Sunteți pe pagina 1din 5

Gradinita cu Program Normal Nr.

4 Baia Mare

AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

I. CURRICULUM

Obiectiv : Dezvoltarea calității procesului de predare – învățare - evaluare și a competențelor de proiectare curriculară

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Cunoașterea metodologică a aplicării Membrii Sept. Realizarea concordanței dintre obiective, competențe, conținuturi.
curriculumului pentru învățământul CME
preșcolar
2. Realizarea evaluării inițiale corecte și Membrii Sept. Respectarea particularităților de vârstă ale copiilor și a specificului
complete CME temelor de cunoaștere pe domenii experiențiale de învățare;
Înregistrarea datelor obținute în cadrul testelor și realizarea
caracterizării grupei.
3. Adaptarea strategiilor și a conținuturilor Membrii Sem. I Monitorizarea rezultatelor individuale ale copiilor pe tot parcursul
specifice domeniilor de cunoaștere în CME Sem. al II- anului școlar
aplicarea evaluărilor continue și sumative lea Măsurile ameliorative(activitatea diferențiată centrată pe copil)
semestriale
4. Întocmirea planificărilor anuale , a Membrii Permanent Parcurgerea temelor anuale de studiu, urmărind indicațiile din
proiectelor tematice și a direcțiilor de CME curriculum pentru fiecare nivel;
dezvoltare pentru fiecare proiect propus Conformitatea conținuturilor cu obiectivele vizate
5. Proiectarea programelor CDȘ Membrii Sept. Realizarea ofertei de opționale în ședințele cu părinții
CME 1-10 oct. Vizarea opționalelor propuse de către inspectorul de specialitate
6. Desfășurarea de asistențe , înterasistențe și Director Sem I Realizarea planului managerial al CME
activități demonstrative în cadrul comisiei Resp. CME Sem al II- Realizarea planificării activităților metodice pentru anul școlar în
metodice Resp. CEAC lea curs
Graficul de asistențe la grupă
Constatări în urma asistențelor; fișe de asistență
7. Accentuarea caracterului formativ al Membrii Permanent Diversificarea strategiilor de predare- învățare; utilizarea
activității didactice CME metodelor moderne
Proiectarea integrată a conținuturilor
8. Stabilirea unei relații strânse cu școala, în Resp. CME Permanent Monitorizarea rezultatelor copiilor de la clasa pregătitoare ce au
vederea optimizării adaptării copilului Educatoarele frecventat grădinița noastră
preșcolar la clasa I de la gr. mari

Obiectiv : Obținerea unor rezultate bune și foarte bune la concursurile de cunoștințe și activitate practică pentru
preșcolari

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Selectarea concursurilor dedicate Membrii CME Permanent Participarea la concursuri aprobate de MECTS
preșcolarilor
2. Aplicarea unui curriculum complementar Membrii CME În perioadele Grafice cu planificarea acestor activități de pregătire
pentru concursuri concursurilor
3. Participarea cât mai multor preșcolari la Membrii CME Sem I Diplome
concursuri locale, județene, naționale, Consilier educativ Sem al II-lea Premii
internaționale

II. RESURSE UMANE


Obiectiv : Dezvoltarea abilităților de a aplica în activitatea didactică cu copiii competențe dobândite prin participarea la
acțiuni de formare continuă

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Studiu individual în literatura de specialitate ; Resp. CME Permanent Calendarul CME
elaborarea de comunicări metodice de către Membrii Procese verbale
cadrele didactice pentru promovarea didacticii comisiei Referate , proiecte didactice model
moderne , cu accentul pe competențe
2. Participarea la activitățile cercului pedagogic, Membrii Sem I Graficul cercului pedagogic
unde sunt prezentate teme de actualitate în CME Sem al II-lea Adeverințe
didactica modernă
3. Schimbarea/ îmbunătățirea stilului de predare , Membrii Permanent Înscrierea la grade didactice
aplicarea metodelor și tehnicilor moderne CME Participarea la cursuri de formare continuă; adeverințe,
diplome, certificate de competențe

Obiectiv : Atragerea populației preșcolare din comună, pentru limitarea migrației acesteia spre alte unități preșcolare din
afara localității

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Promovarea unei imagini pozitive a instituției Resp. Imagine Permanent Realizarea ”Zilei Porților deschise”
noastre în cadrul comunității locale Membrii CME Pliante, fluturași cu oferta grădiniței

2. Derularea de proiecte și programe educaționale Membrii CME Sem I Continuarea proiectelor naționale și locale derulate în
ce vin in intâmpinarea nevoilor copiilor și Director Sem al II- anii școlari anteriori
familiilor acestora lea Reluarea programului ”Grădinița creativă de vară”
3. Promovarea unei educații de calitate pentru toți Membrii CME Permanent Monitorizarea permanentă a rezultatelor copiilor ce
preșcolarii din grădiniță frecventează Grădinița
Prezentarea rezultatelor deosebite obținute la concursuri
III. RESURSE MATERIALE
Obiectiv : Creșterea calității bazei materiale existente; dezvoltarea bazei materiale din grădiniță

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Participarea la prezentările de materiale didactice în Membrii CME Sept. Pliante cu oferte de produse
cadrul consfătuirilor județene
2. Selecționarea auxiliarelor din ofertele avizate de Membrii CME Sept. Evaluarea opțiunilor din oferte
MECTS care să răspundă condițiilor de calitate a
procesului didactic pe nivel de vârstă
3. Cunoașterea de către toate educatoarele a listei cu Membrii CME Oct. Existența listei cu materialele didactice existente
materiale didactice existente în grădiniță în grădiniță
4. Promovarea și încurajarea activităților de echipă atât Membrii CME Permanent Materiale didactice realizate și aplicate
în rândul educatoarelor, cât și al copiilor, pentru Mape cu proiecte didactice, proiecte tematice și
formarea unei culturi organizaționale care să modele evaluări etc
stimuleze comunicarea deschisă,participarea și
inovația
5. Atragerea de fonduri extrabugetare ce pot ajuta la Membrii CME Sem I Calendarul activităților extrașcolare
modernizarea bazei materiale a grădiniței Director Sem al II-lea Procese verbale

IV. DEZVOLTARE COMUNITARĂ


Obiectiv : Dezvoltarea relațiilor cu autoritățile locale și parteneri educaționali implicați în viața grădiniței

Nr. crt. Strategii de realizare și acțiuni Responsabili Termen Evaluare


1. Derularea de proiecte educaționale cu Coord. Permanent Asumarea responsabilităților de către educatoarele ce
implicarea unor parteneri din comunitatea proiecte coordonează proiecte educaționale
locală – Primăria, Biserica, Poliția, etc. Realizarea programelor și a calendarelor de activități pentru
fiecare proiect educațional
Rapoarte finale ale proiectelor derulate în anul școlar curent
2. Fructificarea oportunităților oferite de Coord. Proiect Sem I Dezvoltarea de parteneriate
proiectele de colaborare și parteneriate la Consilier ed. Sem al II-lea Obținerea de finanțări pentru realizarea unor activități
nivel local, județean, național extrașcolare

DIRECTOR, RESPONSABIL CME,


Prof. Ardelean Maria Ed. Bota Zorica