Sunteți pe pagina 1din 4

MUNICIPIUL IAŞI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ŞI


TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI

B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 132645 / 20.12.2018

Aducem la cunoştinţa publica

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, INTRAVILAN, NUMAR

CADASTRAL 155365,155449 Intocmit in vederea construirii de locuinte

colective pe teren proprietate, persoane fizice

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de

20.12.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel

Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi

Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,

luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30

sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat

cons. Luminita NEAGU


CIC PO 03/F3
1
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, INTRAVILAN, NUMAR CADASTRAL 155365,155449 Intocmit in
vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa din :


Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2779 din 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;
Având în vedere cererea nr. 132068 din 19.12.2018 prin care se solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic
Zonal – Iaşi, INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI, NUMAR CADASTRAL 155365,155449 întocmit în vederea construirii de
locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.
Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere avizul de oportunitate nr. 965 din 05.12.2018;
Având în vedere Nota de Fundamentare intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si
Monumente;
Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările
si completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul reactualizată;
Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului
privind metodologia de elaborare si conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările
si completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iaşi, INTRAVILAN, NUMAR CADASTRAL 155365,155449 intocmit in vederea
construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.
Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 49.308 mp, detinut in baza actului administrativ nr. TP nr. 187308/2014 emis
de CJSDPT Iasi, act notarial: 7566/2017,cvc nr. 8847/2017, cvc nr. 11704/2017, contract de schimb nr. 11822/2017, cvc
nr. 13590/2017, 2005/2018, cvc nr. 3255/2017.
INDICATORI URBANISTICI:
UTR LA1- locuinte colective cu maxim P+3 niveluri, Steren=16.668 mp
• H max = 14,00 m masurat de la CTA la streasina/atic, regim de inaltime S+P+3E;
• POT max = 40 %;
• CUT max = 3,0 mp.ADC/mp.teren;
UTR LA2 - locuinte colective cu maxim P+3/P+6 niveluri, Steren=31.640 mp;
 H max = 23,00 m masurat de la CTA la streasina/atic, regim de inaltime 2S+P+6E
 POT max = 40 %;
 CUT max = 3,0 mp.ADC/mp.teren;
UTR CM – centru de cartier – comert/servicii, Steren =1.000 mp;
 H max = 14,00 m masurat de la CTA la streasina/atic, regim de inaltime S+P+3E
 POT max = 40 %;
 CUT max = 3,0 mp.ADC/mp.teren;
Art.2 Valabilitatea prezentei documentaţii de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;
Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde
este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate;
Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Primarului Municipiului Iaşi;
c) Directia Arhitectura si Urbanism;
d) O.C.P.I. Iasi;
e) persoane fizice, nr. cadastral 155365, 155449;
Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism.
Aducerea la cunostinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

NOTA DE FUNDAMENTARE
1. Certificatul de urbanism nr. 2318 din 2779 din 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi. întocmit în vederea
construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice, stabileşte necesitatea întocmirii unei documentaţii de
urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal.
2. Planul Urbanistic Zonal – Iaşi, INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI, NUMAR CADASTRAL 155365,155449, a fost avizat de
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism fiind emis avizul de oportunitate nr. 965 din 05.12.2018. De
asemenea documentatia contine urmatoarele avize, studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara.

CIC PO 03/F3
2
3. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 49.308 mp, detinut in baza actului administrativ nr. TP nr. 187308/2014
emis de CJSDPT Iasi, act notarial: 7566/2017,cvc nr. 8847/2017, cvc nr. 11704/2017, contract de schimb nr.
11822/2017,cvc nr. 13590/2017, 2005/2018,cvc nr. 3255/2017.
4. Planul Urbanistic Zonal – Iaşi, INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI, NUMAR CADASTRAL 155365,155449, poate fi utilizat
numai cu aprobarea Consiliului Local (conform Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.
176/N/2000).
5. Proiectul de Hotărâre întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI,
NUMAR CADASTRAL 155365,155449, a fost afişat pe site-ul Primăriei municipiului Iaşi în data de 20.12.2018.
Nota de conformitate: “Atestam in calitate de autoritate tehnica si structura de specialitate in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului in cadrul administratiei locala a municipiului Iasi, faptul ca prezenta documentatie
supusa spre aprobare a fost verificata de catre Directia Arhitectura si Urbanism, este completa, respecta toate
normele in vigoare in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, nu contine derogari neconforme cu
legislatia specifica, de la prevederile documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale aprobate petru
teritoriul administrative al municipiului Iasi si nu contine date sau informatii eronate ”

