Sunteți pe pagina 1din 35

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării al Republici Moldova

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Raport

Practica tehnologică I

A elevei gr.E-21, Pălii Valeria

Specialitatea: 41630 Merceologie

Anul de studii 2017-2018,

în cadrul întreprinderii "LINELLA" S.R.L

Conducătorul practicii:

Gladchi Tamara

Rîșcani, 2018

1
Cuprinsul

Capitlul I.Sistematizarea activității comerciale în cadrul entității ținînd cont de forma organizatorico-
juridică și genul de
activitate.......................................................................................................................................................3
1.Caracteristica unității economice...............................................................................................................3
2.Identificarea tipologiilor unității economice după anumite forme…………………………………........4
3. Particularitățile constituirii și funcționării unei unități economice din domeniul distribuției cu
amănuntul………………………………………………………………………………………………….4
4. Recunoașterea poziției proprii în structura
organizatorică:departamente,compartiment,birou,serviciu,raion,secție,atelier…………………………….6
5. Baza material tehnică a unităților comerciale,nivelul mecanizării moderne……………………………7
6. Organizarea instruirii personalului în domeniul protecției și securității muncii………………………...7
Capitolul II.Verificarea fluxurilor tehnologice în unitățile
comerciale.....................................................................................................................................................8
1. Fluxurile de circulație într-o unitate economică:informațiilor,mărfurilor,personalului,clienților…….....8
2. Tipuri de depozite,amplasarea,proiectarea spațiilor de depozitare la unitățile comerciale…………..…8
3. Spațiile la nivel de depozit:spațiul privind recepția mărfurilor,a materiilor prime.................................10
4. Spațiul privind depozitarea,păstrarea,condiționarea ambalajelor și a stocului de marfă........................10
5. Evidența și modul de restituire a ambalajului la întreprinderi,furnizori,depozite...................................11
6. Spațiul de contact cu clienții:raioane,culoare de circulație,spații de prezenare și de așteptare...............11
Capitolul III. Estimarea atribuțiilor și responsabilitățile personalului în cadrul unității
economice...................................................................................................................................................13
1. Structura personalului în funcție de:sex,vîrstă,pregătire de specialitate,vechime……………………..13
2. Descrierea capacităților de muncă pentru descrierea profesiei:fizice,psihice,intelectuale…………….13
3. Recrutarea și selecția resurselor umane…………………………………………………………..…...14
4. Perspectiva profesională și promovarea resurselor umane....................................................................14
5. Evaluarea activității resurselor umane………………………………………………………………...15
6. Atribuțiile și responsabilitățile personalului comercial………………………………………………..15
Capitolul IV. Organizarea proceselor de vînzare a mărfurilor în unitățile
comerciale................................................................................................................................................18
1. Organizarea procesului de vînzare în unitățile comerciale…………………………………………..18
2. Descrierea sortimentului commercial a mărfurilor din unitățile comerciale………………………....20
3. Cerințele către organizarea spațiului de prezentare a mărfurilor pe raft,igienizarea rafturilor……....21
4. Reguli specifice privind înlocuirea și restituirea mărfurilor………………………….………………22
5. Spațiul de contact cu clienții:raioane,culoare de circulație,spații de prezenare și de așteptare............23

Anexe............................................................................................................................................25
Bibliografie....................................................................................................................................34

Concluzii și recomandări................................................................................................................35

2
Unitățile de învățare

Capitolul I.Caracteristica unității economice

UC.1 Sistematizarea activității comerciale în cadrul entității ținînd cont de forma organizatorico-juridică
și genul de activitate.

1.Caracteristicile și rolul unității economice în economia de piață

Compania Linella SRL este o rețea de magazine cu o extindere largă în Chișinău, localitățile din țară:
Telenești, Glodeni, Bălți, Basarabeasca,Riscani .Compania a fost fondată în anul 2001,odată cu
deschiderea primului magazin de tip deservirela tejghea în sectorul Ciocana. Studiind posibilitățile de
extindere, fondatorii au schimbat principiul de deservire și în 2004 au inaugurat 3 magazine Linella de tip
autodeservire în Chișinău. Astazi cînd vorbim despre Linella, vorbim despre o extindere națională a
rețelei, cu un total de 15 magazine în prezent, dintre care 11 sunt în Chisinau și 4 în regiuni, peste 600 de
angajați și o tendință de creștere și dezvoltare continuă.Elementul de produs în magazinele Linella este
unul complex, pentru că aceasta nu se bazează numai pe produse în sine, ci și pe serviciile aferente
vînzării acestuia. Pe de altă parte, produsul oferit trebuie analizat atît din perspectiva ofertei de bunuri
necesare satisfaceriinevoii de consum sau cumpărare, cît si din perspectiva imaginii, ambianței, etc.

Rețeaua Linella se caracterizează prin designul tradițional al magazinelor și pune accentul atît pe calitatea
produselor cît și a deservirii , iar acesta se subînțelege din sloganul companiei “Hai să fim mai buni”.
Linella pune accentual pe produsele autohtone, prin încheierea contractelor de lungă durată cu
producătorii autohtoni, ceea ce presupune livrări zilnice în scopul asigurării prospețimii și calității
produselor.Gama de produse este pe cât se poate de variată și diversificată, pentru un magazine ce se
poziționează ca convenience store și are scopul de a acoperi necesitățile cotidiene ale unui spectru larg de
consumatori, cu: produse alimentare, produse de menaj, de igienă, băuturi alcoolice și nonalcoolice,ș.a.

Ca unitate economica, intreprinderea are rolul de a administra cu eficienta maxima resursele de care
dispune in vederea realizarii obiectivelor stabilite de managementul individual sau de grup si de
proprietari. Intreprinderile sunt organisme vii care au un rol fundamental in economia de piata, intrucat
produc bunuri si servicii si pe aceasta baza distribuie veniturile din activitatea lor si creeaza locuri de
munca.Intreprinderea are trei caracteristici principale: este o unitate economica si de productie, este o
celula a societatii, este un centru de decizie economica.
Rolul major al intreprinderii consta in faptul ca este un agent economic care exista prin angajatii sai si
datorita bunurilor si servi ciilor oferite pe piata consumatorilor sai.Intreprinderea este o unitate economica
si de productie, un agent economic a carui functie principala este producerea de bunuri si servicii
destinate vanzarii. Intreprinderea are o forma juridica, deci este o persoana juridica, care poate fi
intreprinzatorul individual sau societatea. In aceasta calitate intreprinderea are un patrimoniu, cont la
banca, contabilitate proprie si incheie bilant contabil.Intreprinderea este o celula de baza a societatii,
avand o importanta functie sociala.

3
2.Identificarea tipologiilor unității economice după următoarele forme:

-Forma de proprietate: de stat(publică)

-Forma juridical: SNC-societate in nume colectiv

-Modul de asociere: se asociază la câştig sau la pierdere

-Obiectul de activitate: raspund nelimitat pentru obligaţiile sociale

-Structura operativă: numar limitat de ascociaţii

Forma organizatorico juridică a companiei Linella este o societate cu răspundere limitată, iar tipul
proprietăii fiind proprietate privatăStructura organizatorică a întreprinderii este una de tip funcțională,
departamentele fiind organizate după funcțiile întreprinderii şi obiectul de activitate

3.Particularitățile constituirii și funcționării unei unități economice din domeniul distribuției cu


amănuntul:

-Motivația și etapele inființării unei unități economice:

1.Alegerea formei juridică a societatii.


2.Alegerea si rezervarea denumirii.
3.Alegerea obiectului de activitate potrivit codului CAEN .
4.Verificarea acceptabilităi numelui si a emblemei alese la Registul Comerţului.
5.Intocmirea actului constitutiv al societaţii.
6.Autentificarea actului de constituire a societăţii comerciale.
7.Solicitarea inmatriculării la Registrul Comerţului.
8.Deschiderea contului de VIRAMENT
9.Societatea comercială are personalitate juridică
10.Înfiinţarea sucursalelor si filialelor.

-Documentele necesare înființării unității comerciale:

Pentru constituirea societăţilor comerciale sunt necesare întocmirea şi procurarea unor acte, obţinerea
unor avize, traseul parcurs fiind descris în continuare:

1. Acte doveditoare pentru sediu:

Dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului se poate face cu: (copii)

−contract de vânzare-cumpărare;

−contract de închiriere sau subînchiriere înregistrat la organele fiscale locale, în maximum 15 zile de


ladata semnării (conform Legii 181/1997);

−contract de asociere în participaţiune;

−contract de leasing imobiliar;

−contract de comodat, de uz, uzufruct;


4
−certificat de moştenitor;

−extras din cartea funciară.Se prezintă acordul coproprietarilor (dacă aceştia există).Dacă sediul este
situat într-un imobil cu destinaţia locuinţă (bloc), care intră sub incidenţa Legii locuinţelor nr.114/1996,
se realizează schimbarea destinaţiei din locuinţă în sediu social şi, potrivit legii, este obligatoriu:

−Să se prezinte şi avizul favorabil al asociaţiei proprietarilor, sau

−Dacă nu există asociaţia proprietarilor, se prezintă avizul favorabil al titularilor contractelor deînchiriere
sau al proprietarilor din locuinţele cu care se învecinează spaţiul, pe plan orizontal şi vertical.

2. Declaraţie pe proprie răspundere pentru înregistrare:

Declaraţia pe proprie răspundere (model) este documentul din care rezultă că fiecare declarant
îndeplineştecondiţiile legale pentru deţinerea şi exercitarea calităţii pe care o are în societatea comercială.
Declaraţia pe proprie răspundere trebuie dată de:

−persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente;

−fondatori;

−administratori;

−reprezentantul permanent - persoană fizică - desemnat prin contractul de administrare a unei


societăţicomerciale;

-Legea care reglementează actele şi paşii necesari pentru înfiinţarea SRL este Legea 31/1990. Capitalul
minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 de lei. Spre deosebire de PFA, unde proprietarii firmei răspund
în caz de insolvenţă cu averea proprie, asociaţii în cadrul unui SRL răspund doar cu patrimoniul
înregistrat al companiei. Numărul de asociaţi este limitat la 50 într-un SRL, însă o persoană fizică sau
juridică poate să fie asociat unic.

