Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
9 MAI 2020

Referința biblică: 1 Regi 11:14-43; 12:1-24;


2 Cronici 9:29 – 12:16
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 6

Idolii – o amenințare actuală

conexiuni salvatoare
25

Text-cheie
Flash „Când s-a întărit Roboam în
domnie și a căpătat putere, a
„Ruptura provocată de vorbirea aspră a lui Roboam s-a dovedit de
părăsit legea Domnului și tot
nereparat. Din acel moment, cele douăsprezece seminții ale lui Is-
Israelul a părăsit-o împreună
rael au fost despărțite, semințiile lui Iuda și Beniamin formând Re-
cu el.”
gatul de Jos, sau de Sud, al lui Iuda, sub conducerea lui Roboam,
(2 Cronici 12:1)
pe când cele zece seminții din nord au format un regat separat
și au menținut o conducere separată, cunoscut sub numele de
Regatul lui Israel, avându-l pe Ieroboam drept conducător. În fe-
lul acesta, s-a împlinit prezicerea prorocului cu privire la scinda-
rea împărăției. «Lucrul acesta a fost orânduit de Domnul» (1 Regi
12:15).” (Profeți și regi, p. 91)

Adolescenti_2_2020.indd 25 1/29/2020 12:48:06 PM


Ce părere ai? mai greu;
tatăl meu v-a bătut
Pune următoarele lucruri în ordinea importanței cu bice, dar eu vă voi bate
pe care o au în viziunea unui adolescent oarecare cu scorpioane.»”
(1 – cel mai important; 10 – cel mai puțin important): „Când a văzut tot Israelul că împăra-
__ un cont apreciabil în bancă tul nu-l ascultă, poporul a răspuns
__ aspect fizic împăratului: «Ce parte avem noi cu

Caz
David? Noi n-avem nicio moștenire
__ note bune cu fiul lui Isai! La corturile tale, Isra-
__ aptitudini muzicale ele! Acum, vezi-ți de casă, Davide!»
__ relație strânsă cu Dumnezeu în Și tot Israelul s-a dus în corturile lui.
Copiii lui Israel care locuiau în ce-
__ reputație bună
__ familie iubitoare studiu tățile lui Iuda au fost singurii peste
care a domnit Roboam. Atunci îm-
__ un prieten/prietenă superbă păratul Roboam a trimis pe Hado-
„Roboam s-a dus la
__ stres minim Sihem, căci tot Israelul ram, care era mai mare peste dări.
__ sănătate bună venise la Sihem să-l facă Hadoram a fost împroșcat cu pietre
împărat. Când a auzit lucrul de copiii lui Israel și a murit. Și îm-
acesta, Ieroboam, fiul lui păratul Roboam s-a grăbit și s-a suit
Nebat, era tot în Egipt, unde într-un car, ca să fugă la Ierusalim.

Știai că ?
conexiuni salvatoare

fugise de împăratul Solomon, Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui


și în Egipt locuia. Au trimis să-l David până în ziua de azi.”