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2779 din 14.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;
Având în vedere cererea nr. 132068 din 19.12.2018 prin care ZAPODEANU IOAN SI ZAPODEANU DUMITRITA solicită
avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi, INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI, NUMAR CADASTRAL
155365,155449 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice.
Având în vedere avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere avizul de oportunitate nr. 965 din 05.12.2018;
Având în vedere Nota de Fundamentare intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si
Monumente;
Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor;
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 cuprinzând Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Având în vedere Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare
a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Legea 215/2001 reactualizată privind administraţia publică locală.
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere îm cadrul Consiliului Local Iaşi în vederea analizării şi aprobării lui.

CIC PO 03/F3
3
P+E
122979
P+E

692350

692400

692450
120248
P+E
120227
126109 INTOCMIREPUZ- CONSTRUIRE LOCUINTE SI BIROURI
P+E 1m 0.3
6m PE TEREN PROPRIETATE
/3 5.8

11
13
P.D. INTRAVILAN MUN. IASI, NR. CAD. 155449, 155365

10
0.

.55
VN
85

692500

692550
m

m
7m
.6
636250 14 636250

177.10

1m
.4
14 177.12
177.22
IC
UN
177.10 NS
SE LEGENDA

37
si

.34
Ia 176.86

m
ia
ar
rim LIMITA SPATIU STUDIAT

SE
P

N
P+E

SU
LIMITA PROPRIETAE

5.
176.71

NI C
nr. cad.:136673
LA2

00
ALINIAMENT PRINCIPAL
CM UTR2 636250
176.98
636250636250 636250
UTR3

692300

692350

692400
176.67
176.79 176.67 ALINIAMENT LATERAL
7m 176.60
.2 ALINIAMENT POSTERIOR
LA1 67
176.61 176.60
ALINIAMENTE IN INTERIORUL PARCELEI
UTR1 IC
176.33
UN 176.36 ZONA EDIFICABILA
P+E NS

35
SE

.2
3m
636200
636200 636200
636200
FUNCTIUNI PROPUSE:
176.57
176.42 176.34
P.D. 176.36 5 .00 LOCUINTA COLECTIVA
P+E

SE
176.28
175.90 m LOCUINTA COLECTIVA CU

NS
175.82 0.00
.4
8
nr. cad.:122105 3
176.41 176.07

UN
175.89 0.00
N PARTER COMERCIAL / SERVICII

692200

692250

692300

692350

692400
176.00

IC
.00
176.48 176.03
175.55 176.28
176.42 176.20 176.05 .00
176
CENTRU DE CARTIER - COMERT /
13
175.59

5.

15
175.67 175.77 SERVICII

.69
00
0.00 176.18

m
175.55
175.60 175.74 si
175.55 Ia 176.04
19 175.53 175.81 ia 00 175.94 FUNCTIUNI EXISTENTE:
7 1/ 175.86 nr. cad.:147138 ar .
1 69 402
175.60
nr. cad.122105
Pr
im 13 176.00
LOCUINTA INDIVIDUALA
D. 175.66 175.75

SE
176.00

7.
636200 CA 636200636200
636200 175.59 175.47 176.00 636200
636200636200 636200

NS
00
.
NR 175.42
LOCUINTA COLECTIVA

UN
175.73
174.93 P+E 6m 175.78

IC
175.40 175.76
175.59 .8
69 175.84
175.62 175.81
175.78
171.99 175.60 Legenda: AMENAJARI EXTERIOARE PROPUSE:
175.05 175.64

nr.
175.60 corp proprietate
174.09

ca
174.62

15
175.53 drum
0

d .:
5.0
175.53 175.71 AUTO

.0
175.41 175.59 175.26 gard

0
636150
636150 636150
636150

13
175.22 175.35 175.45
173.60 2V 174.97 175.30 175.17 curbe nivel

85
175.64
175.02 zona studiata

75
173.74 174.42 175.12 TROTUARE, ALEI PIETONALE
173.30 175.17 175.00 175.21

12
20
punct statie
1/ 174.95174.88175.04 175.23

.5
8m 175.14 175.35 175.23
97 8.
6

0
174.88
. 16 11 175.39 175.22
stalp betonat
AD 174.97 LOC DE JOACA

LA2
174.34 0.00 175.29

83
172.87 174.69 402 174.87 175.23 175.21

.16
C 174.00 175.24 stalp lemn
. 173.59

m
NR 174.76 175.30
174.79 00 camin vizitare
5.
174.67 174.63
SPATIU VERDE AMENAJAT
172.68 174.63 0 175.07 175.11 174.99 camin gaz
173.76
17
4.0 3D
E 174.62
7 .0 174.90 174.65
173.08 0 nr. cad.155365 RAMPA ACCES SUBSOL (PARCARE)

14
174.54 175.04
0 0

8.
174.97
7.0 .70174.98

8
174.37

1m
171.74
145 174.98 174.83
5.