Paşi înfiinţare SRL:

- Trebuie stabilit obiectul de activitate al firmei înainte ca actele să fie făcute

- Trebuie rezervat numele viitoarei societăţii (după ce se verifică disponibilitatea sa pe site-ul Registrului
Comerţului). De asemenea, trebuie precizată şi forma juridică a societăţii, în cazul de faţă SRL.

Inainte de a se verifica disponibilitatea numelui pentru companie, trebuie aleasă forma juridică sub care
firma va activa. În cazul de faţă, SRL - Societate cu raspundere limitată. După ce a fost aleasă forma
juridică, trebuie  verificată dispnonibilitatea numelui dorit pentru companie, după care trebuie rezervat,
la Registrul Comerţului.

5
4. Recunoașterea poziției proprii în structura
organizatorică:departamente,compartiment,birou,serviciu,raion,secție,atelier.

1.Departamente: Departamentul economic – Departamentul financiar, contabil, tehnic

 Compartimente financiare – se caracterizeaza prin dreptul conducatorilor acestora de a formula


prescriptii si formulari în domeniul specialitatii lor.
Exemplu: Departamentul de marketing – Departamentul de cercetare-dezvoltare
Departamentul juridic si celelalte departamente.

2.Compartimentul reprezinta un grup închegat de persoane reunite sub aceeasi autoritate ierarhica carora
le revin atributii, sarcini cu caracter permanent, bine precizate.

Caracteristicile de baza care definesc compartimentul sunt:

 existenta relatiei între membrii grupului determinata de omogenitatea, complementaritatea


activitatii exercitate

 existenta relatiilor de dependenta a tuturor membrilor grupului fata de un manager

 caracterul stabil al atributiilor si sarcinilor pe care le are de îndeplinit.

Compartimentele sunt grupate dupa doua criterii:

1) În functie de individualitatea atributiilor, sarcinilor, de volumul lor si de nivelul de delegare a


autoritatiipot fi:

 Compartimente elementare - cele în care se realizeaza, de regula, o activitate omogena, managerul


acestor compartimente aflându-se pe ultima treapta de delegare a autoritatii, toti ceilalti fiind
executanti.

 Compartimente complexe – grupeaza sub o autoritate unica fie mai multe compartimente
elementare, fie compartimente elementare si executanti nemijlociti.

 Compartimente ierarhice – se caracterizeaza prin dreptul de dispozitie si control pe care-l au sefii


acestora asupra sefilor compartimentelor direct subordonate.

3.Birou – format din min. 5 persoane care desfăşoară activităţi omogene, conduse de un şef de birou;

4. Serviciu – format din min. 8 persoane care desfăşoară activităţi omogene şi/sau complementare,
conduse de un şef de serviciu; dacă în componenţa serviciului intră peste 10 persoane acesta poate fi
constituit din mai multe birouri;

6
5.Baza material tehnică a unităților comerciale,nivelul mecanizării moderne.

Baza tehnico-materială a comerţului cuprinde totalitatea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar


necesare efectuării operaţiunilor comerciale. Ea este o parte a resurselor materiale ale comerţului.
Terenurile şi mijloacele fixe sunt denumite contabil imobilizări corporale.
Terenurile reprezintă, pentru comerţ, o componentă a clădirilor pe care sunt situate (terenuri cu
construcţii) şi a depozitelor de tip deschis (de exemplu depozite pentru combustibil solid sau pentru
materiale de construcţii), având însă o pondere redusă în totalul imobilizărilor corporale. Ele sunt evaluate
în patrimoniul unităţilor, dar, de regulă, nu sunt supuse amortizării, în afară de cazurile în care pentru
amenajarea lor s-au făcut investiţii. Mijloacele fixe sunt bunuri materiale de valoare mare şi durată de
funcţionare îndelungată (ani de zile). Ele îşi transmit treptat valoarea asupra mărfurilor vândute şi sunt
recuperate pe seama amortizărilor cuprinse în cheltuielile de circulaţie.
Obiectele de inventar sunt bunuri de valoare mică, indiferent de durata de serviciu, sau cu o durată mai
mică de un an indiferent de valoarea lor. În comerţ se includ în această categorie: utilaj mărunt,
echipamentul de protecţie al salariaţilor, materialele de uz gospodăresc, unele ambalaje cu un număr mic
de circuite etc. Valoarea lor se recuperează integral la darea în folosinţă sau eşalonat pe mai mulţi ani, pe
seama cheltuielilor de circulaţie.

6.Organizarea instruirii personalului în domeniul protecției și securității muncii.

Regulamentul  privind  modul de organizare a instruirii in  domeniul protectiei muncii (in continuare -


Regulament) stabileste modalitatea de organizare  a instruirii in domeniul protectiei muncii, este
obligatoriu si   se  aplică  asupra  tuturor  unitătilor  economice,   ministerelor, departamentelor   si  
altor  organe  ale  administratiei  de  stat   si administratiei publice locale.

Prin "unităti     economice"    se    subinteleg    intreprinderile, organizatiile  si  institutiile de stat si


obstesti,  regiile  autonome, societătile  comerciale, orice alti agenti economici din sectorul public
si  privat, inclusiv cu participarea capitalului străin, care desfăsoară activităti  pe teritoriul Republicii
Moldova si in care relatiile dintre patron  si  angajati se stabilesc in baza contractelor de muncă  sau  in
alte conditii prevăzute de lege.

Instruirea in  domeniul protectiei muncii constituie un ansamblu  de activităti  cu  caracter didactic, prin


intermediul căruia  se  transmit cunostintele  necesare  si  se  verifică insusirea  acestora  in  scopul
asigurării  pregătirii,  perfectionării  sau specializării  in  domeniul protectiei muncii.

Se interzice   admiterea  la  lucru  a  oricărui  angajat   fără instruirea  corespunzătoare  in  domeniul


protectiei  muncii,  instruire efectuată si consemnată in modul stabilit de prezentul Regulament.

Cheltuielile  ce  tin  de  instruire, precum  si  de  asigurarea materială a persoanelor trimise la instruire cu


detasarea din productie, se  planifică si se efectuează conform hotăririlor Guvernului Republicii
Moldova  nr.  134  din  11  aprilie 1994  "Cu  privire  la  sistemul  de perfectionare  si recalificare a
cadrelor" si nr. 141 din 18 martie 1993 "Cu  privire  la unele măsuri suplimentare in
vederea  recalificării  si perfectionării cadrelor din economia natională".

7
Capitolul II.Fluxurile tehnologice în unitățile comerciale

UC.2 Verificarea fluxurilor tehnologice în unitățile comerciale

1.Fluxurile de circulație într-o unitate economică:informațiilor,mărfurilor,personalului,clienților.

1.Fluxul marfurilor

 Acest flux reprezinta miscarea marfurilor pe intregul circuit al magazinului din momentulprimirii lor de
la furnizori pana in momentul vanzarii lor si eliberarii catre cumparator, acestafiind punctul de plecare in
actiunea de proiectare a magazinului.Cerintele privind organizarea moderna si eficienta a fluxului
marfurilor separarea fluxului marfurilor de fluxul cumparatorilor, se recomanda ca intrareamarfurilor in
magazin sa se faca prin curtea interioara sau in cazul in care magazinul estede tip vechi (cu o singura
intrare) in afara orelor de program sau in zilele cu flux redus decumparatori reducerea distantei parcurse
de marfuri intre punctele de intrare si desfacere a acestora inunitate

2.Fluxul personalului

 Fluxul personalului este organizat separat de fluxul cumparatorilor, in cazul magazinelor marisau
moderne, dar se suprapune cu fluxul marfurilor, accesul personalului se realizeaza printr-unpunct
controlat iar circulatia personalului spre grupurile sanitare se face pe un circuit secundar.

3.Fluxul cumparatorilor

 Reprezinta caile de circulatie a acestora, de la intrarea in magazin catre toate grupurile de marfurietalate
in sala de vanzare si pana la iesirea din magazin.Circulatia lesnicioasa a clientilor printr-un magazin este
conditionata de marimea si localizareaspatiala a cailor de comunicatie in cadrul salii de vanzare. In
functie de destinatia lor se impartin: cai de circulatie principale, culoare pentru efectuarea cumparaturilor,
spatii de stationare.

2.Tipuri de depozite,amplasarea,proiectarea spațiilor de depozitare la unitățile comerciale

PRINCIPALELE TIPURI DE DEPOZITE

Factorii care determina varietatea mare de feluri si tipuri de depozite de materialesi produse sunt
multiplii, iar o clasificare a lor este necesara pentru a orientaalegerea tipului de depozit cel mai adecvat
scopului urmarit si cel maicorespunzator conditiilor concrete din intreprinderea sau
unitatea respectivaDeciziile referitoare la alegerea tipurilor de depozitare presupun analizarea de
catrelogisticieni a variantelor posibile Selectia anumitor tipuri si modul lor de combinaresunt direct
influentate de caracteristicile cererii clientilor, politica firmei, avantajelesi limitele fiecarui tip de depozit
si existenta pe piata a unor operatori de incredere,specializati in oferirea de servicii de
depozitare.Depozitarea se poate realiza pe o perioada mai mare de timp sau produsele se potafla in tranzit
Exista, de asemenea, o mare varietate de aspecte legale si de naturafinanciara, toate presupunand
culegerea de informatii si gasirea de alternative caresa permita integrarea eficienta a depozitarii in lantul
logistic.Deciziile referitoare la alegerea tipurilor de depozite presupun
analizarea decatre logisticieni a variantelor posibile. Selectia anumitor tipuri si modul lor decombinare
sunt direct influentate de caracteristicile cererii clientilor, politica firmei,avantajele si limitele fiecarui tip
de depozit si existenta pe piata a unor operatori deincredere, specializati in oferirea de servicii
de depozitare. 
8
Dupa felul marfurilor depozitate si conditiilor de depozitare asigurate:

•depozitele de marfuri generale– capabile sa pastreze o gama larga deproduse

•depozitele specializate– un anumit produs sau grupa de produse, careofera conditii


adecvate caracteristicilor specifice ale marfurilorDupa rolul indeplinit:

•depozite de pastrare pe termen lung(de stocare)– specifice


viziuniitraditionale asupra rolului depozitelor. Produsele sunt mentinute in stocpentru a asigura, in
special, coordonarea cererii cu oferta si obtinerea deeconomii de costuri

•centru(depozit) de distributie– tip de depozit care pune accentul pecirculatia rapida a bunurilor.

depozitul privat– aflat in proprietatea si managementul aceleiasi firmecare detine proprietatea asupra


bunurilor pastrate si manipulate in depozit 

•depozitul public– ce apartine unei firme specializate in operatiuni dedepozitare sau logistice, care ofera


servicii clientilor interesati, in schimbulunei taxe

•depozitul contractual– bazat pe un aranjament pe termen lung si destinatin exclusivitate unui anumit
client

•Alte criterii: tipul constructiv, gradul de automatizare si mecanizare,amenajarea interioara a depozitelor


etc. Acceptiunea conceptului de depozitse poate extinde. In afara
de spatiile de depozitare fixe, firmele potconsidera si depozitele mobile, respectiv stocarea in tranzit.

