Sunteți pe pagina 1din 22

SC O-MAC PADURE & GRADINA SRL

Reprezentant unic in Romania


CUPRINS

INTRODUCERE ......................................................................................................... 2
DATE TEHNICE ......................................................................................................... 3
SIMBOLURI DE AVERTIZARE .................................................................................. 4
REGULI ŞI MĂSURI DE SIGURANłĂ ....................................................................... 5
DESCRIERE............................................................................................................... 8
MONTARE.................................................................................................................. 9
REGULI DE SIGURANłĂ ........................................................................................ 11
TĂIEREA CU FIRUL DE NAILON ............................................................................ 12
TUNDEREA CU LAMA ............................................................................................. 15
NIVELUL ULEIULUI DE MOTOR ŞI COMBUSTIBIL................................................ 16
PAŞI ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI .............................................. 17
UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI ............................................................................ 17
ÎNTREłINERE ŞI ÎNGRIJIRE................................................................................... 18
DEPANARE.............................................................................................................. 19
GHID DE DEPANARE .............................................................................................. 20

Introducere

Vă mulŃumim pentru achiziŃionarea motocoasei produse de societatea noastră. Acest


manual explică modul de utilizare în mod corect a motocoasei. Înainte de folosirea
echipamentului, vă rugăm să citiŃi manualul cu atenŃie, să folosiŃi echipamentul în
mod corespunzător şi să efectuaŃi lucrările în condiŃii de siguranŃă. Din cauza
modificărilor specificaŃiilor tehnice, pot exista neconcordanŃe între echipamentul
dumneavoastră şi acest manual.
Date tehnice

MODEL BC34
AcŃionare de la distanŃă Ambreiaj automat centrifugal;
Angrenaj conic cu dinŃi elicoidali;
arbore motor
Viteza maximă a arborelui/viteza 7800/10000
motorului (min -1)
Viteza de funcŃionare în gol (min - 3000±150
1
)
Valorile vibraŃiilor la fiecare mâner ≤ 15 incertitudine de măsurare:
(m/s2) (în conformitate cu ISO 2,6 m/s 2
Unitatea
22867)
principală
Nivel putere acustică LWAav (în ≤ 116 incertitudine de măsurare:
conformitate cu ISO 22868) 3dB
Nivel presiune sonoră LPAav (în ≤ 102 incertitudine de măsurare:
conformitate cu ISO 22868) 3dB
Raport de transmisie 17:22
DirecŃia de rotire a cutitului sensul invers acelor de ceasornic
(vedere de sus)
Tipul mânerului Mâner dublu
Greutate neta (kg) 7,5
Denumirea motorului 139F-2
Tipul Răcit cu aer; 4 timpi; piston de
distribuŃie vertical; motor cu
functionare pe benzină
Cilindree (mL) 33,5
Putere maximă. 1.1 C.P. / 6500 rot/min
Carburator Cu diafragmă
Motorul Aprindere Magnetou tranzistor
Mod de pornire Demaror cu recul
Combustibil utilizat Benzină
Capacitatea rezervorului de 0,65
combustibil (L)
Capacitatea rezervorului de ulei 0,1
(L)
Greutate neta (kg) 3,8
Lungimea tubului principal (mm) 1500
Lungimea arborelui motor (mm) 1522
Cutit de taiere standard (mm) CG420-2 255 mm 3 lame (255 x
1,4)
Tambur cu fir standard / fir de nailon BC36,5/2,5 mm (nailon 66)

Datele tehnice pot face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.


Simboluri de avertizare

Deoarece trimmerul/motocoasa este o unealtă electrică ce funcŃionează la viteză


ridicată şi poate tăia, trebuie să respectaŃi măsurile de siguranŃă pentru a reduce
riscul vătămărilor corporale. CitiŃi cu atenŃie acest manual. FamiliarizaŃi-vă cu
dispozitivele de comandă şi modul de utilizare corectă a unităŃii. InformaŃi-vă cu
privire la modul de oprire şi desfacere rapidă a unităŃii.

