Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea SPIRU HARET

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE


Programul de studii MANAGEMENT-ID
Disciplina MANAGEMENT CALITATII
Titul lucrării

Pascu Catalin, anul 2, grupa 3

Numele cadrului didactic coordonator (tutorelui) Conf.univ.dr.Viorica Jelev

1. INTRODUCERE

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate sistemul
de management la calităţii.
Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie
sistemul de management al calităţii.
Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a
politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie în


producţia şi comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. şi se aplică la toate nivelele
specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile


(exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)

1.1 Prezentarea generală a firmei SAMI PLASTIC S.A.

SAMI PLASTIC S.A. Suceava, cu sediul legal în strada Aurel Vlaicu nr.62, Suceava este o
societate cu capital italian 100 %.

Ansamblul de producţie SAMI PLASTIC S.A. cuprinde o hală care se desfăşoară pe o


suprafaţă de cca. 1400 m2, în care sunt operative trei linii moderne de extrudare a ţevilor din
polietilenă ce acoperă gama de diametre 20 mm. ¸ 500 mm. şi care au o capacitate de
producţie de 27 tone ţeavă / 24 ore.

În cadrul laboratorului intern de inspecţii şi încercări, se efectuează încercări pe materia primă


şi produsul finit, respectând specificaţiile standardelor naţionale şi internaţionale din domeniu.

Producţia de ţevi de polietilenă de înaltă densitate se desfăşoară pe linii de extrudare moderne,


de înaltă productivitate şi de un înalt grad de automatizare a procesului tehnologic.
Întregul proces tehnologic, cuprinzând alimentarea cu materie primă, dezumificarea, controlul
temperaturilor, controlul şi sincronizarea debitului extrudat cu viteza de tragere, controlul
activ al grosimii peretelui , marcarea şi debitarea ţevilor este supravegheat de un calculator de
proces.

Competitivitatea societăţii reiese şi din profesionalismul salariaţilor, 70 % dintre aceştia


având studii superioare (economişti, ingineri), iar personalul direct implicat în procesul de
producţie a fost specializat în Italia, în anii 1999 şi 2000, la SYSTEM GROUP din cadrul
căruia face parte şi SA.MI. PLASTIC S.R.L. Italia (acţionar principal la SAMI PLASTIC
S.A.) şi care deţine 35 de linii de extrudare a polietilenei.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate sistemul
de management la calităţii. Manualul calităţii este un document care prezintă politica în
domeniul calităţii şi descrie sistemul de management al calităţii.

Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a
politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie în


producţia şi comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. şi se aplică la toate nivelele
specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile


(exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)

2.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

2.1 Generalităţi

Organizaţia a stabilit, a documentat şi a implementat un SMC şi îmbunătăţeşte continuu


eficacitatea acestuia. Organizaţia a adoptat abordarea bazată pe proces în dezvoltarea,
implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC-ului, cu scopul creşterii satisfacţiei clientului
prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizează resurse, condusă astfel încât să permită
transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire.

Pentru toate procesele existente în organizaţie se aplică metodologia cunoscută sub


numele PDCA “Planifică- Efectuează- Verifică- Acţionează”(provine de la denumirea
din limba engelză Plan-Do-Check-Act). PDCA poate fi descrisă succint astfel :

 • PLANIFICĂ : Stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în


concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei.
 • EFECTUEAZĂ : implementează procesele.
 • VERIFICĂ : monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faşă de politicile, obiectivele
şi cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele.
 • ACŢIONEAZĂ : întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor
proceselor.

2.2 Documentaţia

Manualul calităţii

În manualul calităţii este descrisă organizarea, responsabilităţile şi procedurile utilizate pentru


managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calităţii, al SAMI
PLASTIC S.A.

Manualul calităţii este structurat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.


Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Scopul manualului calităţii este de a da posibilitatea personalului organizaţiei şi altor persoane


din exteriorul acesteia, să înţeleagă procedurile de bază cerute pentru menţinerea standardelor
de calitate.

Acest nivel al calităţii este necesar pentru a da asigurări că produsele firmei sunt conforme cu
standardele internaţionale din domeniu şi/sau specificaţiile tehnice ale clienţilor.

Este responsabilitatea tuturor angajaţilor să se asigure de aplicarea şi eficienţa prevederilor


prezentului manual al calităţii. Personalul organizaţiei aplică în mod obligatoriu, procedurile
de sistem, procedurile operaţionale menţionate în acest manual al calităţii şi instrucţiunile de
lucru asociate.

Responsabilitatea pentru distribuirea, în mod controlat a prezentului manual al calităţii, este a


Managerului Calitate.

Manualul calităţii, fiind un document al sistemului de management al calităţii se supune


prevederilor PS –01 Controlul documentelor.

Controlul documentelor

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub control,
în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se detaliază tipul de
documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare al acestora.

Redactarea, emiterea şi verificarea documentelor prevăzute de Sistemul de Calitate intră în


sarcina Managerului Calitate, care are în grijă şi distribuirea acestora în mod controlat, pentru
a permite fiecărui Responsabil să fie posesorul ultimei versiuni a documentaţiei.

Aprobarea Manualului Calităţii a Procedurilor operaţionale şi de sistem şi este de competenţa


conducerii.

Pentru redactarea procedurilor şi instrucţiunilor, Serviciul de Asigurare a Calităţii analizează


documentele, împreună cu personalul autorizat, apoi le supune aprobării conducerii.
Toate documentele şi datele prevăzute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate prin
intermediul următoarelor :

 • Denumirea documentului;
 • Numărul şi data reviziei;
 • Numărul de pagini/ pagini totale document;
 • Numele, prenumele, funcţia persoanelor care au elaborat, verificat şi aprobat documentul;
 • Nr. exemplarului – pe prima pagină;
 • Codul documentului.

Serviciul de Asigurare a Calităţii stabileşte şi pune prompt la dispoziţie o listă de referinţă,


care să identifice stadiul reviziilor în vigoare a documentelor, pentru prevenirea utilizării unor
documente nevalabile şi/sau perimate.

Documentele nevalabile şi/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare sau
sunt asigurate în alt mod împotriva utilizării neintenţionate.

Toate documentele depăşite ce sunt conservate pe motive legale şi/sau de conservare a


cunoştinţelor sunt identificate şi consemnate în mod adecvat de către responsabilii de funcţie
interesaţi.

Toate documentele sunt arhivate în dosare, care vor conţine informaţii referitoare la conţinut
şi la perioada de arhivare, pentru o uşoară reperare în caz de necesitate.

Arhivarea diferitelor documente este făcută de către Responsabilii de funcţie interesaţi.

Sunt ţinute sub control, de asemenea, şi datele şi documentele furnizate de către clienţi şi
datele înmagazinate pe suporţi informatici.

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub control,
în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se detaliază tipul de
documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare al acestora.

Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distribuţie a documentelor,


asigurându-se astfel identificarea exactă a utilizatorilor (punctelor de utilizare).

Lista generală a documentelor valabile, informează asupra reviziei în vigoare şi care trebuie
să se utilizeze într-un anumit moment.

Se asigură totodată retragerea promptă a documentelor perimate din toate punctele de utilizare
şi înlocuirea cestora cu ultima revizie valabilă.

Controlul înregistrărilor

Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingerea calităţii cerute şi
eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formularele prevăzute în procedura de sistem PS-
02 Controlul înregistrărilor.
Procedura de referinţă furnizează informaţiile referitoare la modalitatea şi responsabilitatea
pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi, conservarea şi eliminarea
înregistrărilor.

Toate înregistrările calităţii sunt lizibile, sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie regăsite
prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorării sau
distrugerii şi pentru prevenirea pierderilor.

Înregistrările calităţii sunt corelate cu produsele şi/sau activităţile la care se referă şi în acestea
vor fi indicate :

 • Produsul la care face referire înregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla şi
numărul de lot pentru materia primă, numărul de producţie pentru produse finite, etc.)
 • Tipul de activitate şi descrierea activităţii desfăşurate.

Modul de codificare a înregistrărilor calităţii este prevăzut în procedura


operaţională Codificarea documentelor, PO-14.

Toate înregistrările calităţii sunt arhivate şi conservate în spaţii adecvate, pentru a reduce la
minim deteriorarea acestora şi pentru a evita pierderile.

Timpii de conservare a registrelor calităţii sunt stabiliţi şi prevăzuţi în procedura PS-


02 Controlul înregistrărilor calităţii.

Când se prevede prin contract, înregistrările calităţii sunt puse la dispoziţia clientului, sau la
un reprezentant al său, pentru evaluare, pentru o perioadă determinată.

3. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Angajamentul managementului

Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltarea şi implementarea


SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.

În analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în care este respectat
angajamentul managementului, respectiv dacă este comunicată în cadrul organizaţiei
importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare; dacă
politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt adecvate şi au fost atinse; dacă au fost alocate
resursele necesare pentru derularea în condiţii optime a proceselor.

Orientarea către client

În cadrul procesului referitor la relaţia cu clientul (determinarea şi analiza cerinţelor


referitoare la produs; satisfacţia clientului ) sunt identificate cerinţele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit să se asigure satisfacerea cerinţelor
clienţilor. Satisfacţia clienţilor este monitorizată, aşa cum s-a stabilit prin procedura
operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului PO – 13.

Politica în domeniul calităţii.


Conducerea Societăţii SAMI PLASTIC S.A., reprezentată de Directorul Executiv, are în
vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economică a
produselor introduse pe piaţă, dar mai ales depind de calitatea lor .

Pentru a produce şi livra produse de un nivel calitativ cât mai înalt, a satisface cerinţele
clienţilor, a cerinţelor legale şi de reglementare şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea
SMC-ului, în cadrul SAMI PLASTIC S.A. s-au adoptat o serie de măsuri analitice şi
constructive, care coroborate să ducă la atingerea acestor obiective.

Între măsurile constructive, se numără, de exemplu abordarea bazată pe proces, care permit
soluţionarea neconformităţilor în interiorul organizaţiei şi care includ analizele interne cât şi
cele cu clientul.

Măsurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea şi


trasabilitatea, stadiul În cadrul SAMI PLASTIC S.A., noi suntem total angajaţi să stabilim şi
să atingem standardele de calitate, care sunt capabile să satisfacă sub toate aspectele, cerinţele
specificate şi aşteptările rezonabile ale clienţilor noştri.

Planificare

Obiectivele calităţii

Obiectivele calităţii sunt documentate în declaraţia de politică, care reprezintă şi declaraţia de


angajament a managementului de la cel mai înalt nivel. Obiectivele calităţii sunt în
concordanţă cu politica referitoare la calitate şi sunt exprimate în termeni măsurabili şi
vizează următoarele aspecte :

  Oferirea de produse care să satisfacă cerinţele clienţilor;


Reputaţia pe piaţa naţională;
Creşterea vânzărilor;
Numărul de neconformităţi interne;
Numărul reclamaţiilor de la clienţi;
Asigurarea de resurse materiale şi umane;
Obţinerea certificării Sistemului de management al calităţii,conform standardului SR EN ISO
9001:2001.

Obiectivele principale în domeniul calităţii sunt:

   • Oferirea de produse care să satisfacă integral şi eficient Necesităţile clienţilor.


   • Mentinerea prestigiului organizatiei pe piaţa naţională de polietilenă.
   • Creşterea vânzărilor cu 20% fata de anul 2002, prin activităţi susţinute şi bine coordonate
de managementul societatii
   • Scăderea cu 5% a neconformităţilor, şi a reclamaţiilor din partea clienţilor.
   • Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii
   • Asigurarea permanentă de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane, care bine
instruite să menţină şi să îmbunătăţească procesele stabilite
   • Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul Calitatii
   • Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost intelese si realizate
Consider că această politică trebuie comunicata, inteleasa şi aplicată prin angajarea mea
personală şi a tuturor membrilor S.C.SAMI PLASTIC S.A., indiferent de poziţia ocupată.

Planificarea sistemului de management al calităţii

SAMI PLASTIC S.A. defineşte şi stipulează cum trebuie satisfăcute cererile privitoare la
calitate în cadrul firmei.

Planificarea calităţii are în vedere modul în care sunt îndeplinite obiectivele calităţii, politica
în domeniul calităţii, dacă este asigurată identificarea , definirea şi realizarea proceselor şi
resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dacă integritatea sistemului este menţinută
când au loc schimbări, dacă este elaborată documentaţia necesară.

Planificarea calităţii devine coerentă având în vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calităţii şi este stipulată astfel încât să corespundă
propriilor exigenţe operative.

SAMI PLASTIC S.A. planifică calitatea astfel :

 • Definirea şi documentarea activităţilor care permit realizarea calităţii produselor în


conformitate cu propriile exigenţe operative;
 • Utilizarea de planuri de calitate generale şi/sau specifice, legate de cererile clienţilor care
dau specificări proprii;
 • Planul de investiţie pentru achiziţionarea de noi tehnologii productive şi/sau încercare şi
inspecţie;
 • Planificarea activităţilor de control care se efectuează în conformitate cu fazele prestabilite
ale procesului productiv;
 • Definirea şi documentarea în cazul criteriilor de consimţire a rezultatelor unui control;
 • Identificarea, pregătirea şi gestionarea documentelor de înregistrare a calităţii produsului.

