Sunteți pe pagina 1din 4

MUNICIPIUL IAŞI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ŞI


TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI

B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 131372 / 18.12.2018

Aducem la cunoştinţa publica

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR.

87 , NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte

colective si functiuni complementare, persoana juridica

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de

18.12.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel

Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi

Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,

luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30

sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat

cons. Luminita NEAGU

CIC PO 03/F3
1
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 87 , NUMAR CADASTRAL 128376
întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa din :


Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere vedere certificatul de urbanism 2067 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;
Având în vedere cererea nr. 130774 din 17.12.2018 prin care SC PHOENIX TREND SRL solicită avizarea şi ulterior
aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în
vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica.
Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiu geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere avizul de oportunitate nr. 879 din 13.07.2018;
Având în vedere Nota de Fundamentare intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si
Monumente;
Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările
si completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul reactualizată;
Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului
privind metodologia de elaborare si conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările
si completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87 , NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit
în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica.
INDICATORI URBANISTICI:
• Hmax = 45,00 m masurata de la CTN la atic/cornisa, Regim de inaltime D+P+7E/S+P+M+12E
• POT max = 40 %;
• CUT max = 3,0 mp.ADC/mp.teren;
Art.2 Valabilitatea prezentei documentaţii de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;
Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo
unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea de noi obiective pe teren in
administrare, persoana juridica.
Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată :
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Primarului Municipiului Iaşi;
c) Directia Arhitectura si Urbanism;
d) O.C.P.I. Iasi;
e) SC PHOENIX TREND SRL;
Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism.
Aducerea la cunostinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

NOTA DE FUNDAMENTARE
1. Certificatul de urbanism nr. 2067 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi întocmit în vederea : construirii
de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica stabilesc necesitatea întocmirii unei documentaţii de
urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal.
2. Planul Urbanistic Zonal – Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376, a fost avizat de
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism fiind emis avizul de oportunitate nr. 879 din 13.07.2018. De
asemenea documentatia contine urmatoarele avize,studio geo, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara.
3. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 56.439,00 mp detinut de SC PHOENIX TREND SRL in baza Hotararii nr.
411/1996 a Comisiei judetene pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 si a incheierii nr. 13768/2005.
4. Planul Urbanistic Zonal – Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376, poate fi utilizat numai
cu aprobarea Consiliului Local (conform Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000).
5. Proiectul de Hotărâre întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87 ,
NUMAR CADASTRAL 128376, a fost afişat pe site-ul Primăriei municipiului Iaşi în data de 18.12.2018.
Nota de conformitate: “Atestam in calitate de autoritate tehnica si structura de specialitate in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului in cadrul administratiei locala a municipiului Iasi, faptul ca prezenta documentatie
supusa spre aprobare a fost verificata de catre Directia Arhitectura si Urbanism, este completa, respecta toate
normele in vigoare in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, nu contine derogari neconforme cu

CIC PO 03/F3
2
legislatia specifica, de la prevederile documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale aprobate petru
teritoriul administrative al municipiului Iasi si nu contine date sau informatii eronate”

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2067 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;
Având în vedere cererea nr. 130774 din 17.12.2018 prin care SC PHOENIX TREND SRL solicită avizarea şi ulterior
aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în
vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica.
Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere avizul de oportunitate nr. 879 din 13.07.2018;
Având în vedere Nota de Fundamentare intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si
Monumente;
Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor;
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 cuprinzând Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Având în vedere Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare
a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Legea 215/2001 reactualizată privind administraţia publică locală.
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere îm cadrul Consiliului Local Iaşi în vederea analizării şi aprobării lui.

