Sunteți pe pagina 1din 51

Submăsura 7.

2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI


COMUNA ADAMCLISI- JUDETUL
CONSTANTA

Amplasament : intravilan localitatile Adamclisi si Zorile,


comuna Adamclisi-judetul Constanta

POZITIONARE COMUNA ADAMCLISI

BENEFICIAR:
COMUNA ADAMCLISI
PROIECTANT: S.C. AMPHION S.R.L
DATA: 2015
FAZA: DALI

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

COLECTIV DE ELABORARE

 Economist Ec. CIPU MIHAIU


 Proiectant Ing. STAMATE IONELA
 Sef proiect Ing. ELENA TAMBOZI

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

OPIS
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

A. Părţile scrise
DATE GENERALE
1.Denumirea obiectivului de investiţii
2. Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea)
3.Titularul investitiei
4.Beneficiarul investitiei
5.Elaboratorul studiului
INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
1.Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului.
2.Descrierea investitiei
a. Necesitatea şi oportunitatea investitiei precum si scenariul tehnico-economic
selectat
b.Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse
-scenarii propuse
-avantajul scenariului recomandat
c.descrierea constructiva,functionala si tehnologica
3.Date tehnice ale investiţiei
a.zona şi amplasamentul
b. statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale
terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)
c. situatia ocuparilor definitive de teren
d.studii de teren
-studii topografice,studiu geotehnic
e.caracteristicile principale ale investitiei si variantele constructive de realizare –
varianta optima
f.Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia
-necesarul de utilitati pentru varianta optima
-solutii tehnice de asigurarea cu utilitati
g.concluziile evaluarii impactului asupra mediului

DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPE PRINCIPALE-GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTITIEI


COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI
1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Devizul general estimativ al investiţiei:
a. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
b. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investitiei
c. devize pe obiect
d. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect
e. lista de preţuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora
s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări
SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
Din valoarea totală a investiţiei:
a.sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat;
b.bugetul local.

ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI


1.Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie
2.Număr de locuri de muncă create în faza de operare

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI


1.Valoarea totala inclusiv TVA-mii lei
-constructii montaj
2.Esalonarea investitiei INV/C+M
3.Durata de realizare
4.Capacitati
AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare,
privind:
1.avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea şi oportunitatea realizării
investiţiei; .
2.Certificatul de urbanism
3.Avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă,
canal, telecomunicaţii etc.);
4.Acordul de mediu;
5.Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
STUDIU GEOTEHNIC
STUDIU TOPOGRAFIC
EXPERTIZA TEHNICA
B. Părţile desenate
1.Plan de amplasare în zonă (1:25.000)
2.Plan general (1:2.000)
3.Profile longitudinale
4.Profile transversale tip
5.Detalii sistem rutier, canal pluvial cu gratar metalic

DATE GENERALE

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
1. Denumirea obiectivului de investitie : Modernizare si reabilitare drumuri comuna ADAMCLISI-
jud.Constanta

Amplasamentul : Judetul Constanta ,comuna Adamclisi in intravilanul localitatiilor ADAMCLISI si ZORILE

Comuna Adamclisi este asezata in partea de Sud-Vest a judetului Constanta  invecinandu-se cu


urmatoarele comune:
 la Nord si Nord–Est cu comuna Rasova,
 la Sud cu comuna Dobromir,
 la Est cu comuna Deleni,
 la Vest cu comuna Ion Corvin.
Fata de orasul Constanta, resedinta judetului, comuna Adamclisi se afla la o distanta de 64 de km
de-a lungul D N 3 – Constanta-Ostrov.
Comuna Adamclisi are in subordine un numar de cinci localitatii: Adamclisi - resedinta comunei,
Zorile, Urluia, Abrud si Hateg.
Fata de resedinta comunei, satele se afla la distantele: 2 km - Zorile, 3 km - Urluia, 10 km - Abrud,
12 km - Hateg. Accesul spre localitatile Zorile, Abrud si Hateg se face pe drumuri comunale pietruite, iar
spre Urluia pe D N3. Fata de alte localitati invecinate, Adamclisi se afla la 3 km de Deleni, pe DN 3, si la 8
km de Sipote.
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Titularul investitiei : Comuna ADAMCLISI

Beneficiarul Investitiei : Comuna ADAMCLISI

Elaborator : S.C .AMPHION S.R.L.-CONSTANTA

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA


PROIECTULUI

Numele „Adamclisi” (în grafii mai vechi Adamklissi ori Adam Klisi) este forma românizată a
denumirii turceşti „Adam Kilisse” (Casa lui Adam, interpretată ca fiind „Biserica Omului”).
Zona naturala protejata de interes national-comuna Adamclisi-conform PATN si PATJ : castre si
asezari civile aferente, fortificatii romano-bizantine(Cetatea romana Adamclisi, Monumentul triumfal
Tropaeum Traian,mauzoleul roman si altarul antic) necesitatea asigurarii si punerii in valoarea zestrei
etnografice , premizele dezvoltarii agroturismului(Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, Muzeul
Arheologic, Cetatea Tropaeum Traiani ,manastirea Dervent,manastirea Sfantul Andrei) precum si
atragerea agentilor economici si a potentialilori investitori , implica necesitatea dezvoltarii unei
infrastructuri minime in localitatile componente ale comunei Adamclisi.
          
Activitati specifice zonei-agricultura si cresterea animalelor in cadrul comunei Adamclisi
functionand mai multe unitati economice pe profil agricol ,comerciale sau de prestari de servicii

Clima are un puternic caracter temperat continental, cu cu veri foarte calde, cu cantitati moderate
de precipitatii ce cad adesea sub forma de averse iar iernile au perioade de viscole.
Temperaturile medii anuale se inscriu in valorile 11,2 0 C
Temeperatura maxima absoluta +410 C
Precipitaţiile medii anuale de 451 mm fiind considerata zona arida .
Regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase, unori toride si secetoase precum şi ierni
putin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice in arealul continental.

Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia


Situaţia existentă a drumurilor

Localitatea Adamclisi
1.1 Str. Republicii –L = 381.82 m

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Traseul strazii are punctul de inceput in intersectia cu strada Jan Dinu (in imediata apropiere a
acesteia de intersectia cu DN3) si continua pe o lungime de 381,82m. Ampriza strazii nu este definita ,la
stadiul de piatra cu o grosime de 22-25 cm ,cu degradari structuralesi de suprafata,gropi,praguri,piatra
alergatoare. Lipseste sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii, strada devenind aproape
impracticabila pe timp ploios sau friguros.
Din punct de vedere pietonal, trotuarele sunt inexistente.
 Lungime strada L = 0,382km
 Latimea partii carosabile -3.00m-5.00m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din piatra sparta din timpul,cu o zestre de
piatra de 20-22 cm.,Partea carosabila se aflat in stare tehnica rea (gropi,fagase)
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.2 Str. Cetatii – L= 582.45 m

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul localitatii si are
punctul de inceput in intersectia cu strada Preot Preotescu Ghoerghe . Traseul drumului se desfasoara pe
o lungime de 582.45 m .Structura rutiera este nerigida avand suprafata de rulare din imbracaminte
asfaltica degradata in proportie de 60% pe un strat de piatra sparta de 20.00cm.Starea de viabilitate este
foarte proasta.Indicele de degradare este de 50%cu defectiuni structurale-crapaturi faiantari,pelada,
ciupituri si porozitate. Strada nu prezinta elemente geometrice in plan orizontal corespunzatoare ,latimea
partii carosabile fiind de 5.50-6.00m incadrata de acostamente si rigole colmatate si inierbate
 Lungime drum extravilan- L = 0.582 km
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 Latimea partii carosabile -5.50m-6.00m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din imbracaminte asfaltica degradata
alternand cu tronsoane la nivel de piatra sparta cu degradari evidente unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.3 Str.Muzeului 1+2 – L1 = 389.694 m , L2=231.09 m

Traseul strazii Muzeului este format din doua tronsoane 390.92 m lungime(intre strada Preot
Preotescu Gheorghe si str.Traian) ,respectiv 231.09m(intre DN3 si str.Zorilor)
Ampriza strazii nu este definita si se afla la stadiul de piatra sparta cu o grosime de 15-16.00cm
degradata alternand cu asfalt vechi degradat.
 Lungime drum extravilan- L1 = 0.390 km , L2=0.231km
 Latimea partii carosabile -5.50m-6.00m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din imbracaminte asfaltica degradata
alternand cu tronsoane la nivel de piatra sparta cu degradari evidente unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.4 Str. Romana 1- L= 445.53 m

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Traseul strazii Romana are lungimea de 445.53 m (intersectie cu stradaTraian).


