Sunteți pe pagina 1din 7

ЗАДАЧИ

(exerciții)

1. Рассчитать рост денежной массы, в абсолютных и относительных величинах,


если скорость обращения денег в прошлом году составила 3,8 оборота в год, а в текущем
году – 4,05. При этом, валовый внутренний продукт, в прошлом году, составил 67,8 млрд
лей, а в текущем возрос на 15 %.
(Să se calculeze creșterea masei monetare în mărimi absolută și
relativă dacă, viteza de circulație a monedei în anul precedent a fost
de 3,8 rotații pe an, iar în anul curent - 4,05 rotații pe an. Produsul
intern brut, în anul precedent, a constituit 67,8 млрд lei, iar in anul
curent s-a majorat cu 15 %).

РЕШЕНИЕ
В основу решения лежит количественное уравнение денег, которое записывается в
следующем виде:
M x V=P x Q.
где:
V – скорость обращения денег (viteza de rotație a banilor);
M – денежная масса (masa monetară);
P – цена товаров (prețul mărfurilor);
Q –количество товаров (cantitatea mărfurilor).

Из этого следует, что денежная масса равна:


M=P x Q/V
Если учитывать, что P x Q = PIB, получим:

M=PIB/V,
где:
PIB - валовый внутренний продукт (produsul intern brut).

Из условий задачи следует:


M t−1= 67,8 ÷ 3,8 = 17,84 млрд lei.
PIBt = 67,8 x 1,15 = 77,97 млрд lei.
M t =77,97/4,05 = 19,25 млрд lei.

Таким образом, рост денежной массы, в обозначенном периоде, составил:


ΔMM at /t −1= MMt – MMt-1 = 19,25 – 17,84 = 1,41 млрд lei
ΔMM rt /t −1 = MMt ÷ MMt-1 ×100 % = 19,25÷17,84×100% = 107,9 %,

где:
ΔMM at /t −1 – абсолютный рост (цепной) денежной массы (creșterea absolută (în lanț)
a masei monetare);
ΔMM rt /t −1 – относительный рост (цепной) денежной массы (creșterea relativă (în
lanț) a masei monetare);
t - текущий год (anul curent);
t-1 – предыдущий год (anul precedent).

Ответ: ΔMM at /t −1= 1,41 млрд lei; ΔMM rt /t −1= 107,9 %.


(Răspuns:ΔMM at /t −1= 1,41 млрд lei; ΔMM rt /t −1= 107,9 %).
PROBLEME

1. Să se calculeze creșterea masei monetare în mărimi absolută și relativă dacă, viteza de


circulație a monedei în anul precedent a fost de 3,8 rotații pe an, iar în anul curent - 4,05
rotații pe an. Produsul intern brut, în anul precedent, a constituit 67,8 млрд lei, iar in anul
curent s-a majorat cu 15 %.

Rezolvare:
Potrivit ecuaţiei cantitative a banilor:
MV=PQ.

unde:
V – viteza de rotaţie a banilor;
M – masa monetară;
P – preţul mărfurilor;
Q – cantitatea mărfurilor.

Masa monetară se calculează potrivit formulei:

M=PQ/V
M=PIB/V
În cazul descris masa monetară este:
Mîn anul precedent = 67,8/3,8 = 17,84 mil. lei.
PIB în anul curent = 67,8x15%=10,17+67,8 = 77,97 lei.
Mîn anul curent = 77,97/4,05 = 19,25 mil. lei

În aşa mod, modificarea masei monetare constituie:


ΔMM = MManul curent - MManul precedent = 19,25 – 17,84 = 1,41 mil.lei
ΔMM= MManul curent ÷ MManul precedent ×100 % - 100% = 19,25÷17,84×100% - 100%=7,9 %

2. Să se determine indicele preţurilor de consum, rata inflației și indicele puterii de


cumpărare, dacă cantitatea de bunuri și prețurile acestora au evoluat în felul
următor:

Perioada Decembrie 2010 Decembrie 2011

Grupe
de Cantitate Preț Cantitate Preț
bunuri

Produse 10 20 11 23
alimentare
Produse 15 35 16 38
industriale
Servicii 5 10 7 13

