Sunteți pe pagina 1din 6

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

2326/2014 17-11-2014

actiune în constatare Judecatoria FOCSANI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA FOCȘANI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 2326


Ședința publică de la 17.11.2014

Completul compus din:

P_________ M________ F______

Grefier L_______ H_____

Pe rol fiind judecarea actiunii în constatare formulată de reclamantii A_____ I____ si


A_____  C_______ M______, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la
Cabinet Avocat M________ V_____, in Focsani, ___________________, nr. 10,
_____________, jud. V______, R____, în contradictoriu cu pîrîta V________ R______ SA-
S________ Focsani, cu sediul în ________________.28-30 judetul V______.

Dezbaterile orale au avut loc în ședința publică din  data de 03.11.2014 și au fost consemnate
în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când
instanța a  amânat pronunțarea cauzei pentru astazi, 17.11.2014, după care,

      INSTANȚA

            Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanțe la data de 03.04.2014, reclamanții
A_____ I____ si A_____  C_______ M______, au chemat in judecata pe parata V________
R______ SA,  solicitând ca prin hotărâre judecătoreasca sa se constate caracterul abuziv al
prevederilor din Convenția de credit nr. xxxxxxx/01.08.2007 si in Convenția de credit nr.
xxxxxxx/09.07.2008,   cu privire la la Punctul 5 lit. a), b), e) si d) din Condițiile speciale ale
convențiilor;  cu privire la  Punctul 3 lit. d) si e) din Capitolul III- Dobânda , Actul adițional
nr.l din data de 28.12.2010 (al Convenției de credit nr. xxxxxxx) si in Actul adițional nr. 1 din
data de 28.12.2010 ( al Convenției de credit nr. xxxxxxx), privitoare la Comisionul de
Administrare si Rambursare Anticipata .

   In motivare reclamantii,   au aratat ca la 01.08.2 007 si 09.07.2008 au încheiat cu parata


Convenția de credit nr. xxxxxxx/01.08.2007, pre c um si  Convenția de credit nr.
xxxxxxx/09.07.2008. Arat a ca , in  cadrul condițiilor speciale ale Convenției de credit nr.
xxxxxxx , la punctul 5 lit. a se prevedea un c omision de risc de 0,17 % aplicat la soldul
creditului, platibil lunar in zile d e scadenta, pe toata perioada de derulare a convenției de
credit. Arata ca, la punctul 5 lit. b) din Condițiile speciale ale Convenției de credit se prevede
un comision de anali za dosar credit de 60 CHF ce se piateste integral, cel mai târziu la data
încheierii Convenției de credit,  comision pe care l-au si achitat la data de 13.07.2007. mai
arat ca, l a lit. e) al punctului 5 se prevede un comision de rambursare avans de 2% calculai la
valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data efectuării rambursării, pentru
primii 5 ani si de 1% calculat la valoarea sumei rambursate in avans, platibil integral la data
efectuării rambursării, dupa primii 5 ani. Sustina ca p otri vit punctului 5 lit. d), subsemnații
suntem obligați la plata unui comision de gestiune in cuantum de 375 lei , practicat de Banca,
ce se plateste integral pentru reevaluarea imobilului adus garanție conform punctului 7 lit. a.
cel mai târziu la data semnării Convenției de credit. Arata ca p unctul 3 lit. a ) din Condițiile
speciale ale Convenției de credit, prevede o rata a dobânzii fixe de 4.25% p.a. sustine ca in
cadrul condițiilor speciale ale Convenției de credit nr. xxxxxxx/09.07.2008 la punctul 5 lit. a )
se prevedea un comision de risc de 0,26 % aplicat la soldul creditului, platibil lunar in zile dc
scadenta, pe toata perioada de derulare a convenției de credit. La punctul 5 lit. b )
dinCondițiile speciale ale Convenției de credit se prevede un comision d e analiza dosar credit
de 60 CHF ee se plătește integral . cel mai târziu la data incheierii Convenției de Cfedit.
comision pe care. de altfel, l-am si achitai la data de 09.07.2008. La lit. c) al punctului 5 se
prevede un comision de rambursare avans de 2 % calculat la valoarea sumei rambursate in
avans pe parcursul primilor 5 ani din Durata Creditului, platibil integral la data efectuării
rambursării, si de 1 % calculat la valoarea sumei rambursate in avans ulterior primilor 5 ani
din Durata Creditului . platibil integral la data efectuării rambursării. Potrivit punctului 5 lit.
d), subsemnații suntem obligați la plata unui comision administrare garantii in cuantum de
722.99 lei. Punctul 3 lit. a) din Condițiile speciale ale Convenției de credit, prevede o tara a
dobânzii lì xe de 3.99 % p.a. Potrivit puntului 3 lit. d) din Condițiile speciale ale Convenției
de credit . referitor la data ajustării dobânzii ,. banca isi rezerva dreptul de a revizui rata
dobânzii curente in cazul inie i-venirii unor schimbări semnificative pe piata monetara,
comunicami împrumutatului noua rata a dobânzii; Rata dobânzii astfel modificata se va aplica
de la dala comunicării", iar lit. e) al aceluiași punct prevede o dobânda anula electiva (DAL)
de 7.72 %.

Mai arata ca, l a data de 2 8.12.2010 l e-au fost comunicate Actele adiționale la convențiile de
Lredit nr. xxxxxx/01.08.2007 si nr. xxxxxx/09.07.2008 . propuse a fi semnate ca urmare a
intrării in vigoare a OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. La art. 4
din aceste acte adiționale se prevade modificarea punctului 5 din Condițiile speciale ale
Convențiilor de credit, punctul 1 lit. b având următorul conținut : „Comision de administrare
credit: 0,08 % pe luna, aplicat la Soldul Creditului , datorat si plalibil de catr e împrumutat
Băncii, lunar, pe toata durata creditului,(...) pentru administrarea de catre Banca a creditului
din perspectiva riscurilor asumate de catre aceasta prin punerea Sumei Principale la dispoziția
împrumutatului, in termenii si condițiile prevăzute de Conventii. Au aratat ca parata a
redenumit  comisionul de risc i n comision de administrare, desi adresa ANCP  nr.
1113/17.08.2010 interzice in mod  expres redenumirea comisioanelor percepute pana la data
intrării in vigoarea a OUG 50/2010.

La dosar reclamanții au depus convențiile de credit, cu planurile  de rambursare.

Parata a depus întâmpinare prin care a ridicat excepția prescripției dreptului material la
acțiune pentru captatul deoarece privitoare la restituirea sumelor achitate cu titlu de comision
de risc, întrucât data încheierii contractului este la 01.08.2007 si respectiv 09.07.2008, fiind
depășit termenul general de 3 ani.

Pe fondul cauzei , parata a aratat ca cererea reclamanților este neîntemeiat a , arătând ca 
interpretarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale nu trebuie făcuta doar din prisma
dispozițiilor art. 4 alin 1 si 2 din Lg. 193/2000, ci  ca aceste dispoziții trebuie completate si cu
prevederile de la litera b din anexa legii. Au mai arătat ca contractul de credit a fost negociat
cu reclamanții, aceștia semnând contractul, au fost de acord cu planul de rambursare, ce face
parte integranta din contractul de credit, iar comisionul de risc face parte din  prețul
contractului.  Totodată , au arătat ca, banca suporta riscul garanției, fiind de notorietate ca
valorile imobilelor au cunoscut o depreciere considerabila.  Cu privire la constatarea
caracterului abuziv al clauzei din pct 3 lit d din condițiile generale au apreciat ca acestea nu
sunt abuzive întrucât prin adresa nr. 1745/14.04.2010 emisa de ANPC se menționează ca
pentru clienții care au contracte de credit se specifica faptul ca dobânda este fixa, actul
adițional încheiat urmând sa cuprindă mențiunea „dobânda fixa” cu abrogarea pct 3 lit d din
Condițiile speciale ale convenției de credit si revenirea la dobânda inițiala menționata in
contractul inițial. In cazul reclamanților rata dobânzii este fixa, respectiv de 4,25%/an de la
data încheierii convenției rata dobânzii stabilita ca fiind fixa nu a fost modificata.  

R eferitor la perceperea comisionului de ad ministrare reglementate prin ac tele adiționale la


contractele de credit a arata ca dupa adoptarea OUG 50/2010 reclam a ntii au solicita t bancii
aplicarea prevederilor acestui act normativ si astfel pct 3 lit a,d, e,f din condițiile speciale sau
modificat in sensul  rata dobânzii curente este de 4,25% dobânda fixa, lit d - dobâ n da anuala 
efectiva este de 5,35% /an, la pct 5.1 comisioane in legătura cu acordarea si utilizarea
creditului s-a stabilit la lit a comision d e rambursare anticipata, lit b, in cazul in care
rambursarea intervine intr-o perioada in care rata dobanzii este variabila comision zero,
comisionul de administrare credit s-a stabilit la 0,08% aplicabil la soldul creditului.

