Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 28 MAI 2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Periam, care
îşi desfăşoară lucrările la sediul Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art. 129, art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1-2, art. 134 alin.
3 lit. a, art. 137-139, art. 141 și art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei ordinare doamna BRONŢ
DACIANA secretar general al U.A.T., precum și următorii consilieri locali ai Comunei Periam:
ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA, BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ
TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-
MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-
EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN, USVAT VIORICA și VLAD MARIA-
ADRIANA.
Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 70 din data de 21 mai
2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 3847/22.05.2020, când le-a fost
adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor


pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul Comunei Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Asistență socială și Financiar-
contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate
nr.III din cadrul Consiliului Local Periam.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare împotriva secetei și caniculei la nivelul
Comunei Periam, pentru perioada 2020-2024;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului în suprafață de
191,50 mp aflat în proprietatea privată a Comunei Periam, către soții Dumitraș Cornel și Dumitraș
Angelica, proprietari ai cotei de ½ parte din construcţia înscrisă în C.F. nr.400350 Periam;
- iniţiator: viceprimar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul
Consiliului Local Periam.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Primăriei Comunei Periam și al SPCLEP Periam, începând cu data de 1 iunie
2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

1
Secretarul general al Comunei Periam doamna Bronţ Daciana, supune la vot Procesul-verbal al
şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local Periam,
care a avut loc în data de 12.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, președintele comisiei III, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-asistent social, raportul compartimentului de specialitate-inspector I principal cu
atribuții delegate pe linie de contabilitate, Proiectul de hotărâre nr. 1/21.05.2020 privind aprobarea
metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la
nivelul Comunei Periam și avizul Comisiei de specialitate nr. III.
Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: referatul
de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul secretarului general al Comunei Periam,
Proiectul de hotărâre nr. 2/21.05.2020 privind aprobarea Planului de apărare împotriva secetei și
caniculei la nivelul Comunei Periam, pentru perioada 2020-2024 și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
cererea domnului Dumitraș Cornel, referatul de aprobare prezentat de viceprimarul Comunei Periam,
raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal, Proiectul de hotărâre nr. 3/21.05.2020
privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului în suprafață de 191,50 mp aflat în
proprietatea privată a Comunei Periam, către soții Dumitraș Cornel și Dumitraș Angelica, proprietari ai
cotei de ½ parte din construcţia înscrisă în C.F. nr.400350 Periam și avizul Comisiei de specialitate nr. II.
Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: adresa
Instituției Prefectului-Jud.Timiș, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
secretarului general al Comunei Periam, Proiectul de hotărâre nr. 4/21.05.2020 privind modificarea
structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: adresa
Instituției Prefectului-Jud.Timiș, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, procesul-
verbal de consultare, raportul secretarului general al Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate-inspector I principal cu atribuții delegate pe linie de contabilitate, Proiectul de hotărâre nr.
5/21.05.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primăriei Comunei Periam și al SPCLEP Periam, începând cu data de 1 iunie 2020 și avizul
Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).
2
VI. Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor: referatul
de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate-inspector I
principal cu atribuții delegate pe linie de contabilitate, Proiectul de hotărâre nr. 6/21.05.2020 privind
rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. I.
Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 6/21.05.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/21.05.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

VII. Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi: Diverse


a) Citația emisă la data de 21 Mai 2020 de către Tribunalul Timiș, Dosar Nr. 2834/295/2017, stadiul
procesual al dosarului - Apel, având ca obiect „Fond Funciar”, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr. 3905/26.05.2020; consiliul local ia act de conținutul acesteia.

În continuare, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, sesizează faptul că unii
dintre crescătorii de animale care au închiriate suprafețe din pajiștea comunală pentru pășunatul animalelor,
în speță ciobanul Pop Leon, nu respectă prevederile contractuale, în sensul că acesta depășește perimetrul
suprafeței de pajiște care i-a fost închiriat, pășunând cu oile și pe parcelele celorlalți crescători de animale
sau a altor deținători de terenuri.
Domnul primar Dumitraș Cornel menționează că va fi constituită o comisie care va proceda atât la
verificarea aspectelor sesizate cât și la verificarea respectării prevederilor contractuale de către toți
crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pentru suprafețe din pajiștea comunală,
urmând a fi luate măsurile legale care se impun.
Doamna consilier local Strutinschi Rodica sesizează faptul că locuitorii aflați în proximitatea
imobilului în care a funcționat vechea școală generală, atrag atenția că imobilul în cauză, al căror
proprietari sunt soții Hulbăr Teodor și Mihaela-Ioana, are un aspect neîngrijit, degradat, în acesta
adăpostindu-se șoareci, șobolani sau alte animale care perturbă liniștea publică, reprezentând un real
pericol de infecție atât pentru ei, cât și pentru animalele pe care aceștia le dețin.
Domnul primar Dumitraș Cornel răspunde că li se va pune în vedere proprietarilor imobilului că au
obligația legală de a întreține bunul pe care îl dețin în proprietate.

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă,
mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General al U.A.T.,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA