Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

-FACULTATEA DE MANAGEMENT-

REFERAT

VIZIUNEA SI MISIUNEA ORGANIZAȚIEI

Disciplina: Fundamentele managementului organizational

Student : Toboc Nicoleta

Anul: II

Grupa 140; Seria C

Data: 13.12.2017
Cuprins

Viziunea…………………………………………………………………………………..1

Concepția tradițională a viziunii………………………………………………………….2

Viziunea convertită……………………………………………………………………….2

Conceptul de misiune…………………………………………………………………….2

Cum construim viziunea unei firme?...............................................................................3

 Ideologia de bază………………………………………………………………...3
 Valorile de bază………………………………………………………………….4
 Viitorul preconizat……………………………………………………………….4
 Obiectivele pe termen lung…………………………………………………………..4
 Descrierea situației de după atingerea obiectivelor pe termen lung……………..4
STUDIU DE CAZ………………………………………………….................................5

ANEXE.................................................................................................................................6

Bibliografie..........................................................................................................................7
Viziunea și misiunea organizației

Viziunea unei organizații reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care


configurează o posibilă și deziderabila dezvoltare a organizației respective . Ea presupune o
gândire dinamică și capabilă care să evolueze pe termen lung șansele de dezvoltare ale
organizației.
De ce mai multe ori, viziunea unei organizații redă , în linii mari, modul în care fondatorii
și-au imaginat evoluția și dezvoltarea afacerii, locul ei pe piață , etc . Desii de multe ori între
viziunea creatorilor unei întreprinderi și evoluția ulterioară a acesteia exista numeroase
abateri, definirea viziunii unei afaceri reprezintă o condiție intrinsecă a dezvoltării oricărei
organizații.
În condițiile unui mediu caracterizat prin concurență crescută și schimbări numeroase, în
lipsă unei viziuni bine definite , evoluția viitoare a organizației este nesigură . Putem spune că
, succesul sau chiar perpetuarea unei organizații care operează într-un mediu dinamic este
rezultatul formulării și a punerii în practică a viziunii fondatorilor.
Formularea viziunii întreprinderii trebuie să se bazeze pe o serie de elemente care să îi
asigure succesul și credibilitatea. Astfel :
 Starea ideală care se proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezentul
organizației;

 Creatorii acestei viziuni trebuie să conștientizeze dificultățile care vor fi întâmpinate


și provocările la care este supusă organizația;

 Viziunea creață trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor și în posibilitățile


organizației de a se dezvoltă în sensul transformării viziunii propuse în fapte;

 Viziunea trebuie să fie rezultatul sinergetic al muncii întregii echipe manageriale. În


cazul firmelor mici, viziunea este atributul gândirii membrilor fondatori;

 O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor organizației să își identifice


interesele și deci să-și construiască motivația necesară pentru transpunerea ei în viață;

 O viziune bună este aceea care poate fi împărtășită de toți membrii organizației și nu
numai de o parte a lor; această înseamnă că ea să fie acceptată și să genereze idei și
atitudini inovatoare. Existența sau crearea unei viziuni bune este o condiție necesară
dezvoltării oricărei organizații. Fără viziune, organizația este condamnată la stagnare,
la involuție sau chiar la faliment, dacă operează într-un mediu puternic concurențial.