Ampriza strazii nu este definita si se afla la stadiul de piatra sparta cu o grosime de 17-20cm
degradata cu gropi,fagase si rupturi de margine.
 Lungime drum extravilan- L = 0.446 km
 Latimea partii carosabile -3.50m-5.50m
 Ampriza drumului l= 8.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare la nivel de piatra sparta cu degradari evidente
unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.5 Str. Morii 1-L= 121.79 m

Traseul strazii Morii este format din doua tronsoane 121.79 m lungime(intersectie cu
stradaTraian),respectiv 115,32 m(intre DN3 si str.Zorilor)
Ampriza strazii nu este definita si se afla la stadiul de piatra sparta cu o grosime de 15-20cm
degradata cu gropi,fagase si rupturi de margine.
 Lungime drum extravilan- L1 = 0.122 km , L2=0.119km
 Latimea partii carosabile -3.50m-5.50m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din piatra sparta 20-22 cm.,Partea carosabila
se aflat in stare tehnica rea (gropi,fagase)-
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.6 Str. Ulmilor – L= 256.875 m

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul localitatii si are
punctul de inceput in intersectia cu strada Preot Preotescu Ghoerghe si se continua pana la intersectia cu
str.Zorilor,intersectandu-se cu DN3. Traseul drumului se desfasoara pe o lungime de 364.26 m .Structura
rutiera este nerigida avand suprafata de rulare din piatra sparta in grosime de 15.00cm.Starea de
viabilitate este foarte proasta.Indicele de degradare este de 50%cu defectiuni structurale. Strada nu
prezinta elemente geometrice in plan orizontal corespunzatoare ,latimea partii carosabile fiind de 3.50-
6.00m incadrata de acostamente si rigole colmatate si inierbate
 Lungime drum extravilan- L = 0.364 km
 Latimea partii carosabile -3.50m-5.50m
 Ampriza drumului l= 8.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare la nivel de piatra sparta cu degradari evidente
unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.7 Str. Izvor – L = 174.51 m

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul localitatii si are
punctul de inceput in intersectia cu strada Ulmilor si se continua pana la intersectia cu str.M.Sadoveanu,.
Traseul drumului se desfasoara pe o lungime de 174.51 m .Structura rutiera este nerigida avand suprafata
de rulare din piatra sparta in grosime de 20-25.00cm.Starea de viabilitate este foarte proasta.. Strada nu
prezinta elemente geometrice in plan orizontal corespunzatoare ,latimea partii carosabile fiind de 3.50-
6.00m incadrata de acostamente si rigole colmatate si inierbate
 Lungime drum - L = 0.175 km
 Latimea partii carosabile -3.50m-5.50m
 Ampriza drumului l= 8.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare la nivel de piatra sparta cu degradari evidente
unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.8 Str. M.Sadoveanu – L = 624.674 m

Strada M.Sadoveanu are punctul de inceput in intersectia din strada Traian si se continua pe o
distanta de 624.674 m, pana la limita intravilan. Ampriza strazii nu este definita ,aceasta fiind partial
amenajata (la stadiul de pamant alternand cu zone pietruite cu o grosime de piatra de 15.00-18.00 cm)

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Lipseste sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii, strada devenind aproape impracticabila
pe timp ploios sau friguros.
 Lungime strada L = 0,450 km
 Latimea partii carosabile -4.00m-5.00m
Structura rutiera : la stadiul pietruire pe o latime de 3.50 m cu fagase si gropi alternand cu zone de
pamant. Restul latimii carosabile este la stadiul de pamant
Trotuare-inexistente
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie

1.9 Str. Viilor – L = 442.51m

Strada Viilor are punctul de inceput in intersectia din strada M.Sadoveanu si se continua pe o
distanta de 442.51 m, pana la intersectia cu strada Traian. Ampriza strazii nu este definita ,aceasta fiind
partial amenajata (la stadiul de pamant alternand cu zone pietruite cu o grosime de piatra de 15.00-18.00
cm) Lipseste sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii, strada devenind aproape
impracticabila pe timp ploios sau friguros.
 Lungime strada L = 0,450 km
 Latimea partii carosabile -4.00m-5.00m
Structura rutiera : la stadiul pietruire pe o latime de 3.50 m cu fagase si gropi alternand cu zone de
pamant. Restul latimii carosabile este la stadiul de pamant
Trotuare-inexistente
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie

1.10 Str. I.Creanga – L= 213.01 m


_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Strada Ion Creanga are punctul de inceput in intersectia din DN3 si se continua pe o distanta de
213.01 m. Ampriza strazii nu este definita ,aceasta fiind partial amenajata (la stadiul de pamant alternand
cu zone pietruite cu o grosime de piatra de 15.00-18.00 cm) Lipseste sistemul de colectare si evacuare a
apelor din precipitatii, strada devenind aproape impracticabila pe timp ploios sau friguros.
 Lungime strada L = 0,213 km
 Latimea partii carosabile -4.00m-5.00m
Structura rutiera : la stadiul pietruire cu fagase si gropi alternand cu zone de pamant. Restul latimii
carosabile este la stadiul de pamant
Trotuare-inexistente
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie

1.11 Str. Dacia – L = 429.39 m

Strada Dacia are punctul de inceput in intersectia din DN3 si se continua pe o distanta de 429.39 m.
Pana la intersectia cu strada Muzeului. Ampriza strazii nu este definita ,aceasta fiind partial amenajata (la
stadiul de pamant alternand cu zone pietruite cu o grosime de piatra de 18.00-20.00 cm) Lipseste

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii, strada devenind aproape impracticabila pe timp
ploios sau friguros.
 Lungime strada L = 0,429 km
 Latimea partii carosabile -4.00m-5.00m
Structura rutiera : la stadiul pietruire cu fagase si gropi alternand cu zone de pamant. Restul latimii
carosabile este la stadiul de pamant
Trotuare-inexistente
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie

1.12 Str. Jan Dinu – L = 332.52 m

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul localitatii si are
punctul de inceput in intersectia cu DN3. Traseul drumului se desfasoara pe o lungime de 332.52 m
.Structura rutiera este nerigida avand suprafata de rulare din imbracaminte asfaltica degradata in
proportie de 60% pe un strat de piatra sparta de 20.00cm.Starea de viabilitate este foarte proasta.Indicele
de degradare este de 50%cu defectiuni structurale-crapaturi faiantari,pelada, ciupituri si porozitate.
Strada nu prezinta elemente geometrice in plan orizontal corespunzatoare ,latimea partii carosabile fiind
de 5.50-6.00m .
 Lungime drum - L = 0.333 km
 Latimea partii carosabile -5.50m-6.00m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din imbracaminte asfaltica degradata
alternand cu tronsoane la nivel de piatra sparta cu degradari evidente unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.13 Str. Preot Preotescu 1+2- L1= 458.67 m , L2= 281.28 m


_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Traseul strazii Preot Preotescu este format din doua tronsoane 458.67 m lungime(intre str.Romana
si intersectia cu stradaUlmilor),respectiv 281.28 m(intre DN3 si str.Zorilor)
Ampriza strazii nu este definita si se afla la stadiul de piatra sparta cu o grosime de 15-20cm degradata cu
gropi,fagase si rupturi de margine.
 Lungime drum - L1 = 0.459 km , L2=0.281km
 Latimea partii carosabile -3.50m-5.50m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din piatra sparta 20-22 cm.,Partea carosabila
se aflat in stare tehnica rea (gropi,fagase)-
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.14.Str.Traian- L = 1062.51 m

Tronsonul de drum are punctul de inceput in intersectia cu DN3. Traseul drumului se desfasoara pe
o lungime de 1062.51 m .Structura rutiera este nerigida avand suprafata de rulare din imbracaminte
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
asfaltica degradata in proportie de 60% pe un strat de piatra sparta de 20.00cm.Starea de viabilitate este
foarte proasta.Indicele de degradare este de 50%cu defectiuni structurale-crapaturi faiantari,pelada,
ciupituri si porozitate. Strada nu prezinta elemente geometrice in plan orizontal corespunzatoare ,latimea
partii carosabile fiind de 5.50-6.00m incadrata de acostamente si rigole colmatate si inierbate
 Lungime drum - L = 1.063 km
 Latimea partii carosabile -5.50m-6.00m
 Ampriza drumului l= 10.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare din imbracaminte asfaltica degradata
alternand cu tronsoane la nivel de piatra sparta cu degradari evidente unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

1.15 Str. Zorilor – L = 724.69 m

Traseul strazii Zorilor este paralel cu DN3 si se desfasoara pe o distanta de 724.69 m.. Ampriza
strazii nu este definita ,aceasta fiind partial amenajata (la stadiul de pamant alternand cu zone pietruite cu
o grosime de piatra de 15.00-17.00 cm) Lipseste sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii,
strada devenind aproape impracticabila pe timp ploios sau friguros.
Din punct de vedere pietonal, trotuarele sunt inexistente.
 Lungime strada L = 0,725 km
 Latimea partii carosabile -4.00m-5.00m
Structura rutiera : la stadiul pietruire cu fagase si gropi alternand cu zone de pamant. Restul latimii
carosabile este la stadiul de pamant
Trotuare-inexistente
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie

1.16 Str. Stadion – L = 104.584 m

POZA, DESCRIERE !!!!

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
2. Localitatea Zorile
2.1 Str. Adamclisi- L = 1351.36 m

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul localitatii Zorilor si
este una din strazile colectoare ale localitatii si are punctul de inceput in intersectia cu DC si se continua
pana la intersectia cu str. Viilor. Traseul drumului se desfasoara pe o lungime de 1351.36 m .Structura
rutiera este nerigida avand suprafata de rulare din piatra sparta in grosime de 30-33.00cm.Starea de
viabilitate este foarte proasta.. Strada nu prezinta elemente geometrice in plan orizontal
corespunzatoare ,latimea partii carosabile fiind de 5.50-6.50m incadrata de acostamente si rigole
colmatate si inierbate
 Lungime drum - L = 1.351 km
 Latimea partii carosabile -5.50m-6.50m
 Ampriza drumului l= 8.0 m
Structura rutiera : nerigida avind suprafata de rulare la nivel de piatra sparta cu degradari evidente
unde stagneaza apele meteorice
Acostamente si rigole inierbate si colmatate
Strada prezinta utilitati cum ar fi: apa potabila, stilpi electrici si de telefonie).
Trotuare-inexistente

