si modul in care s-a tinut cont de aceste
obiective si de orice alte consideraţii de mediu in timpul
pregătirii planului
6.1. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau
international, care sunt relevante pentru plan

6.1.1.Obiectivele politicii de mediu ale UE


Aderarea României la structurile UE impune transpunerea în legislaţia română a aquis–
ului comunitar,implementarea şi controlul implementării legislaţiei specifice.

Politica Uniunii Europene şi actiunea sa asupra mediului pot fi schiţate prin programele
sale de acţiune asupra mediului începute în 1973.

Decretul unic european şi Tratatul Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de:

- protecţie şi îmbunatăţire a calităţii mediului

- contribuire la protejarea sănătăţii umane

- asigurare a unei utilizări prudente şi raţionale a resurselor naţionale

Sub Maastricht, Curtea Europeană poate impune amenzi unui stat membru care nu a
reuşit implementarea legii UE şi punerea în vigoare în întregime a acesteia.

De asemenea, principiile “poluatorul plăteşte” şi “pagubele asupra mediului trebuie să fie


rectificate la sursă” sunt identificate în articolul 130 din Decretul Unic European.

Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului al UE “Mediu 2000: Viitorul nostru


comun, şansa noastră”, pune accentul pe prevenirea poluării factorilor de mediu, în special a
apelor, realizarea unui plan de gestiune a deşeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Programul este parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunităţii Europene

6.1.2.Programul de guvernare 2005-2008


In cadrul Programului de guvernare 2005-2008, sunt cuprinse o serie de obiective în
domeniul dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, turismului şi protecţiei mediului a căror
realizare va contribui în egală măsură şi la dezvoltarea turismului. In continuare, prezentăm
succint aceste obiective.

La punctul „D. Conservarea capitalului natural” , plecând de la conceptul că dezvoltarea


spaţială comprehensivă şi durabilă depinde de conservarea biodiversităţii şi de aplicarea unor

87
măsuri stricte şi dure de conservare a zonelor şi arealelor verzi aflate în - intra sau - extra vilan,
se menţionează că Guvernul României va avea în vedere:
– aplicarea Protocolului de la Kyoto de reducere a emisiilor de CO2 prin înăsprirea regulilor de
organizare a traficului rutier în zonele centrale ale aşezărilor urbane; interzicerea traficului în
zonele istorice;
- îmbunătăţirea reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a regulilor de design urban
pentru încurajarea utilizării unor materiale cât mai puţin poluante, a resurselor energetice
regenerabile şi organizării riguroase a managementului deşeurilor în zonele rezidenţiale,
precum şi pentru conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
– integrarea politicilor de conservare a biodiversităţii în politicile sectoriale, respectiv a celor
de dezvoltare rurală şi urbană;
– creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a poluării surselor de
apă;
– limitarea extinderii zonelor rezidenţiale, cu precădere în zonele montane, concomitent cu
interzicerea autorizării construcţiilor de orice fel în spaţiile verzi (parcuri/grădini) aflate în
intravilan;
– aplicarea unui program naţional de construcţie a reţelei de canalizare şi de realizare a
staţiilor de epurare în localităţile rurale şi localităţile recent declarate oraş prin lege dar care
nu dispun de o infrastructură urbană. Acest program va trebui aplicat pentru o perioadă de
15 ani;
– aplicarea unui program de introducere a regulilor minime privind managementul deşeurilor
în localităţile rurale.

Conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale, aspect menţionat la punctul E), este


în atenţia Guvernului României prin promovarea următoarelor politici:
– prezervarea zonelor istorice din aşezările urbane vechi, precum şi refacerera pe cât posibil
a celor distruse. În acest sens, vor fi emise reglementări privind reabilitarea urbană care vor
urmări refacerea structurii şi păstrarea exactă a stilului arhitectonic a clădirilor istorice şi a
materialelor de construcţie, asigurarea managementului acestor zone;
– conservarea stilului arhitectonic tradiţional în aşezările rurale, în baza realizării unei
evaluări riguroase realizate de instituţii de cercetare în etnografie şi artă populară, guvern şi
autorităţile locale. În acest sens, vor trebui emise reguli stricte de urbanism şi arhitectură
pentru a stopa construcţia în mediul rural a kitch-urilor care au mutilat în ultimii ani stilul
arhitectonic autentic românesc, săsesc sau maghiar
– conservarea cetăţilor ţărăneşti medievale ridicate de comunitatea săsească din
Transilvania prin aplicarea extinsă a proiectului pilot lansat în 1998-1999;
– emiterea unor noi reguli de design urban pentru reconfigurarea zonelor rezidenţiale prost
echipate edilitar şi a construcţiilor de locuit de tip colectiv.

88
Politica privind protecţia mediului înconjurător (Cap. 18)
Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative, ca element de bază pt
construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia la dezvoltarea durabilă,
activitatea Guvernului României în acest domeniu se va concentra, printre altele, pe
următoarele priorităţi care prezintă interes şi pentru turism:
• integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi regionale;
• extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi rezervaţii naturale, reabilitarea
infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea ecologică şi economică a
Deltei Dunării;
• Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale

6.1.3. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


In vederea atingerii obiectivelor specifice ale POS Mediu (menţionate la cap. 2.2.6), s-au
identificat 6 Axe prioritare, dintre care, de interes pentru dezvoltarea turismului, amintim:
• Axa prioritară 1: - Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
• Axa prioritară 2: - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate
• Axa prioritară 4: - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii
• Axa prioritară 5: - Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la risc