 O viziune bună se poate naște dintr-o dorință, dar nu se identifică cu ea, deoarece
viziunea este un rezultat rațional al voinței de dezvoltare și de succes. Viziunea
conține și o componența intuitivă, care își are originea în experiență și cunoștințele
tacite ale celui care o formulează, dar această componența este greu cuantificabila și
de aceea despre ea se vorbește mai puțin.
În formularea viziunii unei organizații au fost identificate două concepții fundamentele, și
anume viziunea tradițională și cea convertită .
În concepția tradițională scopul central al oricărei afaceri îl constituie maximizarea
bogăției proprietarilor. Responsabilitatea primară a managementului superior o reprezintă
promovarea intereselor proprietarilor, iar organizația este considerată eficace dacă
reuseste sa maximizeze câștigurile acționarilor . Specific organizației tradiționale este
generarea în situații de criză a unor comportamente oportuniste care marchează relațiile
firmei cu alte organizații.
În consecință, ținerea sub control a comportamentelor egoiste și oportuniste reprezintă o
funcție de o importanță crucială pentru organizație. Această se reflectă în primordialitatea
structurilor ierarhice, delimitările stricte ale zonelor de competență și responsabilitate ,
promovarea diviziunii muncii, separarea experienței și responsabilităților funcționale și
ierarhice .
Viziunea convertită sau transformată , spre deosebire de precedentă, tratează
organizația că fiind subordonată și direct responsibila "stakeholderi"-lor. Stakeholders este un
concept care nu are un corespondent în vocabularul limbii române. În esență , stakeholderii
desemnează categorii de persoane și/sau organizații interesate direct de activitatea și acțiunile
firmei, de veniturile realizate de această și de modulde repartizare a lor . Cei mai importanți
stakeholderi sunt : managerii , salariații , furnizorii, clienții , băncile cu care firmă are relații,
administrația teritorială implică , statul, etc. Întrucât scopul firmei este de a satisface, la un
nivel rezonabil, interesele majore la stakeholderilor, ceea ce implică luarea în considerare a
varietății intereselor și necesităților acestora, în această abordare, a organizației eficace este
accea care reușește îndeplinirea acestui deziderat.
Conceptul de misiune
Misiunea unei organizații reprezintă rațiunea de a fi și de a creă valoare pentru societate.
Ea sintetizează legea existențială a organizației și explicitează viziunea ei. Misiunea
determină evoluția organizației în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce
viziunea exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o evoluție programatică spre
această stare. Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizației și pe aspirațiile
managementului de vârf, în timp ce misiunea se concentrează pe imaginea externă a
organizației și pe determinanții sau factorii decizionali ai managementului. Pe scurt, misiunea
unei organizații comunică ce este organizația respectivă și ce vrea ea să facă pentru această
societate.
O bună formulare a misiunii unei organizații trebuie să conțină trei elemente importante:
 o exprimare generală a viziunii.
 o indicare a valorilor fundamentale pe care și le asumă managementul de vârf al
organizației.
 o articulare a obiectivelor fundamentale sau strategice ale organizației.
Aceste elemente trebuie să fie realiste și convingătoare atât pentru angajații organizației cât și
pentru cei care sunt sau care pot fi clienții organizației. O misiune exprimată în termeni
pretențioși și fără acoperire nu poate decât să conducă la pierderea credibilității și, pe termen
lung, la un declin al organizației care nu este capabilă să se ridice la nivelul misiunii asumate.
De aici decurge și dificultatea formulării clare și convingătoare a misiunii.
g
ț
A
t
C
i
r
l
h
e
k
S
x
M
fi
s
m
A
t
d
z
F
l
b
a
p
O
i
ț
e
r
u
c
n
o
C
-
ă
R. Lynch apreciază că "misiunea sintetizează în linii mari direcțiile pe care organizația ar
trebui să le urmeze în viitor, menționând pe scurt valorile și raționamentele care stau la bază
acestora". Putem spune că , misiunea unei organizații ne oferă o imagine de ansamblu asupra
a aceea ce este organizația respectivă și ce vrea să facă pentru societate. Totodată misiunea
permite să se înțeleagă care este motivul existenței întreprinderii permițând identificarea
principalelor produse și servicii , a tehnologiilor utilizate, a grupurilor țintă de clienți și
necesitățile acestora, a gamei de servicii și produse pe care întreprinderea le oferă sau
intenționează să le producă.
Derivată din viziunea întreprinderilor, misiunea firmei este, de fapt, un produs al interacțiunii
intereselor stakeholderilor interni și externi firmei, așa cum rezultă din figură nr.1 .

Cum construim viziunea unei firme?


Componenta 1: Ideologia de bază

Companiile mari înțeleg diferența dintre aspectele care nu trebuie niciodată schimbate, și cele
care trebuie adaptate în permanență cerințelor și schimbărilor pieței.

Un astfel de element sacru este ideologia de bază a unei companii. Aceasta este contribuția
cea mai durabilă pe care o pot aduce fondatorii firmei respective, și constituie adevărata
identitate a acelei afaceri.

Indiferent de schimbările prin care trec compania și societatea, ideologia de bază trebuie să
fie suportul companiei. Aceasta este alcătuită din două părți:

1.1 Valorile de bază

Indiferent de tipul de produse sau servicii, întreaga activitate internă și cultură a companiei
trebuie să fie călăuzită de o serie de principii permanente. (Fig.2.)

