Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANȚE
DEPARTAMENTUL INVESTIȚII ȘI ACTIVITATE BANCARĂ

EVOLUȚIA VOLUMULUI BAZEI MONETARE ÎN


PERIOADA TRIMESTRULUI I AL a.2020: TENDINȚE,
FACTORI, PERSPECTIVE

STUDIU ANALITIC
la unitatea de curs
„Monedă și credit”

Autor:
Student gr. FB-192 fr
Învățământ cu frecvență redusa
Sergiu RACU
________________________
(semnătura)

Conducător științific:
Conf. univ., dr
Oleg STRATULAT
________________________
(semnătura)

Chișinău-2020
CUPRINS

Introducere..........................................................................................................3

1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A BAZEI MONETARE.......4


1.1.Esența bazei monetare................................................................................4
1.2.Indicatorii de dinamică a bazei monetare.................................................5

2. ANALIZA EVOLUȚIEI ȘI PERSPECTIVELE BAZEI MONETARE...... 6


2.1.Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență asupra
bazei monetare.............................................................................................7
2.2.Tendințe actuale și perspectivele evoluției bazei monetare în perioada
trimestrului I curent ...................................................................................8

Încheiere..............................................................................................................9

Bibliografie........................................................................................................10

Anexe.................................................................................................................11

2
INTRODUCERE

Actualitatea temei. Analiza evolutiei volumului bazei monetare, prin determinarea


modificărilor absolute şi relative ale bazei monetare (dinamicii) este necesară, deoarece ea
corespunde cerinţelor de reflectare a caracterului si obiectivelor de politică monetară, adoptată de
autoritatea monetară a unei ţări pe o anumită perioadă de timp.
Scopul cercetării. În acest studiu analitic urmează să remarc cum s-au modificat parametrii
cantitativi ai bazei monetare, ce formează întreaga baza monetară din R. Moldova, pe parcursul
trimestrului I al anului 2018 şi care au fost cauzele acestor modificări.
Obiectivele studiului analitic. Scopul cercetării a determinat fundamentarea următoarelor
obiective: evidențierea esenței bazei monetare, accentuarea indicatorilor de dinamică a bazei
monetare, calcularea indicatorilor de dinamică și evidențierea factorilor care au influențat baza
monetară, accentuarea tendințelor și perspectivelor evoluției bazei monetare.
Obiectul investigat. Obiectul investigat în acest studiu analitic este baza monetară în
Republica Moldova, şi anume evolutia volumului ei pe parcursul trimestrului I al a. 2020.
Subiectul cercetării. Banca Națională a Moldovei care este respensabilă de evidențierea,
structurarea, evoluția bazei monetare.
Metodologia cercetării. În procesul de cercetare am utilizat deducţia, pornind de la
informaţia generală, teoretică privind baza monetară, volumul şi evolutia lui, trecând ulterior la
analiza practică a structurii bazei monetare în R. Moldova pe perioada stabilită de timp.
Baza informaţională. În partea teoretică am utilizat drept informaţii găsite în literatura de
specialitate, iar cea analitică – pe baza datelor statistice privitor la baza monetară in perioada
ianuarie-martie 2020 de pe situl www.bnm.md .
Structura studiului analitic. Studiul analitic este compus din introducere, două capitole,
încheiere, referințe bibliografice, anexe.
În Introducere, sunt specificate actualitatea temei, scopul cercetării, obiectivele studiului
analitic, obiectul investigat, subiectul cercetării, metodologia cercetării, baza informațională,
structura studiului analitic.
Primul capitol, cu denumirea „Esența și indicatorii de dinamică a bazei monetare”, reflectă
aspectele teoretice ce țin de noțiunea agregatului monetar, cât și de indicatorii de dinamică a
agregatului monetar.
Al doilea capitol, „Analiza evoluției și perspectivele bazei monetare”, cuprinde calculul
indicatorilor de dinamică, stabilirea tendințelor și efectuarea unei previziuni cu privire la evoluția
bazei monetare, precum și determinarea factorilor ce influențează această evoluție.
În Încheiere, sunt formulate concluzii care rezultă din studiul efectuat.
Referințe bibliografice înștiințează asupra citatelor din textul lucrării, fiind 5 la număr.
Lucrarea conține 2 anexe.