CIC PO 03/F3
3
134881

N
NV NE

P.U.Z. - STRADA AUREL VLAICU NR. 87 - IA I, Nr. CAD. 128376


V E LEGENDA REGLEMENTARI URBANISTICE:
P+1
LIMITE ZONIFICARE FUNCTIONALA
134882

LIMITA DE PROPRIETATE
SV SE P
S 123545
LIMITA EDIFICABIL
P+1 PARCARI SUPRATERANE

134876
P+1 RETRAGERE ALINIAMENT CIRCULATIE AUTO PE AMPLASAMENT
minim 20.00 m fata de axul str. Aurel Vlaicu PROPUNERE LARGIRE PROFIL
134883 STR. AUREL VLAICU
134877 ACCES AUTO ALEI PIETONALE,SPATII AMENAJATE, PARCURI
ACCES PIETONAL JOACA PT COPII
AI2a 134884
ACCES IMOBILE
IMOBILE PROPUSE
LOCUINTE COLECTIVE - S+P+7E / S+P+M+12E

10.00
S.C. ASAM S.A ACCES PARCARE SUBTERANA 159491 SPATII JOAC PENTRU COPII

Nr. cad. 134877 Nr. cad. 134882 134885 1 1 PROFILE STRADALE


55.90

1
55.20

54.90
Nr.
cad
54.31

P P 54.43
54.14

54.98

56.04
PLATF
DE EURI . 13
488 CLASIFICARI UTR PRINCIPALE
54.60

54.91 56.51
57.13 57.90
3 56.69

30
LOC LA 1 - 159490

.L.
57.86

Nr.

.1
DE

IX S.R

1
51.21
21 cad 56.72 CONSTRUCTII INDUSTRIALE
. 13
51.46

JOACĂ
P
50.90 53.66

488
58.12

HOEN
53.28 51.68
2N
13 PLATF
4
51.41 53.75

55.03
C7
P 21
S+D+P+12E AMEP 51.17
50.78

. 329
6 58.20
DE EURI
56.51
AI 2 - I INDUSTRIALE MARI I MIJLOCII
r. cad I TER IARE (PLATFORMA U ORA) ,
51.36
56.26
57.51

H= 40m = +89.60m
50.83

C8 51.07 50.00
58.02

N
58.78

5. 59.55
58.93

SUBZONA AI2a I PRODUCTIVE


S.C.

Sc.= 385.00mp S+D+P+12E 00 50.73


49.37

7. 13 48.79

Nr.
56.43 54.31
LINIE DE TRAMVAI

0
48.49 00 . 00 49.09 49.07
57.40 56.04

cad
59.07

±0.00 = 49.60m H= 40m = +89.60m 48.37 48.45 48.40


C9

10.0
57.85

0
10 48.38

6. . 13
48.21

.0
4
49.93 49.01 49.03

GRF I Sc.= 385.00mp .0 13 0 57.81 53.96 53.68

18
56.12 55.16

0 488
48.36

0 48.56
48.61

1 2
49.49
C14
±0.00 = 49.60m 49.03
48.57
48.53 48.40
48.54
48.52 C8 5 5 8.00 45.00 ECHIPAMENTE EDILITARE
C16
48.55 57.92

5.
LA1
48.61

S.C. CCI CONSTRUCT 00 9


49.68 56.17

GRF I U.T.R.

50
1014 48.57 48.80

.0
3. P.O.T. MAXIM
57.20

0
58.22

00
SC: 648.00mp 3 4
49.73

40% 3.00
57.79 56.72
51.43

00
55.51

7.00
C10

5.
4. C.U.T. MAXIM
48.43 55.39
57.13
48.60

0
48.35 48.10 51.59
48.96

28.5
48.59

5.
COMPANY S.R.L.
53.62

S+P+9E
48.39 49.86 55.28 54.23
48.50 49.12
48.57

.41
48.48 Hidrant 49.14 57.04
48.60 49.26 Camin 57.00 54.63 53.65
48.64

C15

00
48.11 48.64
48.98 53.63
51.13

14
51.60

46
49.13 54.3953.63
47.95

7.
48.22
.0
0
12 48.53 48.33

H = 31.00 47.95
48.48

9
57.65 52.63
54.10
34.