Depozitele private, publice si contractuale

•Numeroase firme dispun de

depozite private

, decizia de a detine unspatiu de depozitare privat inseamna o investitie de capital in spatiul depastrare a
marfurilor si echipamentele de manipulare necesare. Construireaunui depozit privat se justifica in
conditiile in care frma satisface o cereresubstantiala si constanta.

•Depozitele private pot fi proprietatea firmei care le utilizeaza sau pot fiobtinute prin leasing. Optinea
pentru un depozit propriu sau unul in leasingeste determinata atat de costurile pe care le implica fiecare
alternativa, cat side gradul de conformitate cu cerintele firmei.Utilizarea
depozitelor publiceare ca scop satisfacerea necesitatilor dedepozitare temporare, din perioadele de varf,
cand firmele se confrunta cu cresteresezoniera sau neasteptata a cererii. Acesta serveste simultan mai
multi clienti careau nevoie de spatii de pastrare a marfurilor si de servicii conexe. In anii ’80 si ’90
aisecolului XX, s-au dezvoltat distributia contractuala si depozitele contractuale.
Caracteristica specifica depozitarii contractuale este faptul ca o terta parteopereaza si controleaza spatiile 
de depozitare, pe termen lung, in conditiileimpartirii riscurilor. Exista doua variante de distributie
contractuala – dedicata sipartajata. In timp ce distributia dedicata presupune servirea unei singure firme,

9
3.Spațiile la nivel de depozit:spațiul privind recepția mărfurilor,a materiilor prime.

1.Recepția-are drept obiectiv verificarea mai multor aspecte privind calitatea,cantitatea îndeplinirea a
contractului care reglementează relațiile dintre furnizori și beneficiar și între aceștea și întreprinderea de
transport.

2.Locul recepției-poate fi sediul furnizorului sau la sediul beneficiarului și se concretizează îmtr-o clauză
cintractală.Alegerea locului sa fie în funcție de: mărimea lotului cu care urmează să se facă
aprovezionarea,folosirea mijlocului de transport și a resurselor de muncă.

3.Autorecepția-este un procedeu economic prin care se elimină cheltuielile de recepție.Se folosește la


verificarea produselor perisabile sau a celor care au o periodicitate foarte ridicată a livrarilor.

4.Spațiul privind depozitarea,păstrarea,condiționarea ambalajelor și a stocului de marfă.

Depozitarea-constă în cumpărarea stocarea prelucrarea și vinderea (revinderea) mărfurilor către cei care
au nevoie de ele (beneficiarilor). Pentru că aceasta funcție să fie îndeplinită este necesar să existe un
depozit de mărfuri. Depozitarea mărfurilor se face în foarte multe puncte pe parcursul circulatiei
mărfurilor

- În timpul transportului
- Înăinte de prelucrare (la producator)
- În activitatea comercială înainte de a fi revîndute consumatorului final
- În cazul ăn care benificiarul doreste o cantitate mai mare dîn marfa respectivă (depozitive de
colectare)

Procesul de depozitare

Procesul de depozitare cuprinde o serie de operații începînd cu pregătirea depozitelor în scopul recepției
materialelor și cinținînd cu recepția propriuzisă pentru o anumită perioadă pregătirea pentru eliberarea
materialelor din depozit și apoi alimentarea locurilor de muncă.

O problemă importantă ce se ridică în activitatea de depozitare este programarea corespunzătoare a


folosirii suprafeței totale a unui depozit.

Pentru aceasta suprafața totală trebue să corespundă următoarele

Suprafața utilă – destinată efectiv depozitării și care se planifică ținînd cont de norma de stoc maxim de
depozitată pe 1mp de suprafață.

Suprafața auxiliară – necesară pentru recepție care se stabilește avîndu-se în vedere cantitatea totală ce
urmează a fi recepționată într-o anumită perioadă precum și cantitatea maximă ce poate fi recepționată
sau expediată pe 1mp de suprafață.

Suprafața de pregătire – necesară pentru sortarea, tăerea, dezambalarea și se determină ținînd cont de
cantitatea totala ce trebue pregătită într-un interval de timp și de cantitatea maximă ce poate fi pregătită pe
1mp de suprafață.

Suprafața ocupată de diferite elemente de diferite elemente ale clădirii exemplu-stîlpi, rafturi, etc.

10
5.Evidența și modul de restituire a ambalajului la întreprinderi,furnizori,depozite.

In aceasta categorie intra: ambalajele pentru bauturi nealcoolice si pentru care proprietarul acestora este
furnizorul de marfuri.
Aceste ambalaje nu sunt facturate clientului (circula pe baza de aviz de insotire a marfii) si nu se supun
taxei pe valoarea adaugata, clientul fiind obligat sa le restituie.
Companiile mari care distribuie bauturi racoritoare in ambalaje in regim de restituire specifica in partea
de jos a facturii intr-un chenar separat total de plata fara ambalaje, iar cu un rand mai jos – Nota de
decontare/cu total decontare (factura + garantii.).
Pentru ambalajele nerestituite de catre client, furnizorul va intocmi o factura in termen de 5 zile
calendaristice de la data comunicarii, in care va inregistra si TVA aferenta ambalajelor nerestituite – art.
137 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Se livreaza bauturi racoritoare in valoare de 2.000 lei plus TVA. Pe un aviz de insotire a marfii se
inregistreaza ambalajele aferente, care circula in sistem restituire, in valoare de 50 lei. Clientul retine
pentru sine ambalaje in valoare de 20 lei, pe care furnizorul le factureaza ulterior.
In aceasta situatie vom aborda inregistrarile contabile atat in contabilitatea furnizorului, cat si in
contabilitatea clientului.
a) Inregistrarile din contabilitatea furnizorului 
- Livrarea marfurilor , impreuna cu ambalaje.
 Venituri din vanzarea marfurilor  
-Restituirea ambalajelor de catre client
-Facturarea ambalajelor nerestituite 
-Scoaterea din evidenta a ambalajelor nerestituite 
-Achizitionarea marfurilor si ambalajelor
-Restituirea ambalajelor
-Primirea facturii privind ambalajele nerestituite.

6.Spațiul de contact cu clienții:raioane,culoare de circulație,spații de prezenare și de așteptare.

Amenajarea în ansamblu a unui magazin depinde de mai mulți factori, printre care: volumul și
asortimentul mărfurilor, tipul și dimensiunile mobilierului utilizat, obiceiurile de cumpărarea ale clienților
și nu în ultimul rând amplasarea magazinului.

La proiectarea noilor magazine sau la remodelarea celor existente, se urmărește crearea unei ambianțe
plăcute pentru clienți, dezvoltarea condițiilor pentru deservirea cumpărătorilor la cel mai înalt nivel și
desigur sporirea vânzărilor, un rezultat spre care tind toți antreprenorii de succes din sfera comerțului.
Amplasarea raioanelor are la bază ideea că nu orice spațiu din magazin are aceeași valoare comercială.
Aceasta descrește pe măsură ce distanța față de intrarea principală se mărește. Articolele expuse în zonele
cele mai valoroase vor aduce un venit suplimentar, justificându-și costul mai ridicat. Principiile de bază
ale amplasării raioanelor sunt:
-A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte frecvent;
-A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte rar;
-A se ține cont de fluxul de circulație dominant, deoarece se întâmplă destul de rar ca un cumpărător să se
întoarcă din drumul său;
-A se amplasa raioanele în așa fel încât clienții să-și efectueze cu ușurință cumpărăturile.
Dimensionarea raioanelor unui magazin se face prin stabilirea spațiului de vânzare acordat fiecăruia
dintre acestea sau familiei de produse, prin utilizarea cifrei de afaceri previzionată a magazinului. De
exemplu, dacă prognoza vânzărilor cămășilor pentru bărbați este de 10% din totalul vânzărilor, atunci
pentru cămăși va fi alocată o suprafață comercială de 10% din total.

11
Fluxul clienților în sala de vânzare
În funcție de numărul rândurilor de mobilier comercial (gondole, rafturi), fluxul clienților va fi orientat
astfel încât punctul de plecare să corespundă întotdeauna cu punctul de sosire. Numărul rândurilor de
gondole în mijlocul suprafeței de vânzare trebuie să fie impar, astfel încât punctul final al fluxului
clienților să fie ieșirea din magazin.Circulația se asigură prin proiectarea unor culoare a căror lățime
trebuie să corespundă condițiilor antropometrice ale clienților aflați în diferite ipostaze:

 Mișcarea printre rândurile de marfă;

 Staționarea într-un anumit loc, în vederea alegerii unei mărfi;

 Așteptarea pentru plata cumpărăturilor la casă.

La proiectarea căilor de circulație dintr-un magazin trebuie să se respecte următoarele cerințe:

 Pentru stabilirea lățimii coridoarelor de circulație și a spațiilor de staționare, calculul va porni de


la frecvența maximă a vizitatorilor (în perioadele și orele de vârf ale activității magazinului).