3
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A BAZEI MONETARE

1.1. Esența bazei monetare

Baza monetară include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare
(rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi
numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a
Moldovei. 1
Baza monetară (BM) se calculează ca suma dintre banii în numerar (N) şi rezervele
băncilor comerciale la Banca centrală (R).
BM =N + R(1.1 .1)

Banii în circulaţie. Banii în circulaţie constituie banii în numerar emişi în circulaţie de


către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii
Naţionale a Moldovei. Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Leul
moldovenesc este unicul mijloc legal de plata pe teritoriul Republicii Moldova. Un leu se
divizează în 100 de bani. Banca Națională are dreptul exclusiv de a emite în circulație bancnote
și monede metalice ca mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Suma totală a
bancnotelor și monedelor metalice în circulație se evidențiază în contabilitatea Băncii Naționale
ca pasiv al acesteia. În pasiv nu se includ bancnotele și monedele metalice aflate în rezerva de
numerar. Banii în numerar se utilizează pentru circulaţia mărfurilor şi serviciilor, pentru
decontările nelegate nemijlocit de circulaţia mărfurilor şi serviciilor etc.2
Rezervele bancare. În baza art.17 din Legea cu privire la BNM, nr.548-XIII din 21 iulie
1995, Banca Naţională a Moldovei stabileşte băncilor cerinţe de menţinere a rezervelor
obligatorii. Rezervele obligatorii (RO) reprezintă nivelul minim al rezervelor pe care o bancă
autorizată trebuie să le deţină la BNM. RO se utilizează în scopul schimbării cererii banilor de
rezervă pe scurtă durată şi respective a ratei de dobîndă pe termen scurt.3
Banca Naţională a Moldovei plateşte dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce
depăşeşte 5% din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve. Plata pentru rezervele
obligatorii se efectuează lunar, după data de 15 a lunii curente, pentru luna calendaristică
precedentă. Rezervele obligatorii în lei moldoveneşti şi în valută straină se remunerează la rate
distincte, aplicînd pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight din coridorul ratelor BNM,
iar pentru rezervele obligatorii în valută straină - rata medie la depozitele la vedere cu dobîndă
atrase de sistemul bancar în VLC, calculată lunar de Banca Naţională a Moldovei în baza
rapoartelor lunare privind rata medie la depozitele atrase de bănci. Ratele aplicate de către BNM
la efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii se stabilesc şi se modifică de catre
Consiliul de administraţie al BNM4
1.2. Indicatorii de dinamică a bazei monetare
Indicatorii monetari sunt indicatorii cu ajutorul cărora este posibilă dimensionarea masei
monetare, urmărirea evoluţiei şi efectelor ei.
1
STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 2 vol.] Chișinău: ASEM, 2014, –ISBN 978-9975-75-684-6. p. 283
2
Legea cu privire la bani: Nr 1232 din 15.12.1992. Monitorul Parlamentului. [online]. 1993, art 1, 2 [Citat 15
ianuarie 2019].
Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343309
3
Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.1995. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. [online]. 1995, nr. 56-57/624, cap.2, art. 17. [Accesat 15 ianuarie 2019].
Disponibil: http://lex.justice.md/md/311685/
4
Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. [online]. 2004.
nr. 67-72, cap. III [Citat 15 ianuarie 2019]. Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-
regimul-rezervelor-obligatorii-aprobat-prin-hotararea-comitetului

4
Dinamica masei monetare reprezintă modificarea parametrilor cantitativi ai acesteia de la
o perioadă la alta. Indicatorii de dinamică sunt creșterea absolută și relativă a bazei monetare,
elasticitatea acesteia.
Creşterea absolută se calculează potrivit formulelor 1.2.1 și 1.2.2.
∆ Mi t /0=M it – M i 0(1.2.1)

∆ BM t /0=BM t – BM o (1.2.2)

Creşterea relativă se calculează ţinînd cont de formula 1.2.3 și 1.2.4.


Mit
I Mit /0=( – 1)∗100 %( 1.2.3)
Mio
BMt
I BMt /0=( −1)∗100 % (1.2.4 )5
BMo

5
STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 1 vol.] Chișinău: ASEM, 2014, –ISBN 978-9975-75-702-7. p. 271-272.

