Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la metodologie)


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
FIȘA DE EVALUARE
în vederea certificării calificării profesionale, Nivel 3
Anul școlar 2019 – 2020, sesiunea iunie 2020

Numele și prenumele candidatului:


Centrul de examen unde se susține examenul: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie
Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie
Calificarea profesională: Tehnician Transporturi
Standard de pregă tire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetă rii științifice nr.
4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregă tire profesională (SPP) pentru califică ri profesionale de nivel 3 și 4 ale
Cadrului național al califică rilor, pentru care se asigură pregă tirea prin învă ță mâ ntul profesional și tehnic.
Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):
1. 
2. 
3. 
Titlul proiectului:
Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect:
Criterii de evaluare1 a Punctaj acordat
Nr. Punctaj maxim
proiectului realizat de Indicatori de realizare2
crt. pe indicator Evaluator Evaluator
candidat 1 2
1. Planificarea elaboră rii Respectarea structurii proiectului 10 p
proiectului (20 p) Documentarea în vederea realiză rii temei de proiect 10 p
este corespunză toare (existența unei bibliografii
adecvate, colecții de standarde, linkuri etc.)
2. Realizarea pă rții scrise a Modul de dezvoltare a conținuturilor se raportează 15 p
proiectului (80 p) adecvat și echilibrat la tema proiectului.
Dezvoltarea conținuturilor este realizată astfel încâ t să 30 p
fie abordate toate aspectele esențiale necesare unei
corecte argumentă ri.
Proiectul poate avea aplicabilitate practică . 10 p
Prezentarea normelor de sănă tateși securitate în 15 p
muncă , PSI și protecția mediului aplicabile la tema dată
Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea 10 p
proiectului
PUNCTAJ TOTAL 100 p
PUNCTAJ FINAL
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluă rii proiectului:
Admis Cu punctajul final 100 p-95 p 94,99 p-85 p 84,99 p-75 p 74,99 p-60 p

Cu calificativul Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

Respins Cu punctajul final

Evaluatori (numele, prenumele și semnă tura): Președinte de comisie


Evaluator 1: (numele, prenumele și semnă tura)
Evaluator 2: ing. Flavia SCHLESINGER
Data: . . . . . . . . . .
1
 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învă ță rii care specifică cu mai multă exactitate
rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate mă sura nivelul de dobâ ndire a competenței. Fiecă rui
criteriui se alocă un punctaj maxim.
2
 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învă ță rii. Fiecă rui
indicator i se alocă un numă r de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.