Sunteți pe pagina 1din 2

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC


ZACORNEA CONSTANTIN CIPRIAN
Iaşi, str. Grigore Ureche, nr. 7, Centru Civic - Casa cu Absidă – Laurenţiu Ulici, cod:700023; Tel/Fax: 0232-261970;
Cont IBAN: RO86CECEIS0103RON0000001 deschis la CEC Iaşi, CUI: RO22504599
e-mail: bejciprianzacornea@yahoo.com

Dosar de executare: 148/2012 Judecătoria Iaşi: 13476/245/2012


Data: 16.12.2019

Data afişării publicaţiei de vânzare 16 Decembrie 2019

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ NR. 148


Din 16 Decembrie 2019
În baza titlurilor executorii contract de credit nr. 7795 din 18 Februarie 2010
emis de GarantiBank International NV – Sucursala România, Condiţii Speciale la
contractul de credit nr. 7795 din 18 Februarie 2010, Act adiţional nr. 1 din data de
11 Februarie 2011 la contractul de credit nr. 7795 din data de 18.02.2010 emis de
Garanti Bank S.A., contract de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 281 din 19
Februarie 2010 emis de Biroul Notarului Public TOMA IOAN, în a cărui executare
silită insistă creditorul GARANTI BANK S.A., cu sediul în Bucureşti, şos. Fabrica de
Glucoză, nr. 5, Business Centre Novo Park 3, clădirea F, et. 5-6, sector 2, şi în urma
căruia debitorul CONESCU EDUARD, cu domiciliul în Iaşi, str. Lascăr Catargi, nr. 59,
jud. Iaşi, urmează să achite creditorului suma de 77.903,30 EURO plus cheltuieli de
executare aferente până la soluţionare, la stăruinţa creditorului, s-a pornit urmărirea
silită a imobilului situat în IAŞI, STRADA LASCĂR CATARGI, NR. 59, JUDEŢUL IAŞI,
proprietatea numitului Conescu Eduard.
Eu, ZACORNEA CONSTANTIN CIPRIAN, executor judecătoresc, numit prin
Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1457/C/07.06.2007, în conformitate cu disp. art. 504 din
Vechiul Cod de Procedură Civilă, vă aduc la cunoştiinţă generală că la data de 13
FEBRUARIE 2020, ora 08.30, se va vinde la licitaţie publică în Iaşi, str. Grigore
Ureche, Centru Civic, Casa cu Absidă – Laurenţiu Ulici, jud. Iaşi, imobilul situat la
adresa din IAŞI, STRADA LASCĂR CATARGI, NR. 59, JUDEŢUL IAŞI,
înscris în Cartea Funciară nr. 125893 a Municipiului Iaşi, având nr.
cadastral 125893, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă
curţi construcţii, în suprafaţă totală de 280 m.p., parcela 1CC.
Preţul de la care se începe licitaţia este de 285.231,75 RON (preţ scăzut cu
25%), iar în conformitate cu dispoziţiile art. 506 din Vechiul Cod de Procedură Civilă,
persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie, vor trebui să depună până la
termenul stabilit pentru vânzare o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a
licitaţiei. Cauţiunea se va achita la CEC BANK S.A. – Sucursala Iaşi, iar originalul
recipisei de consemnare, prin care este atestată dovada achitării cauţiunii, este necesar
să fie ataşată ofertei de cumpărare şi cererii de participare înaintea termenului stabilit
pentru începerea licitaţiei.
Imobilul nu este grevat de alte sarcini decât de cele înscrise în favoarea
creditorului.
Se aduce la cunoştiinţă pe această cale tuturor celor interesaţi care posedă un
drept real, de chirie, de privilegiu, ipotecă sau alt drept de creanţă asupra imobilului, să
1
depună în scris obiecţiunile lor la Biroul Executorului Judecătoresc “Zacornea
Constantin Ciprian’’ situat în Iaşi, str. Grigore Ureche, Centru Civic – Casa cu Absidă –
Laurenţiu Ulici, jud. Iaşi, până la termenul de vânzare din data de 13 FEBRUARIE
2020, ora 08.30, după care nu li se vor mai lua în consideraţie obiecţiunile.
Plata debitului de către debitor până la termenul de vânzare duce la sistarea
vânzării imobilului, percepându-se cheltuielile de urmărire ce cad în sarcina debitorului.

TERMEN DE VÂNZARE 13 FEBRUARIE 2020, ORA 08.30.

Executor judecătoresc, Secretar,


Zacornea Constantin Ciprian