Contează mult ca aceste valori să fie foarte bine înțelese și aplicate în interiorul companiei. În
mediul extern, valorile nu necesită nicio justificare, ci doar se regăsesc în identitatea firmei și
modul prin care aceasta e comunicată.
O companie are, de regulă, maxim 5 valori de bază. Acestea trebuie să fie cât mai simplu
exprimate. Indiferent care sunt acestea, nu uitați că valorile de bază trebuie să fie aceleași pe
toată durata existenței firmei, și să exprime comportamente care pot fi păstrate indiferent de
schimbările pieței.

1.2. Obiectivul de bază

Acesta este rațiunea companiei de a exista. Definește motivul pentru care compania a
fost fondată.

Obiectivul de bază este esența. Este total greșit să spunem că o firmă există pentru a face
bani. Aceștia sunt un mijloc necesar în asigurarea existenței unei companii, însă nu pot fi
motivul real al existenței sale.

În esență, o companie este formată dintr-un grup de oameni care vor să producă o schimbare
în societate – schimbare la care se poate ajunge printr-o gamă de servicii sau produse.

Obiectivul de bază este unul singur, și trebuie să fie valabil minim 100 de ani de la înființarea
companiei, sau chiar mai mult.

Ca să identificăm obiectivul de bază al organizației noastre, trebuie să ne întrebăm de câteva


ori: „De ce sunt importante produsele sau serviciile noastre?”

Ca să măsurăm succesul unui produs încă nelansat, nu trebuie să ne întrebăm „Acest produs
se va vinde?”, ci „Cum va ajuta acest produs clienții noștri?” sau „Ce problemă le va
rezolva?”.

Componenta 2: Viitorul preconizat

Această componentă a viziunii unei firme se referă la visele și aspirațiile firmei respective, pe
o perioadă de timp nedefinită.

Viitorul preconizat e alcătuit din:

2.1. Obiectivele pe termen lung

Acestea sunt, de regulă, planurile ambițioase pe o perioadă de cel mult 30 de ani. Astfel
putem defini obiectivele pe termen lung ca fiind misiunea organizației.

Un obiectiv pe termen lung trebuie să fie clar și solid, dar nu imposibil de realizat; viziunea,
pe de altă parte, este aparent ceva imposibil de atins.

Obiectivele pe termen lung trebuie să implice toți angajații firmei, și să fie înțelese foarte ușor
de aceștia.

2.2. Descrierea situației de după atingerea obiectivelor pe termen lung


Această descriere trebuie să fie foarte atrăgătoare și să exprime o stare de perfecțiune pe care
o poate aduce îndeplinirea obiectivelor pe termen lung. Descrierea este transpunerea în
imagini a situației în care se va afla firma după îndeplinirea acestor obiective.

Această situație poate fi la nivel de produs, imagine, concurență sau chiar transformare
internă a firmei.

STUDIU DE CAZ

Analiză critică a formulării viziunii și misiunii ASE.

Formularea actuală a misiunii ASE

Academia de Studii Economice di București are că scop fundamental pregătirea viitorilor


economiști, derularea programelor de educație continuă (postuniversitare, master, doctorat,
perfecționare etc), precum și cercetare științifică în domeniul economic. Academia de Studii
Economice din București dorește să rămână cea mai prestigioasa instituție de învățământ
superior economic și de administrație publică din România și să se califice printre primele
universități din Europa prin conținutul și modernitatea procesului de învățământ,
dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic și
social național și internațional . Prin pragrame de învățământ derulate pe facultăți și
specializări "Academia de Studii Economice din București asigură societății românești și , în
principal, economiei naționale, economiști și specialiști în administrația publică. Totodată,
asigură continuarea studiilor prin învățământ de masterat, cursuri postuniversitare și
doctorat, în cadrul acestora fiind incluși absolvenți ai învățământului superior. Academia de
studii economice urmărește să fie remarcată printre instituțiile de prestigiu în domeniul
economic pe plan mondial.

