Sunteți pe pagina 1din 31

1A - Bilanțul

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor
completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1 N
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 0.00 0.00 0.00
2. Instalatii tehnice si masini 0.00 0.00 0.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 0.00 0.00 0.00
4. Investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție 0.00 0.00 0.00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție 0.00 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0.00 0.00 0.00
Imobilizari corporale - total 0.00 0.00 0.00
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00 0.00
Active imobilizate - total 0.00 0.00 0.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 0.00 0.00 0.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00 0.00
Stocuri - total 0.00 0.00 0.00
II.Creante 0.00 0.00 0.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 0.00 0.00 0.00
Active circulante - total 0.00 0.00 0.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 0.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete 0.00 0.00 0.00
F.Total active minus datorii curente 0.00 0.00 0.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0.00 0.00 0.00
H.Provizioane 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00 0.00
1. Subvenţii pentru investiţii 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
2. Venituri înregistrate în avans 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 0.00 0.00 0.00
Capital subscris vărsat 0.00 0.00 0.00
Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
IV.Rezerve 0.00 0.00 0.00
Acţiuni proprii 0.00 0.00 0.00
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIV 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0.00 0.00 0.00
1B - Contul de profit și pierdere

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).
N reprezintă anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate
vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1 N
Cifra de afaceri neta 0.00 0.00 0.00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru 0.00 0.00 0.00
D)
Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenții de exploatare 0.00 0.00 0.00
Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 0.00
Venituri din exploatare - total 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli materiale 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli privind mărfurile 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu personalul 0.00 0.00 0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 0.00 0.00 0.00
Ajustări de valoare privind activele circulante 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 0.00 0.00 0.00
Ajustări privind provizioanele 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare Profit
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobânzi 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 0.00 0.00 0.00
Alte venituri financiare 0.00 0.00 0.00
Venituri financiare 0.00 0.00 0.00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 0.00 0.00 0.00
deţinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobânzile 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere
Rezultatul curent 0.00 0.00 0.00
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 0.00 0.00 0.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Profit 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Pierdere
1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț N-2 N-1 N Indicatori structură bilanț (% din N-2 N-1 N Indicatori modificare relativă N-1 N
total activ)
Active imobilizate 0 0 0 Active imobilizate Active imobilizate
Active curente 0 0 0 Active curente Active curente
Stocuri 0 0 0 Stocuri Stocuri
Creante de incasat 0 0 0 Creante de incasat Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 Cheltuieli inregistrate in avans Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash 0 0 0 Cash si echivalente de cash Cash si echivalente de cash
Activ total 0 0 0 Activ total Activ total
Datorii curente 0 0 0 Datorii curente Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 Datorii financiare pe termen scurt Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 Datorii comerciale - furnizori Datorii comerciale - furnizori


Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans 0 0 0 Venituri inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung 0 0 0 Datorii pe termen lung Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 Datorii financiare pe termen lung Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung Alte datorii pe termen lung
Provizioane 0 0 0 Provizioane Provizioane
Capital propriu 0 0 0 Capital propriu Capital propriu
TOTAL ACTIV 0 0 0 TOTAL ACTIV TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0 0 0 TOTAL CAPITALURI SI DATORII TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Istoric cont de profit și pierdere N-2 N-1 N Indicatori structură CPP (% in cifra N-2 N-1 N Indicatori modificare relativă N-1 N
de afaceri)
Cifra de afaceri neta 0 0 0 Cifra de afaceri neta Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare 0 0 0 Alte venituri din exploatare Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total 0 0 0 Venituri din exploatare - total Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 0 Cheltuieli monetare de exploatare Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind Ajustări de valoare privind


imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si
provizioanele provizioanele provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 Cheltuieli din exploatare - total Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare 0 0 0 Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare
Venituri financiare 0 0 0 Venituri financiare Venituri financiare
Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active
circulante circulante circulante

Cheltuieli privind dobânzile 0 0 0 Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli privind dobânzile


Alte cheltuieli financiare 0 0 0 Alte cheltuieli financiare Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare 0 0 0 Cheltuieli financiare Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar 0 0 0 Rezultatul financiar Rezultatul financiar
Rezultatul curent 0 0 0 Rezultatul curent Rezultatul curent
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar Rezultatul extraordinar
Venituri totale 0 0 0 Venituri totale Venituri totale
Cheltuieli totale 0 0 0 Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Rezultatul brut 0 0 0 Rezultatul brut Rezultatul brut
Impozit pe profit 0 0 0 Impozit pe profit Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 Alte impozite neprezentate la Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus elementele de mai sus elementele de mai sus
Rezultatul net 0 0 0 Rezultatul net Rezultatul net
EBT 0 0 0 EBT EBT
EBIT 0 0 0 EBIT EBIT
EBITDA 0 0 0 EBITDA EBITDA
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-
Contul de profit și pierdere, precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N


AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0 0
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - 0 0 0
Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia 0 0 0
trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 0 0 0
CF (cash flow) = variatia (D) TN 0 0
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N


CA (Cifra de afaceri neta) 0 0 0
Venituri din exploatare - total 0 0 0
Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli 0 0 0
de exploatare
Venituri financiare 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare 0 0 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0 0


Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli 0 0 0
extraordinare
Venituri totale 0 0 0
Cheltuieli totale 0 0 0
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0 0
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 0 0 0
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 0 0 0
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 0 0 0
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + 0 0 0
amortizare

Rate de marja N-2 N-1 N


R_Rexp = Rezultat exploatare / CA
R_Rfin = Rezultat financiar / CA
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA
R_Rbrut = Rezultat brut / CA
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA
R_EBITDA = EBITDA / CA
R_EBIT = EBIT / CA

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N


Profit net 0 0 0
EBIT - impozit 0 0 0
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a
activelor · rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec

Durate de rotatie N-2 N-1 N


Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) ·
360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360
Viteze de rotatie N-2 N-1 N
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1 N


lichiditatea curenta = active curente / datorii curente
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N


Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital
propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ
1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.


Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este
aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum
cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului


Rezultatul reportat 0.00
Rezultatul exercitiului financiar 0.00
Rezultatul total acumulat 0.00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 0.00
Prime de capital 0.00
Rezerve din reevaluare 0.00
Rezerve 0.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 0.00
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital
social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor
săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

TVA aferentă
TVA cheltuielilor
neeligibile, și
Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Cheltuieli nerecuperab Total eligibil Cheltuieli TVA Total neeligibil TOTAL
eligibile, fără ilă, aferentă neeligibile,
TVA cheltuielilor fără TVA recuperabilă
eligibile aferentă
cheltuielilor
eligibile

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)


I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0.00
I.b. Valoarea totala eligibilă 0.00
II Contribuţia proprie, din care : 0.00
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 0.00
aferenta
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 0.00
2B - Planul investitional
Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1…4), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...4 nu este
egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valoare TVA neeligibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00 0.00 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE
RAMBURSARE CREDIT Total an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut bancar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4


Capital propriu 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 0.00 0.00 0.00 0.00
Grad indatorare
3A - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiectului de investiții

Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție:


Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această
activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.

Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție


Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată.
Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 4 ani.
Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu generează venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta
perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.

Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale)


= Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție
Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(FARA proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile


din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10


(activitatile de exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


capitale
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru proiectul de investitiei)
Total iesiri de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 0 0 0 0 0
Total incasari din finantare 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile


din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Flux de lichiditati din investitii si finantare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10


(exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3B - Rentabilitatea investiției
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

TVA eligibil (nedeductibil) ?


(selecteaza) NU

Rata de actualizare financiară 4% Implementare si operare (ani)


Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala* 0 0
Incasari totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regularizare TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie actualizata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANF (valoarea actualizata neta financiara) 0

RIRF (rata interna de rentabilitate


financiara)

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale


Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada de referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar
pentru durata de viață rămasă a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de operare (Sursa:
Regulamentul CE 480/2014 - art. 18).

Durata de
Valoare de Durata de
Activ Pondere (%) viata medie
inventar (lei) viata (ani)
(ani)
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! #DIV/0!

Implementare si operare (ani)


Fluxuri de numerar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala 0
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! (durata de viață post operare rămasă, în ani)
Post operare (ani)
An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 - Proiecții financiare la nivelul întreprinderii

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
3 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
5 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financ.
6 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dividende (inclusiv impozitele aferentăe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
8 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv reinvestirile din cadrul
proiectului de investitii)

9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari produse (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2. Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari servicii (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3. Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari marfuri (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete
Venituri din subventii de exploatare aferentă cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete (fără TVA)
TVA aferentă din subventii de exploatare aferentăe cifrei de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afaceri nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alte activități (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din alte activități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1. Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2. Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte din activele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4. Alte venituri financiare (din diferente de curs valutar, din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sconturi obtinute, din investitii financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate, alte venituri financiare)

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(fără TVA)
TVA aferentă cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile (fără TVA)
14 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli materiale (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) fără TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind marfurile (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă cheltuielilor privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Salarii si indemnizatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participatii, din diferente de curs valutar, din sconturi
obtinute, privind investitiile financiare cedate, alte cheltuieli
financiare)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/cifra de afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru C; - pentru D)
3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare (inclusiv veniturile din subventii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii)
Total venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli materiale, materii prime, mărfuri – total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli cu personalul – total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ajustari de valoare si provizioane, amortizare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat curent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENITURI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Impozit * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe
profit sau impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul