Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
Nr. 47 din 28.05.2020

privind aprobarea Planului de apărare împotriva secetei și caniculei la nivelul Comunei Periam,
pentru perioada 2020-2024

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de
Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam nr. 3474/12.05.2020 elaborat de
primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în calitatea sa de inițiator;
- raportul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 3814/21.05.2020 prezentat de doamna
Bronț Daciana, secretar general al Comunei Periam și secretar al Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Periam;
- prevederile art. 10 alin. 1 lit. c și alin. 3 lit. c și altele din Ordinul Administrație Publică nr.
97/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de
fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice;
- prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Administrație Publică nr. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect
producerea de inundații, seceta hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- Ordinul Administrație Publică Ordinul Administrație Publică nr. 1259/2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare
în situaţii de protecţie civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Administrație Publică nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
- Ordinul Administrație Publică nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind
Sistemul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă;

1
- prevederile art. 10 din H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 4 alin. 4, art. 6-7, art. 9 alin. 4 lit. d și altele din Anexa la H.G. nr. 1491 /
09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi
modificările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art.129 alin. 7 lit. h,
art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de apărare împotriva secetei și caniculei la nivelul Comunei


Periam, pentru perioada 2020-2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) Periam, Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Periam, persoanele fizice sau juridice nominalizate în
Planul prevăzut la art. 1, precum şi Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Consiliului Local al Comunei Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- C.L.S.U. Periam;
- S.V.S.U. Periam;
- Persoanelor nominalizate în Plan;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.

Contrasemnează:
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM

 CĂPUȘAN IONEL ? BRONȚ DACIANA


L.S.
_________________________
____________________
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 47/2020

Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 28/05/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 28/05/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 29/05/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 29/05/2020

2
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 29/05/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”