Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞE DE ASISTENŢĂ LA ORA DE ECONOMIE

Se alege şi se adapteaza la calculator inainte de listare unul din modelele de mai jos !

Studenţii care desfăşoară practica pedagogică trebuie să asiste la orele de specialitate ale
profesorilor îndrumători. La orele de asistenţa studenţii trebuie să întocmească fişe de observaţii la lecţie
care cuprind activitatea specifică a profesorului şi a elevilor.
Sistemul de organizare al învăţământului presupune unele asistenţe la ore ale directorului de
şcoală. În cadrul unor inspecţii şcolare obişnuite, al unor inspecţii tematice sau ale celor de specialitate
(definitivat, gradul II, gradul I), la lecţii asistă inspectorul şcolar de specialitate, precum şi alţi profesori de
economie. Ei îşi notează observaţiile în fişe de asistenţă. Prezentăm câteva modele de fişe de înregistrare a
observaţiilor la lecţii. Variantele B, C şi D au fost elaborate de Ministerul Învăţământului şi se folosesc în
şcoli. Compararea lor cu proiectele de lecţie arată parametrii, criterii şi conţinuturi asemănătoare,
înregistrând deopotrivă momentele lecţiei, activităţile elevilor şi ale profesorului.

A. Fişă orientativă privind asistenţele la lecţii

Şcoala……………………………………………………………………………………………….
Numele profesorului………………………..nr. asistenţe……clasa la care s-a asistat……………..
Lecţii asistate…………………………………………………………………………………………
Aprecieri
I. Cu privire la pregătirea lecţiei
1. Stabilirea obiectivelor operaţionale ale lecţiei.
2. Pregătirea mijloacelor de învăţământ.
II. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de predare- învăţare
1. Asigurarea conţinutului ştiinţific al cunoştinţelor.
2. Corespondenţa dintre obiectivele programei şcolare şi obiectivele lecţiilor.
3. Respectarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor.
4. Rigurozitatea şi logica expunerilor, argumentarea afirmaţiilor.
5. Esenţializarea şi sistematizarea cunoştinţelor.
6. Integrarea ideilor noi în sistemul de cunoştinţe al elevilor.
7. Caracterul interdisciplinar şi practic aplicativ al lecţiilor.
8. Valorificarea valenţelor educative.
9. Aspectul metodic al lecţiilor:
- corespondenţa între obiectivele operaţionale şi strategiile didactice folosite,
- utilizarea metodelor activ-participative, ponderea acţiunilor de învăţare în clasă, munca
independentă a elevilor, raportul dintre munca independentă şi cea colectivă,
- folosirea mijloacelor de invăţământ,
- volumul temelor pentru acasă şi controlul acestora,
- sistemul de evaluare folosit, corectivitatea şi ritmicitatea notării.
10. Nivelul de pregătire al elevilor:
- însuşirea cunoştinţelor fundamentale,
- capacităţi cognitive formate (înţelegere, aplicare, analiză, sinteză etc.),
- nivelul deprimderilor de muncă independentă,
- nivelul deprinderilor practice,
- principalele cerinţe ale cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor.
B. Fişă de observaţie a activităţii didactice

1. Unitatea de învăţământ……………………………………………clasa……………….Ora…………….
Data………………………………………….
Numele şi prenumele cadrului didactic asistat……………………………………………………………….
Studii…………………………………………Specialitatea: principală……………………………………..
Secundară…………………………………….
Vechiea în învăţământ……………..gradul didactic……Vechime în unitatea de învăţământ…….…………
Data ultimei inspecţii de specialitate…………………………………………………………………………
Cine a realizat-o………………………………………………………………………………………………
Aprecierea (rezultat, calificativ)……………………………………………………………………………..
Obiectul:……………………………………………………………………………………………………..
Subiectul lecţiei (activităţii didactice)………………………………………………………………………..
Capitolul………………………………………………………………………………………………………
Elevi prezenţi……………….Elevi absenţi……………..Caracterizarea generală a gradului de participare
al elevilor la desfăşurarea activităţii didactice………………………………………………………………..
2. Observaţii în timpul desfăşurării activităţii didactice (vor fi consemnate faptele didactice semnificative;
simultan sau succesiv se va încerca aprecierea pozitivă sau negativă a faptelor pedagogice înregistrate pe
parcursul “scenariului didactic”.
Desfăşurarea scenariului didactic Elemente pozitive Elemente negative

Informaţiile din această fişă de observaţie vor fi valorificate în cadrul fişei de analiză- sinteză a
activităţii cadrului asistat.

