Sunteți pe pagina 1din 5

REI 2013-2014 Seminar Finanțele întreprinderii – Lect. dr. M.

Moscalu

Temă seminar: ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

A. Relații de calcul
B. Formatul bilanțului contabil
C. Aplicații

A. Indicatori și relații de calcul:

Indicatori Relații de calcul


Situația netă (SN) SN = Activ total – Datorii totale
Fondul de rulment (FR) Varianta franceză:
FR = Resurse permanente – Nevoi permanente
FR ≈ Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung – Active imobilizate
Varianta anglo-saxonă:
FR = ACR nete (Active circulante nete1) = Nevoi temporare – Resurse temporare
ACRnete ≈ Active circulante – Datorii curente
Fondul de rulment propriu FRP = Resurse proprii – Nevoi permanente
(FRP) FRP ≈ Capitaluri proprii – Active imobilizate
Fondul de rulment străin FRS = FR – FRP = Datorii pe termen lung
(împrumutat) (FRS)
Necesarul de fond de NFR = (Nevoi temporare – Nevoi de trezorerie) – (Resurse temporare – Resurse de
rulment (NFR) trezorerie)
NFR ≈ (Active circulante – Investiții financiare pe termen scurt – Casa și conturi la
bănci) - (Datorii curente – Credite pe termen scurt)
Sau
NFR ≈ Stocuri + Creanțe – Datorii de exploatare2
Trezoreria netă (TN) TN = FR – NFR = Active de trezorerie – Resurse de trezorerie
TN = (Investiții financiare pe termen scurt + Casa și conturi la bănci) - Credite pe
termen scurt

1
NWC – net working capital (in engl.)
2
Toate datoriile pe termen scurt, exclusive cele purtătoare de dobândă (creditele pe termen scurt).
1
REI 2013-2014 Seminar Finanțele întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

B. Formatul bilanțului contabil (OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene)

Bilanț prescurtat la data de 31.12.N


Nr. Sold la:
Denumirea indicatorului
rd. 01.01.N-1 31.12.N
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 2
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 5
II. CREANŢE 6
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 7
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 9
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 14
H. PROVIZIOANE 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care: 16
1. Subvenţii pentru investiţii 17
2. Venituri înregistrate în avans 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19
- capital subscris vărsat 20
- capital subscris nevărsat 21
- patrimoniul regiei 22
II. PRIME DE CAPITAL 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE 24
IV. REZERVE 25
Acţiuni proprii 26
Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii 27
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 28
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
SOLD C 29
SOLD D 30
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C 31
SOLD D 32
Repartizarea profitului 33
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19 +23+ 24 +25- 26 +27 – 28 + 29 - 30 + 31 - 32 – 33) 34
Patrimoniul public 35
CAPITALURI – TOTAL 36
2
REI 2013-2014 Seminar Finanțele întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

C. Aplicații
1. Se consideră următorul bilanț financiar la sfârșitul exercițiului N (mii lei):
Activ N-1 N Capital + Datorii N-1 N
Active imobilizate 1.300 1.450 Capitaluri proprii 700 780
Active circulante 1.085 1.175 Datorii cu scadența > 1 an 560 710
- Stocuri 450 480 Datorii cu scadența < 1 an 1.125 1.135
- Creanțe 440 520 - Sume datorate instit. de credit 175 220
- Investiții finan. pe termen scurt 75 40 - Datorii comerciale 800 760
- Casa și conturi la bănci 120 135 - Alte datorii (incl. dat. fiscale și sociale) 150 155
TOTAL 2.385 2.625 TOTAL 2.385 2.625

Să se determine valorile indicatorilor de echilibru financiar la sfârșitul exercițiului (N și N-1), și variația lor, și să se
interpreteze modul de realizare al echilibrului financiar (în N-1, în N și în dinamică).

2. Se consideră următoarea listă de elemente bilanţiere (bilanţ după repartizarea profitului) (mii lei):
Elemente Suma (mii lei)
produse finite 20.000
casa 5.000
rezerve din reevaluare 1.500
clădiri 120.000
furnizori 60.000
licențe și mărci comerciale 6.000
prime de capital 10.000
TVA de plată 15.000
mijloace de transport 75.000
materii prime 7.000
alte datorii pe termen scurt 4.000
provizioane pentru litigii 2.500
salarii datorate personalului 9.000
capital social subscris vărsat 100.000
impozit pe profit de plată 12.000
interese de participare 40.000
creanţe-clienţi 35.000
credite pe termen lung 80.000
venituri înregistrate în avans 2.000
mărfuri 15.000
dividende de plată 16.000
clienţi-creditori 18.000
rezerve legale 5.000
conturi curente la bănci 30.000
cheltuieli înregistrate în avans 1.000
credite bancare pe termen scurt 19.000
Se cer:
(1) Să se reconstituie bilanţul contabil (forma listă);
(2) Să se construiască bilanțul financiar (forma tablou);
(3) Să se calculeze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR, TN) şi să se interpreteze rezultatele obţinute.