Dezvoltarea judetului Constanta si a retelei de localitati trebuie sa stimuleze zonele ramase in


urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor.
Din punct de vedere al conditiilor de viata,al locuirii ,al accesului la un loc de munca,al veniturilor,al
satisfacerii nevoilor fundamentale, diferentele intre o mica asezare si oras ar trebui sa fie minime .In acest
context ,transporturile si circulatia ,asigurand o functie generalizata, constituie un element principal de
coeziune al sistemului de localitati.
Dezvoltarea echilibrata a teritoriului presupune creerea de axe si noduri secundare, care sa
contracareze efectele masivei concentrari si aglomerari a axelor majore existente
Consecinta nivelului scazut si a slabei calitati a infrastructurii teritoriului,a echiparii si dotarii localitatilor,in
cea mai mare parte a judetului,valorificarea potentialului economic, turistic,cultural, etnografic se afla
mult sub posibilitatile reale ale acestui teritoriu.
In acest sens dezvoltarea localitatilor componente ale comunei Adamclisi precum si diversificarea
activitatilor economice ,devoltarea agroturismului,preluarea si comercializarea produselor agricole
,investitiile in exploatatiile agricole sunt afectate de lipsa unei infrastructuri rutiere minim functionala care
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
sa asigure legaturi cu drumurile nationale si comunale (DN3, DC54,DC52,DC31)si in continuare cu restul
teritoriului ,in punctele de interes economic si social.
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Constanta ,comuna Adamclisi este
mentionata ca localitate rurala cu functiuni mixte,agricole si de transport
Zona turistica in care este inclusa si comuna Adamclisi ofera in cadrul unui peisaj deosebit de
interesant posibilitatea unui turism itinerant cu vizitarea unor puncte de atractie :vestigii istorice de
importanta nationala,paduri si rezervatii naturale cu specific dobrogean,etc.Zona turistica poate deveni in
viitor o axa majora de turism in judet,care va echilibra actuala aglomerare din statiunile litorale si poate
creea premizele dezvoltarii agroturismului , atragerea agentilor economici si a potentialilor investitori
Reteaua de drumuri nationale si comunale (DN3, DC54,DC52,DC31) ce tranziteaza localitatile
comunei Adamclisi este parte integrata in Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Constanta(PATJ) si
rezolva la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva legaturi directe si prin intermediul altor cai rutiere cu
toate localitatile judetului si restul teritoriului.
In perioada anotimpurilor ploioase, drumurile devin impracticabile circulatiei rutiere.Se constata
deasemenea o lipsa totala de amenajare in profil longitudinal ceea ce creeaza in anumite zone ,stagnari
importante de ape meteorice(fagase,siroiri,etc.)ce pot afecta proprietatile locatarilor.
Drumurile ce se intersecteaza cu drumurile asfaltate nu au un sistem de dirijare a apelor meteorice ceea
ce creeaza depuneri de pamant pe carosabilul drumurilor nationale si comunale, in special in anotimpul
ploios perturband fluenta traficului prin creearea de portiuni de mazga. Deasemenea strazile cu
imbracaminte asflaltica ce fac obiectul prezentului proiect precum si cele cu zestre de piatra sunt in stare
avansate de degradare ,prezentand,gropi,fagase si faiantari ceea ce face impracticabila circualtia pe aceste
strazi
Configuratia topografica a terenului nu permite dirijarea si evacuarea eficienta a apelor meteorice
de pe aplasament, ceea ce creaza zone de baltiri ale apelor meteorice,neexistand posibilitatea evacuarii
acestora de pe amplasament

a.Necesitatea si oportunitatea investitiei, scenariul tehnico-economic selectat;


In general trama stradala este rectangulara cu pante longitudinale ce in general depasesc valoarea
de 4%.(strazile perpendicualre pe Dn3). In perioada anotimpurilor ploioase, drumurile devin
impracticabile circulatiei rutiere,ca urmare a degradrilor structurale existente.Se constata deasemenea o
lipsa totala de amenajare in profil longitudinal ceea ce creeaza in anumite zone ,stagnari importante de
ape meteorice(fagase,siroiri,etc.)ce pot afecta proprietatile locatarilor
Diversificarea activitatilor economice ,preluarea si comercializarea produselor agricole dezvoltarea
agroturismului ,precum si investitii in exploatatiile agricole sunt afectate de lipsa unei infrastructuri rutiere
minim functionala care sa asigure legaturi cu drumurile nationale si comunale(DN3, DC54,DC52,DC31)ce
tranziteaza comuna Adamclisi, si in continuare cu restul teritoriului ,in punctele de interes economic si
social.
Asigurarea circulatiei rutiere pe tot parcursul anului in vederea deservirii principalelor obiective,
impune necesitatea modernizarii si reabilitarii unor cai de acces al caror traseu se suprapune pe
drumurile existente ale localitatii.
Strazile ce urmeaza a fi amenajate si care fac obiectul prezentului proiect, sunt stabilite de catre
Consiliul Local al comunei Adamclisi si sunt in limitele PUG.
Strazile deteriorate sau neamenajate devin greu circulabile atât pentru populatie, cât şi pentru
autovehicule
Conform analizelor efectuate in randul populatiei localitatii Adamclisi , s-a constatat ca situatia
strazilor deterioarete are implicatii la nivelul intregii circulatii de autovehicule, pe diferite nivele
interdependente:

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
La nivelul factorului uman afecteaza siguranta populatiei, mobilitatea acesteia, confortul acesteia,
costurile de diferite tipuri (energetice prin carburanti si emisie de noxe, de timp, de intretinere, toate
acestea reprezentand in final costuri banesti);
La nivelul factorului economic afecteaza transportul de marfuri (cu toate consecintele implicate) si
turismul (cu toate consecintele implicate).
Fundamentarea necesităţii si oportunităţii lucrărilor de investiţii privind „Modernizare reabilitare
drumuri , comuna Adamclisi , judetul Constanta” au la bază studiile de teren inclusiv studiul geotehnic,
elaborate pentru strazile solicitate în temă.
In localitatea Adamclisi , cresterea numărului de autovehicule, a sarcinii pe osie, consumă anual
fonduri importante pentru lucrări de întreţinere si reparaţie precum si a lucrărilor desemnalizare rutieră.
In urma EXPERTIZEI TEHNICE, a strazilor care vor fi reabilitate si modernizate prin proiect se afla
intr-o stare tehnica rea dupa cum au fost descrise la cap.2.1

Gradul mare de nesiguranţă a circulaţiei


Analiza dinamicii accidentelor de circulatie scoate in evidenta tendinta de scanare continua a
numarului de accidente precum si a numarului de raniti si morti.
Timpul mare de calatorie este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii localitatii Lipnita
(indiferent de origine, patura sociala, varsta, sex, religie), cat si pentru cei care se afla in tranzit in zona, fie
de placere, fie in interes de serviciu. Starea strazilor, prin tot ceea ce inseamna acest lucru (carosabil,
marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care afecteaza timpul de calatorie.
Datorită condiţiilor grele de trafic, mijloacele de transport care tranzitează sau deservesc zona
sunt deteriorate, producându-se astfel cheltuieli inutile şi risipă de combustibil
Sanse reduse de atragere a investitiilor in zona, influentate si de dificultatile de circulatie in
interiorul localiatii.
Ca o concluzie a ceea ce am prezentat anterior, se poate spune ca, cresterea deteriorarii strazilor
(carosabil, marcaje, semnalizare) cu toate implicatiile care apar, este direct proportionala cu reducerea
sanselor de atragere a investiilor in zona.
Conform analizei SWOT a Regiunii Sud - Est, o oportunitate a acestei regiuni este: cresterea cererii
de servicii destinate persoanelor si firmelor si cresterea numarului de investitii care pot determina o
crestere a competetitivitatii prin transfer tehnologic si inovare; existenta unui potential productiv ridicat in
agricultura si agroturism– locul II la nivel national ca suprafata agricola si cel mai important potential
piscicol la nivel national; transferul traficului de marfuri de la transportul rutier la transportul pe cale
ferata, maritim/fluvial si aerian; atragerii turistilor si investitorilor starini prin imbunatatirea imaginii
localitatilor rurale. Amenajarea si modernizarea de strazi in comuna Adamclisi va contribui la
imbunatatirea imaginii acestei localitati si implicit, la atragerea turistilor si investitorilor.

Valoarea adaugata a acestui proiect


In concluzie, valoarea adaugata a acestui proiect consta in:
 Modernizarea si reabilitarea drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect vor duce imbunatatirea
imaginii comunei Adamclisi prin cresterea numarului investitiilor in special in agroturism,prin
facilitarea accesului in interiorul acestuia, reducerea costurilor de deplasare si cresterea usurintei
in deplasare;
 imbunatatirea mediului de afaceri;
 Se va îmbunătăţi nivelul de trai al populaţiei din com.ADAMCLISI prin cresterea posibilitatii
dezvoltarii agroturismului prin cresterea numarului de turisti;
 vor spori veniturile administraţiei locale;
 Respectarea principiul privind egalitatea de sanse si nediscriminarea, prin prevederea cailor de
acces pentru persoanele cu dizabilitati;
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 Mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,
 Reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători,
 Imbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice,
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi
implicit a investiţiilor productive.