Acest simbol, însoŃit de cuvintele AVERTISMENT şi PERICOL atrage


atenŃia asupra unei acŃiuni care poate duce la producerea unei VĂTĂMĂRI
GRAVE.
PURTAłI ÎNCĂLłĂMINTE DE SIGURANłĂ

PURTAłI MĂNUŞI DE SIGURANłĂ.

Este necesar să CITIłI şi să ÎNTELEGEłI Manual de Utilizare şi


InstrucŃiunile de SiguranŃă.
ESTE NECESAR SĂ PURTAłI ÎNTOTDEAUNA DISPOZITIVE DE
PROTECłIE PENTRU OCHI ŞI URECHI.
ESTE NECESAR SĂ PURTAłI CASCĂ DE PROTECłIE ÎN CAZUL
EXISTENłEI PERICOLULUI DE CĂDERE A OBIECTELOR.

OPRIłI MOTORUL întotdeauna şi asiguraŃi-vă că dispozitivul de tăiere s-a


oprit înainte de curăŃarea, îndepărtarea sau reglarea acestuia.
NU PERMITEłI APROPIEREA PRIVITORILOR LA MAI PUłIN
DE 15M/50 PICIOARE.
AVERTISMENT! Nu aduceŃi modificări trimmerului sau
motocoasei. Utilizarea necorespunzătoare a oricărui trimmer
poate duce la VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU FATALE.
AVERTISMENT! FERIłI-VĂ DE OBIECTELE ANTRENATE ŞI
ARUNCATE DE ECHIPAMENT.
AVERTISMENT! Nu apropiaŃi de lemn tare, piatră, oŃel.

AVERTISMENT PERICOL
Gazele de eşapament produse de acest echipament
conŃin substanŃe chimice ce pot duce la provocarea
cancerului, a defectelor congenitale sau a altor tulburări
ale funcŃiei de reproducere.

SpecificaŃiile, descrierile şi materialul ilustrativ din acest manual sunt


corespunzătoare, în măsura informaŃiilor deŃinute în momentul publicării, dar pot face
obiectul modificărilor, fără notificare prealabilă. Figurile pot include echipamente şi
accesorii opŃionale şi, de asemenea, pot omite echipamentele standard.

REGULI ŞI MĂSURI DE SIGURANłĂ

Este necesar să respectaŃi măsurile de siguranŃă adecvate. Ca în cazul tuturor


echipamentelor electrice, acest aparat trebuie manevrat cu atenŃie. NU VĂ
EXPUNEłI PERICOLELOR CE VĂ POT AFECTA PE DUMNEAVOASTRĂ SAU
PERSOANELE DIN JUR.
UrmaŃi aceste reguli generale. Nu permiteŃi altor persoane să utilizeze acest
echipament, decât dacă acestea sunt persoane responsabile şi au citit şi înŃeles
instrucŃiunile de utilizare, având competenŃa necesară operării aparatului.
PurtaŃi întotdeauna ochelari de protecŃie. PurtaŃi îmbrăcăminte adecvată; acesta nu
trebuie să fie largă, de asemenea, nu se permite purtarea bijuteriilor, deoarece
acestea se pot prinde în piesele aflate în mişcare. Trebuie să purtaŃi întotdeauna
încălŃăminte sigură, solidă, cu talpă antiderapantă. Părul lung trebuie legat la spate.
Se recomandă ca picioarele şi tălpile să fie acoperite, pentru a asigura protecŃia
contra reziduurilor antrenate şi aruncate de echipament.
VerificaŃi întregul aparat pentru a vedea dacă există piese desfăcute (piuliŃe, bolŃuri,
şuruburi, etc.) sau defecŃiuni. EfectuaŃi reparaŃiile sau înlocuiŃi piesele, după caz,
înainte de utilizarea acestui aparat.
NU UTILIZAłI niciun fel de accesoriu cu acest cap motor, în afara celor recomandate
de societatea noastră. Pot rezulta vătămări grave ale operatorului sau persoanelor,
precum şi defecŃiuni ale echipamentului.
PăstraŃi mânerele curate, fără a permite prezenŃa urmelor de ulei şi combustibil.
FolosiŃi întotdeauna mânerele adecvate şi breteaua pentru umăr când folosiŃi
aparatul pentru tăiat.
Nu fumaŃi atunci când amestecaŃi combustibilul sau umpleŃi rezervorul.
Nu faceŃi amestecul de combustibil într-un spaŃiu închis sau în apropierea flăcărilor
deschise. AsiguraŃi o aerisire adecvată.
AmestecaŃi şi depozitaŃi întotdeauna combustibilul într-un recipient marcat în mod
corect, aprobat în baza codurilor şi ordonanŃelor locale aferente utilizării lor.
Nu îndepărtaŃi capacul rezervorului de combustibil în timp ce motorul se află în
funcŃiune.
Nu porniŃi şi nu lăsaŃi motorul să funcŃioneze în interiorul unui spaŃiu închis sau a unei
clădiri. Gazele de eşapament conŃin monoxid de carbon nociv.
Nu încercaŃi să reglaŃi motorul în timp ce echipamentul este în funcŃiune, iar
operatorul are aparatul pe umăr. Întotdeauna reglaŃi motorul când aparatul se află pe
o suprafaŃă plană, curată.
Nu trageŃi cablul.
Nu ridicaŃi aparatul, ci doar maneta arborelui.
Nu lăsaŃi aparatul pe jos, în timp ce motorul se află în funcŃiune (de exemplu, la
viteza de funcŃionare în gol).
VerificaŃi regulat pentru a vedea dacă există defecŃiuni, piese, componente sau
cabluri desfăcute.
Nu utilizaŃi aparatul dacă este deteriorat sau reglat în mod necorespunzător. Nu
îndepărtaŃi niciodată dispozitivul de protecŃie al aparatului. Pot rezulta vătămări
grave ale operatorului sau persoanelor, precum şi defecŃiuni ale echipamentului.
VerificaŃi zona unde veŃi tăia iarba şi îndepărtaŃi toate reziduurile ce se pot prinde în
capul de tăiere din nailon. De asemenea, îndepărtaŃi orice obiecte pe care aparatul le