3
REI 2013-2014 Seminar Finanțele întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu

Informații suplimentare:
- TVA de plată și impozitul pe profit de plată vor fi considerate datorii pe termen scurt, conform termenului legal
(normal) de plată a acestor obligații fiscale;
- Dividendele se plătesc, conform legii, în termen de maxim 6 luni de la data aprobării de către AGA, a situațiilor
financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat;
- Cheltuielile și veniturile înregistrate în avans vor deveni curente într-o perioadă de până la 1 an;
- Creanțele față de clienți și datoriile față de furnizori se vor deconta în cursul normal al ciclului de exploatare;
- Clienții–creditori reprezintă avansuri primite în vederea livrării de bunuri; livrarea se va face în termen de 3 luni de
la dața bilanțului;
- Se estimează că riscul în legătură cu care s-au constituit provizioanele se va concretiza (finalizarea în instanță a
litigiului) în termen de 18 luni de la data bilanțului;

3. Întreprinderea X prezintă următorul bilanţ contabil, la data de 31.12.N (mil. lei):


Activ 31.12.N Capital + Datorii 31.12.N
Active imobilizate: 1.315 Capitaluri proprii: 1.340
- Cheltuieli de constituire 10 - Capital social 1.110
- Clădiri 650 - Prime de capital 50
- Echipamente tehnologice 435 - Rezerve 60
- Interese de participare 220 - Rezultatul net al exerciţiului 120
Active circulante: 605 Provizioane: 10
- Materii prime 160 - Provizioane pentru garanții clienți 10
- Produse finite 100 Datorii cu scadenţa mai mare de 1 an: 340
- Producție în curs de execuție 30 - Credite bancare pe termen lung 340
- Creanţe-clienţi 180 Datorii cu scadenţa mai mică de 1 an: 255
- Investiții financiare pe termen scurt 50 - Furnizori 120
- Conturi la bănci 65 - Impozitul pe profit 35
- Casa 20 - Credite bancare curente 100
Cheltuieli în avans: 45 Venituri în avans: 20
- Cheltuieli înregistrate în avans 45 - Venituri înregistrate în avans 20
TOTAL Activ 1.965 TOTAL Capital + Datorii 1.965

Se cunosc următoarele informaţii suplimentare referitoare la activele, capitalurile proprii și datoriile întreprinderii:
(1) cheltuielile înregistrate în avans vor deveni curente într-o perioadă mai mică de 1 an;
(2) veniturile înregistrate în avans vor deveni curente într-o perioadă mai mare de 12 luni;
(3) se estimează că riscul pentru care s-au constituit provizioanele se va concretiza în exercițiul următor;
(4) pentru producția în curs de execuție, procesul de producție se va finaliza într-o perioadă mai mare de 1 an;
(5) pentru o parte din creanţele întreprinderii faţă de clienţi (50 mil. u.m.), termenul de încasare depăşeşte 1 an;
(6) conform deciziei AGA, profitul net al exerciţiului va fi repartizat astfel: 70% - reinvestire, 30% - dividende.
Pe baza acestor informaţii să se construiască bilanţul financiar (lichiditate-exigibilitate), să se calculeze indicatorii de
echilibru financiar şi să se interpreteze rezultatele.

4. Pentru întreprinderea A se cunosc următoarele informații privind activele, capitalurile proprii și datoriile, la sfârșitul
exerciţiului financiar N (mii lei):
- Capitaluri proprii = 22.000 (din care profit net =1.200, ce va fi reinvestit în proporție de 40% iar diferența va fi distribuită
acționarilor sub formă de dividende);
- Titluri de participare (din care, acțiuni în valoare de 200 vor fi vândute în exercițiul următor) = 2.800;
- Creante-clienţi = 10.600 (vor fi încasate în exercițiul următor);
- Creditori diverşi = 1.100;
4
REI 2013-2014 Seminar Finanțele întreprinderii – Lect. dr. M. Moscalu
- Imobilizări corporale = 27.800;
- Stocuri = 1.900;
- Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (se presupune că riscul se va concretiza în termen de 18 luni de la data bilanțului) =
3.700;
- Credite pe termen lung= 20.250 (din care 500 reprezintă credite pe termen scurt);
- Furnizori-debitori = 4.200;
- Furnizori = 3.400;
- Imobilizări necorporale (brevete și licențe; cheltuieli de dezvoltare) = 2.450;
- Disponibilități bănești = 1.860.
Să se determine:
a) nivelul creditelor bancare curente în sold la sfârșitul exercițiului N (inclusiv partea scadentă din creditele pe termen
lung);
b) indicatorii de echilibru financiar: FR (FRP și FRS), NFR, TN.

5. Activul total al bilanțului unei întreprinderi este 15.000 mii lei. Activele imobilizate reprezintă 60% din activul total al
întreprinderii. Stocurile și creanțele reprezintă 80% din valoarea activelor circulante. Activul total al întreprinderii este
finanțat astfel: 30% din capitaluri proprii, 45% din datorii pe termen lung iar diferența din datorii curente. Creditele pe
termen scurt în sold sunt în valoare de 1.500 mii lei. Să se determine valorile indicatorilor de echilibru financiar și să se
interpreteze rezultatele prin prisma realizării/nerealizării echilibrului financiar.

6. Dispuneți de următoarele situații privind valorile indicatorilor de echilibru financiar:


1. FR = 100, NFR = - 120;
2. FR = 150, NFR = 125;
3. FRP = - 30, FRS = 120, NFR = 110;
4. FRP = 80, FRS = 0, NFR = 95;
5. FRP = - 70, FRS = 30, NFR = - 60;
6. FRP = - 100, FRS = 60, NFR = 50;
7. FR = - 60, NFR = - 80;
8. FR = - 50, NFR = - 35;
Reprezentați grafic modul de realizare al echilibrului în fiecare dintre situațiile de mai sus și arătați care dintre ele
corespund unei stări de echilibru pe termen lung, unei stări de echilibru pe termen scurt, respectiv unei stări de echilibru
general la nivelul întreprinderii. Comentați situaţia privind echilibrul financiar pentru fiecare dintre situațiile prezentate.