In acest sens si in special pentru realizarea obiectivelor mai sus enuntate este necesara creerea
unei trame stradale functionale .Lucrarile de modernizare si reabilitare constau in realizarea unui sistem
rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale cu urmatoarele straturi rutiere: -macadam si
imbracaminte asfaltica (BA16) si unde este cazul functie de categoria strazii si binder de cribura (BAD 25)
dupa o prealabila reparare a gropilor , scarificare si reprofilare pe min 5.00cm cu aport de piatra avand in
vedere si rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor pluviale,cu descarcarea lor in zone depresionare.
Incadrarea carosabilului se va realiza cu acostamente de 0.50 cm latime, consolidate cu piatra sparta pe
substrat de nisip ,urmate de rigole ce vor fi perete cu dale din beton in zonele unde panta in profil
longitudinal depaseste valoarea de 4%.
Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este
necesara realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea acestora spre
rigole si in zone depresionare (in special in firele de vale regularizate),lipsite de interes sau spre receptorii
pluviali din zona.Se mentioneaza ca in zonele depresionare se vor realiza podete tubulare sau canale cu
gratar.

b.Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse;


Avand in vedere ca traseul strazilor se desfasoara pe traseele existente ,ampriza drumurilor fiind
cumprinsa intre limitele de proprietate existenta nu exista posibilitatea studierii mai multor variante de
realizare a traseului drumurilor.In consecinta se vor analiza variante din punct de vedere al alcatuirii
sistemuli rutier cu implicatiile ale comportarii in timp si anume :
 varianta O- fara proiect –situatia actuala cu problemele pe care le creeaza in trafic
 varianta I –scarificarea pe min.5.00 -10 cm a pietruirii existente cu aport de piatra pentru
reprofilare urmata de repararea gropilor, macadam cu o grosime medie de 10,00 cm covor
asfaltic-strat de uzura (BA16) de 5,00cm grosime

c.Descrierea constructiva ,functionala


Pentru strazile ce se intersecteaza cu drumurile nationale,judetene si comunale si pentru
asigurarea legaturilor rutiere cu restul teritoriului se impune amenajarea acestora.
Pentru a fi functionale aceste drumurile ce urmeaza a fi amenajate trebuie sa raspunda criteriilor
de rezistenta si stabilitatea la sarcini statice ,dinamice si seismice
Prin destinatia pe care o are un sistem rutier trebuie sa suporte incarcarile traficului si sa le
transmita terenului de fundatie fara ca in complexul rutier sa se produca fisuri sau deformatii cu caracter
permanent.
Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera ,capabile pentru a
prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.
Materiale folosite la realizarea lucrarilor de amenajare drumuri asigura nivelului de calitate in
concordanta cu cerinte Legii 10/1995 si HG.766/ 1997- privind calitatea in constructii conform
standardelor nationale si internationale.Natura materialelor folosite ,produse de cariera si balastiera de
provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila,nisip ,bitum, trebuie sa
provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea
materialelor folosite, analizele de laborator ce vor fi efectuate pentru fiecare categorie de lucrari, pe baza
standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO seria 9000 ,stabilirea fazelor deteminante, urmarirea in
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
exploatare a constructiilor , a celorlalte reglementãri aplicabile vor fi detaliate in cadrul proiectului tehnic-
volumul-caiete de sarcini
Categoria de importantã a constructiilor stabilita în conformitate cu “Regulament si metodologie
de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor “aprobat de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice si
Amenajãrii Teritoriului, pentru realizarea nivelului de calitate determinate de respectarea cerintelor, în
conditiile legii, tinând seama de implicarea functionalã a constructiilor drumurilor ,în domeniul socio-
economic, în mediul construit si în naturã —— normalã (C). Categorie de importantã va fi înscrisã în toate
documentele tehnice privind constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnicã a
constructiei, documentele de asigurare.Verificarea proiectelor pentru executia lucrarilor ,in ceea ce
priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte se va face de catre verificatori de
proiecte atestati
In cadrul acestor lucrari s-a studiat si stabilit profilul transversal (carosabil cu o latime ce poate
varia intre 4.0-5.50 m functie de ampriza existenta al drumurilor ) conform H.G.577/1997, Legea 82/98
privind aplicarea O.G. 43/1998 , nr.50/1998, HG577/1997, Indicativ ST-022-1999 si indicativ AND
582/2002-pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
rurale (in principal cele care se intersecteaza cu drumurile comunale deja modernizate), pentru
asigurarea conditiilor ce permit desfasurarea unui trafic auto corespunzator necesitatilor functionale ale
zonei respective.
Incadrarea carosabilului se va realiza cu acostamente de 0.50m latime consolidate prin impietruire
Intersectiile prevazute ,intre trama stradala ce face obiectul prezentului proiect si drumurile nationale si
comunale ,se vor amenaja conform normativelor in vigoare cu pastrarea relatiilor majore de circulatie
rutiera si pietonala .
Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este
necesara realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea acestora spre
zone depresionare (in special in firele de vale regularizate), lipsite de interes sau spre receptorii pluviali din
zona.Se mentioneaza ca in zonele depresionare se vor realiza podete din tuburi Premo sau canale cu
gratar
Amenajarea si modernizarea drumurilor ,se va face fara prejudicia in vreun fel
salubritatea,ambientul,starea de sanatate si confort a populatiei.In acest scop se au in vedere
urmatoarele:
 realizarea si intretinerea spatiilor verzi ,cu rol antipoluant impotriva noxelor ,zgomotului cat si
estetic.
 executarea de amenajari sigure pentru pietoni

Deasemenea se vor avea in vedere urmatoarele:


 protectia apelor de suprafata si subterane
 sistemul de scurgere al apelor va fi proiectat si intretinut astfel incat sa fie protejat drumul si
terenurile adiacente.
 colectarea apelor de pe suprafata drumului in santuri laterale acestuia ,prevazute si amenajate
conform legislatiei in vigoare.
 este interzisa deversarea apelor uzate menajere in santurile laterale drumului.
Conform prevederilor,Ordinului Ministerului Transporturilor nr.46/1998 drumurile ce fac obiectul
prezentului proiect se incadreaza in clasa tehnica IV-V.Conform nomativului PD177-2001(Instructiuni
tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si nerigide)-pentru zona cu piatra
sparta si trafic foarte usor se aplica structura tip 4 .
Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si
va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante: :

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Pentru strazile din proiect amenajarea consta scarificarea pe min.5.00 -10 cm a pietruirii existente cu
aport de piatra pentru reprofilare urmata de repararea gropilor, macadam cu o grosime medie de 10,00
cm covor asfaltic-strat de uzura (BA16) de 5,00cm grosime
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia sunt cele in
vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR 662/2002;SR 667/2001; SR-174/2002-1si2;STAS 175/87;STAS
1589/89; STAS 2900/89; STAS 863/85; SR EN 933-2/98 Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998)

3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Zona si amplasamentul;
Comuna Adamclisi este asezata in partea de Sud-Vest a judetului Constanta 
Fata de orasul Constanta, resedinta judetului, comuna Adamclisi se afla la o distanta de 64 de km
de-a lungul D N 3 – Constanta-Ostrov.
Suprafata drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect este cuprinsa in limitele suprafetei
studiului de sistematizare la faza P.U.G. avand legaturi functionale cu DN3, DC54,DC52,DC31.
Conform Normativului P100/92 ,comuna Adamclisi se afla in zona de seismicitate "E" ,coeficient
Ks=0,12 cu o perioda de colt Tc=0,7sec.,adancimea de inghet este de 80cm.
Drumurile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul localitatilor Adamclisi si Zorile

Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat;


Suprafata straziilor ce fac obiectul prezentului proiect este cuprinsa in limitele suprafetei studiului
de sistematizare la faza P.U.G. avand legaturi functionale cu strazile existente in zona.
Terenul este liber si nu implica lucrari colaterale ,de natura provizorie ,desfiintari sau devieri de
instalatii .Amplasamentul drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul
localitatii Adamclisi si Zorile pe teren ce apartine domeniului public.

c.Situatia ocuparilor definitive de teren-intravilan/extravilan;


Ocuparea suprafetei drumurilor este definitiva, traseul acestora se defasoara pe trasee existente in
intravilanul loc. Adamclisi si Zorile iar suprafetele ocupate sunt explicitate in tabelul de la cap.”Principalii
indicatori tehnico-economici ” pct.4

d.Studii de teren
 studii topografice , sistem de referinta STEREO 70;
Studii topografice privind cotele de nivel si amplasamentul strazilor(releveul)sunt detaliate in
plansa D
 studiu geotehnic, raport geotehnic (conform studiului atasat)
Geologic, este alcătuit din calcare cretacice şi sarmatice, ce alcătuiesc o placă discordantă deasupra
şisturilor verzi şi cristaline ale fundamentului.
Evoluţia reliefului este determinată de substratul geologic, acţiunea modelatoare a agenţilor externi la
care s-a adăugat, în ultimele decenii, acţiunea omului care a introdus elemente noi în procesul modelării
actuale a reliefului prin realizarea de sisteme de irigaţii şi canale.
Relieful zonei prezinta caracteristicile generale podisului dobrogean cu denivelari moderate, cu
bazine hidrografice conturate care impun un regim controlat in ceea ce priveste riscul la inundatii si
alunecari de teren. Comuna Adamclisi apartine din punct de vedere geomorfologic de unitatea structurala
Dobrogea de sud , fiind constituita din depozite geologice de varsta cuaternara ce repauzeazaza pe
fundamentul calcaros = roca de baza.Terenul prezinta deci o litografie alcatuita dintr-un strat vegetal
urmat de straturi loessoide si argiloase cu intercalari de roca calcaroasa,uneori cu iesiri la zi.. Se
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
mentioneaza ca traseul acestui drum se desfasoara pe terenuri stabile unde de-a lungul anilor nu s-au
constatat fenomene de alunecari active, prabusiri,miscari. Mai mult nu au probleme de gelivitate in care
drumurile sa sufere degradari datorita fenomenelor de inghet-dezghet . Intreg teritoriul administrativ al
Comunei Adamclisi, nu este sub incidenta unor surse de poluare, sau a unor factori de afectare a mediului
inconjurator si de viata a populatiei.
Nivelul panzei freatice in teritoriul studiat, apare la adancimi variabile: in zona joasa a localitatii la
adancimi de 20,00m

e.Alte studii necesare;


-nu este cazul

f..Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si variantele


constructive de realizare, varianta optima;

Planul de situatie
Traseul drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele
proprietatilor si a punctelor fixe intalnite pe traseu(conform planuri situatie)
Traseul drumurilor au fost proiectat pentru viteza de 25-50 km/ora functie de razele de racordare
in plan .In curbele cu raze mici ,limita de viteza va fi de 25km/ora.
Traseul drumului urmareste configuratia terenului natural cu mici corecturi care tin seama de
unele caracteristici existente.