Rezolvare:

Inițial se determină indicele prețurilor de consum potrivit formulei:


IPC=
∑ q0 × pt × 100 %
∑ q0 × p0
10× 23+15 ×38+5 ×13
IPC= ×100 % =111,61%
10× 20+15 ×35+5 ×10

Rata inflației se determină potrivit formulei:

r sa
π =IPCt / t−1−100 %
t /t−1

în care:

r sa
π – rata inflației la sfârșitul anului.
t /t−1

r sa
π =111,61%−100 %=11,61 %
t /t−1

Indicele puterii de cumpărare se calculează potrivit formulei:


1
I pc= ×100 %
IPC

în care:
IPC – indicele prețurilor de consum (sub formă de coeficient);
Ipc – indicele puterii de cumpărare.

1
I pc= ×100 %=86,13 %
1,161

3. Să se determine mărimea fiecărui agregat monetar în baza următoarelor date:

M0 Depozitele la Depozitele Instrumentele Depozitele


vedere la termen pieţei monetare în valută
mil.lei mil.lei mil.lei mil.lei mil.lei

3400 4600 6700 200 9100

Rezolvare:

Agregatele monetare se calculează potrivit ordinei expuse mai jos, obţinând, în cazul
descris, următoarele valori:
M1 = M0 +Depozitele la vedere = 3400+4600=8000 mil.lei
M2 =M1+ Depozitele la termen + Instrumentele pieţei monetare =
8000+6700+200=14900 mil.lei
M3 = M2 + Depozitele în valută = 14900+ 9100=24000 mil.lei

4. Să se determine structura masei monetare în baza următoarelor date (M3 constituie


24 000 mil.lei) :
M0 Depozitele la Depozitele Instrumentele Depozitele
vedere la termen pieţei monetare în valută
mil.lei mil.lei mil.lei mil.lei mil.lei

3400 4600 6700 200 9100

Rezolvare:

Structura masei monetare reprezintă ponderea fiecărui constituent al acesteia în totalul ei,
care se calculează potrivit relaţiei:

Smi = Ci / MM ×100%,
unde:
Smi –ponderea constituentului i al masei monetare;
Ci – componenta masei monetare i;
MM – masa monetară;

Masa monetară cantitativ este reprezentată de agregatul M3.

În cazul descris structura masei monetare va fi:

SM0 = 3400/24000×100% = 14,17%


Sdv = 4600/24000 ×100% =19,17%
Sdt = 6700/24000 ×100% = 27,92%
SIPM =200/24000 ×100% = 0,83%
Sdval.=9100/24000 ×100% = 37,92%

5. Să se calculeze dobânda totală pentru depozitul în valoare de 35000 lei plasat pentru o
perioadă de 4 ani şi 180 zile la rata dobânzii de 14% cu capitalizarea anuală a dobânzii.

Rezolvare

În cazul descris este vorba de formula universală pentru calcularea cuantumului dobânzii
compuse:

rd n r N
D=L × 1+(100 ) (
× 1+ d × z −L
100 360 )
unde:
L – capitalul împrumutat (principalul);
rd – rata dobânzii;
Nz – numărul de zile;
n – numărul de perioade întregi.

14 4 180 ×14
D=35000 × 1+ ( 100 ) (
× 1+
360× 100 )
−35000=59113,61 ×1,07−35000=63251,56−35000=28251,56l

6. Să se calculeze dobânda totală pentru creditul în valoare de 18000 lei, acordat pentru o
perioadă de 300 zile la rata dobânzii de 15 % anual, în condiţiile în care după 180 zile, rata
dobânzii iniţiale a fost majorată cu 2 puncte.
Rezolvare:
În cazul expus dobânda totală se calculează ca suma dobânzilor simple, determinăm
separat pentru fiecare perioadă, pe parcursul cărora au fost în vigoare ratele dobânzilor
respective.
Pentru prima perioadă de 180 zile a fost rata de 15%.
Dobânda se calculează potrivit formulei:
rd Nz
D=L × × ,
100 360
unde:
D – dobânda;
L-capitalul iniţial;
rd – rata dobânzii;
Nz – numărul de zile.
18000×15×180
D1= =1350 lei
360×100
Pentru cea de a doua perioadă de 120 zile a fost în vigoare rata dobânzii de 17% (15%+2%).
Dobânda se calculează potrivit aceleiaşi formule.