poate antrena şi arunca în timpul funcŃionării.
Nu permiteŃi apropierea persoanelor şi mai ales a copiilor şi animalelor de companie
la mai puŃin de 15 metri (50 picioare) de zona de lucru.
Nu lăsaŃi aparatul nesupravegheat.
Nu folosiŃi acest aparat pentru niciun alt tip de lucrări în afara celor pentru care a fost
conceput şi este descris în acest manual.
RespectaŃi precauŃiile. MenŃineŃi echilibrul aparatului şi sprijiniŃi-vă bine în picioare.
Nu utilizaŃi aparatul pe o scară sau un suport instabil.
Nu apropiaŃi mâinile şi picioarele de capul de tăiere din nailon în timp ce aparatul se
află în funcŃiune.
Nu utilizaŃi acest tip de echipament pentru îndepărtarea deşeurilor.
Nu utilizaŃi echipamentul atunci când sunteŃi obosiŃi, bolnavi sau sub influenŃa
produselor medicamentoase, substanŃelor stupefiante sau băuturilor alcoolice.
FolosiŃi capul de tăiere din nailon, care nu prezintă niciun risc. Dacă vă loviŃi de o
piatră sau orice alt obstacol, opriŃi motorul şi verificaŃi capul de tăiere din nailon. Nu
se permite utilizarea unui cap de tăiere din nailon care s-a rupt sau nu este bine
echilibrat.
URMAłI INSTRUCłIUNILE DE SCHIMBARE A ACCESORIILOR.
Nu depozitaŃi aparatul într-un spaŃiu unde vaporii de combustibili pot intra în contact
cu surse de flacără deschisă de la boilere, încălzitoare, cuptoare, etc. DepozitaŃi
echipamentul într-un spaŃiu ce se poate încuia şi care este bine aerisit.
AsiguraŃi-vă că produsul dumneavoastră funcŃionează în mod sigur şi adecvat.
Piesele de schimb sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră. Utilizarea oricăror
alte accesorii poate duce la apariŃia potenŃialelor pericole sau la provocarea
vătămărilor corporale, a defecŃiunilor aparatului şi la anularea acestei garanŃii.
CurăŃaŃi aparatul complet, în special rezervorul de combustibil, în jurul acestuia şi
filtrul de aer.
Când realimentaŃi cu combustibil, asiguraŃi-vă că opriŃi motorul şi că îl lăsaŃi să se
răcească. Nu realimentaŃi când motorul este în funcŃiune sau este fierbinte. Atunci
când vărsaŃi benzină, asiguraŃi-vă că o ştergeŃi bine şi că eliminaŃi în mod adecvat
acele materiale, înainte de pornirea motorului.
Nu permiteŃi apropierea altor muncitori sau privitori la mai puŃin de 15 metri/50
picioare.
Atunci când vă apropiaŃi de operatorul aparatului, atrageŃi-i atenŃia cu grijă şi
asiguraŃi-vă că acesta opreşte motorul. AsiguraŃi-vă că nu speriaŃi sau distrageŃi
operatorul, în caz contrar putând surveni riscuri.
Nu atingeŃi niciodată capul de tăiere cu nailon când motorul se află în funcŃiune. Este
necesar să reglaŃi dispozitivul de protecŃie şi capul de tăiere cu nailon; asiguraŃi-vă că
opriŃi motorul şi că respectivul cap de tăiere cu nailon s-a oprit.
Motorul trebuie să fie oprit atunci când echipamentul este mutat dintr-o zona de lucru
în alta.
AveŃi grijă să nu loviŃi capul de tăiere cu nailon de pietre sau sol.
Utilizarea în condiŃii necorespunzătoare va reduce perioada de utilizare a aparatului
şi va crea un mediu nesigur pentru dumneavoastră şi cei din jur.