6
= +80.40
51.03
48.44 51.58
48.58
1015 51.55 53.45

8
48.62

0
48.15 49.53
48.52

.0
40

48.29 53.32
48.06 50.96

C5
53.53

Se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivit

10
51.15
50.55

1011
C21

00
48.51
48.57 47.85
Statie 51.71
50.81
50.35 149263
S+D+P+12E 48.04
48.21

10
50.99 pompare 50.97

.
- amplasarea platformelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiv de minim 10.00 m
48.08 49.82
51.47

18
48.23 50.43
1013 48.31

APROBARE C12
47.98 49.82 51.19
50.0
8.
48.53 47.80 50.72 51.57 52.96

H= 40m = +89.60m

00
C17
0
SC: 540.00mp 51.03

00
48.17 48.42 51.01 51.22
159292
00 50.54 52.75
48.23

7.
49.87 50.13 50.98

5.
Sc.= 385.00mp
49.42
47.98 50.14

tuar
SC: 594.00mp 5.00 7.00 5.00
51.21

S+P+9E
48.12

C6

Tro
- colectarea selectiv a acestora pe amplasament p n la preluarea de c tre operatorii
48.08 49.69

SC: 648.00mp

00
49.89

±0.00 = 49.60m 39 50.73 51.28 51.27

Nr.CAD.128094
48.83
48.85 52.72
49.87

5.
30
49.31 52.65

S+D+P+12E
L.

48.42 51.05
4N
S+P+9E
47.69 48.27 48.85 50.78

GRF I 47.62

S+P+9E
R.

50.61

9
50.88

20 H= 40m = +89.60m C11 48.01

9
S.

7.
Tro
tuar 9 50.93
52.11
52.18

00 H = 31.00
50.57

- parcarea autovehiculelor nu se va face la o distan


IX

1016
H = 31.00
49.60

Sc.= 385.00mp 49.86 50.89

H = 31.00
50.92

5.00
EN

49.96 50.20

3.
0

47.73 48.12 50.03

- dotarea parc rii subterane i a celei supraterane cu separatoare de hidrocarburi.


48.67

7 = +79.50
0

48.74

±0.00 = 49.60m
= +80.40
HO

0
= +80.40
5.

PROPUS
49.88 50.46

3296
31 48.27 48.00 47.60
47.62 50.38

GRF I 12
EP

47.60 47.52 47.74

.50 48.67 51.62 52.15 52.24

LA1
417 50.63
48.17
48.14 52.16
47.63 48.87
AM

0
49.88 50.03

9
416 50.03
48.10 47.91

11

Nr. cad.
.0
C16 48.13

BILANT TERITORIAL
50.55
0

48.48

30
C.

48.19 48.87
.0

47.59 47.53

C13 105.
50.15
50.47

C9
47.68 50.20
S.

