Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL TERITORIAL MIERCUREA CIUC

REFERAT LA DISCIPLINA:
DREPT FISCAL
TEMA CONTROL I

Titlul referatului:

„ IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE „

Profesor de disciplina:
Lector univ. dr. Rusu Alexandra
Asist. dr. Zamfir Dorina Alexandra

STUDENT:
FRÎNCEAN COSMIN-LUCIAN
Anul III

Anul universitar 2019-2020


Semestrul II

1
CUPRINS:

1. INTRODUCERE .................................................................... 3 - 4
2. IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANELOR FIZICE IN
ROMÂNIA : SCURT ISTORIC ŞI PRINCIPALELE
TENDINŢE ALE EVOLUŢIEI LUI .................................... 5 – 6
3. SFERA DE CUPRINDERE A IMPOZITULUI
PE VENIT …………………………………………………... 6 – 7
4. VENITURI CARE SE SUPUN IMPOZITĂRII …………. 7 – 8
5. VENITURI NEIMPOZABILE ……….………………….. 8 – 10
6. VENITUL NET SI VENITUL BRUT ………………...… 10 - 11
7. DEDUCERILE PERSONALE …………………...…….. 11 – 12
8. OBLIGAŢIILE, SANCŢIUNILE ŞI DREPTURILE
PLĂTITORILOR IMPOZITULUI PE VENIT …………….. 12
9. BIBLIOGRAFIE ........................................................................ 12

2
1. INTRODUCERE
Impozitele sunt o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea
persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor
publice. Aceasta prelevare se face în mod obligatoriu ,cu titlu definitiv
(nerambursabil si fara contraprestatie). Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie
înteles în sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor
persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau
poseda un anumit gen de avere pentru care, conform, legii datoreaza impozit.
Rolul cel mai important al impozitelor se manifeste pe plan financiar
,deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare
necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice . Astfel în tarile dezvoltate ,
impozitele , taxele si contributiile procura opt, noua zecimi din totalul resurselor
financiare publice . În cadrul tarilor aflate în dezvoltare, ponderea impozitelor si
taxelor în totalul resurselor financiare publice înregistreaza diferentieri importante ,
variind între cinci si noua zecimi.
Referindu-se la rolul impozitelor , economistul francez , Pierre Lalumière,
arata ca impozitele pot fi folosite pentru a încuraja (sub forma exonerarii) sau
pentru a descuraja(pe calea suprataxarii) o anumita activitate economica si astfel ,
fara sa înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice , impozitul a
devenit un mijloc de intervetie in domeniul economic si social.
În practica fiscala se întâlneste o diversitate de impozite care se deosebesc
nu numai ca forma , ci si în ceea ce priveste continutul lor .
Dupa trasaturile de fond si forma , impozitele pot fi grupate în :
- impozite directe care au caracteristica principala ca se stabilesc nominal
în sarcina unor persoane fizice sau juridice , în functie de veniturile sau
averea acestora , pe baza cotelor de impozit prevazute în lege în categoria
acestora incluzându-se: impozitul pe profit,impozitul pe veniturile din
salarii , activitati independente , cedarea folosintei bunurilor, dividende si
dobânzi , din activitasi agricole , impozitul pe cladiri , taxa asupra
mijloacelor de transport, impozitul si taxa pa teren.,etc.
- impozitele indirecte sunt suportate , în general , de consumatorul final
prin intermediul preturilor produselor si tarifelor lucrarilor si serviciilor.
Pot fi enumerate,ca fiind imporatante: taxa pe valoarea adaugata,
accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole etc.

3
Impozitele directe pot fi grupate , la rândul lor, în:
- impozite reale (impozite pe produs sau obiective ) ce se stabilesc în
legatura cu anumite obiecte materiale (pamântul, cladirile, fabricile,
magazinele) facându-se abstractie de situatia personala a subiectului
impozitului.
- impozite personale se aseaza asupra veniturilor sau averii, în stânsa
legatura cu situatia personala a subiectului impozitului, motiv pentru care
sunt cunoscute si sub numele de impozite subiective. Ele se întâlnesc sub
forma impozitelor pe venit si, respectiv, a impozitelor pe avere.
Trecerea de la impozitele de tip real la cele de tip personal s-a facut
treptat,astfel ,ca în unele tari aceasta s-a realizat în cea de-a doua jumatate a
secolului al XIX-lea, iar în altele , în primele decenii ale secolului al XX-lea.
Printre cauzele care au dus la înlocuirea impunerii reale cu impunerea personala
este de mentionat , în primul rând, ca la începuturile epocii moderne,muncitorii
fiind lipsiti de proprietati funciare,cladiri sau capitaluri mobiliare , nu puteau fi
supusi la plata impozitelor reale si suportau cu greu presiunea impozitelor indirecte
care le afecta puterea de cumparare, iar statul a actionat pentru cuprinderea in
sistemul de impunere directa si a muncitorilor si functionarilor care realizau
venituri din munca sub forma salariului; în al doilea rând , trecerea la impozitele
personale a devenit o necesitate, deoarece impozitele indirecte erau tot mai
apasatoare pentru cei cu venituri mici, iar impozitele reale reprezentau o serie de
carente si , ca atare, se simtea nevoia introducerii unui sistem de impozite care sa
elimine neajunsurile semanalate anterior si sa asigure impunerea progresiva a
veniturilor sau averii, introducerea minimului neimpozabil si acordarea unor
înlesniri contribuabililor cu familii numeroase.
Introducerea impozitului pe venit a nascut numeroase discutii referitoare la
diferentele dintre impozitul pe venit care globalizeaza toate sursele de venit si
impozitul cedular care impoziteaza veniturile pe fiecare sursa de venit.
S-ar putea spune ca existenta unui impozit pe venit ideal ar necesita o baza
cât mai larga de impozitare, deduceri personale de baza suficient de mari astfel
încât sa se excluda contribuabilii cu venituri mici de la impunere, asigurându-se
astfel o impunere progresiva în functie de marimea venitului.