 Căile principale de circulație vor fi proiectate în linie dreaptă, păstrând lățimea de trecere pe tot
parcursul sălii de vânzare și înlesnind clientului drumul cel mai scurt spre diferitele raioane de
vânzare.

 Coridoarele destinate efectuării cumpărăturilor trebuie să fie dispuse perpendicular pe căile


principale de circulație, pentru a asigura clienților accesul nestânjenit la marfa dorită.

 Spațiile destinate activităților la standurile de vânzare (cu tejghea) și în fața caselor de marcat nu
trebuie să se intersecteze cu căile principale de circulație și de efectuare a cumpărăturilor.

 Lățimea căilor destinate efectuării cumpărăturilor este dependentă și de înălțimea mobilierului


comercial, recomandându-se în acest sens ca lățimea căii de cumpărare să fie egală cu înălțimea
raftului de mărfuri.

 Dacă marile lungimi ale gondolelor sunt indicate pentru vânzarea mărfurilor alimentare, în
comerțul cu mărfuri nealimentare ele devin inacceptabile, pentru că amplifică monotonia; prin
întreruperea acestor lungimi se creează zona de „promenadă” și de stabilizare a clientului în
interiorul raionului.

12
Capitolul III.Atribuțiile și responsabilitățile personalului în cadrul unității economice.

UC.3 Estimarea atribuțiilor și responsabilitățile personalului în cadrul unității economice.

1.Structura personalului în funcție de:sex,vîrstă,pregătire de specialitate,vechime.


Structura personalului angajat in functie de varsta; exprima ponderea salariatilor cu o anumita varsta in
numarul total de personal angajat al organizatiei; nr angajati cu o anumita varsta.
Structura personalului angajat in functie de vechimea in munca; exprima ponderea salariatilor cu o
anumita vechime in munca in numarul total de personal angajat al organizatiei; nr angajati cu o anumita
vechime in munca.
Presupune urmatoarele etape:

1.     Realizarea previziunilor privind necesarul viitor de personal

2.     Intocmirea unui inventar al RU la dispozitia organizatiei, ce scoate in evident gradul de


calificare a fortei de munce; continand: varsta,numele, educatia, cursurile de perfectionare,
talentele specifice, alte informatii pertinente pt specificul organizatiei

3.     Analiza posturilor pt a obtine informatiii de evaluare si descriere a postului, referitoare la


specificarea: obiectivelor muncii, tipului de munca, responsabilitatilor persoanei, calitatilor
necesare, conditiilor de lucru, relatiilor ierarhice si functionale ale postului

4.     Stabilirea nevoilor viitoare

5.     Identificarea surselor de personal in viitor

6.     Stabilirea planurilor pt : recrutare, incadrare, scolarizare, instruire, motivare, dezvoltarea


fortei de munca.

2.Descrierea capacităților de muncă pentru descrierea profesiei:fizice,psihice,intelectuale.

În orice domeniu, este utilă stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor care-i revin unei profesii
încomparaţie cu standardele acesteia. Este vorba de profilul psihologic al profesiei sau mai precis al
exigenţelor  psihologice care trebuie să caracterizeze un deţinător al unui anumit post de muncă. Analiza 
postului demuncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de deţinătorul postului de muncă şi
la determinareacalităţilor psihologice fizice şi fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe
post.
1. Calităţi fizice:
−sănătate,
−forţă fizică,
−energia,
−aspectul fizic extern,
−exprimarea verbală.
2. Nivelul de realizare individuală:
− pregătirea şcolara și profesionala
−experienţa profesională,
−cursuri de instruire absolvite,
−diplome,
−membru al unor asociaţii profesionale,
−membru al unor cluburi şi societăţi
13
−succese în competiţii,
−ruta profesională (cariera).

3. Inteligenţa generală:
 Capacitatea de identificare a aspectelor cheie legate de rezolvarea unor probleme, stabilirea
unor conexiuni între acestea şi utilizarea lor în interferenţe predictive logice. Este important să se facă
distincţieîntre nivelul inteligenţei unui individ şi cât anume din acest nivel este utilizat.

3.Recrutarea și selecția resurselor umane.

Activitatile de recrutare si selectie au scopul de a obtine necesarul numeric si calitativ de angajati


pentru satisfacerea nevoilor de forta de munca ale organizatiei, concomitent cu minimalizarea costurilor
aferente.Asigurarea necesarului de personal este un proces deosebit de important tinand seama nu numai
de faptul ca resursa umana este o resursa cheie a oricarei organizatii, ci si de efectele unor posibile greseli
initiale facute in recrutarea personalului. Acestea pot afecta nu numai climatul de munca al firmei, ci si
nivelul de eficienta, date fiind costurile ridicate si consumul mare de timp necesar pentru realizarea
recrutarii si selectiei. Astfel, costurile de angajare includ: costurile recrutarii si selectiei (publicitate,
testare, etc.), costurile de dupa angajare (spatiu, echipamente, servicii, salariu, perfectionare, etc.). Aceste
costuri nu mai pot fi considerate ca simple costuri variabile pentru ca forta de munca nu mai poate fi
angajata si concediata dupa bunul plac. Tendinta este de a considera aceste costuri drept fixe, decizia de
angajare a unei persoane fiind echivalenta cu decizia asupra unei investitii.In ceea ce priveste
responsabilitatea pentru recrutare si selectie, aceasta este impartita intre managerul resurselor umane si
compartimentul de personal. Acesta trebuie sa fie capabil sa informeze, sa sfat 737i87h uiasca managerul
in legatura cu cele mai potrivite si moderne tehnici si practici ale domeniului, pentru adoptarea deciziilor
referitoare la personal.In privinta continutului activitatilor de recrutare si selectie acestea cuprind actiuni
complementare. Daca recrutarea este un termen mai general, care se refera la confirmarea nevoii de a
angaja personal, localizarea resurselor potentiale si atragerea unor candidati corespunzatori, selectia are
loc din momentul in care exista o lista a candidatilor pentru postul respectiv.

4.Perspectiva profesională și promovarea resurselor umane.

Integrarea tinerilor in activitatea profesionala se pregateste treptat,


un rol important avandu-l scoala si familia. La acestea se adauga alte
influente din mediul social. Alegerea unei cariere profesionale trebuie sa porneasca de laurmatoarele
premise :
- aspiratiile si caracteristicile personale ale individului
- abilitatile intelectuale si practice.- competentele obtinute prin scoala.- capacitatea de a transpune in
practica competentele obtinute in scoala
- motivatii si interese personale
- modelul oferit de familie.- oferta profesionala existenta pe piata muncii.

Promovarea personalului consta intr-un complex de activitati prin care se realizeaza trecerea angajatului
intr-o functie sau categorie superioara, care in comparatie cu cea precedenta presupune din partea
titularului o calificare, o competenta si o raspundere sporita , precum si satisfactii materiale si morale mai
mari.
Criterii de promovare 
-studiile;
- vechimea in munca;
- postul detinut anterior;
- potentialul angajatului (calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini, competente).

14
5.Evaluarea activității resurselor umane.
Evaluarea resurselor umane presupune trei activitati distincte:
·         evaluarea comportamentului;
·         evaluarea potentialului si a capacitatii de evolutie;
·         evaluarea performantelor obtinute.
            Daca primele doua activitati servesc la selectia si orientarea carierei resurselor umane, cea de a
treia vizeaza in mod direct rezultatele obtinute, performantele, reflectind in mare masura calitatea
operatiunilor anterioare.
            Tot mai multi specialisti considera ca printr-un sistem de evaluare a performantelor ar putea fi
stimulati salariatii buni si inlaturati cei a caror rezultate nu sint la nivelul standardelor.
In firmele americane, evaluarea performantei este larg folosita la dimensionrea salariilor si a sporurilor,
precum si la identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale salariatilor. Peste 80% dintre companiile
americane au sisteme proprii de evaluare a personalului, acestea fiind aplicate atit pentru personalul de
birou, pentru specialisti, manageri cit si pentru muncitori.
Sistemul de evaluare asigura legatura dintre recompensarea pe care un salariat spera sa o primeasca si
productivitatea pe care o realizeaza, succesiunea normala fiind: productivitate - evaluarea performantei -
recompensa. Daca unul dintre aceste elemente lipseste sau este incorect definit, atunci salariatii nu mai
primesc recompensele pe care le merita. Evaluarea performantelor permite acordarea maririlor de salarii
pe baza de merite si nu in functie de vechime.

6.Atribuțiile și responsabilitățile personalului comercial conform:


-Fișa postului:technician merceolog,vînzător-consultant.
Fisa de post Tehnician merceolog Nr.Organizatia: SC ……………. SRLDenumirea postului: Tehnician
merceologCodul COR:Titularul postului: Competenţe fundamentaleAplicarea NPM şi PSIComunicarea la
locul de muncăDesfăşurarea activităţii în echipăDezvoltarea profesională Competenţe generale la locul de
muncăAsigurarea procedurilor de calitatePlanificarea activităţii Competenţe
specificeAlegerea furnizoruluiAsigurarea transportului produselor Gestionarea băncii de date de
aprovizionareMenţinerea relaţiilor cu potenţialii furnizori Negocierea condiţiilor contractuale

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician-merceolog
LOCATIA:
RELATII IERARHICE: este subordonat Sefului de tura,Sefului de magazin
RELATII FUNCTIONALE: 
- cu lucratorii comerciali de la depozit pentru preluarea comenzilor
- cu functionarii de la biroul de informatii pentru chemarea personalului de la curatenie 
- cu functionarii de la casierie pentru preluarea produselor la care renunta clientii

ACTIVITATI PRINCIPALE:
1.ASAZA SI ORDONEAZA PRODUSELE IN VITRINA(RAFTURI)
2.ASIGURA STOCUL DE PRODUSE IN VITRINA(RAFTURI)
3.SERVESTE CLIENTII 

ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente):