18000×17×120
D2= =1020lei
360×100
Dt= 1350+1020=2370 lei.

7. Un client, la începutul anului, depune la bancă o sumă de 22 000 lei în formă de depozit
cu capitalizarea trimestrială a dobânzii pe termen de un an. Rata dobânzii, fiind flotantă,
a fost stabilită de bancă la începutul fiecărui trimestru în felul următor:

Data 01.01 01.04 01.07 01.10

Rata dobânzii 7,66 10,45 11,5 13,85


la termen de 3
luni, % a.

Să se calculeze dobânda obținută de client.

Rezolvare:

În cazul expus dobânda investitorului se calculează potrivit formulei:

rd Nz n
D=L × 1+( ×
100 360
−L )
7,66 90 1 10,45 90 1 11,5 90 1 13,85 90 1
D=22000 × 1+ ( ×
100 360
× 1+ ) (
×
100 360
× 1+ ×
100 360 ) (
× 1+ ×
100 360 ) (
−22 000=¿ )
2470,2 lei
8. În decursul a. 2012 Indicele Prețurilor de Consum a înregistrat următoarele valori
lunare:

01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12
100,8 100,6 100,3 101,8 100,3 100,3 101,0 100,1 100,6 100,9 101,2 100,5

Să se calculeze rata inflaţiei la sfârșitul a. 2012.

Rezolvare:

Rata inflației la sfârșitul anului reprezintă creșterea prețurilor de consum în luna


decembrie a anului analizat față de luna decembrie a anului precedent. Se calculează ca un
indice al prețurilor de consum cu bază în lanț din care se scade baza de comparație egală cu 100.

De aici, rata inflației la sfârșitul anului este:

r sa
π =∏ IPC t /t −1−100 %,
t /t−1

în care:

r sa
π – rata inflației la sfârșitul anului.
t /t−1

∏ IPC t / t−1 – produsul indicelui prețurilor de consum cu bază în lanț


r sa
π =( 1,008× 1,006 ×1,003 ×1,018 ×1,003 ×1,003 ×1,01 ×1,001× 1,006 ×1,009 ×1,012 ×1,005 ) ×100 %
t /t−1

9. Să se determine modificarea vitezei de rotație a monedei în valoare absolută și


relativă în anul curent în comparaţie cu anul precedent, în baza datelor din tabel:

PIB M3

anul curent 1200 1000

anul precedent 1100 900

Rezolvare:
Potrivit ecuaţiei cantitative a banilor:
MV=PQ.

unde:
V – viteza de rotaţie a banilor;
M – masa monetară;
P – preţul mărfurilor;
Q – cantitatea mărfurilor.
Viteza de rotație se calculează potrivit formulei:

V=PQ/M
V=PIB/M
În cazul descris viteza de rotație este:
Vîn anul precedent = 1100/900 =1,22 rot/an.
Vîn anul curent = 1200/1000 = 1,2 rot/an

În aşa mod, modificarea vitezei de rotație constituie:


ΔV = Vanul curent - Vanul precedent = = 1,2-1,22 = -0,02 rot/an
ΔV%= Vanul curent ÷ Vanul precedent ×100 % - 100% =1,2 ÷1,22×100% - 100%= -1,64%

10. Să se calculeze Indicele puterii de cumpărare în lunile martie-mai în baza datelor


din tabel:
IPC, %

martie 104,5

aprilie 109,7

mai 103,8

Rezolvare:
Indicele puterii de cumpărare se calculează potrivit formulei:
1
I pc= ×100 %
IPC

în care:
IPC – indicele prețurilor de consum (sub formă de coeficient);
Ipc – indicele puterii de cumpărare.

1
I pcmartie= × 100 %=95,7 %
1,045
1
I pcaprilie = ×100 %=91,2 %
1,097
1
I pcmai = ×100 %=96,3 %
1,038