Sunteți pe pagina 1din 60

______________________ _____________ Varianta Test 1

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 2

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 3

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 4

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 5

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 6

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 7

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 8

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 9

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 10

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 11

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 12

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 13

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 14

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 15

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 16

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 17

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 18

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 19

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 20

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 21

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 22

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 23

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 24

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 25

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 26

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 27

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);
______________________ _____________ Varianta Test 28

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) să-şi servească cu abnegaţie poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere cu jertfire de sine
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării
b) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame informaţiile privind activitatea, misiunile, structura, completarea
cu efectiv, tehnică şi armament
2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
a) întotdeuna
b) numai pe perioada exerciţiilor practice în tir sau la poligon
c) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
a) plutonierul de companie (subunitate)
b) comandantul plutonului
c) sergentul de serviciu pe companie (subunitate)
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) nu i se poate repartiza armamentul şi tehnică militară
b) nu i se poate aplica stimulări
c) nu i se poate aplica sancţiune disciplinară
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
a) disciplinară, contravenţională şi materială
b) internaţională
c) civilă şi penală
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
a) de unul singur să ia decizii, să dea ordinele respective în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare,
cu regulamentele militare şi să controleze executarea lor
b) să asigure cunoaşterea şi executarea de către efectiv a obligaţiilor ce îi revin
c) să întreprindă măsuri privind asigurarea protecţiei informaţiilor
7 Militarul, după primirea ordinului
a) răspunde „Am înţeles” şi raportează comandantului direct
b) execută ordinul
c) răspunde „Am înţeles” şi apoi execută ordinul
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
a) să se intereseze de starea sănătăţii
b) să dea mâna
c) sa se salute reciproc
9 Superioritatea este determinată de:
a) vârsta militarilor
b) gradele militare ale militarilor
c) vechimea în serviciu
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al acestuia.
Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) comunică despre aceasta şefului nemijlocit al subordonatului
b) comunică despre aceasta comandantului brigăzii
c) ordonă acestuia ca el însuşi să raporteze şefului său nemijlocit
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi primit în
subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către şeful gărzii unităţii
a) în momentul petrecerii apelului serviciului de
b) cu 15 minute pînă la apelul serviciului de zi şi gărzilorzi şi gărzilor
c) în ziua intrării în serviciul de zi sau în gardă
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
a) la ofiţerul de serviciu pe unitate;
b) în garda brigăzii;
c) în camera de păstrare a armamentului
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
a) în ajunul zilei intrării în serviciu;
b) cu 2 zile înainte de ziua intrării în serviciu;
c) în ziua intrării în serviciu
14 Sergentul de serviciu răspunde de
a) executarea întocmai a programului zilnic şi de respectarea regulilor de menţinere a ordinii interioare în
subunitate
b) paza şi apărarea obiectivelor aflate sub paza gărzii interne
c) primirea şi distribuirea hranei personalului companiei
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
a) comandantului plutonului
b) caporalului de schimb
c) sergentului de serviciu pe subunitate
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea postului
încredinţat se numeşte
a) caporal de schimb
b) planton pe subunitate
c) santinelă
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
a) la întoarcerea în corpul de gardă
b) după raportul şefului gărzii
c) după raportul despre primirea (predarea) postului
18 Militarii de gardă se odihnesc
a) după întoarcerea de la posturi în corpul de gardă şi a fost anunţată ordinea de bătaie
b) înainte de plecare la posturi, după ce s-a întors în corpul de gardă schimbul precedent şi gărzii i se
anunţă ordinea de bătaie
c) conform orarului zilniuc stabilit de comandantul unităţii militare
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să aplice arest;
b) să numească peste rind de serviciu – pina la 1 serviciu;
c) să raporteze comandantului superior.
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
a) transferarea serviciului militar in altă unitate militară;
b) privarea de permise in afara locului de dispunere a unităţii militare
c) numire peste rînd în serviciului de gardă – pînă la 6 servicii
______________________ _____________ Varianta Test 29