5
2. ANALIZA EVOLUȚIEI ȘI PERSPECTIVELE BAZEI MONETARE
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență asupra
bazei monetare

După cum am spus mai sus, baza monetară include: banii în circulaţie (în afara sistemului
bancar); rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la
Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor); depozitele la vedere ale altor
organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor; rezervele
obligatorii în valută străină. Modificarea bazei monetare, influențează considerabil evoluțiile
economice la toate nivelele.
Evoluția, sub aspect cumulativ, bazei monetare în Republica Moldova în trimestrul I al
anului 2018 (mil.lei) urmează a fi prezentată în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1

Baza monetară în trimestrul 1 al anului 2018


Perioada Decembrie 2017 Ianuarie 2018 Februarie 2018 Martie 2018
Baza monetară, 36 997,0 38 102.7 37 185.7 39 039.9
mil.lei
Baza monetară în trimestrul I al anului 2018
*Sursa: Sinteza monetară a BNM [online]. [accesat 07 decembrie 2018].
Disponibil: https://www.bnm.md/ro/tags/agregate-monetare

Creșterea absolută și relativă a bazei monetare din Republica Moldova în perioada


analizată este reflectată în tabelul 2.2.
Tabelul 2.2

Evoluția bazei monetare în Republica Moldova în trimestrul I al anului 2018

Evoluția bazei monetare în Republica Moldova în trimestrul I al anului 2018


Creșteri absolute, mil. lei Creșteri relative, %
ianuari februari martie ianuari februari martie
e e e e
Bază fixă – luna 1105,7 188,7 2042,9 2,99 0,51 5,52
decembrie
Bază mobilă 1105,7 -917 1854,2 2,99 -2,41 4,99
*Sursa: Calculat de autor în baza datelor din tabelul 1, din anexa 1

Potrivit tabelului 2.2 constatăm că în luna ianuarie 2018, baza monetară s-a majorat cu
1105.7 mil. lei (2.99 la sută) față de luna precedentă și a constituit 38102.7 mil. lei. Creșterea
bazei monetare a fost determinată de majorarea contrapartidelelor acesteia: activele externe nete
au crescut cu 682.3 mil. lei (1.6 la sută) și activele interne nete - 423.5 mil. lei ( 8.2 la sută). În
luna februarie 2018, baza monetară s-a micșorat cu 188,7 mil. lei (0.51 la sută) față de luna
decembrie 2017 și a constituit 37185.7 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de
micșorarea uneia dintre contrapartidele acesteia, și anume a activelelor externe nete, cu 947.3
mil. lei (2.2 la sută), în timp ce activele interne nete au crescut cu 30.3 mil. lei (0.6 la sută). În
luna martie 2018, aceasta s-a majorat cu 2042.9 mil. lei (5.52 la sută) față de luna decembrie
2017 și a constituit 39039.9 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea
uneia dintre contrapartidele acesteia, și anume a activelelor interne nete cu 1887.4 mil. lei (40.1
la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 33.2 mil. lei (0.1 la sută). Cele mai mai
creștere s-au înregistrat în luna martie 2018, atestându-se o creștere cu 2042,9 mil. lei față de
decembrie 2017 și cu 1854,2 față de luna precedentă.
6
In ceea ce privește baza monetară, factorii ce vor avea o pondere mai mare în modificarea
acesteia sunt: modificarea cantităţii de bani în circulaţie (în afara sistemului bancar), a rezervelor
bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a
Moldovei şi numerarul în casele băncilor), a depozitelor la vedere ale altor organizaţii la Banca
Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor si a rezervelor obligatorii în valută
străină. Pe lângă acești factori primordiali, asupra evoluției bazei monetare mai acționează și un
șir de factori secundari: activele interne și externe nete, sporirea/ diminuarea cantității, în
expresie valorică, a bunurilor economice supuse vânzării, acoperirea deficitului bugetului de stat
pe calea intervenției băncii centrale, la sesizarea trezoreriei, scăderea vitezei de circulație a
banilor, rezervele minime obligatorii.
Moneda "forte" (baza monetară) este creată atunci când banca centrală achiziționează
active sub forma de aur și valute străine, împrumuturi și sconturi sau alte active. Plata acestor
active se face prin asumarea de obligații (destinații ale bazei monetare), reprezentate de
numerarul și depozitele (rezervele) băncilor comerciale.
Modalitatea prin care banca centrală influentează cel mai adesea baza monetară este
reprezentată de intervențiile sale pe piața (operațiuni de open-market). Cumpărarea de către
banca centrală a unei obligațiuni de stat determină creșterea bazei monetare. Plata obligațiunii de
către banca centrală se poate realiza, mai întâi, prin emiterea unui cec. Vânzătorul predă cecul
băncii sale, care îl creditează pe deponent cu valoarea cecului, pe care apoi îl depune la banca
centrală, unde ea are deschis un cont. Acest cont este creditat cu valoarea cecului. În acest fel,
banca comercială își sporeste rezervele, pe care le păstrează la banca centrală sub formă de
depozit.