Totodată , prin actul adițional 1 la conve n ția de credit din 09.07.2008 s-a convenit 
modificarea pct 3 lit a,d,e,f din condițiile speciale de credit, cu privire la dobânda anula
efectiva, comisionul de rambursarea anticipata, comisionul de administrare credit.

Cu privire la clauzele solic itate de reclamanți de a se dispune obligarea la plata dobânzilor


legale aferente sumelor achitate cu titlu de comision de risc , a arătat ca OG 8/2000 respectiv
din art. 3 si 4 nu rezulta  ca pentru platile in lei sunt aplicabile dispozițiile acestei ordonante
întrucât  in conve n țiile de credit încheiate cu reclamanții nu sunt elemente de extraneitate

Instanta analizand actele depuse la dosar retine ca, _________________.08.2007 si


09.07.2008 au încheiat cu parata Convenția de credit nr. xxxxxxx/01.08.2007 si Convenția de
credit nr. xxxxxxx/09.07.2008.
               La pct 5 lit a din conditiile speciale ale convenției de credit din 01.08.2007 s-a
prevazut un comision de risc de 0,17% aplicat la soldul creditului, la lit b s-a prevazut un
comision de analiza dosar, la lit c s-a prevazut comision de rambursare avans si la lit d s-a
prevazut comisionul de gestiune. La pct 3 lit a din Conditiile speciale s-a prevazut o dobânda
fixa de 4,25%/an, iar la pct d s-a prevăzut ca  banca isi rezerva dreptul de  a revizui rata
dobânzii curente si la lit e s-a prevazut o dobanda anuala efectiva de 6,63%. Totodat a. in
convenția de credit din 09 iulie 2008 s-a prevăzut la pct 5 lit a comision de risc de 0,26%, la
lit b un comision de analiza, la lit c comision de rambursare, la lit d comision de adm inistrare,
la pct 3 lit a doban da fixa 3,99%/an, la lit d s-a prevăzut ca banca isi rezerva dreptul de a
reviz u i rata dobânzii curente, iar la lit e s-a prevăzut o dobânda anuala efectiva de 7,72%.

Potrivi art. 4 alin 1, o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi
considerate abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din con tract, creează,
in detrimentu l consumatorului si contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru
semnificativ _______________________________ pârtilor. La alin. 2 se arata ca o clauza
contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca. aceasta a fost
stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influențeze natura ei, cum ar fi contractele
standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața
produsului sau serviciului respective.

Conform art 4 alin 3, paratei ii revine obligația de a dovedi ca a negociat in mod direct aceste
clauze. " Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformultata a fost negociata
direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.

Din conditiile de credit depuse la dosar instanta retine ca la pct 5 lit a s-a prevazut un
comision de ris c de 0,17% si respectiv de 0,22% aplicabil la soldul creditului platibil lunar pe
toata perioada de derulare a conventiei de credit, la lit b s-a prevazut un comision de analiza
dosar credit, la lit c un comision de rambursarea avans de 2%, respectiv 1%, iar la lit d s-a
prevazut un comision de gestiune.

       Potrivit art. 4din Lg. 193/2000 o clauza contractuala care  nu a fost negociata  direct cu
consumatorul va fi considerata abuziva daca  prin ea insasi sau împreuna cu alte prevederi din
contract creează  in detrimentul consumatorului  si contrara cerinței bunei credințe un
dezechilibru semnificativ ________________________________ parților.   O clauza
contractuala  va fi considerata ca nefiind negociata  direct cu consumatorul daca acesta a fost
stabilita  fara a da posibilitatea consumatorului  sa influențeze natura ei, cum ar fi contractele 
standard, preformulate, sau condițiile generale de vânzare practicate decomercianti pe piața
produsului sau serviciului respectiv.

               Referitor  la conditia  ce consta  in crearea unui dezechilibru semnificativ


________________________________ partilor, instanta  din c ontractele de imprumut, retine
ca,   imprumutatului i s-a impus o ______________  de obligatii si contraprestatii in special 
aceea de a achita  dobanda la suma de bani imprumutata, de a garanta cu ipoteca restituirea
creditului, de a incheiata contract de asigurare asupra imobilului  ce a  facut obiectul garantiei 
reale imobiliare. Iar impunerea  unui comision de risc in  aceste conditii, echivaleaza cu o
imbugatire  fara just termei a paratei.