4
2. IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANELOR FIZICE IN
ROMÂNIA : SCURT ISTORIC ŞI PRINCIPALELE TENDINŢE
ALE EVOLUŢIEI LUI

Ca forma de baza a impozitelor personale , impozitele pe venit au putut fi


introduse atunci când s-a inregistrat o suficienta diferentiere a veniturilor realizate
de diferite categorii sociale. Acest moment este marcat de cresterea numarului
muncitorilor si functionarilor, care realizau venituri sub forma salariilor ,a
industriasilor, comerciantilor si bancherilor, care realizau venituri sub forma
profitului si a proprietarilor funciari , care obtineau venituri sub forma rentei.
În calitate de subiecte ale impozitului pe venit, apar, asadar, persoanele
fizice si cele juridice (societatile de capital) care realizeaza venituri din diferite
surse. In majoritatea cazurilor, impozitul pe venit se aseaza pe fiecare persoana
care a realizat venituri, fiind deci o impunere individuala. Atunci când veniturile
obtinute în comun de mai multe persoane nu se pot individuliza, impunerea se face
pe ansamblul persoanelor care au participat la realizarea acestora , adica pe o
familie sau pe o gospodarie. O astfel de situatie se intâlneste la impozitul agricol ,
unde impunerea individuala este mai dificil de realizat si ar presupune un volum
mare de munca din partea organelor fiscale.
In practica fiscala se intâlnesc doua sisteme de asezare a impozitelor pe
veniturile persoanelor fizice; este vorba mai intâi de sistemul impunerii separate a
fiecarui venit provenit dintr-o anumita sursa si apoi de sistemul impunerii globale a
veniturilor. Din compararea celor doua sisteme de impunere, rezulta ca impunerea
separata permite tratarea diferentiata a veniturilor , in ceea ce priveste modul de
asezare si nivelul cotelor de impozit , deoarece, practic , acestea din urma difera in
functie de sursa de provenienta a veniturilor.
In ceea ce priveste România prima incercare de introducere a impozitului pe
venit a fost realizata în 1909 prin proiectul de lege al lui Costinescu. Acest proiect
de lege a fost concretizat însa mai târziu o data cu reforma fiscala din 1921, initiata
de Nicolae Titulescu, prin care se lanseaza o idee progresista, adica completarea
impozitului cedular (în functie de provenienta venitului) cu un impozit global pe
venitul progresiv, pe lux, pe cifra de afaceri si anexe, precum si scutiri pentru
minimul de existenta. Legea din 1921 desfiinta vechile impozite directe
reglementând altele opt, din care sapte cedule:
- impozitul pe venitul din proprietate funciara necladita (cota 15%);

5
- impozitul pe venitul din proprietate funciara cladita (cota 15%);
- impozitul pe venitul din exploatari agricole (cota 12%);
- impozitul pe venituri industriale si comerciale (cota 12%);
- impozitul pe venitul din profesiuni si ocupari necomerciale (cota10%);
- impozitul asupra lefurilor, indemnizatiilor, pensiilor, rentelor viagere
(cota 6%);
- impozitul asupra venitului din valori mobiliare (cota 15%).
Dupa 1989 s-a trecut la impozitarea persoanelor fizice pe categorii de
venituri : venituri din salarii, venituri din dividende si dobânzi, venituri din
activitati bazate pe libera initiativa, venituri din chirii. Impunerea acestor venituri
era realizata pe baza mai multor acte normative:
- Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, cu modificarile ulterioare
(cota cuprinsa între 21% si 45%);
- Ordonanta Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende,
aprobata prin legea nr.101/1995 (cota de10%);
- Legea nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, cu modificarile
ulterioaresuspendata pâna la 1 ianuarie 2001 prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 218/1999 (cota de 15%);
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.85/1997 pentru impunerea altor
venituri ale persoanelor fizice, modificata si aprobata prin Legea
nr.246/1998 :
- venituri din închirieri (cota 15%);
- venituri din activitati independente (cota cuprinsa între 15%
si35%);
- venituri din colaborari (cota cuprinsa între 10% si 40%);
- venituri din jocuri de noroc (cota 10%).