2.2. Tendințe actuale și perspectivele evoluției bazei monetare în perioada


trimestrului I curent
Banca centrală îşi exercită influenţa sa asupra ofertei de bani în primul rând prin intermediul
bazei monetare. Modificarea bazei monetare are un efect de multiplicare asupra ofertei de bani.
Cu alte cuvinte, la prima vedere se poate spune că dirijarea volumului ofertei monetare are loc
prin modificarea iniţială a bazei monetare prin intermediul modificării obligaţiunilor băncii
centrale faţă de populaţie şi sistemul bancar (prin influenţa asupra masei monetare în circulaţie şi
volumul rezervelor obligatorii), precum şi modificările ulterioare ale ofertei de bani prin
intermediul multiplicării la nivel de bancă comercială. În primul rând, numerarul în circulaţie
este determinat complet de cerere. În al doilea rând, modificările, de către banca centrală, ale
ofertei de rezerve bancare reprezintă, pe termen scurt, în bună măsură, acomodări ale
fluctuaţiilor cererii de rezerve.6
Majoritatea factorilor care condiționează baza monetară, enunțați mai sus, nu pot fi controlaţi
de către autorităţile monetare şi respectiv acestea din urmă nu pot exercita o influenţă calculată
asupra ofertei monetare prin instrumentele politicii monetar-creditare disponibile. În schimb se
poate, efectua o prognoză, evaluând starea şi indicatorii bazei monetare în perioada trimestrului I
al anului 2018.
Prognoza bazei monetare în mărimi absolute și relative pentru trimistrul II al anului 2018 este
reflectată în tabelul 2.3.
6
COCIUG, Victoria; Timofei, Olga. Aspecte teoretice şi practice ale mecanismului constituirii ofertei de bani în
Republica Moldova. [online] În: Cogito – Revistă de Cercetare Ştiinţifică Pluridisciplinară, [citat 15 ianuarie
2019], p. 5.
Disponibil: http://cogito.ucdc.ro/nr_3/14%20%20ASPECTE%20TEORETICE%20SI%20PRACTICE%20ALE
%20MECANISMUL%20CONSTITU.pdf.

7
Tabelul 2.3.

Tendințele bazei monetare în trimestrul II al anului 2018


Baza monetară în trimestrul I al anului 2018 Tendințe
Perioada Dec. 17 Ian. 18 Feb. 18 Mar. 18 Apr. 18 Mai. 18 Iun. 18
Baza monetară 36 997,0 38 102,7 37 185,7 39 039,9 37 722,03 38 463,3 38 547,35
Creșteri Bază fixă 0 1 105,7 188,7 2 042,9 1 847,41 2 132,51 2 095,06
absolute – luna
decembrie
Bază 0 1 105,7 -917 1 854,2 102,96 1 050,22 1 186,75
mobilă
Creșteri Bază fixă 0 2,99 0,51 5,52 4,99 5,76 5,66
relative – luna
decembrie
Bază 0 2,99 -2,41 4,99 0,31 2,84 3,21
mobilă
*Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2.1. și tabelul 2.2.

Un pronostic pentru o perioadă scurtă de timp ar reflecta următoarele: baza monetară va


fi în continuă creştere, însă ratele de creștere vor fi mici; rezervele bancare vor avea tendinţa de
scădere continuă, dacă nu vor fi luate măsuri de către BNM; valoarea depozitelor la vedere
depinde de rata dobânzii, menţinând situaţia dată aceasta va continua să se diminueze; depozitele
,,overnight” ale băncilor prezintă o creştere evidenţiată, aceasta menţinându-se şi în perioada
următoare, iar rezervele în valută străină va reprezenta punctul slab al bazei monetare, valoarea
acestora depreciindu-se continuu. Ca urmare, baza monetară se va mări.
Prognoza bazei monetare în mărimi absolute și relative pentru trimistrul II al anului 2018
și linia tendinței, sub aspect grafic, este reflectată în figura 2.3.

Figura 2.3. Diagrama tendinței creșterii absolute și relative (bază mobilă) a bazei monetare
în trimestrul II al anului 2018 și linia de tendință
Conform prognozei pentru trimestrul II al anului 2018, baza monetară este într-o continuă
creștere, dar în aprilie 2018 prognozează o scădere față de martie 2018, determinată de
micșorarea activelor interne cu nete cu 472,9 mil. lei, în timp ce activele externe nete au crescut
cu 113,7 mil. lei.

