Sunteți pe pagina 1din 3

Guvernul Republicii Moldova

Constituţia Republicii Moldova (art.96) determină rolul guvernului în


sistemul autorităţilor publice, care constă în asigurarea realizării
politicii externe şi interne a statului şi exercitarea conducerii generale
a administraţiei publice. Din punct de vedere tehnic , procedura de
investitură a guvernului Republicii Moldova începe cu desemnarea
candidatului la funcţia de prim-ministru . La această etapă,
Preşedintele R.M. , după consultarea fracţiunilor parlamentare ,
desemnează candidatul pentru funcţia de prim-ministru (art.98.) .
Candidatul pentru funcţia de prim-ministru , în termen de 15 zile de
la desemnare cere votul de încredere al Parlamentului asupra
programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului . Conform
constituţiei Republicii Moldova (art.97) , Guvernul este alcătuit din
prim-ministru , prim-viceprim-ministru , viceprim- ministru , viceprim-
miniştri , miniştri şi alţi membri . În termen de 3 zile de la data numirii
Guvernului toţi aleşii depun individual , în faţa preşedintelui ,
jurămîntul , al cărui text este prevăzut în Constituţie ( art.79,alin
2).Constituţia Republicii Moldova (art.100) stabileşte ca funcţia de
membru al Guvernului încetează în caz de demisie , de revocare , de
incompatibilitate sau de deces. Calitatea de membru al guvernului
este o misiune politică deosebită , care necesită concentrarea sporită
a eforturilor , de fapt ce face ca această funcţie să fie incompatibilă
cu toate celelalte funcţii de stat sau private , inclusiv cu mandatul
parlamentar. Competenţa Guvernului Republicii Moldova este
determinată de legea cu privire la Guvern (titlul II) . Guvernul
promovează politica de stat în vederea asigurării pentru populaţia
republicii a unui nivel de trai decent , realizează politica de stat în
domeniul reglementării proceselor migraţioniste şi demografice , ia
măsuri privind sporirea numărului de locuri de muncă , asigurarea
unor condiţii normale de muncă şi odihnă , asistenţei sociale , asigură
condiţii socioeconomice pentru dezvoltarea învăţămîntului public ,
culturii , ocrotirea sănătăţii , protecţia mediului , exercită funcţiile de
Guvernul Republicii Moldova
proprietar al patrimoniului statului , creează condiţiile necesare
pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate , reglementează
activitatea tuturor ramurilor economiei, stabileşte proporţii raţionale
de folosire a venitului naţional , organizează şi promovează
activitatea economică externă a ţării , ia măsuri în vederea ocrotirii şi
folosirii raţionale a pămîntului , subsolului , a resurselor de apă , a
faunei şi florei , menţinerii purităţii aerului şi asigură reproducerea
tuturor sistemelor biologice , precum şi menţinerii echilibrului
ecologic ,suspendă în modul stabilit de legislaţie , hotărîrile şi alte
decizii ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative din
subordinea Guvernului , dacă acestea contravin Constituţiei , legilor
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova , hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului , asigură transpunerea în viaţă a politicii
unice a statului în domeniul finanţelor , creditelor şi circulaţiei
monetare , elaborează şi prezintă Parlamentului spre aprobare
proiectele bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat,
promovează politica unică a statului în domeniul preţurilor ,
promovează politica vamală şi financiar –valutară , în domeniul
utilizării forţelor de muncă , al muncii şi salarizării , promovează o
politică unitară în domeniul ştiinţei şi tehnicii , organizează controlul
asupra executării legilor şi a altor acte normative de către ministere şi
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale , de către organele şi
instituţiile cu funcţii publice din subordine , care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul republicii , elaborează proiecte de legi , ia
măsuri de menţinere a ordinii publice , de asigurare a securităţii
statului , pazei frontierelor de stat şi a teritoriului Moldovei , exercită
conducerea generală a construcţiei forţelor armate şi a protecţiei
civile a republicii , poartă tratative şi ia parte la negocieri , acordă
împuterniciri pentru iniţierea negocierilor şi semnarea tratatelor ,
încheie tratate internaţionale ţi asigură îndeplinirea lor , prezintă
preşedintelui propuneri privind acreditarea şi rechemarea
Guvernul Republicii Moldova
reprezentanţilor diplomatici ai republicii , înfiinţarea , desfiinţarea şi
schimbarea rangului misiunilor diplomatice , reprezintă Moldova în
relaţiile internaţionale. Actualul Guvern al Republicii Moldova
răspunde în faţa Parlamentului pentru activitatea sa , ceea ce
constituie fundamentul regimului parlamentar.

Bibliografie

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.04.1994


Republica Moldova Enciclopedie (Academia de Ştiinţe a Moldovei ),

Biblioteca Ştiinţifică Centrală “ A. Lupan ”(Institut)

Sfatul Ţării Documente Ion Ţurcanu

Republica Moldova –Consiliul Europei parteneriat pentru


democratizare (1990-2010) Artur Cozma.