Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:

Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2019 - 2020
Clasa: a VI – a
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt.
Profesor: Gabor Iarmilca PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I

NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII


CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. Noţiuni 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Lecţie introductivă. Obiectul Biologie 2 S1
introductive fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice Test iniţial de verificare a noţiunilor din clasa a V - a 1 S2
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale 1 S2
grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor Organismul – un tot unitar (caracteristici şi alcătuire) 1 S3
Organismul unei plante
informaţii referitoare la unele procese, fenomene şi superioare:
sisteme biologice.  Organe vegetale 1 S3
 Ţesuturi vegetale 1 S4
1.2. Realizarea independentă a unor activităţi de
2. Organismul –  Celula vegetală 1 S4
investigare pe baza unor fişe de lucru date. Organismul unui mamifer şi al omului:
un tot unitar 1.3. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor 
Sisteme de organe şi organe 1 S5
de explorare a sistemelor vii.  Ţesuturi animale 1 S5
 Celula animală 2 S6
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte Recapitulare – Evaluare 2 S7
ştiinţifice şi sociale Hrănirea la plante:
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan  Frunza – structură externă şi internă, rolul 1 S8
propriu. cloroplastelor şi al stomatelor

Fotosinteza – etape, importanţa ei în natură 1 S8
2.2. Realizarea de produse de prezentare a informaţiilor
 Influenţa factorilor de mediu asupra fotosintezei 1 S9
sub formă de modele, forme grafice, texte, produse Hrănirea la animale:
3. Hrănirea în artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat 
Sistemul digestiv şi digestia la om 1 S9
lumea vie terminologia specifică biologiei.  Adaptări ale digestiei şi organelor digestive la 1 S10
diferite vertebrate în funcţie de regimul de hrană
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie, (erbivore, carnivore, omnivore – dentiţie, stomac,
pe baza gândirii logice şi a creativităţii intestin subţire)
3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme  Alte tipuri de hrănire în lumea vie (saprofită, 1 S10
biologice. parazită, plantele carnivore)
Recapitulare – Evaluare 2 S11
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi adecvat în
Respiraţia – proces prin care seobţine energie (tipuri de 1 S12
investigarea lumii vii. respiraţie, rol)
Respiraţia la plante (frunza – rolul stomatelor în schimbul de 1 S12
4. Respiraţia în 4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un gaze, influenţa factorilor externi şi interni)
lumea vie mediu natural propice vieţii Sistemul respirator şi respiraţia la om 2 S13
4.1. Transferarea achiziţiilor din domeniul biologiei în Respiraţia în medii de viaţă diferite (traheală, cutanată, 1 S14
contexte noi. branhială şi pulmonară)
4.2. Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament Recapitulare – Evaluare 1 S14
şi starea de sănătate. Lecţie recapitulativă semestrială 2 S15
Unitatea de învăţământ:
Disciplina: Biologie
Anul şcolar: 2019 - 2020
Clasa: a VI – a
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt.
Profesor: Gabor Iarmilca

SEMESTRUL II
NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBSERVAŢII
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi Circulaţia la plante (absorbţia şi circulaţia sevei brute şi a 2 S1
5. Circulaţia la a fenomenelor cu instrumente şi metode sevei elaborate)
ştiinţifice Rădăcina şi tulpina – rolul perişorilor absorbanţi şi al 2 S2
plante
1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, vaselor conducătoare
scheme, grafice, diagrame ca surse pentru Influenţa factorilor de mediu asupra circulaţiei la plante 2 S3
extragerea unor informaţii referitoare la unele Recapitulare - Evaluare 2 S4
procese, fenomene şi sisteme biologice. Circulaţia la animale:

1.2. Realizarea independentă a unor activităţi de Mediul intern şi sângele – componente şi rolul lor 2 S5

investigare pe baza unor fişe de lucru date. Exerciţii şi probleme – sângele şi mediul intern 1 S6

1.3. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea Grupele sangvine şi importanţa vaccinării 1 S6
6. Circulaţia la sarcinilor de explorare a sistemelor vii. 
Sistemul circulator la om 2 S7
animale 2. Comunicarea adecvată în diferite contexte 
Circulaţia la om 2 S8

ştiinţifice şi sociale Particularităţi ale circulaţiei la vertebrate (inima şi 1 S9
2.1. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan tipuri de circulaţie)

propriu. Animale cu temperatura corpului variabilă şi 1 S9
2.2. Realizarea de produse de prezentare a informaţiilor constantă
sub formă de modele, forme grafice, texte, produse
Recapitulare - Evaluare 2 S10
artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat Excreţia la plante (transpiraţia, rolul stomatelor) 1 S11
terminologia specifică biologiei. Influenţa factorilor de mediu asupra excreţiei la plante 1 S11
Sistemul excretor şi excreţia la om 2 S12
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea Adaptări ale excreţiei la medii de viaţă diferite (terestru, 2 S13
vie, pe baza gândirii logice şi a creativităţii acvatic dulcicol, acvatic marin)
7. Excreţia şi 3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme Relaţii între funcţiile de nutriţie 2 S14
elemente de biologice. Elemente de igienă şi de prevenire a îmbolnăvirilor:
3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaţi adecvat în 
igienă în Starea de sănătate 1 S15
investigarea lumii vii. 
Reguli de igienă 1 S15
lumea vie

4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un Comportamente de risc 1 S16

mediu natural propice vieţii Comportamente responsabile 1 S16
4.1. Transferarea achiziţiilor din domeniul biologiei în Recapitulare – Evaluare 2 S17
contexte noi. Şcoala altfel * – proiect educaţional 2 S18
4.2. Identificarea relaţiilor dintre propriul Lecţie recapitulativă semestrială 2 S19
comportament şi starea de sănătate. Lecţie recapitulativă anuală 2 S20
* Săptămâna 27 – 31.05.2020 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.