În contextul referențial al formulărilor prezentate mai sus, vom analiza în cele ce urmează
formularea actuală a misiunii ASE , formarea promovată în documentele universității
începând cu anul universitar 2005-2006. Se pot face următoarele observații la formularea
misiunii ASE .

 este lungă, compactă și nestructurată pe idei majore, astfel încât atunci când este citită
nu reușește să imprime un mesaj distinct;

 folosește un stil explicativ și nu centrat pe cuvinte-cheie; de exemplu, "...de educație


continuă (postuniversitare , master, doctorat, perfecționare etc.)" asigură societății
românești și, în principal, economiei naționale...".

 conține repetiții;de exemplu, "....de educație continuă (postuniversitare, master,


doctorat, perfecționare etc .).." . ".. Totodată, asigură contiarea studiilor prin
învățământul de masterat, cursuri postuniversitare și doctorat, în cadrul acestora fiind
incluși absolvenți ai învățământului superior";

 conține elemente implicite, care devin semantic redundanțe și deci obositoare într-o
astfel de formulare; de exemplu , în formularea de mai sus se spune că la aceste
cursuri de masterat și doctorat participă absolvenți de învățământ superior, ceea ce
este cunoscut prin lege nu constituie un element specific al ASE-ului;

 -centrarea misiunii se face pe produsul tangibil, care este reprezentat de cuvântul


"economiști" și nu pe produsul generic și intangibil,reprezentat de cunoștințe, abilități
și cunoaștere:"Academia de Studii Economice din București are că scop fundamental
pregătirea viitoriloreconomisti...";

 -formularea reflectă o gândire pasivă și nu proactivă; de exemplu "... Academia de


Studii Economice din București urmărește să fie remarcată printre instituțiile de
prestigiu în domeniul economic pe plan mondial";

 -permite cercetarea, care, alături de formare, reprezintă dimentiunea esențială a


universității moderne.

O formulare de succes a misiunii se poate obține numai printr-un proces iterativ, la care
participă întreaga comunitate universitară sau , în cel mai limitativ caz, întregul corp
profesoral al universității. Acest proces are două etape distincte:

 definirea valorilor fundamentale specifice comunității academice;

 definirea misiunii, care să reflecte aceste valori.

Orice formulare propusă de o singură persoană sau de un grup restrâns de persoane riscă să
nu surpinda cele mai semnificative elemente care să dea forță misiunii universității. De accea,
vom propune o formulare generică de viziune și , respectiv, de misiune pentru Academia de
Studii Economice din București.

Viziunea ASE

Viziunea Academiei de Studii Economice din București este de a fi lider național în


învățământul și cercetarea științifică economică și de a fi printre cele mai bune universități
europene în domeniu .

Misiunea ASE

Misiunea Academiei de Studii Economice din București este de a promova invatamnt și


cercetare în domeniul economic la standarde de excelentă internațională , prin:

-oferirea unui spectru larg de cursuri universitare creative și provocatoare care să integreze
rezultatele cercetării științifice și să contribuie la dezvoltarea capitalului intelectul al
studententilor;

 realizarea unor parteneriate academice internaționale cu universități de elită;

 integrarea centrelor de cercetare în rețele europene de excellenta și realizarea de


cercetări fundamentale și aplicative, generatoare de cunoaștere;

 dezvoltarea unui corp profesoral valoros și a unui management academic performant;


 realizarea unor parteneriate flexibile cu medoul de afaceri național și internațional;

 armonizarea și promovarea valorilor științifice, culturale și etice în comunitatea


regională, națională și internațională.

Cu alte cuvinte, misiunea ASE este de a crea un mediu de învățământ și cercetare pentru
studenți , cadre didactice și cercetători, favorizant comunicării, creativității și obținerii de
performanțe didactice și științifice ridicate, care să-i consolideze poziția de lider național în
învățământul universitar economic și să o propulseze printre cele mai bune universități
europene în acest domeniu (Porter, 2001). Fundamentul unor astfel de performanțe îl poate
constituii numai construirea unei puternice comunități academice, în care atragerea,
dezvoltarea și promovarea valorilor științifice și didactice să primeze, potențate de
preponderență unei culturi bazate pe excelență (Peters și Waterman, 1995)

Concluzii

Viziunea și misiunea unei organizații sunt cencepte fundamentale cu care operează


managementul strategic. Dincolo de căutarea unei formulări sintetice și dense în semnificații,
realizarea unor formulări adecvate constituie adevărate încercări de proiecție a organizației
respective într-un spațiu virtual, respectiv, într-un viitor probabil, dar care nu există încă.
ANEXE

Fig.2
Bibliografie

Brătianu, C. , Lefter, V. (2001). Managementul strategic universitar. București:Rao


Brătianu, C. (2005a). Management strategic, Ediția a VI-a . Craiova
James Collins, Jerry Porras, Building Your Company’ Vision
Peters, T,. Waterman, J.R. (1995) In search of excellence , Lessons from America’s besc run
companies. London
Porter, M. (2001). Avantajul concurențial. București: Teora

S-ar putea să vă placă și