1. Asigura necesarul de marfa la raft
- Aduce marfa din depozit
- Ordoneaza rafturile pe categorii de produse si pe tipuri de produse 
- Expune marfuri intr-o maniera estetica, atragatoare si usor accesibile clientilor
- Urmareste rafturile si asigura incarcarea lor cu marfa in functie de vanzare
- Compara, sorteaza si verifica marfa
2. Adapteaza etichetele si afisele in functie de cerintele curente
15
- Actualizeaza etichetele in functie de pretul din ziua respectiva
- Schimba etichetele o data pe luna la acele produse care intra in promotie
- Inlocuieste etichetele deteriorate
- Elimina etichetele pentru produsele care nu mai sunt la vanzare 
- Pozitioneaza etichetele in display-ul raftului pentru fiecare tip de produs in parte
- Inlocuieste afisele din promotia veche cu afisele din noua promotie
3. Asigura pretul produselor care au o greutate diferita de 1 kilogram
- Cantareste produsele ambalate care au greutati diferite de 1 kilogram
- Lipeste etichetele cu pretul corespunzator pe produsul ambalat
4. Asigura igiena rafturilor
- Supravegheaza rafturile pentru a interveni prompt in cazul unui incident
- Mentine si asigura curatenia la locul de munca
- Inlatura produsele care sunt deteriorate si pot afecta igiena raionului 
- Ridica ambalajele produselor aranjate in raft si le depoziteaza la gunoi
- Anunta personalul de la curatenie in cazul unui incident
5. Verifica termenul de valabilitate al produselor
- Controleaza zilnic valabilitatea produselor 
- Scoate de la vanzare acele produse care mai au o zi de valabilitate
6. Ofera relatii clientilor
- Ofera informatii despre marfa expusa
- Raspunde solicitarilor clientilor
- Ofera ajutor clientilor
- Informeaza clientii de schimbarile care au avut loc in privinta produselor

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
- Raspunde de asigurarea volumului de marfa corespunzator, in rafturi
- Raspunde de valabilitatea produselor expuse
- Raspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
- Raspunde de conditiile de igiena a marfii
- Raspunde de informarea clientilor 
- Raspunde de rezolvarea problemelor si de satisfacerea cerintelor clientului
- Raspunde de supravegherea raioanelor
- Informeaza superiorii cu privire la vanzarile din raioane
- Identifica acele produse care nu se vand si raporteaza Sefului de magazin,pentru masuri adecvate
- Informeaza superiorii cu privire la lipsa stocurilor de produse din orice gama din raionul din subordine
- Respecta instructiunile verbale si scrise date de superiori
AUTORITATEA POSTULUI:
- Utilizeaza echipamente, consumabile si alte materiale puse la dispozitie de firma
- Solicita sefului ierarhic ordinea de desfasurare a sarcinilor de serviciu
- Solicita informatii privind situatiile cerute de seful direct
- Solicita explicatii privind modul de desfasurare a sarcinilor de serviciu
ORAR DE LUCRU: 

SPECIFICATIILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII: minim 10 clase

EXPERIENTA:
Nu este obligatorie
Au prioritate persoanele cu experienta in domeniul comercial

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


- Perceptie vizuala 
16
- Atentie: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate
- Rapiditate 
- Spirit practic
- Coordonare manuala buna
- Memorie vizuala buna
- Abilitati de comunicare 
- Capacitate de a lua decizii
- Persoana de incredere 
- Implicare in activitate 
- Dorinta de a munci
- Capacitatea de a se descurca in conditii de stres
- Rezistenta la sarcini repetitive
- Rezistenta la oboseala
- Capacitatea de a munci in echipa
- Autocontrol mediu
- Aspect fizic placut
- Motivatie

ECHIPAMENT NECESAR:
- Halat
- Boneta/sapca

SOLICITARI FIZICE:
- Lucru in picioare pe perioade lungi de timp
- Transport material greu
- Pozitii dificile
- Rapiditate in realizarea sarcinilor
- Munca in conditii de temperatura scazuta

SOLICITARI PSIHICE:
- Solicitare a atentiei vizuale, auditive
- Solicitarea memoriei vizuale, auditive
- Rezistenta la stres
- Munca rutiniera
- Responsabilitate in deciziile luate 
- Cerinte de realizare a unor activitati minutioase
- Cerinte de adoptare a unei atitudini de corectitudine si de amabilitate pe tot parcursul programului de
servire a clientilor
- Solicitari permanente din partea clientilor
- Indeplinirea exigentelor asistentilor 

CONDITII DE MUNCA:
- Iluminare cu neon
- Ventilatie mare
- Umiditate moderata

FACTORI DE RISC:
- Pericol de accidente

17
IV.Procesele de vînzare a mărfurilor în unități comerciale.
UC.4 Organizarea proceselor de vînzare a mărfurilor în unitățile comerciale.
1.Organizarea procesului de vînzare în unitățile comerciale.
-Familizarea cu actele legislative în vigoare(Hotărîrea Guvernului RM nr.1068 din 20.10.2000 cu privire
la ”Recepția mărfurilor după cantitate și calitate,,
CONDIŢIILE GENERALE DE RECEPŢIONARE  
A MĂRFII CONFORM CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII
10. Cumpărătorul efectuează  recepţionarea mărfii conform cantităţii şi calităţii de  sine stătător,
exceptînd cazurile  menţionate în prezentul Regulament.
11. La recepţionarea mărfii se verifică conformitatea ei cu prevederile documentelor  normative de
standardizare şi a prescripţiilor tehnice.
Recepţionarea mărfii se efectuează, de asemenea, în conformitate cu datele indicate în marcaj şi în
documentele de însoţire, de transport, care confirmă cantitatea şi calitatea mărfii livrate (facturi sau
facturi de expediţie cu transportul feroviar -specificări, liste, etichete de ambalare, paşapoarte tehnice,
certificate de conformitate, certificate de calitate a producătorului etc.), precum şi în conformitatecu
condiţiile contractului. În cazul în care documentele menţionate sau unele din ele lipsesc, recepţionarea
mărfii nu se efectuează, dacă contractul nu prevede altceva, iar la întocmirea actului se indică
documentele care lipsesc şi care influenţează recepţionarea mărfii după cantitate şi calitate.
12. Cînd se depistează manco sau marfa este de calitate inadecvată, în cazul necesităţii întocmirii
actului bilateral, chemarea reprezentantului furnizorului este  obligatorie,  cu excepţia cazurilor
menţionate în prezentul Regulament.
13. În avizul de chemare a reprezentantului furnizorului se indică:
denumirea mărfii , data expedierii , numerele documentelor de trăsură sau de primire-predare;
cantitatea mărfii care lipseşte şi valoarea ei, caracterul lipsei (numărul de locuri separate, lipsa în
ambalajul deteriorat şi alte date care confirmă lipsa sau calitatea inadecvată a mărfii);
starea sigiliilor;
defecţiunile principale depistate în marfă, cantitatea mărfii de calitate inferioară;
timpul fixat pentru recepţionarea bilaterală comună a mărfii care corespunde cantităţii şi calităţii (în
termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de contract).
14. Cînd reprezentantul furnizorului nu se prezintă la chemarea cumpărătorului în termenele stabilite
şi în cazurile în care chemarea reprezentantului furnizorului nu este obligatorie, verificarea cantităţii
mărfii se efectuează cu participarea unui reprezentant competent al unei alte persoane juridice (expert al
unor organizaţii specializate în acest domeniu), organ al controlului de stat, desemnat la înţelegerea cu
conducătorul (locţiitorul conducătorului) acestei persoane sau organ juridic, iar verificarea calităţii  mărfii
- cu participarea reprezentantului organelor care efectuează controlul de stat al calităţii mărfii (centrele de
igienă şi epidemiologie ale Ministerului Sănătăţii şi organele Departamentului Supraveghere Tehnică,
Standardizare şi Metrologie). În cazul lipsei persoanelor date la locul aflării cumpărătorului controlul se
efectuează cu participarea unui reprezentant competent al organului administraţiei publice locale,
desemnat cu acordul acestui organ.
Recepţionarea mărfii poate fi efectuată de către cumpărător unilateral şi în cazul în care furnizorul a
consimţit recepţionarea unilaterală de către cumpărător a mărfii, fără participarea reprezentanţilor.
Reprezentanţii desemnaţi pentru a participa la recepţionare sînt obligaţi să aibă un certificat unic cu
ştampila persoanei juridice, inclusiv a organului de stat, semnat de conducătorul persoanei (organului)
juridice sau de locţiitorul lui.
15. Cumpărătorul poate efectua, în conformitate cu legislaţia, documentele normative de standardizare
sau contractul, controlul selectiv al cantităţii şi calităţii mărfii sau unei părţi a ei cu extinderea rezultatelor
controlului asupra întregului lot de mărfuri.
Drept lot de marfă este considerată marfa care în cazul expedierii sau transmiterii (livrării) în adresa
cumpărătorului este legalizată printr-un document de transport sau de însoţire unic, indiferent de numărul
locurilor de ambalaj şi numărul de locuri de transport, necesare pentru transportarea ei.
18
MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACTULUI DE
RECEPŢIONARE A MĂRFII CONFORM 
CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII
24. Dacă la recepţionarea mărfii conform cantităţii şi calităţii se va depista lipsă de marfă sau calitatea
ei inadecvată,  rezultatele recepţionării  vor fi legalizate printr-un act întocmit în ziua depistării lor.
În act trebuie să fie stipulate, dacă acestea există:
a)   denumirea cumpărătorului care a întocmit actul în conformitate cu documentele lui de constituire,
adresa juridică şi adresa conform căreia se recepţionează marfa;
b)   data întocmirii şi numărul actului, timpul începerii şi încheierii recepţionării mărfii;
c)   numele şi prenumele funcţionarilor care au participat la recepţionarea mărfii şi la întocmirea
actului, locul lor de lucru, funcţiile deţinute de ei;
d)   denumirea şi adresa furnizorului;
e)   data eliberării şi numărul documentului de chemare a reprezentantului furnizorului sau altui organ,
menţionat la punctul 14 al prezentului Regulament;
f)   numărul şi data încheierii contractului;
g)   numărul şi data eliberării facturii sau facturii de expediţie cu transportul feroviar;
h)   numărul şi data întocmirii documentului care confirmă calitatea mărfii;
i)   data expedierii mărfii din punctul de plecare sau de la depozitul furnizorului;
î) data sosirii mărfii  la depozitul  cumpărătorului, timpul deschiderii mijloacelor de transport şi
locurilor de ambalaj sigilate;
j)   data întocmirii şi numărul actului eliberat de organizaţia de transport, dacă un astfel de act s-a
întocmit la recepţionarea  mărfii de la transportator;
k)  condiţiile de păstrare a mărfii la depozitul cumpărătorului pînă la recepţionarea ei, datele care
confirmă că determinarea cantităţii mărfii s-a efectuat cu ajutorul aparatelor de măsurat, verificate în
modul stabilit;
l)   starea, defectele ambalajului la momentul examinării mărfii, precum şi data deschiderii
ambalajului, cantitatea mărfii aflate în acest ambalaj;
m)  în cazul controlului selectiv al mărfii - modul de luare a probelor de marfă pentru controlul
selectiv, cu indicarea temeiului pentru un astfel de control;
n) cine a efectuat sigilarea şi cîntărirea (furnizorul sau transportatorul) mărfii expediate, starea
sigiliilor şi conţinutul amprentelor;
o) greutatea în stare de funcţionare a mărfii ( de facto  şi potrivit documentelor ), greutatea fiecărui loc
de ambalaj în care s-a depistat lipsă de marfă (de facto şi conform etichetei de ambalaj);
p) marcarea de transportare şi de expediere a locurilor (conform documentelor şi de facto),  prezenţa
sau lipsa etichetelor, sigiliilor pe unele locuri de ambalaj;
    q)  modul de stabilire a cantităţii mărfii care lipseşte (cîntărire, numărarea locurilor de ambalaj,
măsurare etc.), posibilităţii de a introduce marfa care lipseşte în locul de ambalaj;
r) cantitatea (greutatea), denumirea deplină şi enumerarea mărfii prezentate la control şi verificate de
facto cu separarea mărfii rebutate ce urmează să fie reparată de către producător (furnizor) sau pe loc,
inclusiv: prin înlocuirea unor părţi (detalii), precum şi a mărfii a cărei categorie de calitate nu corespunde
celei indicate în documentul care confirmă calitatea ei;
s) motivele din care marfa este trecută într-o categorie de calitate mai inferioară, cu referire la
documentele normative de standardizare;
ş) cantitatea mărfii incomplete  şi lista părţilor, ansamblurilor şi detaliilor care lipsesc, valoarea lor;
t) documentele normative de standardizare, mostrele (etaloane), conform cărora  s-a efectuat controlul
calităţii mărfii;
ţ) datele despre luarea probelor şi unde au fost expediate;
u)  cantitatea exactă a mărfii care lipseşte şi valoarea ei;
v) raportul despre motivele apariţiei lipsei de mărfuri, caracterul defecţiunilor depistate în ambalaj şi
motivele apariţiei lor.
19
25. Actul se semnează de către toţi funcţionarii care au participat la recepţionarea mărfii şi se aprobă
de către conducătorul persoanei juridice care cumpără marfa, cel tîrziu în ziua ce urmează după
întocmirea actului.
26. La actul întocmit în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament se anexează:
a) copiile documentelor de însoţire sau listei de confruntare a mărfii existente de facto cu datele
indicate în documentele vînzătorului;
b) etichetele pe ambalaj şi alte documente plasate pe fiecare unitate de ambalaj;
c) chitanţele locului de destinaţie privind controlul greutăţii mărfii, dacă un astfel de control s-a
efectuat;
d) sigiliile de pe unităţile de ambalaj în care s-a depistat lipsă de marfă;
e) documentul de transport în original, precum şi copia reclamaţiei faţă de transportator, dacă o astfel
de reclamaţie a fost înaintată;
f) documentul care certifică împuternicirile reprezentantului trimis să participe la recepţionare;
g) actul de suspendare a recepţionării mărfii;
h) documentul care conţine date despre lipsă la cîntar, măsurare falsă, dacă cantitatea mărfii a fost
stabilită prin cîntărire sau măsurare;
i) listele de avansare şi îndepărtare a vagoanelor;
î) actul de luare a probelor şi raportul privind rezultatele analizei (încercării) probelor luate;
j) alte date ce confirmă motivele apariţiei lipsei sau înrăutăţirii calităţii mărfii.

