Sunteți pe pagina 1din 8
_-NR.4510 13-04-2020 j ‘Noire fa Funct Romania 1 Ministerul Afacerilor Interne DECLARATIE DE AVERE | fe i ‘Subsemnatul Vela Ton - Marcel avand functla de Ministru, la Ministeru. Afacerilor Inteme, | | fomiciliul Mun. Caransebes, Jud. Cerag-Severin,, BI cunoscind provederile art. 292 Cod penal privind falsul in declarajti Geta pe pupa Wepunucre Ca impfeund cu familia’ defia urmatoarele active si datorii: |. BUNURI IMOBILE. 1, Terenuri esa Raul ina "Mate! se vor delara tnclust cele aflote in alte art Com. Zivoi, - : Tod. Caray-~Severin |__| 2013 | 1000mp |__| cumparare_|__Vela Jon Mareel xX : x xX i / x x 1 | ‘Cotegoriile indicate sunt (1) agricol: (2) forestier; @) bntravilan; (4) fuctn epa; (3) alte categorii de teremari extravilane, dacd (ge off In clrcuital civil \ 2.Cladini ' ‘Nota: sa vor dectara Inctusty cale aflate fn alte tari Mogtenire | Vela ton Marcel | NR. 4510 / 13-04-2020 Numire in functic Tl. BUNURI MOBILE, 1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, 1 maint agricole, galupe, iahturi si elte mijloace de transport care sunt supuse inmatricultsi, potrivit lei Pd [Pd] Dd [bd] bet] be 2. Bunuri sub formé de metale Frefioase, bijuterii, abiecte de arta: objecte care fac parte din patrimoniul cultural nafiocal sau uni Snsumata depaseste 5.000 Euro 3i de cillt, colectii de arth si numismatica, iversal sau altele esemenea, a céror valoare Mite: ke Yor mentina rate Birla eaten propriate, laren dacd ele eds nip iertor hl Romantet ka momentul fectararit = ae E 5+ Je Anul dob aise Valorem ES) | Album Papal 2013 6000 Euro | tal attaite tal I, BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 3000 EUR FIECARE, $I BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNE ie Et cn ‘_NR.‘4510/'13-04-2020 : ‘Numire in funetie. IV, ACTIVE FINANCIARE 1, Conturi si depozite bancare, fonduri de investi, forme echivalente de economisire gi investire, inclusty cardurile de credit, daca yaloarea insumati a tituror acestora depiseste 5.000 Euro ‘Nota! se vor declara incusiy cele aflate in banci saw tistntiifinanctare din steBindlate ae wei inisteada Sareea acesiel [Desens tn eau Sold valonre la 2015 120,113 -° 2 “VRilfieven Bank| " reat | EURO | 014 Spore ING Ban : curent | RON. Br [Ts Eeonomil (SRETET TTT RON "400,000 2 eS Euro | _ 31.000 | |x . . > Catagarile faite sunt TH) Corl caveat en echivalente (inehush card): (2) Deposi banear sau echivatente: (3) Fandurt de investtl sau echivalente, clots fonduri private do pensi sau olissisieme cu acumulare (se vor declara.cele aforente anilut fiscal antertor) “2, Plasamente, investifii directe si fmprumuturi acordate, daca valosrea de piapt insumaté a futuror acestora dépigeste 5.000 Enro ‘Nota: se var declara inclustv investijiile 31 | participSrile fn xtrdindyate: are peso = i ice arial . Asoctatil famlile!Cebinete individual, cabingieasoclate, societtti_civile_profesionale Bhai Fundayli/Asociaiit? Se vor dezlara numele, denumicea isPrin rude de gradul 1 se infelege pArinyi pe nie macendents si cop linie descendenia. a sen free es tak nudete de gradul. I obyin contracte, aya cum sunt definite fa pe Care dectrama! Inout x sone eee de modiil da dobindire a actfunilor. ai de contract unde, prin calitslen defiqust, thularul, soqulsotia sf 5, Nu se declara contractele socielditior comerciale pe detiuti In defin mat putin de 5% din capital social al sucieti,fadiferent Prezenita declarajie constitule act public gi risptind, Potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate, Data completirii: 4% aur Ere 2020