8
ÎNCHEIERE
Obiectivul general al studiului analitic este de a cerceta evoluţia şi modificarea valorii
indicilor de dinamică a bazei monetare, în perioada trimestrului I al anului 2018, dar şi de a

9
determina factorii de influenţă a bazei monetare. Scopul urmărit este de a investiga tendinţele
modificării acestor factori şi de a presupune ulterioare perspective, în evoluţia bazei monetare.
În acest studiu analitic am prezentat datele statistice reale, preluate de pe site-ul oficial al Băncii
Naţionale a Republicii Moldova, prin urmare calculele reflectă realitatea economică a țării.
Analizând literatura de specialitate și actele normative am constatat că baza monetară este un
instrument principal, prin care Banca centrală îşi exercită influenţa sa asupra ofertei de bani.
Baza monetară este parte a masei monetare sub controlul direct al băncii centrale a țării. Acesta
include numerar, bani în circulație și în numerar banca băncile comerciale.
Pentru a analiza evoluția bazei monetare în trimestrul I al anului 2018 am utilizat câteva
formule pentru calcularea dinamicii bazei monetare. Am observat că aceasta nu are o valoare
constantă, ci se află într-o continuă creştere de la o perioadă la alta, pentru a asigura un circuit
normal a mijloacelor băneşti. Putem afirma, cu certitudine, că baza monetară a Republicii
Moldova pe parcursul trimestrului I al anului 2018 nu are o evoluție directă, ci variază,
înregistrând creșteri în ianuarie și martie, iar în februarie – descreșteri. Valorile componentelor
acesteia sunt de asemenea într-o continuă modificare.
Această modificare se datorează majorării sau diminuării factorilor se contribuie la formarea
acesteia, precum: banii în circulaţie (în afara sistemului bancar); rezervele bancare (rezervele
băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul
în casele băncilor); depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei,
depozitele “overnight” ale băncilor; si rezervele obligatorii în valută străină.
În urma efectuării unor prognoze pentru trimestrul II al anului 2018, am constatat că baza
monetară este într-o continuă creștere, dar în aprilie 2018 prognozează o scădere față de martie
2018.
Baza monetară prezintă importanță, întrucât permite determinarea multiplicatorului monetar,
care semnifică variația masei monetare atunci când se produce creșterea cu o unitate a bazei
monetare. Acest instrument determină politica monetară a unui stat.

BIBLIOGRAFIE

10
I. Acte normative

1. Legea cu privire la bani: Nr 1232 din 15.12.1992. Monitorul Parlamentului. [online].


1993. [Citat 15 ianuarie 2019].
Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343309
2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.1995. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. [online]. 1995, nr. 56-57/62. [Accesat 15 ianuarie 2019].
Disponibil: http://lex.justice.md/md/311685/
3. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. [online]. 2004. nr. 67-72. [Citat 15 ianuarie 2019].
Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-regimul-rezervelor-
obligatorii-aprobat-prin-hotararea-comitetului
II. Lucrări ştiinţifice
4. STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 2 vol.] Chișinău: ASEM, 2014, –ISBN 978-
9975-75-684-6. 319 p.
5. COCIUG, Victoria; Timofei, Olga. Aspecte teoretice şi practice ale mecanismului
constituirii ofertei de bani în Republica Moldova. [online] În: Cogito – Revistă de
Cercetare Ştiinţifică Pluridisciplinară, [citat 15 ianuarie 2019], p. 5.
Disponibil: http://cogito.ucdc.ro/nr_3/14%20%20ASPECTE%20TEORETICE%20SI
%20PRACTICE%20ALE%20MECANISMUL%20CONSTITU.pdf.
6. STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 1 vol.] Chișinău: ASEM, 2014, –ISBN 978-
9975-75-702-7. 303 p.
III. Surse statistice şi date

7. Sinteza monetară a Băncii Naţionale a Moldovei [online]. [citat 15 ianuarie 2019].


Disponibil: http://bnm.md/md/sint_mon_bnm.

Anexa 1

Tabelul 1

11
Alcătuitorii bazei monetare în Republica Moldova în trimestrul 1 al anului 2018

Decembrie Trimestrul 1 al anului 2018


Ianuarie Februarie Martie
Indicatori 2017
Banii în circulație 19 106,45 18 441,14 18 400,73 18 458,31
Rezerve bancare 13 558,90 15 635,36 14 769,34 16 298,31
Depozitele la 0,09 5,22 0,06 0,09
vedere
Depozitele BC 670,19 480,0 440,0 615,0
„overnight”
Rezerve 3 661,33 3 570,99 3 575,59 3 668,19
obligatorii în
valută străină
Total bază 36 996,6 38102.7 37185.7 39039.9
monetară
*Sursa: Sinteza monetară a BNM [online]. [Accesat 07 decembrie 2018].
Disponibil: https://www.bnm.md/ro/tags/agregate-monetare

12

S-ar putea să vă placă și