3. SFERA DE CUPRINDERE A IMPOZITULUI PE VENIT

Sfera de cuprindere este diferita în functie de categoriile de contribuabili ,


astfel :
a) în situatia persoanelor fizice rezidente române , cu domiciliul în România,
impozitul se aplica veniturilor din orice sursa atât din România, cât si din
strainatate;
6
b) în situatia persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate
independenta , prin intermediul unui sediu permanent în România , impozitul se
aplica venitului net atribuibil sediului permanent. Venitul dintr-o activitate
independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina în urmatoarele
conditii :
1. în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile
sediului permanent ;
2. în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii
acestor venituri .
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta în
România , impozitul se aplica asupra venitului salarial net din aceasta activitate
dependenta ;
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin alte venituri decât cele
precizate la punctele a) si b) (respectiv contribuabilii de la punctul c), impozitul se
determina se determina pe fiecare sursa , potrivit regulilor specifice fiecarei
categorii de venit, impozitul fiind final.

4. VENITURI CARE SE SUPUN IMPOZITĂRII

În categoria veniturilor care se supun impozitarii se includ atât veniturile în


bani, cât si echivalentul în lei al veniturilor în natura obtinute de persoanele fizice,
precum si orice avantaje în bani si/sau în natura primite de o persoana fizica, cu
titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea în scop personal a bunurilor si
drepturilor aferente desfasurarii activitatii.
Veniturile în natura reprezinta contravaloarea prestatiei, plata muncii
efectuate (muncile agricole platite în produse, platile salariilor în produsele
fabricate de societatea respectiva) . Avantajele în bani si în natura reprezinta orice
fel de foloase primite de contribuabil, ca urmare a unei relatii contractuale între
parti sau de la terti si care nu reprezinta contravaloarea muncii prestate. Avantajele
în bani si echivalentul în lei a avantajelor în natura sunt impozabile numai daca au
fost considerate cheltuieli deductibile aferente activitatii desfasurate de persoana
sau entitatea care le-a acordat.
Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt :
a) veniturile din activitati independente;

7
b) veniturile din salarii;
c) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
d) veniturile din dobânzi si dividende;
e) veniturile din pensii pentru sume ce depaseste un anumit cuantum 2 pe luna
(precizat prin ordin al ministrului finantelor publice ) ;
f) veniturile din activitati agricole, definite conform legii;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc;
h) alte venituri;
În functie de metoda de impozitare veniturile impozabile se pot clasifica
astfel:
I.Veniturile la care impozitarea se face prin globalizare :
1.Venituri din salarii si asimilate salariilor;
2.Venituri din activitati independente;
3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor.
II. Veniturile care nu se globalizeaza, impozitarea facându-se la sursa:
1.Venituri din dividende;
2.Venituri din dobânzi;
3.Venituri din jocuri de noroc;
4.Venituri din tranzactii mobiliare;
5.Venituri din pensii;
6. Alte venituri.

5. VENITURI NEIMPOZABILE

În întelesul impozitului pe venit, veniturile care nu se supun impozitarii din


anumite considerente de ordin social , economic , politic sunt considerate venituri
neimpozabile:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate


din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de
maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite
dela alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de
munca deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natura sociala (si deci se
supun impozitarii).

8
b) sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume
asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la
societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu
ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile în bani
sau în natura primite de catre o persoana fizica;
d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele
fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate,
precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin
contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme
facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat;
e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu
gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;
f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra
bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decât
câstigurile din transferul titlurilor de valoare;
h) drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala,
ordine publica si siguranta nationala si civile, precum si cele ale gradatilor si
soldatilor concentrati sau mobilizati;
i) bursele primite de persoanele care urmeaza brice forma de scolarizare sau
perfectionare în cadru institutionalizat;
j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;
k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia cultivarii si valorificarea
florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii ,precum si a arbustilor,
plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole
si altele asemenea ;
l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare
pentru activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, în conditii de
reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a
prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
m) veniturile nete în valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare si institutelor culturale ale României amplasate în strainatate, în
conformitate cu legislatia în vigoare;

9
n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din
activitatile desfasurate în România în calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia
acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata
în România, în conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila încheiate de
România cu alte state, cu organisme internationale si organizatii
neguvernamentale;
p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate în România, în
calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor
români pentru venituri din astfel de activitati, si cu conditia ca pozitia acestor
persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
q) sumele reprezentând diferenta de dobânda subventionata pentru creditele primite
în conformitate cu legislatia în vigoare;
r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt
acordate în conformitate cu legislatia în vigoare;
s) veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natura primite de persoanele cu
handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi
în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strainatate
oriconstituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru
victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din
motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pâna la 6 martie 1945;
t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la
jocurile olimpice.

