Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Școala Gimnazială
Data:
Clasa: a VI a B
Obiectul: Biologie
Profesor:
Unitatea de învăţare: Animale vertebrate
Tema: Animale vertebrate-Recapitulare
Scopul lecţiei: Cunoaşterea caracterelor generale ale principalelor grupe de
vertebrate şi a adaptărilor acestora la mediul de viaţă.
Obiective de referinţă:
 Să identifice grupe şi specii de animale (1.1.);
 Să recunoască alcătuirea generală a unui mamifer (1.2.);
 Să stabilească relaţii între factorii de mediu şi diversitatea animalelor (1.3.);
 Să exerseze utilizarea unor surse de informare (3.1.).
Obiective operaţionale:
 Să identifice speciile de vertebrate studiate;
 Să recunoască grupa din care fac parte speciile identificate, pe baza analizei caracterelor acestora;
 Să ilustreze diversitatea vertebratelor studiate prin evidenţierea caracterelor de deosebire pe care
le prezintă;
 Să dovedească unitatea vertebratelor studiate prin evidenţierea asemănărilor pe care le prezintă.
Tipul lecţiei: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor – varianta lecţie bazată
pe schemă recapitulativă.

Demersul didactic:
a.Resurse procedurale:-observaţia;
- demonstraţia;
- conversaţia euristică;
- explicaţia.
- metoda ciorchinelui
b.Resurse materiale: - fișe de lucru
-atlase zoologice;
-manualul;
-planse;
-secvențe de film documentar;
-videoproiector;
-calculator.
c.Forma de activitate:- frontală.

Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie.


Evaluare: formativă prin chestionare orală, jocuri interactive și completarea fișei de lucru.
Bibliografie:
- Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Iordache I, Metodica predării ştiinţelor biologice,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.
- Ionel Aglaia, Partin Zoe, Biologie. Manual pentru clasa a VII a, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2001.
- Todor Virginia, Metodica predării biologiei la clasele V-VIII, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1979.
DESFǍŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Organizarea -Pregăteşte materialul didactic. -Îşi pregătesc cărţile şi caietele
clasei -Notează în catalog elevii absenţi şi
verifică dacă sunt condiţii optime
pentru desfăşurarea orei.
Captarea - Solicit elevilor sǎ urmǎreascǎ - elevii observǎ cu atenţie şi emit
atenţiei. prezentarea unor secvențe de film ipoteze în legǎtura cu ce vor studia.
documentar
Anunţarea -Anunţă şi scrie pe tablă tema - notează în caiete titlul lecţiei şi
temei şi lecţiei şi prezintă obiectivele pe urmăresc obiectivele.
obiectivelor care elevii trebuie să le cunoască la
terminarea lecţiei.
Dirijarea - Împarte fișele de lucru și solicită - completează primul punct de pe fișa
învăţării elevilor să completeze denumirile de lucru cu cât mai multe specii,
speciilor recunoscute în film

- Distribuie câte o fișă de la anexa 2 - elevii colaborează și completează


pe fiecare bancă, cerând elevilor să ciorchinele,
completeze ciorchinele plecând de
la câteva indicii.

- solicită elevilor să rezolve - rezolvă itemii de pe fișa de lucru


următorii itemi de pe fișa de lucru
pentru a desprinde reprezentanţii
principalelor grupe de vertebrate,
adaptări ale acestora la mediile de
viaţă variate în care trăiesc (aerian,
terestru, acvatic), tipul de respiraţie
pe care îl prezintă, locomoţia,
hrănirea şi înmulţirea, caracteristici
legate de evoluția vertebratelor.

-Realizează pe tablă un tabel - Completează planul de recapitulare


recapitulativ în care notează cu caracterele vertebratelor ce rezultă
principalele caracteristici ale din răspunsurile date de ei în timpul
vertebratelor, ce rezultă din lecției
răspunsurile date de elevi.

-Insistă asupra asemănărilor dintre -Enumeră caracteristicile maimuţelor


om şi maimuţă dar şi a caracterelor ce le aseamănă cu omul şi caracterele
de superioritate ale omului faţă de omului ce-l fac superior maimuţei.
maimuţe.

Obţinerea -Inventariază principalele -Răspund la întrebări observând


performanţei informaţii şi solicită elevilor să dea imaginile de pe planșe și din atlasele
elevilor răspunsuri rapide, clare, concrete zoologice.
prin care verifică modul în care s-
au atins obiectivele operaţionale.
Evaluarea -Prin chestionare orală pe tot - Răspund la întrebări.
performanţei parcursul lecţiei şi prin realizarea
elevilor jocului interactiv și completarea
fișelor de lucru
Numele și prenumele............................................
Fișa de lucru 1

1. Notează cât mai multe specii pe care le-ai recunoscut în secvențele de film.
…....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Completează fișa numărul 2 cu grupele de animale vertebrate și cu clasificarea acestora. Ține cont de
indiciile date! Găsește locul exemplelor de la exercițiul 1 în schema ta, justificând alegerea.
3. Literele așezate în cerc ascund 3 specii de animale vertebrate. Dacă porniți de la o anumită literă și le
veți citi din 3 în 3, le veți descoperi. Din ce grup fac parte?

4. Completează tabelul următor cu diferențele și asemănările dintre cele două specii:

….............
…............

5. Completează spațiile libere:


Vertebratele adaptate la două medii de viață (acvatic și terestru) se numesc..........................................
Adaptările la mediul acvatic sunt..............................................................................................................
Adaptările la mediul terestru sunt.............................................................................................................
6. Află cuvintele definite, apoi unește-le și vei obține denumirea unui specii de animal periculos! Din ce
grup face parte? Argumentează alegerea.
Sunt: un nume cu renume ............
Și o epocă anume. …...........
…....................................................................................................................................................................
7. Notează 4 adaptări ale păsărilor la mediul aerian:
- -
- -
8. Rezolvă integrama pentru a afla cheia:

1. Mamifer trândav;
2. Vânător acvatic feroceal zebrelor, antilopelor venite la adăpat;
3. Gigant al oceanelor care poate atinge 150 tone;
4. Se hrănește cu termite, cu ajutorul limbii;
5. Mamifer ieșit din ou;
6. Mamifer copitat cu un corn sau cu două;
7. Carnivor din Africa sau Asia care se hrănește cu cadavre.
9. Realizează o schemă a evoluției vertebratelor (prin săgeți).

Pești

10. Ce notă îți acorzi la finalul acestei lecții? …....................................


SCHEMA LECŢIEI

ANIMALE VERTEBRATE-RECAPITULARE

Grupa de Exemple Înveliş Locomoţia Respiraţia Înmulţirea


vertebrate extern
Peşti Crapul piele înot branhii protejate de -prin ouă
Ştiuca subţire opercule -fecundaţia externă
Somnul protejată
Rechinul de solzi
flexibili
Amfibieni Broasca de piele înot şi plămâni şi piele -prin ouă
lac subtire sărituri -fecundaţia externă
bogat metamorfoză
vasculariz
ată
Reptile Şopârla piele târâre plămâni -prin ouă
Şarpele acoperită -fecundaţia internă
Crocodilul cu solzi
de Nil cornoşi
Broasca
ţestoasă
Păsări Porumbelul pene zbor plămâni -prin ouă
Găina -fecundaţia internă
Raţa
Barza
Mamifere Ornitorincul păr mers plămâni -nasc pui vii pe care îi
Cangurul zbor hrănesc cu lapte
Cârtiţa sărituri
Liliacul
Pisica
Vaca
Porcul
Maimuţele