2.Descrierea sortimentului commercial a mărfurilor din unitățile comerciale:


-Mărfuri alimentare și nealimentare
Comertul alimentar se realizeaza prin intermediul unitatilor comerciale cu amanuntul care desfacmarfuri
alimentare, marfuri care de regula sunt de cerere curenta si care se cumpara de catre consumatori cu o
frecventa relativ constanta pe tot parcursul anului. Avand in vedere caracteristicile marfurilor alimentare
din punct de vedere a proprietatilor fizico-chimice, respectiv faptul ca sunt usor alterabile, ceea ce face ca
sa fie comercializate in decursul unei perioade de garantie, se pot desprinde cateva aspecte ce
caracterizeaza comertul alimentar:
-        comercializarea intregii game de marfuri alimentare prin intermediul unei retele de mari unitati
generale, cu consecinte asupra timpului de cumparare consumat de catre cumparatori;
-        o combinare rationala intre tipuri de mari suprafete comerciale si mici unitati specializate, acestea
din urma apropiate cat mai mult de consumatori si oferindu-le produse proaspete (lapte, paine, carne,
peste etc.);
-        desfacerea unor marfuri complementare sau a unor produse prelucrate industrial pe langa
sortimentul general de marfuri.
Comertul nealimentar  este considerat cel mai important sector al comertului cu amanuntul din punct de
vedere a dimensiunilor sale. Acest loc deriva din gama extrem de larga de marfuri care fac obiectul
acestui sector al comertului cu amanuntul, extrem de diverse in ceea ce priveste cererea de consum,
aceasta fiind deosebit de mobila iar marfurile se pot substitui in consum.
Din aceste considerente comertul nealimentare in vedere domenii foarte variate care presupun sisteme de
aprovizionare, formare a sortimentelor si tehnologii comerciale specifice, un personal comercial cu o
pregatire complexa precum si o vasta si diversa retea de desfacere. Marea varietate a sortimentelor de
marfuri nealimentare a impus structurarea acestui comert pe subramuri, cum sunt: textile-incaltaminte,
metalo-chimice, electronice, mobila.
Comercializarea se face prin magazine universale si generale, care ofera cumparatorilor conditii
superioare de achizitie a marfurilor. Alaturi de acestea exista si magazine mici care comercializeaza
diverse grupe de marfuri care implica o prezentare deosebita, consultatii de specialitate, ambianta in
procesul de cumparare.

20
3.Cerințele către organizarea spațiului de prezentare a mărfurilor pe raft,igienizarea rafturilor.
1. Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul reglementează activităţile în comerţul cu
amănuntul practicat pe teritoriul Republicii Moldova de persoanele fizice şi juridice (în continuare –
comercianţi), indiferent de forma lor juridică de organizare şi tipul de proprietate, stabilesc cerinţe faţă de
aceşti comercianţi şi definesc tipologia unităţilor de comerţ.
    2. Identificarea tipului, clasificarea unităţilor comerciale cu amănuntul şi revendicările faţă de acestea
se efectuează conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărîre.
    3. Programul de lucru al unităţilor se stabileşte de către comerciant de comun acord cu autoritatea
administraţiei publice locale, se indică în autorizaţia de funcţionare şi se afişează la intrarea în unitate, la
un loc vizibil din exterior.
    4. Unităţile comerciale sînt amenajate în conformitate cu prevederile legilor şi actelor normative
privind protecţia muncii, ocrotirea sănătăţii şi a mediului ambiant, securitatea antiincendiară, păstrarea,
prelucrarea şi comercializarea produselor.
    5. La intrarea în unitatea comercială se amplasează în mod obligatoriu panoul de identificare a unităţii,
pe care se indică în limba de stat denumirea completă şi tipul, conform autorizaţiei de funcţionare,
apartenenţa (agentul economic), adresa unităţii. Nu se admite utilizarea altor denumiri ce nu sînt
caracteristice tipurilor de unităţi comerciale specificate în prezentele Reguli.
    6. Pe un panou informativ, amplasat într-un loc vizibil, în sala de comerţ, se expun extrasul din
prezentele Reguli, precum şi Registrul de reclamaţii. Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor se înscriu în
Registrul de reclamaţii, care este eliberat de către organele de statistică teritoriale, şnuruit şi autentificat
prin aplicarea ştampilei şi semnăturii reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale.
    7. Cumpărătorii sînt serviţi de către unităţile comerciale în orele de program. Suspendarea accesului
cumpărătorilor în sala comercială în legătură cu apropierea pauzei pentru prînz sau a orei de închidere a
unităţii este interzisă. Cu 10 minute înainte de închidere lucrătorii unităţii comerciale previn cumpărătorii
că timpul de lucru expiră şi servirea clienţilor se suspendă. Unitatea comercială se închide în strictă
corespundere cu orele de program, însă toţi cumpărătorii, prezenţi în sala comercială, se deservesc în
modul stabilit.
    8. Închiderea unităţii comerciale pentru reparaţii (reutilare) se face cu informarea prealabilă, printr-o
scrisoare, a autorităţii administraţiei publice locale responsabilă de eliberarea autorizaţiei de funcţionare.
În cazul în care unităţile comerciale îşi desfăşoară activitatea de comerţ la întreprinderi industriale,
instituţii şi organizaţii, închiderea lor se coordonează şi cu administraţia acestor întreprinderi şi instituţii.
    Despre închiderea unităţii comerciale pentru reparaţii (reutilare) sau despre funcţionarea acesteia  după
un program special în zilele de sărbători legale sau în zilele următoare după sărbătorile legale,
cumpărătorii sînt înştiinţaţi printr-un aviz, afişat la un loc vizibil cu cel puţin 5 zile înainte de data
preconizată.
    Unităţile comerciale cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile
consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.
    9. În vitrinele unităţilor comerciale se expun numai mostre de mărfuri care sînt în vînzare. La
solicitarea cumpărătorilor, mostrele de mărfuri din vitrine se vînd în condiţia epuizării stocurilor, cu
excepţia articolelor decorative, articolelor asupra cărora este prevăzut expres menţiunea „Nu se
comercializează”.