6.1.4. Strategia Naţională pentru Conservarea diversităţii biologice şi


utilizarea durabilă a componentelor sale în România
In capitolul 3 al strategiei sunt prezentate obiectivele si actiunile prioritare privind
strategia de armonizare in domeniul conservarii naturii. De interes pentru activitatea de turism
sunt in mod deosebit urmatoarele obiective:
Organizarea Retelei Nationale de Arii Protejate si asigurarea managementului
necesar ocrotirii habitatelor naturale si conservarii diversitatii biologice;
Conservarea in situ si ex-situ a speciilor amenintate, endemice si/sau rare,
precum si a celor cu valoare economica ridicata;
Integrarea Strategiei Nationale pentru conservarea diversitatii biologice si
utilizarea durabila a componentelor sale in strategia Nationala, precum si in
strategiile, planurile, programele si politicile sectoriale si locale pentru dezvoltare
durabila la nivel national si local;

89
Protectia, conservarea si refacerea diversitatii biologice terestre si acvatice
existente in afara ariilor protejate prin:
o reducerea si eliminarea efcetelor negative cauzate de poluarea mediilor
de viata, supraeploatarea resurselor naturale, planificarea, amenajarea si
utilizarea necorespunzatoare a teritoriului
o reconstructia ecosistemelor si habitatelor deteriorate.

6.1.5. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)


În luna aprilie 2004, s-a elaborat Planul Local de Acţiune pentru Mediu şi Planul
Regional de Acţiune pentru Mediu - instrumente utilizate în procesul de aderare la Uniunea
Europeană. Aceste Planuri vizează în principal diminuarea poluării, utilizarea eficientă a
resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice,
promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.

6.2. Stabilirea obiectivelor de protecţie a mediului asociate priorităţilor PATN

In scopul realizării evaluării efectelor PATN asupra mediului înconjurător, au fost selectate şi
formulate mai multe aspecte şi obiective relevante în domeniul protecţiei mediului, legate în
mod direct de:
• Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG 1076/2004;
• Problemele de mediu relevante pentru PATN (vezi capitolul 5) rezultate în urma
analizarii starii actuale a mediului;
• Obiectivele si prioritatile PATN.
. Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu, documentarea a fost realizata
pe baza documentelor de referinta nationale si internationale. Lista acestor documente este
prezentata în bibliografie. Obiectivele relevante de mediu au fost analizate si reformulate în
cadrul întâlnirilor grupului de lucru SEA-PATN. De asemenea, s-a ţinut cont de prevederile
legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu, PATN –ul asigurând implementarea prevederilor
actelor normative menţionate în anexa 3 la prezentul raport.
Setul de aspecte şi obiective în domeniul protecţiei mediului propuse în vederea
evaluării PATN a fost prezentat grupului de lucru pentru evaluarea SEA organizat de Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Constructiilor, la şedinţa acestuia ce a avut loc la sediul
acestuia in data de 15.06.2007.

In timpul şedinţei s-a considerat că trebuie acordata o mai mare atentie legaturii intre
PATN si Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, elaborat de Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale in scopul dezvoltarii ecoturismului.

90
Echipa de specialişti ce a elaborat prezentul raport a luat în considerare comentariile
primite în timpul şedinţei şi pe toată perioada de elaborare a raportului. In tabelul 6.3.1 de mai
jos se prezintă obiectivele relevante în domeniul protecţiei mediului propuse pentru Evaluarea
Strategică de Mediu (SEA) a proiectului de PATN- Sectiunea aVI-a. Turism.

Tabelul 6.3.1. - Obiective relevante în domeniul protecţiei mediului propuse pentru


Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) a PATN

Aspecte de
mediu Obiective relevante în domeniul protecţiei mediului

Aerul Mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile


prevăzute în legislatia in vigoare

Apa Limitarea poluarii punctiforme si difuze a corpurilor de apa şi mentinerea


functiilor ecologice a apelor curgatoare

Sol Limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului


Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei costiere a Mării Negre
Suprafaţe Limitarea reducerii suprafeţelor împădurite
împădurite
Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi habitatelor din ariile naturale
protejate şi din ariile potenţiale ale reţelei Natura 2000
Biodiversitatea
Evitarea acelor activitati care ar putea afecta in mod semnificativ
biodiversitatea

Conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice si terestre din zona costiera


a Marii Negre

Deşeuri Susţinerea colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi


reciclare a deşeurilor

Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care


sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor,
Sănătatea publică inclusiv a poluarii fonice

Cresterea protectiei populatiei impotriva riscurilor asociate accidentelor de


trafic

Cresterea gradului de siguranta in conditii de riscuri naturale


Managementul Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei costiere a Mării Negre prin
riscurilor de mediu asigurarea protejării patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor acvatice şi
terestre) şi a celui cultural în vederea dezvoltării durabile a acestei regiuni

Sensibilizarea Creşterea responsabilităţii turiştilor faţă de mediul înconjurător prin facilitarea


publicului cu privire accesului la informaţie şi cunoaştere
la aspectele de
mediu
Conservarea şi valorificarea zonelor de agrement, armonizarea cadrului
natural cu cel construit şi păstrarea tradiţiilor zonei
Peisajul şi
mostenirea Asigurarea protejarii patrimoniului cultural prin revitalizarea zonelor degradate
culturala
Mentinerea activitatilor umane în spatiul rural prin încurajarea dezvoltării
agroturismului

91
Eficienţa utilizării Limitarea supraexploatarii resurselor balneare
resurselor
balneare şi
conservarea/ Protectia resurselor balneare impotriva poluarii
gestionarea
durabilă a acestora

Turismul durabil Promovarea formelor de turism uşor, adaptate la condiţiile regionale şi locale

92