6. VENITUL NET SI VENITUL BRUT

Venitul brut (VB) reprezinta sumele încasate si echivalentul în în lei al


veniturilor în natura.
Venitul net (VN) reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile
aferente deductibile cu respectarea unor reguli prevazute de lege. Aceste reguli
pentru cheltuielile deductibile sunt:
a) activitatilor desfasurate cu scopul realizarii acestuia, justificate prin documente;

10
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei
sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;
c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, în limitele
prevazute de legislatia în vigoare, dupa caz. Cheltuielile de reclama si publicitate
sunt deductibile în conditiile si în limitele stabilite de legislatia în vigoare pentru
persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în conditiile
în care calculul se efectueaza conform legislatiei în materie;
d) cheltuielile corespunzatoare veniturilor ale caror surse se afla pe teritoriul
României sau în strainatate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe
venit, nu sunt cheltuieli deductibile;
e) impozitul pe venit datorat, cât si impozitul pe venitul realizat în strainatate nu
sunt cheltuieli deductibile;
f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate si în scop personal,
precum si cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociatilor,
utilizate pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hotarâre a
Guvernului.
Venitul net obtinut din bunuri si drepturi de orice fel, detinute în comun, este
considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructari sau detinatori legali, înscrisi
într-un document oficial si se distribuie proportional cu cotele parti pe care acestia
le detin în proprietate sau în mod egal, în situatia în care acestea nu se cunosc.

7. DEDUCERILE PERSONALE

Deducerile personale reprezinta suma neimpozabila, formata din deducerea


personala de baza si deducerile personale suplimentare, acordata contribuabilului
în functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere.

Persoanele fizice române cu domiciliul în România, pentru veniturile


obtinute atât din România, cât si din strainatate, au dreptul la scaderea din venitul
anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri
personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
Deducerile personale nu se acorda personalului trimis în misiune permanenta
în strainatate, potrivit legii .
Deducerea personala de baza, începând cu luna ianuarie 2004, este fixata la
suma de 2.000.000 lei pe luna, iar de la 1 ianuarie 2005 este de 2.500.000.

11
8. OBLIGAŢIILE, SANCŢIUNILE ŞI DREPTURILE PLĂTITORILOR
IMPOZITULUI PE VENIT

Sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice si juridice, române si straine,


precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit
reglementarilor în vigoare, obligatii fiscale.
Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea
sinceritatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii
îndeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili.
Obligatiile fiscale cuprind :
- obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile si impozitele
datorate;
- obligatia de calculare, de înregistrare în evidentele contabile si de plata la
termenele legale ale impozitelor;
- obligatia de calculare, de înregistrare în evidenta contabila si de plata a
termenelor legale a impozitelor care se realizeaza prin stopaj la sursa;
- oricare alte obligatii ce revin contribuabilului în aplicarea si executarea
legilor speciale.
Platitorii de impozit pe venit sunt diferentiati, dupa calitatea pe care o au fata
de venit astfel :
- o platitorii de venituri care se impoziteaza prin retinere la sursa;
- o realizatorii de venituri care se globalizeaza.
Platitorii de venit cu regim de retinere la sursa a impozitelor sunt obligati sa
depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitelor, la organul fiscal
competent, la termenul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Raspunderea
pentru corectitudinea calculelor, pentru retinerea si virarea impozitelor la buget,
precum si pentru îndeplinirea sarcinilor ce rezulta din actele normative în vigoare,
le revine tot platitorilor de venit cu regim de retinere la sursa ca o obligatie fata de
organele fiscale

BIBLIOGRAFIE :

 DREPT FISCAL;

12
 https://ro.scribd.com/document/49929723/Impozitul-pe-Venitul-Persoanelor-Fizice-

in-Context-Intern-si-International;

 www.mfinante.ro;

 www.europa.eu/comm/eurostat ;

 Hotarârea Guvernului nr. 84 din 3 februarie 2005, pentru modificarea si

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal, aprobata prin Hotarârea guvernului nr.44 din 22 ianuarie 2004; 30.;

 Ordonanta Guvernului nr. 24 din 24 martie 2004 cu privire la modificarea Legii nr.

571/2003 privind Codul Fiscal l, publicata în Monitorul Oficial la 30 martie 2005.

13

S-ar putea să vă placă și