C. Fişă de analiză-sinteză a activităţii didactice

Cadrul didactic asistat………………………………………Unitatea de învăţământ………………..


Disciplina de învăţământ………………Clasa…………Ora……………………..Data……………..
Subiectul activităţii didactice…………………………………………………………………………
Capitolul………………………………………………………………………………………………

1. Capacitatea cadrului didactic asistat de a elabora obiectivele educaţionale (pedagogice); generale,


specifice (intermediare); concrete (operaţionale), proiectarea lecţiei: obiective, motode, evaluare,
etape, mijloace de învăţământ……………………………………………………………………………
2. Gradul de realizare a conţinutului predat-învăţat (caracterul ştiinţific; rigurozitatea ştiinţifică;
caracterul logic şi pedagogic; adaptarea conţinutului la specificul clasei; respectarea particularităţilor
de vârstă şi individuale, a cerinţei programei şcolare; asigurarea caracterului intra, inter şi
transdisciplinar; optimizarea raportului informativ-formativ, cultura generală- cultură de specialitate;
prezenţa elementelor de noutate; esenţializarea predării şi surprinderea aspectelor principale ale
subiectului lecţiei; capacitatea elevilor de a stăpânii anumite elemente specifice de conţinut:
informaţii-deprinderi –strategii cognitive-atitudini)……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3. Eficienţa metodologiei didactice (metode, procedee, mijloace didactice; forme de organizare a
activităţii: frontal- pe grupe- individual; gradul de activizare al elevilor, de valorificare al potenţialului
lor psiho-intelectual; folosirea timpului în lecţie; realizarea lecţiei pe secvenţe)………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4. Calitatea activităţii de evaluare (iniţială- sumativă- formativă); ritmul şi corectitudinea notării………..
……………………………………………………………………………………………………………
5. Relaţia pedagogică profesor-elev şi relaţia elev-elev (staregia întrebărilor, întrebărilor problemă,
aprecierilor; atmosfera în clasă; stilul cadrului didactic: imperativ, permisiv, participativ; asigurarea
sistemului de conexiune inversă în procesul de predare-învăţare; evaluarea cantitativă: cât timp
vorbeşte, acţionează elevul; climatul de muncă în clasă; relatia elevi- elevi)……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Nivelul de pregătire al elevilor (premisă şi concluzie în proiectarea şi evaluarea oricărei activităţi);
nivelul iniţial de pregătire al elevilor (la începutul treptei, ciclului, anului de învăţământ, semestrului
şcolar) şi caracterizarea psihopedagogică a acestora; calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor însuşite de elevi; rezultatele obţinute în planul educaţiei intelectuale, creativitatea
gândirii, memoria, atenţia; rezultatele obţinute în planul afectiv (sentimente, atitudini, convingeri)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

F. Fişă de evaluare a lecţiei

Grupa Indicatori FB B S NS
indic.
I. Proiectarea lecţiei
1. Elaborarea proiectului şi pregătirea condiţiilor necesare
desfăşurării lecţiei
- documentarea ştiinţifică şi metodică,
- definirea obiectivelor şi obiectivelor operaţionale,
- corelaţia între obiective şi celelalte obiective ale actului
didactic,
- exprimare, aspectul estetic,
- asigurarea mijloacelor de învăţământ,
- organizarea colectivului.
II. Desfăşurarea lecţiei
2. Conţinutul ştiinţific.
3. Valenţe educative.
4. Corelaţii inter şi intradisciplinare.
5. Caracterul practic- aplicativ.
6. Alegerea şi folosirea mijloacelor de predare învăţare.
7. Îmbinarea diferitelor forme de activitate.
8. Integrarea mijloacelor de învăţământ.
9. Crearea motivaţiei. Activizarea elevilor.
10. Formarea deprinderilor de activitate independentă.
11. Strategii de individualizare şi diferenţiere.
12. Strategii de accentuare a caracterului creativ.
13. Densitatea lecţiei.
14. Evaluarea permanentă, formativă.
III. Comportamentul
15. Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlarea activităţii
de învăţare. Dialogul elev- elev.
16. Perseverenţa în realizarea obiectivelor.
17. Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei.
18. Conduita în relaţiile cu elevii. Comunicarea. Ţinuta.
19. Capacitatea stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit.
IV. Autoevaluarea
20. Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă.
Adnotări speciale (aspecte privind contextul psiho- pedagogic strict determinat, evoluţie etc.):
Recomandări:

Nota Semnătura evaluatorului