Profilul longitudinal
Se mentioneaza ca realizarea profilului longitudinal ,studiat in baza ridicarilor topografice a fost
conditionat de existenta unor puncte obligatorii intalnite pe traseu
Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente drumului
existent.Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85
S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului ,pentru a
evita volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare cu cotele puctelor fixe
intalnite pe traseu . Razele de racordare in plan vertical au valori cuprinse intre 1000 m si 3000m

Profilul transversal
Drumurile se vor amenaja pe traseul existent pastrand limitele fronturilor construite existente si a
punctelor fixe (stalpi ,camine etc.).Panta transversala va fi gen „acoperis „cu valoarea de 2,5% indreptata
spre exteriorul carosabilului.
Drumurile ce fac obiectul prezentului proiect se vor amenja dupa cum urmeaza:
STRAZI CU ZESTRE DE PIATRA sau ASFALT DEGRADAT : sistemul rutier este o impietruire existenta sau
asfaltare cu deteriorarii si fagase.Latimea carosabilului ce prezinta o zestre de piatra este sub limitele
admise iar grosimea de asemenea Lipsa elemente de amenajare in plan vertical si orizontal cfm STAS
863/85 ,prezenta vegetatiei pe partea carosabila .
Solutia propusa : scarificarea pe min.5.00 -10 cm a pietruirii existente cu aport de piatra pentru
reprofilare urmata de repararea gropilor, macadam cu o grosime medie de 10,00 cm covor asfaltic-strat
de uzura (BA16) de 5,00cm grosime

Drumurile se vor realiza cu un profil transversal caracteristic alcatuit din:

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
- carosabil cu latimea de 4.0-5.50 m corespunzator a doua fire de circulatie, cate unul pe sens ,in
conformitate cu prescriptiile legislatiei in vigoare (Ord.Guvern nr. 43/97si 45/98 ) si cu importanta
functionala a drumului -clasa tehnica IV-V.
Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si
va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante:
 5.00cm strat de uzura –BA16 pentru tronsoanele cu imbracaminte asfaltica degradata si 6.00cm
grosime pentru tronsoanele cu zestre de piatra.
 10.00cm macadam
 Scarificare pe min 5.00cm cu aport de piatra de min 10.00cm pentru reprofilare
Razele de racordare vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare ,sporind astfel vizibilitatea si
facilitand scurgerea ordonata a apelor pluviale.
Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia sunt cele
in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR 662/2002;SR 667/2001; SR-174/2002-1si2;STAS 175/87;STAS
1589/89; STAS 2900/89; STAS 863/85; SR EN 933-2/98 Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998)

Descrierea lucrarilor proiectate


Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera capabile pentru a
prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.Aceste materiale sunt produse de cariera si
balastiera de provenienta naturala.
Prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila .
Realizarea strazilor ce fac obiectul prezentului proiect implica executarea unor lucrari cu caracter
specific grupate astfel:

LUCRARI DE TERASAMENTE
Terasamentele au rolul de a sustine suprastructura drumurilor.ele trebuie sa fie stabile,durabile
,usor de intretinut. Durabilitatea si stabilitate terasamentelor se asigura prin :
 calitatea buna a terenului de fundatie
 materiale corespunzatoare folosite la executie
 evacuarea apelor de suprafata si a celor subterane
 compactarea corespunzatoare a pamantului
La executia lucrarilor de terasamente se disting urmatoarele categorii de lucrari:
 lucrari pregatitoare
 lucrari de baza
 lucrari de finisare
Inainte de inceperea lucrarilor de baza ,intotdeauna este necesar sa se execute o serie de lucrari
care au ca scop aducerea terenului natural, pe latimea zonei drumului la starea de a fi sapat sau de a
putea primi umplutura de pamant.

LUCRARI DE REALIZARE A CAROSABILULUI


Dupa efectuarea scarificarii si reprofilarii ,se va trece la executarea straturilor ce alcatuiesc
sistemul rutier. Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei
functionale ( tinand cont ca drumurile din intravilanul localitatilor nu sunt supuse unui trafic greu ,intens si
permanent) si va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante:
 5.00cm strat de uzura –BA16 pentru tronsoanele cu imbracaminte asfaltica degradata si 6.00cm
grosime pentru tronsoanele cu zestre de piatra.
 10.00cm macadam
 Scarificare pe min 5.00cm cu aport de piatra de min 10.00cm pentru reprofilare

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Traseele acestor drumuri se desfasoara pe terenuri stabile unde de-a lungul anilor nu s-au
constatat fenomene de alunecari active, prabusiri,miscari.Mai mult nu au probleme de gelivitate in care
drumurile sa sufere degradari datorita fenomenelor de inghet-dezghet.
Piatra sparta se asterne intr-un singur strat in grosime ce va depasi 25%-30% grosimea prevazuta
dupa cilindrare ,urmeaza apoi cilindrarea la uscat pana la inclestare,dupa care se face impanarea cu split
sort 16-25 mm.
Compactarea se executa prin deplasarea utilajelor linear fara serpuiri,iar fasiile succesive de
compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm.
Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie se corecteaza cu materiale
de aport de acelasi tip si se compacteaza.
Procesul tehnologic de executie a macadamului este similar cu cel al fundatiei din piatra sparta
Executia macadamului se va realiza pe fundatii corespunzator dimensionate,stabile,si verificate ,eventual
in circulatie de cel putin o luna de zile. Macadamul realizat corect,verificat si curatat de praf si noroi, se
amorseaza cu 0.7-1,0kg/mp bitum.
Imbracamintea bituminoasa este alcatuita dintr-un strat de uzura BA16 in grosime totala de 5.0
cm. Inainte de asternerea mixturii, stratul suport de macadam trebuie bine curatat. In cazurile in care
straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari, se vor lua masuri de rectificare a
acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
La executarea imbracamintilor bituminoase se va amorsa stratul suport cu bitum taiat -60% bitum ,
40% white spirt..Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta de 100m.
Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele conditii:
-strat de uzura peste strat de legatura, cand stratul se executa la interval mai mare de trei zile de la
executia stratului de legatura.
In functie de compactitatea stratului suport se folosi 0.3-0.5 kg/mp material de amorsat.Liantul
trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la fabricarea mixturii bituminoase .
Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuata cu un finisor capabil de a le repartiza
fara sa produca segregarea lor,respectand profilele si grosimile fixate . Asternerea mixturilor asfaltice
se efectueaza numai mecanizat cu repartizatoare – finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat
pentru strazile de clasa tehnica III si care asigura o precompactare .In cazul lucrarilor executate in spatii
inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual .
Dupa asternere , acestea se vor cilindra cu ruloul compresor de 10-12t ,imediat pana ce
temperatura nu coboara sub 120 0 C.Locurile inaccesibile (in lungul bordurilor,in jurul gurilor de scurgere
si a caminelor ) se vor compacta cu maiul de mana.
Reluarea lucrului dupa intrerupere impune executarea unei taieturi (muchie vie)in rostul de lucru si
badijonarea cu suspensie de bitum filerizat.Dupa executarea stratului de uzura se procedeaza la
inchiderea porilor suprafetei prin raspandirea de 2-3 kg/mp nisip de 0-3 mm,bitumat cu 2-3% bitum,dupa
care se cilindreaza.
Suprafata stratului suport pe care se asterne imbracamintea bituminoasa trebuie sa fie
uscata.Imbracamintile asfaltice se vor executa de preferinta in anotimpul calduros ,lucrul oprindu-se cand
se inregistreaza temperaturi ale aerului sub +5 0 C
Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonier ,se vor amenaja intersectiile din trama
stradala ,respectand categoria functionala a fiecarei strazi.
In acest mod se va asigura o trama stradala completa prin densitatea si gradul de ocupare al
terenului corelata in plan orizontal si pe verticala in conditii de eficienta estetica si economica.

f.Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum


- necesarul de utilitati;
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Nu este cazul
- solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
Nu este cazul

g.Conluziile evaluarii impactului asupra mediului

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra


solului,drenajului,microclimatului,apelor de suprafata,vegetatiei,faunei sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.Prin executarea lucrarilor de intretinere
vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si
social.
Influenta asupra factorilor de mediu se va datora unor conditii de circulatie superioare celor actuale
Astfel :
 se va reduce emisia diverselor noxe de esapament sau uzura masinilor ceea ce va avea un efect
pozitiv asupra faunei.
 nivelul de zgomot se va reduce datorita faptului ca se ofera utilizatorilor conditii mai bune pentru
efectuarea manevrelor de depasire.
Influenta socio-economica :
 mai rapida deplasare
 reducerea consumului de carburanti
 cresterea sigurantei circulatiei pentru conducatorii auto.
In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant ,lucrarile ce fac obiectul
prezentului proiect nu intoduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala ,ci dimpotriva un
efect pozitiv
Beneficiile generate de impactul asupra factorilor de mediu – reprezinta o categorie de venituri
indirecte a caror importanta este generata si sustinuta de:
 aspectele de promovare a turismului sustenabil
 principii de dezvoltare sustenabila a economiilor zonelor vizate
Incadrandu-se in liniile conceptului de economie investitia va fi promovata utilizand diverse
instrumente astfel incat aspectele legate de impactul favorabil asupra mediului sa fie in permanenta
evidentiate.
Analizand investitia sub aspectul impactului asupra factorilor de mediu putem enunta urmatoarele:
impactul asupra solului - investitia in sine constituie un element de protectie a mediului prin lucrarile de
captare a precipitatiilor si dirijare a lor in scopul evitarii eroziunii solului;
 impactul asupra apei - investitia nu va genera materiale poluante pentru apele de suprafata si de
adancime ;
 impactul asupra aerului – investitia constituie un element nepoluant ;

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE;

Valoarea totala a obiectivului cu T.V.A. este de : 5494.211 mii lei preturile si normele de deviz ale
lunii septembrie 2015 ) echivalent la 1237.240 mii Euro
Din care C+M (inclusiv OS)= 4961.198 lei echivalent la 1117.211 mii EURO
Nota :S-a lucrat cu valoarea de lei / Euro 4.4407 /01.09.2015 (la -curs ECB)

Esalonarea investitiei
 3 luni proiectare, studii topo, geo
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 3 luni organizare procedura licitatie
 12 luni executia lucrarilor

Durata de realizare

-Anul I – 2973.753 mii lei , reprezentand 669.659 mii Euro


-Anul II – 1464.684 mii lei , reprezentand 329.832 mii Euro

Durata de executie medie a investititei este de 18 luni conform graficului de esalonare


(propunere) a investitiei anexat,(urmarind ca graficul de esalonare a investitiei sa se completeze dupa
licitatie si cunoasterea antreprenorului).