173.18 174.66 174.78 174.79 LOC DE PARCARE LA SOL


00

2V

SE
636150 171.90 172.52 636150636150
636150 636150
636150636150 174.94 05 636150
173.65

nr
nr. cad.: 155365
.15

NS
174.09 174.70 174.53

.
173.16
13
7.0

ca
174.68
00

U
692350

NIC
d.
nr. cad.: 155365
5.
171.50 173.72 174.67 P.D.
0

1 173.67 PLATFORMA DESEURI

:
/2

15
71
170.24 173.68 174.291 174.53
174.80
00

54
0
69
.45
172.65
170.79
3. 5.0 174.31

49
.1 174.14
AD 171.50 173.63 174.47 174.54
13 DRUM EXISTENT PROP. PT LARGIRE

CM
.C 174.03
174.54

6.
NR 174.00 + TROTUAR
DE 174.16 174.54 174.26

50
174.53
169.78
3 173.08 172.88
173.27
173.21 173.33 636100 . 00 174.29 636100 636100
636100
P.D. 172.73 174.10 15 1V

692400
172.84 172.85 173.59 173.86 174.27 174.23
170.40 171.49 172
172.17 174.10
.0

SE
0

12
0 174.17 174.09 ACCES AUTO PROPUS

1.

NS
174.26
173.22 173.64
.0 .10

51

24
172.70 174.08 174.07

m
15

.17
UN
169.85
22
13

m
/ 174.04 174.02

IC
71 0 ACCES PIETONAL PROPUS

12
69 0 170.94 172.88 173.43 174.11 174.00
9. nr. cad.: 155449 173.91 174.10
.1 174.09

.
692350
170.37

80
AD 172.59
174.00
.C 174.00
.00
174.00
172.28
NR 05 0 173.81 5
3.0
173.93
172.38 173.23
173.48 .09173.81
6m
173.83
169.41 173.37 11322.9173.85 173.90 P.D.

LA1

12
172.74 173.17
3

.02
173.75
/2 172.17 173.71 173.75

m
71 172.73 173.73
17

69 173.22 173.83 173.83


0

0.00
.00

636100 .1 636100636100 636100 636100


636100636100 636100
173.67
AD 173.55

4.5
172.02 171.99 173.51
173.67 173.70

692400

692450692450

692500692500

692550692550
.C 17

0m
169.94 2.0 173.42 173.76
173.37
NR 172.42 172.45
0

7.
1V 172.78 173.39

8.0
169.95 173.75

00
171.40

692600
171.19 172.16 172.13 173.37 173.49
173.77

5
4 172.08 172.98
/2 169.92 172.36
71

5.0
169 172.27
D.
170.92

0
169.96 172.66 173.33 173.35
CA 172.79 173.41 NIC
. 636050 172.48 172.84 636050 SU
NR 1V
170.43 171.22 172.44 nr. cad.123795 173.21 SE
N
.72
m
0.00 58
173.24
0

5.
0 171.09 P+E 173.13 173.12 173.08 iciu
7. erv SA

00
14

6.
173.10 173.34 es

24

5.0
9.

"
03

te d opou

m
171.09

nr
25
m

1/ 169.901 172.00 u in C

.c
14

00

0
97 70.0 171.94 172.94 173.08 Loc ifruct
9.

ad
171.17
9.

6 0 in
.1 172.89 0 173.30 " V

.1
5.0
05

AD SC

23
173.00 173.12
.C 170.27 170.93 172.92 172.66
172.81 1

7
NR 173.07

96

7.1
171.59 173.05

1m
172.99

692350

692400
172.81 172.82
/ 26 m 171.58 0.00
172.92
71 60
9 8. 171.64 172.61
172.73

DE
11 P+E
16 170.31 5 172.67
2.7
.
AD 9 0 172.63
R.
C
11
2
8 .6 172.63 172.67

11
169.33
11
5.