1 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite


a) de comandantul unităţii militare
b) prin ordinul Ministrului Apărării
c) pentru cetăţenii Republicii Moldova de Constituţie şi de legislaţia în vigoare
2 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente
b) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională
c) să menţioneze în scrisori şi telegrame a informaţiilor ce ţin de menţinerea capacităţii de luptă a unităţii,
precum şi discutarea despre acestea cu persoane străine
3 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
a) în mijloacele mass-media
b) şefului său nemijlocit, iar în caz de necesitate deosebită - şefului superior
c) comandantului unităţii militare şi Comandantului suprem al Forţelor Armate
4 Şeful are dreptul:
a) să dea ordine subordonatului şi să ceară executarea lor
b) să pedepsească fizic subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
c) să pedepsească material subordonatul pentru neîndeplinirea ordinului
5 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, ea
prevede:
a) dreptul comandantului de a înlocui unele cerinţe a legilor RM prin ordinele şi dispoziţiunile sale
b) învestirea comandantului (şefului) cu autoritate deplină asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate
personală în faţa legii pentru toate aspectele vieţii şi activităţii unităţii (subunităţii) militare şi fiecărui militar
în parte
c) subordonarea Forțelor Armate ministrului apărării
6 Ce este ordinul
a) ordinul este mesajul comandantului (şefului) către subordonaţi
b) ordinul este metoda de comunicare a comandantului (şefului) cu subordonaţii
c) ordinul este o ordonanţă a comandantului (şefului) adresată subordonaţilor, care cere executarea unor
acţiuni, respectarea unor reguli sau stabileşte o ordine sau o situaţie
7 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a procedat
incorect
a) după executarea ordinului
b) până la executarea ordinului
c) în dependenţă de situaţia de luptă sau de serviciu
8 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) la intonarea Imnului de Stat
b) mormîntului Soldatului Necunoscut
c) în timpul desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive
9 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
a) subalternul (inferiorul), iar şeful (superiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
b) subalternul (inferiorul)
c) superiorul, iar subalternul (inferiorul) răspunde suplimentar cu „SĂ TRĂIŢI”
10 Şeful nemijlocit se numeşte:
a) şeful direct, în funcţia imediat superioară unui subordonat
b) şeful, căruia militarul este subordonat pe linie de serviciu, fie şi temporar
c) comandantul companiei sale
11 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
a) să fie mare ;
b) să depăşească opt ore;
c) să depăşească şapte ore şi nici să fie mai mici de patru ore .
12 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
a) comandantul unităţii la ora stabilită de programul zilnic
b) ajutorul ofiţerului de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
c) noul ofiţer de serviciu pe unitate la ora stabilită de programul zilnic
13 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
a) comandantului unităţii militare, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
b) comandantului plutonului, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de distribuire a
armamentului şi muniţiei
c) comandantului sau plutonierului de subunitate, efectuînd menţiunile corespunzătoare în registrul de
distribuire a armamentului şi muniţiei
14 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
a) în ajunul zilei intrării în serviciu
b) în ziua intrării în serviciu
c) după prânz
15 Postul constituie
a) sectorul de teren din jurul obiectivelor militare
b) itineralul de deplasare a schimbului gărzii
c) tot ce este încredinţat santinelei pentru pază şi apărare, precum şi locul sau sectorul de teren unde
santinela îşi execută obligaţiile
16 Schimbarea santinelelor se execută peste
a) 30 min
b) 1 oră
c) 2 ore
17 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) executarea necondiţionată de către toate persoanele a cerinţelor legate de serviciu ale santinelei
b) apărarea deosebită prin lege a drepturilor şi demnităţii ei
c) dreptul de chema în caz de îmbolnăvire caporalul de schimb sau şeful gărzii
18 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
a) sergentul de serviciu pe companie
b) şeful gărzii, de către ajutorul şefului gărzii şi de către caporalul de schimb în subordinea căruia se află
c) ajutorul ofiţerului de serviciu
19 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
a) să numească peste rind de servicii – pina la 3 servicii;
b) să numească peste rind de servicii – pina la 2 servicii;
c) să aplice retrogradare din grade si functii.
20 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior
b) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună)
c) să exprime mulţumiri
______________________ _____________ Varianta Test 30

1 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze


a) comandantului unităţii militare
b) direct şefului ierarhic superior
c) şefului său nemijlocit şi, cu permisiunea acestuia, şefului ierarhic superior

2 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) perioada îndeplinirii de către militar a serviciului militar
b) participarea la acţiuni militare, exercitarea funcţiilor de serviciu, executarea serviciului de alarmă
c) participarea la exerciţii şi antrenamente militare, aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită
de programul zilnic sau la ordinul comandantului (şefului)

3 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) numit în funcţii militare
b) numit în serviciul de zi
c) antrenat în executarea misiunilor de luptă

4 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
a) regulamentele militare, precum şi de fişa funcţiei
b) Constituţia Republicii Moldova
c) instrucţiunile sau de ordinele comandanţilor (şefilor) direcţi

5 Şefi direcţi se numesc:


a) şefii, cărora militarii le sînt subordonaţi pe linie de serviciu, fie şi temporar
b) şefii, cărora militarii nu le sunt subordonaţi pe linie de serviciu
c) comandanţii unităţilor (subunităţilor) de cooperare şi de sprijin

6 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?


a) în caz că militarul este bolnav
b) în caz că militarul este încrezut că ordinul nu este justificat
c) discutarea ordinului este inadmisibilă

7 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit? (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
a) nimeni
b) comandantul (şeful) superior dintre cei prezenţi
c) militarul care primul l-a observat pe comandantul (şeful) sosit

8 Salută primul
a) subordonaţii şi inferiorii în grad militar
b) şefii
c) superiorii

9 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?


a) la fiecare vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
b) numai la prima vizitare de către comandant (şef) a subunităţii militare
c) la părăsirea de către comandant (şef) a subunităţii militare

10 Militarii în termen sînt instalaţi în:


a) cămin
b) cazarmă
c) locuri speciale pentru odihnă
11 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
a) de la 20 la 40 cm;
b) cu cel puţin 50 cm;
c) cît mai aproape.

12 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a


ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
a) „Drepţi”, să le raportează;
b) „Sergentul de serviciu la linie”;
c) „Sergentul de serviciu la raport”.

13 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte


a) locţiitorul comandantului de pluton
b) comandantul grupei
c) comandantul plutonului

14 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din partea
subunităţii, este efectuată de
a) către plutonierul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte
b) către comandantul grupei (sau persoana ce-l înlocuieşte)
c) către comandantul subunităţii sau persoana ce-l înlocuieşte

15 Grupele de rezervă sunt organizate pentru


a) schimbul santinelelor în cazul calamităţilor naturale
b) întreţinerea ordinii în corpul de gardă
c) acordarea de ajutor santinelelor

16 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc


a)  cinci schimburi de santinele
b)  patru schimburi de santinele
c) trei schimburi de santinele

17 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în


a) în camera de păstrare a armamentului ofiţerului de serviciu pe unitate
b) în rastel cu încărcătoare
c) în rastel fără încărcătoare

18 Santinela nu se subordonează
a) şefului gărzii
b) comandantului unităţii militare
c) caporalului de schimb

19 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi răspunsul


incorect)
a) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea termenului de serviciu
b) retogradare din functie cu o treapta;
c) arest – pînă la 7 zile

20 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior
b) exprimarea de mulţumiri;
c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, de pînă la 48 de ore (o dată pe săptămână);