Calculul duratei de executie


Pentru calculul duratei de executie s-a folosit Normativul pentru stabilirea duratei de executie
pentru lucrari de constructii-montaj, indicativ C.5/78, capitolul pentru drumuri si platforme, Anexa XIV,
cod 752, pe obiectele din cadrul investitiei.
Categorii de drumuri: a) macadam, b) covor asfaltic, c) beton asfaltic, d) beton de ciment/pavaje
piatra naturala, tabelul din normativ corespunzator fiind urmatorul:

Durate (luni)
Nr.cr Cod Suprafata (m.p.) a) b) c) d)
t
1. A pâna la 5000 2,25 2,50 3,25 3,25
2. B 5001 - 10000 3,00 3,50 3,75 4,00
3. C 10001 - 20000 3,75 4,00 4,25 4,50
4 D 20000 - 35000 4,25 4,50 4,75 5,00

Suprafetele mai mari decit 35.000mp se impart in etape de pina la 35.000mp.


Se adauga sporuri pentru timp friguros/calduros conform normativ pentru zona climaterica II,
conform tabelului:

Nr. Treapta Perioada de executie Spor


crt. VII In luni
2.1 A pâna la 1 luna + 0,25
2.2 B între 1 si 2 luni + 0,50
2.3 C între 2 si 3 luni + 0,75
2.4 D între 3 si 4 luni + 1,00

Parametri cuprinsi în proiect:

Denumire Cantitate UM Durata Spor Total


Imbracaminti ADAMCLISI 40609.54 mp 10.00 2.00 12.00
TOTAL 40609.54 mp 10.00 2.00 12.00
Se stabileste durata de executie la 12 luni

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Valoarea totala a obiectivului cu T.V.A. este de : 5494.211 mii lei preturile si normele de deviz ale
lunii septembrie 2015 ) echivalent la 1237.240 mii Euro
Din care C+M (inclusiv OS)= 4961.198 lei echivalent la 1117.211 mii EURO
Nota :S-a lucrat cu valoarea de lei / Euro 4.4407 /01.09.2015 (la -curs ECB)

2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei;

Nr.crt Costuri Anul I (12 luni) Anul II (6


luni)
1 Studii de teren 1 luni
2 Proiectare , avize , acorduri 2 luni
3 Organizare licitatie 3 luni
4 Consultanta 18 luni
5 Asistenta tehnica 12 luni
6 Constructii montaj ,OS 12 luni
7 Taxe 1 luna

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Beneficiar: COMUNA ADAMCLISI


Proiectant: SC AMPHION SRL
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie


MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNA ADAMCLISI- JUDETUL CONSTANTA
in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 01.09.2015 (4.4407 lei/EURO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 1 |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Obtinerea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2 | Amenajarea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | obiectivului | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 3 |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Studii de teren | 3.000 | 0.676 | 0.720 | 3.720 | 0.838 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.2 | Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii | 0.500 | 0.113 | 0.120 | 0.620 | 0.140 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3 | Proiectare si engineering | 133.300 | 30.018 | 31.992 | 165.292 | 37.222 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
| 3.5 | Consultanta | 184.000 | 41.435 | 44.160 | 228.160 | 51.379 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.6 | Asistenta tehnica | 55.000 | 12.385 | 13.200 | 68.200 | 15.358 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 3 | 375.800 | 84.626 | 90.192 | 465.992 | 104.937 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 4 |
| Cheltuieli pentru investitia de baza |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Constructii si instalatii | 3980.966 | 896.473 | 955.432 | 4936.398 | 1111.626 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | montaj | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL CAPITOL 4 | 3980.966 | 896.473 | 955.432 | 4936.398 | 1111.626 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 5 |
| Alte cheltuieli |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Organizare de santier | | | | | |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii | 20.000 | 4.504 | 4.800 | 24.800 | 5.585 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2 | Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare | | | | | |
| | 5.2.1 Comisioane,taxe si cote legale | | | | | |
| | Comision Banca finantatoare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Taxa inspectie Control calitate | 20.005 | 4.505 | 0.000 | 20.005 | 4.505 |
| | Taxa pentru inspectie in constructii | 20.005 | 4.505 | 0.000 | 20.005 | 4.505 |
| | Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Primele de asigurare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Alte cheltuieli | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | Taxe ANRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | 5.2.2 Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 21.784 | 4.905 | 5.228 | 27.012 | 6.083 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 5 | 81.793 | 18.419 | 10.028 | 91.822 | 20.677 |
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 6 |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Probe tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 4438.559 | 999.518 | 1055.652 | 5494.211 | 1237.240 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Din care C+M | 4000.966 | 900.976 | 960.232 | 4961.198 | 1117.211 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sef proiect ING TAMBOZI ELENA

Devizul obiectului DRUMURI LOCALITATEA ADAMCLISI


_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 01.09.2015 (4.4407 lei/euro)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| |
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 210001 TERASAMENTE pentru rigole si canale | 49.916 | 11.241 | 11.980 | 61.896 | 13.938 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 210002 CAROSABIL | 2925.356 | 658.760 | 702.085 | 3627.441 | 816.863 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 210003 CANALE CU GRATAR | 267.810 | 60.308 | 64.274 | 332.084 | 74.782 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | 210005 DIRIJARE CIRCULATIE | 15.471 | 3.484 | 3.713 | 19.184 | 4.320 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I | 3258.553 | 733.793 | 782.053 | 4040.606 | 909.903 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II - MONTAJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III - PROCURARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA) | 3258.553 | 733.793 | 782.053 | 4040.606 | 909.903 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sef proiect ING TAMBOZI ELENA

Devizul obiectului DRUMURI LOCALITATEA ZORILE


in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 01.09.2015 (4.4407 lei/euro)
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 220001 TERASAMENTE pentru rigole si canale | 9.319 | 2.099 | 2.237 | 11.556 | 2.602 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 220002 CAROSABIL | 661.703 | 149.009 | 158.809 | 820.512 | 184.771 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 220003 PODETE | 48.884 | 11.008 | 11.732 | 60.616 | 13.650 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | 220005 DIRIJARE CIRCULATIE | 2.507 | 0.565 | 0.602 | 3.109 | 0.700 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I | 722.413 | 162.680 | 173.379 | 895.792 | 201.723 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II - MONTAJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III - PROCURARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Utilaje si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA) | 722.413 | 162.680 | 173.379 | 895.792 | 201.723 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sef proiect ING TAMBOZI ELENA

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
 din fonduri comunitare nerambursabile
 din fonduri ale bugetului national
 bugetul local

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA


1. Numarul de locuri de munca create in faza de executie;
- nu este cazul
2. Numarul de locuri de munca create in faza de operare;
- nu este cazul
Amenajarea drumurilor nu genereaza locuri de munca dupa realizarea investitie.Realizarea acestor
lucrari creeaza implicit facilitati de dezvoltare economica a localitatilor,dezvoltare ce va atrage forta de
munca si stabilitatea populatiei rurale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala din care C+M


Valoarea totala a obiectivului cu T.V.A. este de : 5494.211 mii lei preturile si normele de deviz ale
lunii septembrie 2015 ) echivalent la 1237.240 mii Euro
Din care C+M (inclusiv OS)= 4961.198 lei echivalent la 1117.211 mii EURO
Nota :S-a lucrat cu valoarea de lei / Euro 4.4407 /01.09.2015 (la -curs ECB)

1. Esalonarea investitiei
- 3 luni proiectare, studii topo, geo
- 3 luni organizare procedura licitatie
- 12 luni executia lucrarilor

2. Durata de realizare
- 18 LUNI- din care 12 LUNI executie ,conform graficului de esalonare

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
3. Capacitati ( fizice si valorice )
TABEL CANTITATI