FiŃi atenŃi la desfacerea sau supraîncălzirea pieselor. Dacă se remarcă anormalităŃi
ale echipamentului, opriŃi-vă de îndată şi verificaŃi aparatul în mod detaliat. Dacă este
necesar, apelaŃi la un distribuitor autorizat pentru a efectua lucrările asupra
aparatului. Nu continuaŃi să folosiŃi un aparat care poate fi defect.
În cadrul procedurii de pornire sau în timpul funcŃionării motorului, nu atingeŃi
niciodată componentele fierbinŃi, precum toba de eşapament, firul de tensiune înaltă
sau bujia.
După oprirea motorului, toba de eşapament este încă fierbinte. Nu aşezaŃi niciodată
aparatul în locuri unde există materiale inflamabile (fân, etc.), gaze combustibile sau
lichide combustibile.
Trebuie să aveŃi o atenŃie deosebită în cazul utilizării aparatului în timpul ploilor sau
imediat după trecerea ploii, căci terenul poate fi alunecos.
Dacă alunecaŃi sau cădeŃi la pământ sau într-o groapă, eliberaŃi imediat maneta de
reglare.
AveŃi grijă să nu vă scape aparatul şi să nu îl loviŃi de diferite obstacole.
Înainte de a proceda la reglarea sau repararea aparatului, asiguraŃi-vă că opriŃi
motorul şi scoateŃi capacul bujiei.
Atunci când echipamentul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, goliŃi
combustibilul din rezervor şi carburator, curăŃaŃi piesele şi mutaŃi aparatul într-un loc
sigur, asigurându-vă în prealabil că motorul s-a răcit.
EfectuaŃi inspecŃii periodice pentru a asigura funcŃionarea sigură şi eficientă a
aparatului. Pentru o inspecŃie detaliată a aparatului, vă rugăm să luaŃi legătura cu
distribuitorul dumneavoastră.
Nu apropiaŃi aparatul de surse de foc sau scântei.
Există păreri potrivit cărora o tulburare denumită fenomenul Raynaud, ce afectează
degetele anumitor persoane, poate fi cauzată de expunerea la vibraŃii şi frig.
Expunerea la vibraŃii şi frig poate provoca furnicături şi senzaŃii de arsură, urmate de
paloare şi amorŃirea degetelor. Se recomandă luarea următoarelor precauŃii,
deoarece expunerea minimă ce poate declanşa simptomele este necunoscută.
AsiguraŃi-vă că menŃineŃi căldura corpului, în special la nivelul capului, gâtului,
picioarelor, gleznelor, mâinilor şi încheieturilor.
MenŃineŃi o bună circulaŃie sanguină, efectuând exerciŃii viguroase de braŃ în timpul
pauzelor frecvente şi evitând fumatul.
ReduceŃi numărul orelor de utilizare a aparatului. ÎncercaŃi să efectuaŃi în fiecare zi
lucrări ce nu necesită motocoasa sau alte aparate electrice portabile.
Dacă aveŃi senzaŃii de disconfort, roşeaŃă şi umflături ale degetelor, urmate de albirea
şi pierderea simŃului, consultaŃi medicul înainte de a vă expune frigului şi vibraŃiilor.
PurtaŃi întotdeauna dispozitive de protecŃie pentru urechi, deoarece zgomotele
puternice pot provoca deficienŃe de auz sau chiar pierderea auzului.
Dispozitivele de protecŃie pentru faŃă şi cap trebuie purtate pentru evitarea
vătămărilor.
PurtaŃi mănuşi de lucru antiderapante pentru a prinde mai bine mânerul motocoasei.
Mănuşile reduc, de asemenea, transmiterea vibraŃiilor aparatului.
AVERTISMENT: Zona de lucru este periculoasă dacă se află pe linia unei pante.