Responsabilitate, autoritate şi comunicare

Responsabilitate şi autoritate

Modul de organizare a SAMI PLASTIC S.A. este redat schematic în organigrama firmei,
prezentată în Anexa 2.

În fişele de post se prezintă detaliat, responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa


personalului cu atribuţii în domeniul calităţii.

Organizarea S.C. SAMI PLASTIC S.A. este structurată pe două niveluri şi anume : Nivelul 1-
Conducere; Nivelul 2 – Execuţie.

Conducerea societăţii, decide asupra politicii în domeniul calităţii, aprobă documentele


necesare în acest sens, organizează şi asigură mijloace necesare menţinerii sistemului calităţii.
Totodată elaborează planuri ale calităţii, urmăresc realizarea tuturor prevederilor acestora la
timp şi în conformitate cu condiţiile impuse de sistemul de management al calităţii şi
organizează activitatea desfăşurată de personalul din subordine.
Nivelul 2 - de execuţie este format din personalul din toate compartimentele, care respectă
procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile operative prevăzute de
sistemul de management al calităţii adoptat.

Reprezentantul managementului

Directorul Executiv a desemnat, Managerul Calitate care, pe lângă faptul că are alte atribuţii,
va avea şi autoritatea definită pentru :

 • a asigura că a fost instituit, implementat şi menţinut activ un Sistem de management al


Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
 • a informa constant conducerea despre funcţionarea SMC-ului, pentru a putea permite
analiza periodică şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii continue a SMC-ului;
 • a asigura că obiectivele calităţii, au fost cunoscute şi înţelese de tot personalul organizaţiei
şi că se dezvoltă metode şi se asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse;
 • a asigura promovarea conştientizării referitoare la cerinţele clientului;
 • a asigura o bună colaborare cu organismele externe de certificare.

Responsabilitatea generală a Managerului Calitate este de a asigura că activităţile tuturor


compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al calităţii şi cu procedurile de sistem şi
operaţionale asociate.

Comunicarea internă

Informaţiile referitoare la eficacitatea SMC-ului sunt comunicate tuturor persoanelor din


organizaţie prin intermediul şedinţelor, organizate pe compartimente sau cu întreg personalul.

Fiecare circulară internă, referitoare la calitate trebuie datată şi semnată de responsabilul de


funcţie şi aprobată de Managerul Calitate şi/sau Conducere.

Procedura operaţională Comunicare PO-01, detaliază modul în care are loc procesul de


comunicare internă si cu clientii.

Analiza efectuată de management

SMC-ul adoptat de SAMI PLASTIC S.A. este supus unei analize, la intervale potrivite, de
Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea şi eficacitatea în timp. Frecvenţa
analizelor, exceptând diversele evaluări speciale din partea conducerii, în cazul în care se
sesizează necesitatea unor profunde inovaţii productive şi organizatorice, este anuală.

Iniţiativa pentru şedinţele privind analiza SMC-ului aparţine Managerului Calitate . El va


pregăti o agendă de lucru şi va pune la dispoziţie toate documentele relevante.

Subiectele analizate includ :

 • rezultatele auditurilor interne şi/sau externe;


 • date provenite din măsurarea proceselor;
 • date provenite din inspecţiile şi încercările efectuate asupra materiei prime şi asupra
produsului finit;
 • propuneri de modificări, îmbunătăţire;
 • cerinţe de instruire;
 • eficacitatea instruirii,
 • Feedback-ul clienţilor;
 • Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
 • Stadiul aplicării planului de acţiuni stabilit la analiza de management anterioară.

Dacă este necesar, Managerul Calitate va atrage atenţia asupra zonelor unde cerinţele SMC-
ului nu sunt îndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Când este posibil, el va da
recomandări pentru îmbunătăţiri. Dacă din analiză rezultă că sunt necesare acţiuni corective,
se va cădea de acord asupra acţiunilor corective care trebuie luate şi se vor sugera metode
adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a asigura
implementarea acţiunilor corective stabilite.

Detaliile analizei şi acţiunile corective, asupra cărora s-a căzut de acord, vor fi înregistrate în
procese verbale şi înregistrările vor fi arhivate.

Procesul analizei efectuate de management este descris în procedura Analiza efectuată de


management PO-02.