Podete Podete Canale Canale


NR. lungime suprafata Amorse Total Rigole
STRADA Acost. mp Rigole mp Dn 600 Dn 600 cu gratar cu gratar
CRT ml mp mp supraf mp ml
buc ml buc ml
A LOCALITATEA ADAMCLISI
1 STRADA REPUBLICII 381.838 1876.199 0.000 1876.199 381.838 763.676 840.044 0.000 0.000 2.000 18.000
2 STR.CETATII 582.451 3164.825 0.000 3164.825 582.451 1164.902 1281.392 0.000 0.000 4.000 36.000
3 STR.MUZEULUI1 389.694 1919.559 0.000 1919.559 389.694 781.840 860.024 0.000 0.000 2.000 18.000
4 STR.MUZEULUI 2 231.093 1313.626 750.000 2063.626 231.093 462.186 508.405 0.000 0.000 2.000 18.000
5 STR.ROMANA 1 445.531 2252.935 0.000 2252.935 445.531 891.062 980.168 0.000 0.000 2.000 18.000
6 STR.MORII 1 121.790 606.197 0.000 606.197 121.790 728.520 801.372 0.000 0.000 2.000 18.000
7 STR.ULMILOR 256.875 1412.813 0.000 1412.813 256.875 349.020 383.922 0.000 0.000 1.000 9.000
8 STR.IZVOR 174.511 720.264 0.000 720.264 174.511 900.700 990.770 0.000 0.000 2.000 18.000
9 STR.M.SADOVEANU 624.674 3143.453 0.000 3143.453 624.674 885.020 973.522 0.000 0.000 2.000 18.000
10 STR.VIILOR 442.511 2168.825 0.000 2168.825 442.511 426.010 468.611 0.000 0.000 1.000 9.000
11 STR.I.CREANGA 213.005 1171.527 0.000 1171.527 213.005 858.780 944.658 0.000 0.000 3.000 27.000
12 STR.DACIA 429.389 2362.641 0.000 2362.641 429.389 665.030 731.533 0.000 0.000 2.000 18.000
13 STR.JAN DINU 332.515 1791.175 0.000 1791.175 332.515 917.330 1009.063 0.000 0.000 2.000 18.000
14 STR.PREOT.PREOTESCU 1 458.667 2457.863 500.000 2957.863 458.667 562.550 618.805 0.000 0.000 1.000 9.000
15 STR.PREOT.PREOTESCU 2 281.277 1405.336 0.000 1405.336 281.277 2125.020 2337.522 0.000 0.000 6.000 54.000
16 STR.TRAIAN 1062.867 6363.336 0.000 6363.336 1062.867 1449.390 1594.329 0.000 0.000 4.000 36.000
17 STR,SRADION 104.584 539.182 0.000 539.182 104.584 286.780 315.458 0.000 0.000 1.000 9.000
18 STR.ZORILOR 685.743 4419.406 0.000 4419.406 685.743 286.790 315.469 0.000 0.000 1.000 9.000
TOTAL ADAMCLISI 7219.015 39089.16 1250.000 40339.162 7219.015 14504.606 15955.067 0.000 0.000 40.000 360.000
                         
B LOCALITATEA ZORILE
1 STR.ADAMCLISI 1351.356 7432.46 1750.00 9182.46 1351.36 2702.71 2972.98 6.00 54.00 0.00 0.00
TOTAL ZORILE 1351.356 7432.46 1750.00 9182.46 1351.36 2702.71 2972.98 6.00 54.00 0.00 0.00
TOTAL COMUNA 8570.371 46521.62 3000.00 49521.62 8570.37 17207.32 18928.05 6.00 54.00 40.00 360.00

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

4. indicatori specifici domeniului;

 valoare investitie /mp carosabil (cu TVA)


5494211 .00lei
 110,95lei / mp
49521.62mp

1237240,00 EURO
 24,99 EURO / mp
49521,62mp

 valoare investitie/km carosabil (cu TVA)


5494211 .00lei
 641098.00lei / km
8.570km

1237240.00 EURO
 144369.00 EURO / km
8.570km

GRAFIC VALORIC DE ESALONARE A INVESTIEI (C+M SI OS)


( lei,septembrie 2015)

Cap Denumire Valoare Valoare Luna1…12 Luna1…12

(mii lei) (mii lei) ( mii lei) (mii lei)

(fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cu TVA)

4.1+5.1 Com .Adamclisi 4000.966 4961.198 333.414 413.433

TOTAL GENERAL 4000.966 4961.198 333.414 413.433

Obs.
Durata de executie s-a stabilit la 12 luni.
Toate lunile urmatoare Luna2, Luna3, … Luna 12 sunt identice cu Luna1

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

GRAFIC VALORIC DE ESALONARE A INVESTIEI (C+M SI OS)


(EURO)

Cap Denumire Valoare Valoare Luna1…12 Luna1…12

(mii euro) (mii euro) (mii euro) (mii euro)

(fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cu TVA)

4.1a Com.Adamclisi 900.976 1117.211 75.081 93.101

TOTAL GENERAL 900.976 1117.211 75.081 93.101

Obs.
Durata de executie s-a stabilit la 12 luni.
Toate lunile urmatoare Luna2, Luna3, … Luna12 sunt identice cu Luna1.
S-a lucrat cu valoarea de 4.4407lei / Euro (01.09.2015)-ECB

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU


1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
2. Certificat de urbanism;
3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor
Aviz. RENEL Electrica Dobrogea nr.
Aviz RAJA Constanta nr.
4. Acord de mediu
5. Alte avize si acorduri de principiu;

SEF PROIECT,
Ing.Elena Tambozi

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

ANTEEVALUARE

LOCALITATEA ADAMCLISI

TERASAMENTE pentru rigole si canale

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 TSA01C1 M.C. 2176.000 14.38 31288
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 TSC35B31 100 MC. 21.800 207.09 4515


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

003 TRA01A05P TONA 3916.200 3.47 13570


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 TSD03E1 100 MC. 21.800 24.95 544


IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
TER.CAT.1 SAU 2

TOTAL GENERAL DEVIZ: 49 915.83

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
CAROSABIL
================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DH02A1 100 MP. 403.400 8.13 3280
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

002 DHDH02X1 100 MP. 121.200 2966.87 359584


FREZAREA ASFALT 3-5 CM

003 DH05A1 MP. 12101.700 7.46 90241


REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA
IMPIETRUIRI DIN MACADAM

004 DA13B1 MP. 40339.000 11.08 446829


MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10
CM GROS

005 DE01A1 MP. 7219.000 15.96 115222


IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA
COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN
VEDEREA ACOP CU COVOR A

006 DB01D1 MP. 47558.000 0.06 2746


CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE
NEBITUM EXEC MECA

007 DB02C1 100 MP. 403.400 52.82 21309


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

008 DB19F1 MP. 40339.000 32.55 1312984


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN
MECANICA

009 DB21A1 100 MP. 403.400 154.50 62326


INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA
STRATURILE DIRECT CIRCULATE

010 TRA05A50 TONA 4300.000 34.65 148995


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 50

011 TRA01A30 TONA 20885.400 17.33 361840


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 925 356.22

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
CANALE CU GRATAR

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 PB02A1 M.C. 67.500 303.04 20455
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

002 PB06A1 M.C. 18.000 305.21 5494


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

003 PC02A1 MP. 900.000 21.09 18979


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

004 DA11B1 M.C. 205.200 84.21 17279


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

005 TRA06A20 TONA 215.000 17.33 3725


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

006 TRA01A30 TONA 437.700 17.33 7583


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

007 CL20C1 KG 21600.000 8.98 193914


MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

008 TRA02A30 TONA 22.000 17.33 381


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 267 810.52

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

DIRIJARE CIRCULATIE

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DF18A1 BUC. 18.000 107.81 1941
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

002 DF19A1 BUC. 18.000 75.86 1365


MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

003 TRA06A20 TONA 4.500 17.33 78


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

004 DF16B1 KM. 7.300 1655.75 12087


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

TOTAL GENERAL DEVIZ: 15 470.94

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
LOCALITATEA ZORILE

TERASAMENTE pentru rigole si canale

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 TSA01C1 M.C. 406.000 14.38 5837.70
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 TSC35B31 100 MC. 4.100 207.09 849.08


INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

003 TRA01A05P TONA 730.000 3.47 2529.45


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 TSD03E1 100 MC. 4.100 24.95 102.28


IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
TER.CAT.1 SAU 2

TOTAL GENERAL DEVIZ: 9 318.51

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
CAROSABIL
================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DA12B1 M.C. 918.200 80.03 73484.70
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

002 DH02A1 100 MP. 91.800 8.13 746.44


SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

003 DH05A1 MP. 2754.600 7.46 20540.84


REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA
IMPIETRUIRI DIN MACADAM

004 DA13B1 MP. 9182.000 11.08 101707.54


MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10
CM GROS

005 DE01A1 MP. 1351.000 15.96 21563.23


IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA
COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN
VEDEREA ACOP CU COVOR A

006 DB01D1 MP. 10553.000 0.06 609.44


CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE
NEBITUM EXEC MECA

007 DB02C1 100 MP. 91.800 53.01 4865.88


AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

008 DB19F1 MP. 9182.000 33.78 310194.63


IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN
MECANICA

009 DB21A1 100 MP. 91.800 154.68 14199.38


INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA
STRATURILE DIRECT CIRCULATE

010 TRA05A50 TONA 960.000 34.65 33264.00


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 50

011 TRA01A30 TONA 4648.000 17.33 80526.60


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 661 702.68


_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

PODETE

================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 PB05A1 M.C. 21.000 314.72 6609.02
TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA B100
MANUAL

002 PB02A1 M.C. 4.900 303.02 1484.82


TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

003 PB06A1 M.C. 8.100 305.22 2472.26


TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

004 DC05A1 MP. 140.400 67.11 9422.19


IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 15 CM

005 ACC08C1 M 54.000 262.32 14165.45


MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO

006 PC02A1 MP. 82.700 21.09 1743.97


COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

007 DA11B1 M.C. 35.100 84.21 2955.64


STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

008 DA06A2 M.C. 3.600 80.30 289.08


STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

009 IFA05I1 MP. 72.000 43.77 3151.12


PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON
50X50X6 CM

010 IFA07B1 M 240.000 0.64 152.66


ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 6
CM.