Notă: Zgomot şi vibraŃii


1. FuncŃionarea la viteză redusă poate reduce nivelul zgomotelor şi vibraŃiilor.
2. Pentru a reduce nivelul acustic, motocoasa trebuie utilizată într-un spaŃiu deschis.
3. Nivelul vibraŃiilor poate fi redus dacă apucaŃi bine mânerul.
4. Pentru a nu deranja persoanele din jur, aparatul trebuie folosit în timpul zilei.
5. PurtaŃi echipament de protecŃie personală, cum ar fi mănuşi şi dispozitive de
protecŃie pentru urechi în timpul utilizării aparatului.
6. Aparatul nu este destinat lucrărilor profesionale sau pentru funcŃionarea pentru
intervale lungi.
7. Pentru menajarea operatorului şi prelungirea duratei de utilizare a echipamentului,
nu se recomandă folosirea acestuia timp de mai mult de 2 ore pe zi, cu pauze la
fiecare 10 minute.

DESCRIERE

LISTĂ UNELTE
UNEALTĂ SPECIFICAłII
Cheie tubulară M19xM16,5
Cheie M4xM5
hexagonală

Descriere

INSTRUCłIUNILE DE SIGURANłĂ sunt MişcaŃi comutatorul în faŃă pentru


incluse. CitiŃi-le înainte de a folosi funcŃionare şi în spate pentru oprire.
aparatul şi păstraŃi-le pentru a le consulta
ulterior şi pentru a vă familiariza cu
tehnicile adecvate şi sigure de utilizare.
1. LAMĂ. Lamă circulară pentru iarbă, 5. MANETĂ DE SIGURANłĂ. Înainte de
buruieni sau dispozitiv pentru tăierea a accelera, vă rugăm să apăsaŃi această
tufişurilor. Sunt necesare hamul, manetă.
apărătoarea metalică şi mânerele în U
pentru folosirea lamei.
2. ANSAMBLU ARBORE MOTOR. 6. MÂNER ÎN U. Acest mâner poate fi
Include un arbore motor flexibil special reglat după preferinŃe.
conceput.
3. MANETĂ REGLARE. Prevăzută cu arc 7. HAM. Accesoriu pentru purtarea pe
pentru revenirea la starea iniŃială după umeri, a cărui lungime se poate modifica.
acŃionare. Când acceleraŃi, apăsaŃi
maneta treptat pentru o mai bună tehnică 8. CARCASĂ FILTRU AER. ConŃine un
de folosire. Nu o ŃineŃi apăsată în timpul element din pâslă ce se poate schimba.
pornirii.
4. COMUTATOR DE APRINDERE. 9. CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL.
AcŃionaŃi comutatorul montat în partea
superioară a carcasei manetei de
reglare.
10. REZERVOR DE COMBUSTIBIL. 14. CUłIT TĂIERE. Taie firul de nailon la
ConŃine combustibilul şi filtrul de lungimea corectă, 7” (aproximativ 18 cm)
combustibil. de la capăt până la sfârşitul firului. Dacă
11. POMPĂ DE PURJARE. AcŃionând trimmerul este utilizat fără cuŃitul de
pompa de purjare (de 7 până la 10 ori tăiere, firul devine prea lung (peste 7”),
înainte de pornire), aerul şi combustibilul viteza de operare va încetini motorul,
vechi din sistemul de alimentare vor fi ducând la supraîncălzirea sau defectarea
îndepărtate, iar carburatorul va primi acestuia.
combustibil proaspăt.
12. CLAPETĂ DE STRANGULARE. 15. CAP TĂIERE NAILON. Include un fir
Aceasta se află în partea superioară a de tăiere din nailon ce se poate înlocui şi
carcasei filtrului. care avansează când capul trimmerului
PORNIRE LA RECE. TrageŃi maneta în este lovit uşor de pământ, în timp ce
sus pentru a închide clapeta pentru capul se roteşte la viteza normală de
pornirea la rece; apăsaŃi maneta în jos operare.
pentru poziŃia FUNCłIONARE.
13. APĂRĂTOARE DEŞEURI. Instalată
deasupra accesoriului de tăiere. Ajută la
protejarea operatorului de deşeurile
antrenate în timpul operaŃiunii de tăiere.
Nu utilizaŃi aparatul fără a avea
apărătoarea montată.

Montare

MONTAREA APĂRĂTOAREI DIN


CARCASĂ
PLASTIC CUTIE ŞURUBURI
MontaŃi capacul de siguranŃă pe arbore VITEZE M5X16
cu ajutorul suportului pentru capacul de
SUPORT
siguranŃă şi al şuruburilor puse la
dispoziŃie.
PROTECłIE
StrângeŃi şuruburile după montarea
suportului pentru capacul de siguranŃă în
poziŃia corespunzătoare.
AVERTISMENT PERICOL

INSTALAREA CAPULUI DE TĂIERE CU


FIR DE NAILON
AliniaŃi orificiul de pe dispozitivul de
cuplare cu orificiul arborelui şi aşezaŃi
unealta de asamblare.
ÎnşurubaŃi capul de tăiere pe arbore
(răsucind în sensul acelor de ceasornic)
şi strângeŃi bine. ÎndepărtaŃi unealta de
asamblare.
MONTAREA MÂNERULUI
ANSAMBLU MÂNER
MontaŃi mânerul pe suport. AşezaŃi
mânerul într-o poziŃie confortabilă de
operare şi strângeŃi şurubul de fixare. ŞURUB FIXARE
MONTAREA LAMEI
MontaŃi suportul A, lama triplă, suportul
B, şaiba dinŃată, în această ordine. Apoi
CAPAC
fixaŃi cu ajutorul şurubului filet stânga. SUPERIOR
AliniaŃi orificiul carcasei cutiei de viteze şi
suportul A, introduceŃi cheia tubulară
S=4mm.
RăsuciŃi piuliŃa de fixare a lamei cu cheia
tubulară în sensul invers acelor de SUPORT
ceasornic şi strângeŃi bine.
MontaŃi ştiftul 2x6 şi îndepărtaŃi-l.