21
4.Reguli specifice privind înlocuirea și restituirea mărfurilor.
Prezentele reguli sînt elaborate în conformitate cu Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia
consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) şi stabilesc modul
şi condiţiile de înlocuire a produselor nealimentare (în continuare - produse), fiind executorii pentru toţi
agenţii economici care desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii, indiferent de forma de
proprietate.
I. Dispoziţii generale
1. Agentul economic care comercializează produse consumatorilor (în continuare - vînzător) este obligat:
să ofere consumatorilor numai produse care corespund cerinţelor prescrise şi/sau declarate;
să prezinte informaţia despre produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile art.20 din legea sus-
numită;
să informeze consumatorii despre întreprinderile care efectuează deservirea tehnică şi reparaţia produselor
de folosinţă îndelungată comercializate în perioada de garanţie şi postgaranţie;  
să îndeplinească prevederile tuturor actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea de
comerţ.
Transportarea produselor de mare gabarit de peste 
10 kg către vînzător/producător pentru reparaţie, reducerea preţului, înlocuirea şi returnarea acestor
mărfuri către consumatori se efectuează cu forţele şi mijloacele vînzătorului/producătorului, căruia i s-a
adresat consumatorul.
 În cazul în care vînzătorul/producătorul nu îndeplineşte această prevedere, precum şi în cazul în care
sediul vînzătorului/producătorului nu se află în localitatea de reşedinţă a consumatorului, transportarea şi
returnarea  mărfurilor  le poate efectua  consumatorul pe contul vînzătorului/producătorului.
2. În cazul în care sînt depistate deficienţe ale produselor comercializate consumatorilor, despre care
consumatorul nu a fost informat şi acestea nu-i sînt imputabile, consumatorul, în cadrul termenului de
garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse - pe durata de funcţionare,  prin depunerea
reclamaţiei către vînzător poate pretinde, la opţiunea sa:
înlăturarea gratuită a deficienţelor produsului;
înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător cu un produs similar de calitate adecvată;
înlocuirea cu un produs similar de alt model;
reducerea corespunzătoare a preţului produsului necorespunzător;
restituirea contravalorii produsului necorespunzător;
recuperarea prejudiciului, inclusiv prejudiciului moral.
În cazul achiziţionării produselor  ce au fost în folosinţă, pretenţiile consumatorului, specificate la acest
punct, se satisfac cu acordul ambelor părţi.
3. Vînzătorul este în drept să refuze satisfacerea pretenţiilor consumatorului în cazul în care va prezenta
dovezi (în baza expertizei), în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei, că
deficienţele  produselor  au apărut ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de
manipulare, instalare, utilizare sau a nerespectării regulilor de transportare şi păstrare prevăzute în
documentaţia de însoţire a produselor.
4. În cazul în care este necesară  expertiza produsului reclamat, vînzătorul o va efectua din contul său.
Consumatorul este în drept să participe la expertiză personal sau prin reprezentanţii săi.
5. Vînzătorul prezintă consumatorului refuzul de a satisface pretenţiile acestuia în formă scrisă, anexînd
copia rezultatelor expertizei.
6. Expertiza se efectuează la solicitarea vînzătorului, de către:
Camera de Comerţ şi Industrie şi subdiviziunile ei teritoriale;
Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanţelor - pentru articole din
metale preţioase şi pietre preţioase;
instituţiile (organizaţiile) ce dispun de licenţă pentru activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor;
comisia de expertiză formată  din reprezentanţii vînzătorului şi organului ce efectuează expertiza, cu
participarea consumatorului ( în caz de necesitate, se invită reprezentanţii producătorului).
      În cazul intentării de către consumator a unei acţiuni de judecată referitor la repararea prejudiciului,
expertiza este efectuată  de entităţile sus-menţionate, la solicitarea consumatorului.
22
5.Analizarea respectării Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior,Legii nr.105 din
13.03.2003 privind protecția consumatorilor în unitățile comerciale.
 
Articolul 1. Scopul şi obiectivele legii
    (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţilor de comerţ
prin dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei
concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
    (2) Prezenta lege stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul
Republicii Moldova.
    (3) Prezenta lege are în vedere realizarea următoarelor obiective:
    a) stimularea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor;
    b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a circulaţiei libere a produselor şi
serviciilor comerciale;
    c) satisfacerea la maximum a nevoilor consumatorilor pentru diverse produse şi servicii, asigurarea
securităţii alimentare şi de consum;
    d) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) perfecţionarea cadrului instituţional de reglementare a activităţilor în comerţ;
    f) crearea mecanismului de interacţiune între administraţia publică centrală şi cea locală în domeniul
comerţului;
    g) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie a mărfurilor şi de prestare a serviciilor
comerciale;
    h) simplificarea procedurilor de lansare a activităţilor de comerţ;
    i) coordonarea funcţiilor instituţiilor de stat abilitate să supravegheze domeniul comerţului.
    Articolul 2. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează activităţile în domeniul comerţului interior, stabileşte cerinţele
principale pentru desfăşurarea acestor activităţi, formele de desfăşurare a comerţului, competenţele
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale
în domeniul comerţului.
    (2) În sensul prezentei legi, activităţile de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi prestările de
servicii sînt definite conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi sînt
expuse în anexa nr. 1.

Prevederi specifice privind protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorului


(1) Guvernul, prin organele administraţiei publice centrale, stabileşte norme şi reglementări specifice
pentru protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorilor în următoarele cazuri:
a) producerea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea,
pregătirea pentru vînzare şi vînzarea produselor;
b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.
(2) Produsele plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate sau de declaraţii de
conformitate, de alte documente conform legii.
(3) Se interzice producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea
serviciilor care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în documentele normative sau care, utilizate în
condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor.
(4) Se interzice producerea, importul, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi
comercializarea produselor falsificate (contrafăcute).
(5) Se interzice  producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi
comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor de calitate stabilite de
documentele normative.
(6) Se interzice plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor,
prestarea serviciilor în lipsa certificatului de conformitate sau declaraţiei de conformitate, precum şi în
lipsa documentelor de provenienţă, dacă legislaţia prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de
conformitate.

23
(7) Se interzice importul, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor cu termenul de valabilitate
expirat.
(8) Se interzice modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în
documentaţia de însoţire.
(9) Producătorul este obligat să indice în documentaţia de însoţire a produsului, serviciului, pe etichetă,
sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, depozitare şi transport în siguranţă a produsului, serviciului,
iar vînzătorul, prestatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa consumatorului.

24
Anexe
Anexa nr. 1

STRUCTURA
Notei informative la proiectul de act normativ
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei


naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

5. Fundamentarea economico-financiară

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice

11. Constatările altor expertize

În compartimentele notei informative se va indica următoarea informaţie:


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
În calitate de denumire a autorului se indică denumirea autorităţii publice responsabile, conform
competenţelor, de elaborarea şi promovarea proiectului actului normativ.
Dacă în vederea elaborării proiectului a fost constituit un grup de lucru, se indică numărul şi data
documentului prin care s-a constituit grupul de lucru respectiv.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite
La acest compartiment se indică prevederile concrete din documentele de politici din care rezultă
necesitatea elaborării proiectului actului normativ.
De asemenea, se indică finalităţile urmărite prin adoptarea actului normativ, precum şi rezultatele scontate
după adoptarea şi implementarea acestuia, se descrie viziunea clară privind efectele actului normativ după
implementarea prevederilor acestuia.
În cazul proiectelor actelor normative ce reglementează activitatea de întreprinzător, suplimentar se
descriu concluziile şi propunerile înaintate în cadrul studiilor de cercetare, precum şi rezultatele analizei
ex ante sau ale analizei impactului de reglementare.
Se prezintă argumentarea, în baza evaluării beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi, după
caz, analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv prin prisma respectării
drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.
Se prezintă lista lucrărilor ştiinţifice, studiilor de cercetare, rapoartelor, recomandărilor internaţionale și a
altor materiale care au fost luate în considerare la elaborarea proiectului actului normativ.
25
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
În cazul în care actul normativ are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii
Europene, se indică:
a) dacă intervenţia rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova în baza acordurilor
bilaterale cu Uniunea Europeană;
b) lista actelor Uniunii Europene cu care se realizează armonizarea;
c) menţiunea privind elaborarea tabelului de concordanţă.
După caz, se face referire la reglementările similare existente în legislaţia statelor membre ale Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Se indică actele normative existente care reglementează domeniul vizat de proiectul actului normativ,
precum şi cauzele în virtutea cărora normele în vigoare nu sînt suficiente să ofere soluţii problemelor
abordate în proiectul actului normativ.
Se descriu elementele noi din proiect, modificările propuse, urmările implementării acestora.
Se indică rezultatele studiilor, recomandărilor şi se prezintă argumentele în favoarea intervenţiei în
legislație cu un nou act normativ. De asemenea, se iau în calcul sesizările parvenite de la diferiţi subiecți
(instituţii de stat sau private, asociaţii, persoane etc.) care interacţionează în cadrul relaţiilor sociale ce
urmează a fi reglementate.
5. Fundamentarea economico-financiară
Se descrie impactul economico-financiar, cu indicarea cheltuielilor (bugetare şi nebugetare) necesare
pentru implementarea prevederilor noului act normativ şi, după caz, a veniturilor generate de noile
reglementări.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Se indică lista actelor normative ce urmează a fi modificate sau abrogate. În cazul în care urmează a fi
adoptate acte normative noi în scopul implementării prevederilor în cauză, se indică expres aceste acte.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Se menţionează acţiunile întreprinse în vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional (crearea grupurilor de lucru, organizarea dezbaterilor publice, meselor
rotunde, publicarea proiectului pentru consultare publică etc.).
Se indică autorităţile publice, instituţiile şi alte persoane juridice care au avizat pozitiv proiectul fără
obiecţii şi propuneri, cele care au prezentat obiecţii şi propuneri și cele care au avizat negativ proiectul
sau nu au prezentat avizele/recomandările.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Se indică rezultatele expertizei respective, în special constatările privind identificarea normelor din
proiect care ar favoriza corupţia, precum şi recomandările pentru excluderea sau diminuarea efectelor
acestora.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Compartimentul se completează pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia Uniunii Europene, în acesta fiind incluse concluziile expertizei de compatibilitate
Pentru proiectele cu sigla „UE” se indică expres numărul şi denumirea actului/actelor Uniunii Europene.
Se indică gradul de compatibilitate a proiectului de act normativ cu legislaţia Uniunii Europene şi
concluzia expertizei de compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice
Se prezintă concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de act normativ cu prevederile
Constituţiei, cu actele normative în vigoare, privind respectarea naturii juridice a propunerilor de
reglementare, privind asigurarea concordanţei proiectului cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi cu
prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, privind respectarea normelor de
tehnică legislativă, precum și alte aspecte indicate în constatările expertizei.
11. Constatările altor expertize
În cazul în care au fost efectuate și alte expertize ale proiectului, concluziile acestora se reflectă în nota
informativă.
26
În cazul proiectelor de acte normative ce se referă la reglementarea activităţii de întreprinzător, se
prezintă și concluziile grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător privind expertiza efectuată.
Anexa nr. 2

SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor)
la proiectul
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(denumirea proiectului)

Participantul la avizare Conţinutul obiecţiei/ Argumentarea


(expertizare)/consultare propunerii (recomandării) autorului
publică proiectului
I. Obiecţiile

II. Propunerile (recomandările)

Anexa nr. 3
SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor
(structurată pe articole sau puncte din proiect)
la proiectul
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(denumirea proiectului)
Conţinutul articolelor/ Participantul la Nr. Conţinutul Argumen-tarea
punctelor din proiectul avizare obiecţiei/ obiecţiei/ autorului
prezentat spre avizare (expertizare)/ propunerii/ propunerii/reco- proiectului
şi coordonare consultare recomandării mandării
publică
I. Obiecţii şi propuneri de ordin general

II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect


27
Merceolog

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Merceolog

3. Poziţia în COR / Cod: 331308

4. Departamentul / locaţia: Calitatea mărfurilor

5. Nivelul postului: Execuție

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):

Se subordonează Şefului de departament

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută aprovizionarea cu mărfuri a firmei/ instituţiei

ȋn care lucrează şi desfacerea acestora către beneficiari.

 Competenţe personale:
  să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
 adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit
 de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate
 de comunicare etc.);
  să nu aibă antecedente penale
  să fie apt din punct de vedere medical
 Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului
 Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază corespunzătoare unei părţi
 de 100% din salariul de bază.  este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi
prevederilor
 sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă
  este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care

Atribuţii

 să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în


 acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în
 atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefi ierarhici  să verifice proprietăţile fizice şi chimice
ale produselor, pentru a fi conform cerinţelor  să analizeze ofertele primite de la furnizori şi să aleagă
oferta optimă ȋn raport cu
 atributele de calitate impuse de instituţia angajatoare
 să asigure condiţii optime de ambalare, transport şi depozitare a produselor pentru a
 se evita deteriorarea acestora

28
 să creeze şi să reactualizeze permanent baza de date referitoare la produse, clienţi,
 furnizori  să asigure efectuarea ȋn cele mai bune condiţii a teansportului, recepţiei, depozitării şi
 desfacerii produselor contractate
 să realizeze documentaţia necesară şi ȋntreţinerea relaţiilor cu furnizorii şi clienţii  să negocieze clauzele
contractuale şi să stabilească cele mai bune preţuri şi termene
 de livrare pentru produsele solicitate
 să realizeze recepţia produselor comandate şi se asigură de respectarea cantităţii şi a
 standardelor de calitate
 să inventarieze produsele deja existente ȋn depozit  să stabilească necesarul de achiziţii ȋn raport cu
nevoia firmei şi cerinţele pieţei  să menţină un contact permanent cu actualii şi potenţialii furnizori
pentru a obţine cele
 mai bune oferte de produse şi materiale
 să depoziteze mărfurile ȋn conformitate cu normele specifice fiecărui produs şi ţine
 evidenţa lor primară
 să asigure desfacerea mărfurilor către beneficiari  să menţină relaţii de bună colaborare cu celelalte
departamente ale firmei  să completeze şi să ţină evidenţa formularelor cu regim special bonuri de
vânzare şi
 să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei  să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate
împrejurările de o atitudine
 civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact;  să respecte cu stricteţe regulile de
protecţie a muncii și P.S.I. din obiectivul unde
 desfăşoară serviciul;  să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o
situaţie de pericol;
4. Obligatii si Restricţii:
  nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de
 la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile
 legale;
  să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în
 cadrul spaţiului de lucru;
  este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu
 sau pe timpul serviciului;
5.Condiţiile de lucru ale postului
Desfăşurarea activităţii - spaţiu protejat/ neprotejat
Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie în cadrul echipei de lucru;
a. Condiţii de formare profesională
Participă la sesiuni de formare și perfecționare.
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)  Doar în situaţii de urgenţă
III. Specificaţiile postului
1. Nivelul de studii – şcoală postliceală
Pregătire profesională şi experienţă practică în domeniu.
2. Aptitudini şi competenţe personale
- încredere în sine;
- gândire laterală
- competenţe de rezolvare de probleme
- atenţie;
- ascultare activă
- îndemânare;
- concentrare;
- punctualitate;
29
- capacitatea de a învăța;
- aptitudini tehnice;
- limba străină;
- orientat către client şi realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limită
3. Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,
S-D: ..................................................
 Data
Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,
APROBAT
Director General

FISA DE POST – vînzător-consultant

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL DESFACERE

2. Denumirea postului:
vînzător-consultant

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT
30
4. Se subordoneaza:
Sef serviciu marketing;

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

-daca este cazul

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al unei forme de invatamand liceale;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
- sincer, dispus la colaborare

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Principalele activitati:
a. Receptioneaza marfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate.
b. Pregateste marfurile pentru expedierea catre client
c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora.
d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului.
e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare.
f. Verifica periodic stocurile din magazin
g. Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre toate
produsele.
h. Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor.
i. Manipuleaza marfa.
j. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti
k. Vinde produsele firmei atît la clientii existenti cît si la posibili noi clienti.
l. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa.
m. Propune clientilor existenti noi comenzi .
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
a. In raport cu alte persoane
- Coopereaza cu managerul, administratorul,
- Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact
31
- Raspunde la solicitarile superiorilor.
b. In raport cu aparatura si materialele utilizate
- Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare
- Anuntarea eventualelor defectiuni aparute
c. In raport cu sarcinile de munca
- Raspunde de buna relationare cu clientii existenti
- Raspunde de mentinerea unei bune evidente a incasarilor
d. In raport cu securitatea muncii
- Respectarea normelor de securitate in munca
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instructiunile proprii de securitete a
muncii.
e. Alte responsabilitati
- Respectarea programului de lucru

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Cerintele către organizarea spațiului a mărfurilor pe raft.

32
Bibliografie

http://lex.justice.md/md/373698%20/

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=293855

http://www.contabilitateafirmei.ro/fise-de-post/fisa_de_post_vanzator.htm

http://www.portalcodulmuncii.ro/dbimg/files/Fisa%20postului%20pentru%20Merceolog.

https://www.google.com/search?q=Linella+26&rlz=1C2GGRV_enMD781MD786&source=lnms&tbm

33
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=297406&lang=1

http://lex.justice.md/md/336378/

Concluzii și recomadări
Cu ajutorul practicii de inițiere în specialitate sa făcut cunoștință cu principalele aspecte ale organizării
activității întreprinderii.Pe parcursul practicii nu apar nneclaritati sau unele probleme. Iar pe parcurs cu
persoanele care am activat au dat dovadă de foarte multă răbdări și înțelegere.Pe parcursul acestei
perioade am învățat foarte multe lucruri despre cum anume îți poți începe o afacere sau a unui post de
muncă, cum e să activezi în calitate de specialist în domeniu.
,,Linella”SRL,se poate spune că,compania a fost fondată în octombrie 2001.Cu timpul afacerea a luat
amploare datorită gestionării eficiente și plasării avantajoase a magazinului, fondatorii început să se
gîndească la extinderea campaniei,să caute locuri pentru noi magazine și să studieze o metoda nouă de

34
organizare a procesului de comerț-autodeservirea.Și ca rezultat,el îndeplinește cerințele formulate de către
conducere.

Recomandări-
Această practică în domeniu dat ca tehnician merceolog reprezintă un important pas în devenirea
profesională a fiecărui student ,fundamental activității ulterioare în domeniu.Recomand pentru a
desfășurarea practica la compania ,,Linella”care se dovedite a fi una reusita,,Hai să fim mai buni!”fiind o
afirmatie după care se conduce compania atît în relațiile cu clenții cît și cu partenerii, angajații.
La Linella găsești întotdeauna oferte profitabile și prețuri accesibile, însă cu Cardul de beneficii ZI DE ZI,
ai și mai multe avantaje! Avantajele cardului de beneficii ZI DE ZI
1. Vei beneficia de reduceri speciale la un număr selecționat de articole.
2. Vei fi surprins cu o gamă nouă de produse și prețuri speciale, valabile doar pentru posesorii cardului de
beneficii ZI DE ZI.
3. Prețurile reduse cu card pot fi găsite în revistele Mega Oferta sau în alte cataloage promoționale.
4. Produsele a căror reducere poate fi obținută doar prin folosirea cardului, sunt marcate la raft cu un
indicator special.
Prin intermediul cardului de beneficii ZI DE ZI, Linella dorește să vină în întâmpinarea ta, răsplătindu-te
cu reduceri speciale la unele produse!
Cardul de Beneficii ZI DE ZI este  cea mai nouă modalitate pentru clienţi de a beneficia de sute de
promoții suplimentare și reduceri semnificative la toate produsele din magazin.

35

S-ar putea să vă placă și