49.03
18

48.40 49.27

00
C13 47.76 47.66
47.99
50.13
128094 14
00 C18
48.02 47.78 47.93
47.61 47.64

5.
47.87
123510
SC: 648.00mp
51.99

11
47.65 48.58

C22
50.26

9
47.87

SC: 540.00mp
49.25 51.01
47.45 51.20 51.18

9
48.25

48.01
47.56
Parcare
47.37

9 48.32 50.37
50.98

Existent Propus 149262


SC: 758.10mp

0
50.19
47.77

STRADA AUREL VLAICU, NR.87


S+P+9E
48.32

.0
modulara

S+P+9E SC: 648.00mp


47.64 47.98 48.53 49.42 51.59
48.05 50.45

10
48.21 48.39 50.33
47.99

AI2A LA1
48.24 47.50

S+P+9E
47.88 47.77
47.89
47.74
47.64
47.67 50.00 50.50

7
S+P+8E
47.80

H = 31.00
47.60
47.83 47.65 48.83 49.55

00
C4
47.59

9 H = 31.00 47.38
47.31
47.96
48.37 47.85

mp % mp %

5.
= +78.90 9
50.67

D+P+12E H = 31.00
49.22
C12
= +79.50 3N
47.61 50.37

H = 28.00
47.96 47.34
49.55
47.67 47.97 48.09

14
47.92 47.47

H= 40m = +87.30m
= +80.40
47.74 47.52 47.30 51.41
47.25
48.24 50.34

= +77.40 56 439.00 mp 56 439.00 mp


47.79 49.60

Suprafata teren proprietate


48.64

C10
47.75 47.69
48.01 51.50

Sc.= 385.00mp 47.72 47.76


47.86
48.32
49.16 50.96

111.80
47.30
47.85 47.17

GAS
48.12

±0.00 = 47.30m
47.74
47.54 47.63
159291
C3
49.25

9
47.33 49.46

SC: 648.00mp
1012 48.87

87.00
47.58 47.47
47.67
47.65 46.98
47.74

GRF I
47.16
47.23 48.65

D+P+12E 46.97
47.60

7 9 C24 51.17

Suprafata construita
LOC C8 S+P+9E
47.81 47.69

C14 12 48.06

13 445.00 mp 23,82 21 106.80 mp 37,40

GAS
47.37 48.07 48.13
48.89
47.92

H= 40m = +87.30m 47.33


48.11
123892
DE 47.64
46.80
47.49
47.45
GA 48.00
47.52
47.54 48.11

SC:1566.00mp
49.93

11
Sc.= 385.00mp
SC: 1004.40mp
S

H = 31.00 SC: 758.10mp


48.91

9 48.48 49.03

GAS
JOACĂ GA

Suprafata desfasurata
D+P+2E
47.11

9 S 47.61
0

±0.00 = 47.30m 47.63

18 240.00 mp 150002.80mp
46.80 47.10 47.67

=11 +78.90 C19


47.48 47.10
.0

47.05
GA 48.82

D+P+3E
47.73
S

S+P+8E
30

GRF I 7.00
47.31 47.99 48.13
00
GA 47.25
S

GAS
47.23 47.56

2.
46.89 46.82 48.82 50.61
47.65

H = 10.00
47.15

SC: 537.90mp
5.

48.70
GA
0 50.28

H = 13.00
47.61 S 47.49

18 0 H = 28.00
47.97
49.87
47.02
1007
Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)
47.55 47.10 GA
.0
= +59.40
S 47.55

23,82% 37.40%, max 40%


46.87 50.06

= +60.90 S+P+8E
47.24
0

0 = +76.50

GAS
47.63 47.95 49.50
GA
.0

S 48.08
0
C2 50.0
47.26
10

47.09 GA
S
C7

68.50
46.95 47.98 47.14
48.20

LA1
47.27

D+P+12E 47.18 47.20

7
GA
S
47.69 50.07

GAS
C2
C23 Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)
00

47.55 47.01
47.12

H= 40m = +87.30m 0.32 2.66, max 3.00


47.13
1010 47.86 48.30

14 47.12 46.97 46.88 46.80

C11
5.

C6 H = 28.00
46.97
47.51 48.30

Sc.= 385.00mp Platforma betonata


9
49.69

SC: 823.85mp

GAS
10 1009
47.12 48.46
47.49 48.84 49.28
47.30

= +77.40
47.76
47.18
123876
10.00
46.89
.L.

47.99

±0.00 = 47.30m
46.89

.00 SC: 758.10mp 9


47.35 48.29

SC: 864.00mp 9
D+P+7E
47.16
S.R

47.14 46.99

9 12
GRF I
50.65 47.10 47.17 47.83 48.28

Locuri de parcare supraterane 0 555

GAS
47.46 47.28

47.00
49.37

C7
47.17

13
47.74

S+P+9E
NIX

47.20

S+P+8E
47.47 48.22
47.47

H = 25.00
48.02 47.69 46.34
C3
C1 Platforma betonata
OE

C20
48.26
47.91 45.19

GAS
SC: 1579.00mp C15 = +74.40
47.21

D+P+12E
48.05
47.17 47.92

H = 31.00
PH

47.30
47.24

5.00
47.42 46.91 46.59
Fundatie
47.35 47.34

H = 28.00 Locuri de parcare subterane 0 645


ME

H= 40m = +87.30m 47.22


beton
SC: 440.80mp
45.19

= +78.90
47.44

D+P+3E 30.00 47.90 49.36

5.00 SC: 595.65mp

GAS
47.21

= +75.25
.A

Sc.= 385.00mp 47.33


47.36
Ale 46.90 47.07
30.00 47.39
48.02
48.06 47.74 18.00
30.00
D+P+7E
47.17

eb
48.73
S.C

46.88

13
47.77
46.84 47.23

±0.00 = 47.30m eto 47.19

H = 13.00 D+P+7E
49.08

nat 47.52
47.67 44.93

Total nr. locuri de parcare


47.36

a