           De asemenea , instanta retine ca parata  nu a  facut dovada ca la incheierea   conventiei


de credit a avut loc o negociere reala in urma caruia    caluza  cu privire la   comisioanele 
prevazute  pct.5 lit.a, b, c,d in conditiile speciale de credit.           Acceptarea unor asemenea
clauze  de catre imprumutat nu  echivaleaza   cu negocierea lor.

Lg.193/2000 face referire  si la buna credinta a partilor, respectiv  se cerere ca profesionistul


sa fi actionat cu buna credinta, insa inserarea unei clauze ce creeaza un dezechilibru
semnificativ in defavoarea consumatorului este prin ea insasi contrara bunei credinte.

            F___ de cele retinute mai sus apreciaza  ca reclamantii au  facut  dovada  indeplinirii
conditiilor  prev. de art. 4 din Lg.193/2000,  constatand  nulitatea  caluzelor referitore la
perceperea comisionului de risc, comision de analiza, comision de rambursare avans,
comision de gestiune,  prevazut de pct.5 lit.a, b, c, d din conditiile speciale  ale conventilor de
credit incheiate cu parata.

           Totodata avand in vedere decizia ICCJ  760/27 feb.2014  care arata ca, in cazul  
constatarii clauze referitoare la perceperea comisionului de risc si comisionul de administrare 
se naste  si obligatia de  restituirea a ceeea  ce s-a  prestat in timpul acesteia,  nulitatea
producandu-si efecte retroactiv de la data  incheierii contractului  sumele achitate  cu titlu de
comision de risc si comisionul de administrare,  fiind considerate ca nedatorate.

Avand in vedere ca, instanta a apreciat ca,  clauzele privitoare la comisionoanele  prevazute 
de la pct 5 lit a, b, c, d,  din conventiile de credit  sunt nule urmeaza  ca parata sa restituie
reclamantilor sumele platite de catre acestia, de la data incheierii conventiei de credit.

Totodata  avand din vedere decizia ICCJ nr. 760/2014, instanta apreciaza ca exceptia
prescriptiei dreptului material de a solicita restituirea sumelor incasate  cu titlu de comisione
de risc, de administrare este neintemeiat urmand a o respinge.

Cu privire la clauza prevazuta la pct 3 lit d din conditiile generale instanta avand in vedere
adresa emisa de ANPC nr. 1745/14.04.2010, cat si faptul ca in continutrul contractului este
specificat ca dobanda este fixa, apreciaza ca aceasta clauza nu este buziva ci face parte din
pretul contractului.

         Cu privire la cererea reclamantilor ca parata sa fie obligata la plata dobanzii legale
calculata potrivit  din OG 9/2000, cu modificarile ulterioare, instanta apreciaza ca este
neintemeiata avand in vedere ca, conventiilor de credit  cu plata in valuta, nu le sunt aplicabile
dispozitiile OG 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, intrucant
conventia de credit ______________________ niciun element de extraneitate asa cum prevad
dispoz art 4 din OG 9/2000.

In convențiile de credit încheiate de parți s-a stabilit plata in valuta astfel ca nu sunt aplicabile
prevederile art. 3 si art 4 din OG 9/2000, deoarece convenția de credit dintre parți nu conține
niciun element de extraneitate.

Văzând  dispoziți i le art. 453 cod procedura civila,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:

Admite in parte acțiunea formulată de reclamanții A_____ I____ si A_____  C_______


M______, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat
M________ V_____, in Focșani, ___________________, nr. 10, _____________, jud.
V______, R____, în contradictoriu cu pârâta V________ R______ SA-S________ Focșani,
cu sediul în ________________.28-30 județul V______,  având ca obiect acțiune in
constatare.

Constata nulitatea clauzelor referitoare la comisioanele prevăzute de pct 5 lit a, b, c, d,


respectiv comisioane de  risc, analiza, rambursare avans, gestiune sau administrare din
convențiile de credit nr. xxxxxxx/01.08.2007 si nr. xxxxxxx/09.07.2008.

                Obliga parata sa restituie reclamanților sumele platite cu titlu de comisioane de risc,
analiza, rambursare avans, gestiune sau administrare din convențiile de credit nr.
xxxxxxx/01.08.2007 si nr. xxxxxxx/09.07.2008, de la data încheierii convențiilor de credit.

Respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv prevăzute de pct 3 lit d si e,
ca neîntemeiat.

Respinge captatul de cerere privind plata dobânzilor legale.

Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune formulata de parata.

Obliga parata sa plătească reclamanților suma de 500 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 30zile de la comunicare, la Judecătoria Focșani.

Pronunțata in ședința publica, astăzi, 17.11.2014.