N nr. cad.148278 172.76


169.96 DE

fun
172.68
00

anu
172.86

25
636050 636050636050 636050 636050 172.50 636050
169.13

da
ve

6m
169.79

u
.1

c
ado

etr
169.19

33
7 172.48

cP
692300

2 17
1/ 0.0

itu
.S

83
7 0 172.09
69 169.32

.P
.1
1

0m
D. 172.14
172.25
aM

r
172.60

op
CA 172.13
172.02

Pr
172.22 172.24 iciu172.47
R.
lee
172.14 172.10 172.30 erv SA
N P+E 5. 172.36
172.38
0.00 172.54 es "
te d opou
eA
169.95 P+E
0 0 172.34 u in
Loc ifruct
C

spr
172.09 172.12
172.08 50 in
169.83 169.69 171.93 .90 172.31
SC
"V
145
692200

692250

692350

692400

4/2
m
172.01

18
5
.9

16
172.27

18
nr
172.30

d.:
.c
172.28

ca
ad
28 172.00

.
0.00 172.22

Nr
1/ 0.00

.:1
1 172.26
97 171.96

36
168.26 171.83 171.79
6 171.78

32
1 172.20
D.
171.72

m
9

6
A

.1
. C 168.22

13
171.63
P+2E
NR 171.71 171.83
0.00 172.04
692300

171.50 171.63
171.69 171.84
168.26 171.57 171.51
168.02 171.64
171.58 171.54
171.23
171.46 171.76
171.36 171.53 171.41 171.72
171.44 171.24 171.61 171.59
BILANT TERITORIAL EXISTENT 636000
171.49 171.31
171.25 171.49 171.51
636000
P+E 171.27
%DIN 171.26

nr
171.22 171.45 171.37

.c
ZONIFICARE FUNCTIONALA SUPRAFATA SUPRAFATA

ad
171.11

.:1
MP TOTALA

36
RI

33
170.77 170.83
CONSTRUCTII EXISTENTE 0.00 0% 170.69
TO

0
170.69 401
170.69 3.50
170.64
UL
TIC
170.76
CIRCULATII SI PARCAJE 8.67% UTR1 1 2 170.66 I
4 276.00 170.38 170.49
R .V
Masuri de protectia mediului:
- constructia propusa nu afecteaza negativ relatia cadru construit - cadru natural
TEREN NEAMENAJAT, NECONSTRUIT 45 032.00 91.33% LA1 3
40%
4
3.00 170.31
170.00 170.27
170.12
170.54
170.62
ST

TOTAL 49 308.00 100.00% 170.16


170.22
- spatiile neocupate de constructii, circulatii si platforme, se vor planta cu gazon, 16668mp

692550

692600
14.00* 12.00*
arbori si arbusti
- colectarea deseurilor: S-a propus cate o platforma de colectare a deseurilor pentru UTR2 1 2
BILANT TERITORIAL PROPUS
fiecare cvartal la o distanta mai mare de 10 m de cladirile propuse
- functia propusa (locuinta colectiva) nu este poluanta, nu se vor genera emisii de
substante poluante in atmosfera. ZONIFICARE FUNCTIONALA
%DIN
SUPRAFATA SUPRAFATA
LA2 3
40%
4
3.00
Referat/Expertiza
Verificator / ing. Semnatura Cerinta
692450

692500
MP TOTALA 31640mp Expert Nr........../Data................
23.00* 14.00*
CONSTRUCTII PROPUSE 19 700.00 40,00%
UTR3 1 2 1. P.O.T. max
S.C. ARHITECTIS TRUST SRL, IASI
Beneficiar: PERSOANA FIZICA Proiect
nr.:
2. C.U.T. max Intravilan mun. Iasi, Nr. cad.: 155449, 155365
14 560.00 29,53% 121/2018
CIRCULATII AUTO+PIETONALE
TEREN AMENAJAT
SPATII VERZI 15 048.00 30.48%
CM 3
40%
4
3.00 3. Inaltime max. imobil propus
4. Inaltime min. imobil propus
*se calculeaza de la cota C.T.A.
Specificatie Nume
tel. 0744 581 099
Semnatura SCARA: Titlu proiect: Intocmire
PUZ- Construire locuinte colectiveFaza:
49 308.00
1000mp 14.00* 12.00* Sef proiect arh.L.LACATUSU 1:1000
pe teren proprietate
TOTAL 100.00% P.U.Z.
Proiectat arh.L.LACATUSU
DATA Plansa nr.
Desenat arh. A. LASCARACHE IUL. 2018 REGLEMENTARI URBANISTICEU2.1