M
cheme. Atunci Ieroboam și „Roboam, venind la Ierusalim, a
ama lui Roboam a toată adunarea lui Israel au ve- strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin,
fost Naama, o feme- nit la Roboam și i-au vorbit așa: o sută optzeci de mii de oameni de
ie amonită. Numele «Tatăl tău ne-a îngreunat jugul; frunte, buni de război, ca să lupte
ei înseamnă „plăcută” acum tu ușurează această as- împotriva lui Israel și să-i aducă ia-
sau „dulceață”, dar faptele ei au fost pră robie și jugul greu pe care răși sub stăpânirea lui Roboam. Dar
abominabile. Ea s-a numărat prin- l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți cuvântul Domnului i-a vorbit astfel
tre multele soții ale lui Solomon vom sluji.» [...] lui Șemaia, omul lui Dumnezeu:
care l-au influențat spre idolatrie. «Vorbește lui Roboam, fiul lui So-
Deoarece ea era Prima Doamnă, So- Ieroboam și tot poporul au
venit la Roboam a treia zi, lomon, împăratul lui Iuda, și între-
26 lomon a ridicat în onoarea ei o statu-
după cum zisese împăra- gului Israel din Iuda și din Beniamin.
ie închinată zeului ei, Moloh. Și spune-le:
tul: «Întoarceți-vă la mine
Moloh era un zeu în cinstea căruia se peste trei zile!» Împăratul Așa vorbește Domnul: Să nu vă su-
sacrificau copii. Legea dată prin Moise a răspuns aspru poporu- iți și să nu faceți război împotriva
le interzicea israeliților să-i aducă jertfe lui. A lăsat sfatul pe care fraților voștri! Fiecare din voi să se
umane lui Moloh. Cu toate acestea, rege- i-l dăduseră bătrânii întoarcă acasă, căci de la Mine s-a
le Solomon l-a introdus pe Moloh în Israel. și le-a vorbit astfel, întâmplat lucrul acesta.» Ei au as-
Altarul lui era situat în afara Ierusalimului, după sfatul tineri- cultat de cuvintele Domnului, s-au
într-un loc numit Valea Ben-Hinom. Această lor: «Tatăl meu întors acasă și nu s-au mai dus îm-
vale (menționată pentru prima oară în Biblie v-a îngreunat potriva lui Ieroboam.”
în Iosua 15:8), în escatologia iudaică reprezenta ju­­gul, dar eu „Pentru că Roboam se smerise,
un loc înfricoșător, unde cei răi aveau să fie pe-
vi-l voi Dom­nul și-a abătut mânia de la el
depsiți în Ziua Judecății. (Ben-Hinom mai era numit
fa­ce și nu l-a nimicit de tot.
și Gehenna, de unde și expresia „focul gheenei”.) Inițial,
aceasta fusese o groapă de gunoi, într-o vale adâncă și și Și tot mai era ceva bun în Iuda. Îm-
îngustă, unde focul ardea neîntrerupt pentru a consuma de- păratul Roboam s-a întărit în Ieru-
șeurile și a împiedica formarea mirosurilor neplăcute. De aseme- salim și a domnit. Avea patruzeci
nea, este locul în care erau duse corpurile criminalilor executați sau și unu de ani când a ajuns
ale oamenilor de rând cărora nu li se cuvenea o înmormântare decentă. împărat și a domnit

Adolescenti_2_2020.indd 26 1/29/2020 12:48:06 PM


șaptespre-
zece ani la Ierusalim,
cetatea pe care o alesese
Domnul din toate semințiile lui
Repere
Israel, ca să-și pună Numele în ea. „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul
Mamă-sa se numea Naama, Amonita. El și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe
a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus ini- celălalt.” (Matei 6:24)
ma să caute pe Domnul.”
(1 Regi 12:1-4,12-14; „Pentru ce să zică neamurile: «Unde este Dumnezeul
2 Cronici 10:16-19; 11:1-4; 12:12-14) lor?» Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce
vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini
omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi,
Fișă dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar
nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioa-
de re, dar nu merg; nu scot niciun sunet din
gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac; toți cei

studiu ce se încred în ei.” (Psalmii 115:2-8)

Citește toate pasajele biblice precizate la începutul lecției la Re-


ferința biblică. Apoi notează rolul pe care l-au jucat fiecare dintre

conexiuni salvatoare
următoarele personaje:
Adoram
Șemaia
Hadad
Ieroboam
Ahia
Șișac
Maaca
Cu alți ochi
„Omul care nu caută mai întâi Îm- 27
Ce avem de învățat din experiența acestor oameni? Cu care te iden- părăția lui Dumnezeu nu o caută
tifici cel mai mult? De ce?
deloc. Indiferent cât de valoroase
ar fi celelalte lucruri căutate, în mo-
mentul în care devin preocuparea
noastră principală, ele devin idoli.” –
Richard J. Foster, teolog și autor creștin în tra-
diția quakerilor, secolul XX

„Omul care încearcă să meargă pe două


După ce ai citit istoria vieții lui Roboam din Biblie, drumuri o să-și crape turul pantalonilor.” – pro-
realizează un grafic al vieții lui, indicând mo- verb vest-african
mentele când a fost puternic din punct de
vedere spiritual și momentele de eșec pe „Idolatria înseamnă a te închina la ceea ce ar trebui
plan spiritual. Ce avem de învățat din folosit și a folosi ceea ce ar trebui să primească închina-
experiența lui, ce ne poate aju- re.” – Sfântul Augustin, conducător al bisericii, secolele IV-V
ta să ne întărim relația cu
Domnul nostru?