CHEIE TUBULARĂ
AVERTISMENT PERICOL
CARCASĂ CUTIE VITEZE

APĂRĂTOARE

SUPORT A

ORIFICIU

LAMĂ TRIPLĂ

SUPORT B

ŞAIBĂ DINłATĂ

PIULIłĂ STÂNGA
ŞTIFT 2x16
ÎN CAZ DE VIBRAłII EXCESIVE –
OPRIłI MOTORUL IMEDIAT

Dacă lamele vibrează excesiv, înseamnă


că acestea nu au fost montate corect –
opriŃi imediat motorul şi verificaŃi lamele.
În cazul în care acestea nu sunt montate
în mod corect, pot surveni vătămări
corporale.
FolosiŃi doar piese de schimb originale
produse de societatea noastră atunci
când reparaŃi aparatul.

Reguli de siguranŃă

ZONA PERICULOASĂ corespunzătoare


AVERTISMENT PERICOL dumneavoastră. Zona periculoasă este o
Toate modelele de trimmere şi zonă având o rază de 15 metri
motocoase pot antrena şi arunca pietre, (aproximativ 16 paşi) sau 50 de picioare.
bucăŃi de metal sau obiecte de InsistaŃi ca persoanele aflate în ZONA
dimensiuni mici, precum şi materialul DE RISC, dincolo de zona periculoasă,
tăiat. CitiŃi aceste Reguli de siguranŃă cu să poarte dispozitive pentru ochi pentru
atenŃie. protejarea de obiectele antrenate şi
UrmaŃi instrucŃiunile din manualul de aruncate de aparat. Dacă echipamentul
utilizare. trebuie folosit acolo unde există
persoane fără astfel de protecŃie, operaŃi
la un nivel redus de acceleraŃie pentru a
reduce riscul proiectării obiectelor.
FamiliarizaŃi-vă cu dispozitivele de
comandă şi modul de utilizare corectă a AVERTISMENT PERICOL
unităŃii. InformaŃi-vă cu privire la modul Pe lângă dispozitive de protecŃie pentru
de oprire şi desfacere rapidă a unităŃii. cap, ochi, faŃă şi urechi, purtaŃi
Nu permiteŃi nimănui să folosească încălŃăminte pentru protecŃia picioarelor,
aparatul fără a avea pregătirea necesară. asigurând, de asemenea, un sprijin mai
AsiguraŃi-vă că purtaŃi dispozitive de bun pe suprafeŃele alunecoase. Nu
protecŃie pentru picioare, ochi, faŃă şi purtaŃi cravate, bijuterii sau îmbrăcăminte
urechi. Nu vă bazaŃi pe apărătoarea largă, deoarece acestea se pot prinde în
contra deşeurilor cu care este prevăzut aparat.
echipamentul pentru a vă proteja de Nu purtaŃi încălŃăminte decupată în faŃă
obiectele ce ricoşează sau sunt aruncate. şi nu staŃi cu picioarele goale. În anumite
Nu permiteŃi persoanelor, copiilor şi situaŃii, trebuie să purtaŃi dispozitive
animalelor de companie să se apropie. complete pentru protecŃia feŃei şi capului.
Nu permiteŃi niciodată copiilor să utilizeze
sau să se joace cu acest aparat. AveŃi grijă să nu smuciŃi aparatul în spate
Nu permiteŃi nimănui să pătrundă în şi să nu acŃionaŃi brusc lamele.

MutaŃi comutatorul în poziŃia „STOP” Verificarea de rutină spre a vă asigura că


când motorul funcŃionează în gol şi accesoriul de tăiere se opreşte când
asiguraŃi-vă că acesta este în stare motorul funcŃionează în gol.
corespunzătoare înainte de tăiere. PuteŃi
continua să folosiŃi aparatul doar când
comutatorul este în bună stare.

NU SE PERMITE PREZENłA NICIUNEI PERSOANE PE O RAZĂ DE 15 METRI ÎN ZONA PERICULOASĂ, CU EXCEPłIA


OPERATORULUI. OPERATORUL TREBUIE SĂ POARTE DISPOZITIVE DE PROTECłIE PENTRU OCHI, URECHI, FAłĂ,
PICIOARE ŞI CORP. PERSOANELE AFLATE ÎN ZONA DE RISC SAU ÎN ZONA PERICULOASĂ TREBUIE SĂ POARTE
DISPOZITIVE PENTRU PROTEJAREA OCHILOR DE OBIECTELE PROIECTATE. RISCUL SE REDUCE ODATĂ CU
DISTANłAREA DE ZONA PERICULOASĂ.