011 AUT1101 ORA 54.000 40.43 2182.95


ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 4,5
-5,8 TF 1 SCHIMB

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
012 TRA06A20 TONA 148.200 17.33 2567.57
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

013 TRA01A30 TONA 97.400 17.33 1687.46


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ: 48 884.18

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

DIRIJARE CIRCULATIE
================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 DF18A1 BUC. 1.000 107.81 107.81
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

002 DF19A1 BUC. 1.000 75.86 75.86


MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

003 TRA06A20 TONA 0.300 17.33 5.20


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

004 DF16B1 KM. 1.400 1655.75 2318.05


MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 506.92

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

MEMORIU
privind organizarea santierului

Proiectul privind organizarea santierului pentru realizarea investitiei, întocmit în faza I-a (schema
generala de organizare) în conformitate cu prevederile HCM 170/58 si instructiunile de aplicare cu privire
la reglementarea modului de utilizare a fondurilor de organizare, HCM 1397/74 art.VII si instructiunile B.I.
nr.1338e/74 privind justificarea fondurilor si organizarea în limitele cotelor procentuale.
Constructorul va elabora proiectul de organizare faza a II-a, la prezentarea ofertei.
Din analiza documentatiei rezulta ca lucrarile de constructii-montaj nu vor ridica probleme speciale
de executie pentru constructor.
Durata normata de executie C+M s-a stabilit la 12 luni , conform normativului C.5-78 cu acordarea
sporurilor legale. Esalonarea valorica si grafica a investitiei se propune conform datelor din devizul
general.
Valoarea lucrarilor de C+M este de 3980966.00 lei fara TVA (septembrie 2015). Cota procentuala a
manoperei în cazul acestei lucrari este de 6.0%. S-a considerat o cheltuiala de manopera (inclusiv cotele
procentuale legale de CAS, somaj, sanatate, etc.) de 1550 lei/luna.

3980966.00 lei x 6.0%


  cca. 13 muncitori/luna
12 luni x 1550,00lei/luna

Evaluarea cheltuielilor si a lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului s-a întocmit alaturat
folosindu-se costurile unitare medii din cataloagele de obiecte de organizare de santier si analizele sau
devizele constructorilor din judetul Constanta, folosite pentru faza a II-a a proiectelor de organizarea
santierului.

Valoarea estimata a cheltuielilor si a lucrarilor de O.S.este 20000.00 lei fara TVA.

La întocmirea fazei a II-a proiectului de organizare precum si în timpul executiei lucrarilor


constructorul va respecta cu strictete legislatia în vigoare privind masurile de tehnica securitatii muncii si
paza contra incendiilor.

PROIECTANT,

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

MASURI DE PROTECTIA MUNCII


PAZA CONTRA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Dupa deschiderea santierului este obligatoriu a se desemna un responsabill cu Tehnica Securitatii


Muncii si Paza Contra Incendiilor. Acesta va urmari si respecta intocmai normativele si reglementarile in
vigoare, in plus va tine cont in special de urmatoarele:

1 Prescriptii T.S.M.

1.1 Se vor respecta intocmai:


 normele de T.S.M. in constructii;
 normele specifice de T.S.M. pentru activitatea societatilor de constructii-montaj, elaborate
de specialistii I.C.S.P.M. si avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
 instructiunile T.1/1966 pentru dispozitivele de ridicat si dispozitivele auxiliare ale
D.U.M.E.L.;
 normele de protectia muncii pentru legarea la pamint a utilajelor electrice in constructii;
 instructiunile tehnice privind punerea cablurilor electrice in unitatile energetice si
industriale, indicativ I.32/1976, aprobat prin decizia I.C.C.P.D. nr.46/1976.
1.2 In mod corespunzator se vor aplica prevederile Legii pentru Protectia Muncii nr.90/1996,
publicata in M.O. nr.157/1996.
1.3 Responsabilul de santier va executa cu tot personalul care participa la transportul,
manipularea, depozitarea si punerea in opera a materialelor, un instructaj special pentru
asigurarea respectarii N.T.S.M. Se va insista asupra:
 interzicerii circulatiei in zonele periculoase, care se vor marca si incercui cu panouri
speciale;
 interzicerii stationarii si circulatiei, atit a persoanelor cit si a vehicolelor, in zonele de
actiune a macaralelor sau altor mijloace de ridicat.
1.4 Se vor lua masuri de ingradire sau incercuire si marcare corespunzatoare a locurilor in care
circulatia este interzisa.
1.5 Se vor aplica dispozitiile N.T.S.M. in constructii referitaore la executarea lucrarilor pe timp
friguros/calduros sau in caz de lucru la lumina artificiala (cap.23 art.212 D2157)
1.6 Se vor verifica periodic:
 executia marcajelor in zona de lucru;
 respectarea prevederilor privind manipularea si depozitarea materialelor;
 functiionarii corespunzatoare a retelei electrice la parametrii necesari;
 ingradirea zonelor de periclitate (gropi, goluri, macarale, etc.).

2 Prescriptii P.S.I.

Prevederile normelor cuprind obligaţii, răspunderi, reguli şi măsuri organizatorice, tehnice, de


echipare, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie asigurate, aplicate
şi respectate în scopul reducerii riscului de incendiu şi a preîntâmpinării izbucnirii, propagării şi dezvoltării
incendiului, a reducerii efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin la
stingerea incendiilor în condiţii de operativitate şi eficienţă.

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Pentru activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora se vor respecta prevederile din Normativul C 300 aprobat prin
Ordin al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

La proiectarea şi executarea construcţiilor se aplică prevederile din "Normativul Siguranţa la Foc a


Construcţiilor" indicativ P 118, aprobat cu Ordin al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,
şi celelalte reglementări tehnice specifice

Regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de echipare şi de dotare cu


mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ,
putând fi suplimentate şi completate în funcţie de condiţiile stabilite prin scenariile de siguranţă la foc şi
concluziile rezultate din identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în raport cu capacitatea
de apărare împotriva incendiilor asigurată, potrivit actelor normative şi a reglementărilor tehnice în
vigoare.

La introducerea unor noi activităţi sau utilizarea de noi instalaţii, maşini, utilaje, tehnologii,
echipamente, aparatură, produse etc, factorii implicaţi vor stabili reguli şi măsuri specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor, pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de producători şi alţi factori, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Materialele şi elementele de construcţie combustibile se clasifică în clase de combustibilitate,


astfel:

C 1 - practic neinflamabile;

C 2 - dificil inflamabile;

C 3 - mediu inflamabile;

C 4 - uşor inflamabile.

Mijloacele tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, indiferent de categorie, se verifică,


întreţin şi se exploatează în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi/sau instrucţiunile
producătorilor ori furnizorilor, astfel încât să li se asigure permanent starea de funcţionare sau utilizare, în
condiţii de operativitate şi eficienţă.

Încăperile, spaţiile, construcţiile, instalaţiile, incintele se dotează cu mijloace iniţiale de stingere a


incendiilor în funcţie de destinaţie, natura şi de riscul de incendiu al acestoraMijloacele de stingere a
incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase cu apă, găleţi etc) trebuie să fie în permanentă
stare de utilizare, amplasate în locuri vizibile şi uşor accesibile.

Acte normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor

a) O.G.nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al


României, Partea I, nr. 225 din 30.08.1997, cu modificările şi completările ulterioare.

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
b) H.G. nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea incendiilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 14.09.1998.

c) H.G. nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi


stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 09.10.1998.

d) O.G. nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 242 din 29.08.1994.

e) O.M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 384 din 09.10.1998.

a. Prescriptii Protectia Mediului

Lucrările de infrastructură rutieră au impacturi directe şi indirecte, pozitive şi negative sau


cumulate asupra mediului înconjurător. La elaborarea proiectelor se respectă prevederile Legii nr.
137/1995, al cărei obiect îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes public major,
pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Factorii de impact pot fi:

● emisii - poluarea directă a mediului ca efect al traficului;

● rezultaţi - poluare directă a mediului ca efect al activităţii de întreţinere şi exploatare a infrastructurii


rutiere.

- pe parcursul execuţiei lucrărilor de drumuri, antreprenorul general este răspunzător de respectarea


tuturor condiţiilor legate de impactul asupra mediului;

- la terminarea lucrărilor de execuţie a drumurilor, în cadrul lucrărilor de recepţie se va verifica realizarea


lucrărilor de protecţie a mediului, conform documentaţiei de proiectare.

La lucrările de drumuri prevăzute se va asigura protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a


ecosistemelor acvatice, care are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale
acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurile materiale.
Controlul respectării reglementărilor de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice este organizat şi
exercitat de către autorităţile din domeniul mediului, apelor, sănătăţii şi de alte autorităţi, potrivit
competenţelor legale.

Antreprenorul este obligat ca, înaintea amplasării şantierului, să obţină acordul de mediu. Amplasamentul
organizării de şantier se face, de preferinţă, în zone neîmpădurite, zone care şi-au pierdut total sau parţial
capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe bază de studii
ecologice, avizate de organele de specialitate.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie a drumurilor, antreprenorul va lua măsuri pentru


asigurarea stabilităţii solului, corelând lucrările de construcţie cu lucrările de ameliorare a terenurilor
afectate. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.
_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Beneficiarii lucrărilor de investiţii, care deţin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la redarea
acestora în conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucrările de exploatare şi întreţinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea
structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului,
întreruperea căilor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altă destinaţie productivă. Pe
durata exploatării şi întreţinerii drumurilor se vor respecta măsurile de protecţie a mediului în
conformitate cu legislaţia în vigoare:

- se vor menţine în bună stare de funcţionare amenajările antipoluante şi de protecţie a mediului;

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulaţie şi prin informarea publicului
asupra importanţei ecologice a obiectivului;

- se vor realiza plantaţii rutiere pentru protecţia solului.

Principalele produse generate de activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca


deşeuri, sunt materiale rezultate din decapări şi din demolări.

În activitatea de construcţie şi întreţinere a infrastructurilor rutiere se va ţine seama de reglementările în


vigoare în colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Obligaţiile ce rezultă din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt următoarele:

- se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri, în
conformitate cu încercările de laborator;

- deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările de drumuri se vor colecta, depozita şi preda
centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi consumatori;

- se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special amenajate în acest scop;

PROIECTANT,

_____________________________________
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie
CONSTANTA 2015

S-ar putea să vă placă și