Adolescenti_2_2020.indd 27 1/29/2020 12:48:06 PM


Experienţa ta zilnică
Sabat Când te-ai simțit puternic, în „Să nu ai alți dumnezei în afară de

L a rubrica Ce părere ai? ți s-a ce- Domnul? Care au fost factorii care Mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici
rut să pui în ordine prioritățile au influențat căderea lui Roboam? vreo înfățișare a lucrurilor care
oricărui adolescent. Consideri că În ce măsură ești și tu vulnerabil sunt sus în ceruri, jos pe pământ
valorile tale sunt altele decât ale în fața acelorași tentații? sau în apele mai de jos decât pă-
unui adolescent obișnuit? Dacă mântul.” (Exodul 20:3,4)
da, în ce sens? Compromisul spiritual al lui Ro- „Astfel dar, fiindcă suntem de neam
Recapitulează lista și gândește-te boam a avut un impact asupra din Dumnezeu, nu trebuie să cre-
cum e posibil ca pe unele dintre „întregului Israel”. Cine ar putea fi dem că Dumnezeirea este ase-
acele lucruri să le transformăm în influențat negativ dacă viața ta menea aurului sau argintului sau
idoli. Ce este, de fapt, un idol? Ci- s-ar îndepărta de Dumnezeu? pietrei cioplite cu meșteșugirea și
tește următoarele definiții și apoi iscusința omului.” (Faptele 17:29)
scrie definiția pe care ai da-o tu.
Alunecarea lui Roboam s-a pro-
Idolatrie: „Adorare a idolilor, închi-
dus atunci când el „s-a depărtat
nare la idoli. • Fig. Adorație; iubire
de legea Domnului”. Care sunt as-
exagerată.” (DEX) „Adorare a idoli-
pectele legate de Legea lui Dum-
lor bazată pe credința de ordin ma-
conexiuni salvatoare

nezeu cu care și tu te lupți? De ce?


gic în relația dintre copie și original. Joi
• Fig. Adorație, iubire exagerată.”
(Mic dicționar enciclopedic, 2005)
Marți
C um îți dai seama care lucru
reprezintă pentru tine o prio-
ritate? Marchează din lista de mai
Idolatrie:
P arcurge cu atenție ultimul pa-
ragraf al rubricii Flash. Colapsul
spiritual al lui Roboam s-a produs
jos aspectul ce indică cel mai bine
prioritatea numărul unu a cuiva:
__ bani mulți sunt cheltuiți pe lu-
Duminică „încet, încet”. Identifică și apoi în- crul respectiv

D upă ce ai parcurs pasajul de


la secțiunea Caz în studiu, în-
cearcă să pui titluri fragmentelor
tocmește o listă cu micile compro-
misuri care te ispitesc și pe tine as-
tăzi. Cum ar putea aceste tentații
__ e investit mult timp
__ gândurile sunt îndreptate nu-
mai în acea direcție
importante. Apoi notează lângă să conducă la deces spiritual? __ discuțiile se desfășoară numai
28
fiecare pasaj lecția pe care o avem în jurul acelui subiect
de învățat: __ lucrul respectiv e visat și noap-
1 Regi 12:1-4:12-14 tea.
Titlu _______________________
E vreo diferență între a prețui un
Lecție ______________________ Miercuri lucru și a-l face un idol?
1 Cronici 10:16-19; 11:1-4 L a rubrica Repere, ne sunt aduse
în atenție cuvintele lui Isus: „Ni-
meni nu poate sluji la doi stăpâni.
Titlu _______________________
Lecție ______________________ Căci sau va urî pe unul și va iubi
pe celălalt, sau va ține la unul și va
2 Cronici 12:12-14 nesocoti pe celălalt” (Matei 6:24).
Titlu _______________________ Rescrie acest verset într-un lim- Vineri
Lecție ______________________

Luni
baj modern, specificând care sunt
„stăpânii” cărora suntem ispitiți să
le slujim în ziua de azi.
C itește comentariile pe care le
face Ellen White pe marginea
vieții și experienței lui Ieroboam,

M emorează Textul-cheie. Fă o
paralelă între acest text și
experiența ta spirituală, orientân-
Citește cu atenție următoarele ver-
sete și gândește-te la ideile pe care
încearcă să le transmită. De aseme-
în Profeți și regi, capitolul 6: pagi-
na 49. Pune-ți întrebarea: Ce fel de
influență exercit eu asupra priete-
du-te după întrebările: nea, rescrie-le în cuvintele tale: nilor și familiei?

Adolescenti_2_2020.indd 28 1/29/2020 12:48:06 PM

S-ar putea să vă placă și