Tăierea cu firul de nailon

AVERTISMENT PERICOL
Apărătoarea adecvată contra deşeurilor
trebuie să fie montată pe aparat când se
foloseşte firul de nailon. Firul de tăiere
poate atârna dacă partea de fir expusă
este prea lungă. FolosiŃi întotdeauna
apărătoarea de plastic contra deşeurilor
cu cuŃitul de tăiere atunci când utilizaŃi
CUłIT TĂIERE STÂNGA firul de nailon.
Pentru aproape orice operaŃiune de
tăiere se recomandă să înclinaŃi capul de
tăiere cu fir de nailon pentru a face
contactul între partea corespunzătoare
Capul cu fir de nailon se roteşte în sensul firului ce se îndepărtează de
ACELOR DE CEASORNIC. CUłITUL DE dumneavoastră şi apărătoarea contra
TĂIERE se va afla pe partea dreaptă a deşeurilor. (A se vedea figura
apărătorii contra deşeurilor. corespunzătoare). Astfel, deşeurile sunt
nu aruncate în direcŃia dumneavoastră.

AVERTISMENT PERICOL
Dacă înclinaŃi capul în partea
necorespunzătoare, deşeurile vor fi
aruncate SPRE dumneavoastră. În cazul
în care capul se Ńine în poziŃie plană pe
sol astfel încât tăierea să aibă loc pe
întregul inel al firului, deşeurile vor fi
ARUNCATE spre dumneavoastră,
motorul va încetini şi se va pierde mare
parte din fir.

AVERTISMENT PERICOL
DEŞEURI
FolosiŃi doar fir monofilamentar de nailon
de bună calitate, având diametrul de 2,5
mm. Nu folosiŃi sârmă sau fir ranforsat cu
sârmă în locul firului de nailon. PuneŃi
doar fir de nailon de diametrul potrivit în
capul de tăiere cu fir de nailon.

TĂIERE PE
ACEASTĂ PARTE
AVERTISMENT PERICOL

FiŃi extrem de atenŃi când utilizaŃi


echipamentul pe teren sterp şi pietriş,
deoarece firul poate arunca pietre de
dimensiuni mici, cu viteze mari.
RĂSUCIRE SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC Apărătoarele contra deşeurilor montate
pe aparat nu pot opri obiectele care sar
sau ricoşează din suprafeŃele dure.
TĂIERE DEŞEURI
TĂIERE:
Trimmerul este introdus cu atenŃie în
materialul pe care doriŃi să îl tăiaŃi.
PARTE CUłIT
RIDICATĂ ÎnclinaŃi uşor capul pentru ca deşeurile să
nu fie îndreptate spre dumneavoastră.
Dacă tăiaŃi în apropierea unui obstacol
UNGHI precum un gard sau copac, ŃineŃi aparatul
CU SOLUL
UNGHI CU într-un unghi ce nu va permite deşeurilor
PERETELE ce ricoşează să se îndrepte spre
dumneavoastră. MişcaŃi încet capul cu
firul de nailon până când iarba este tăiată
până în apropierea obstacolului
respectiv, dar nu apropiaŃi de obstacol.
Dacă tăiaŃi iarba până la o plasă metalică
sau un gard de plasă, aveŃi grijă să nu
mergeŃi mai departe de gard. Dacă
TĂIERE PARTE
SUPERIOARĂ
mergeŃi prea departe, firul se va rupe în
jurul ochiurilor reŃelei. Trimmerul se poate
folosi pentru a tăia pe rând tulpinile
buruienilor. AşezaŃi capul trimmerului în
apropierea părŃii inferioare a tulpinilor –
niciodată în partea de sus, căci buruienile
se pot prinde în firul de tăiere. În loc să
tundeŃi buruienile, folosiŃi extremitatea
firului pentru a tăia încet tulpinile.

TUNDEREA BORDURILOR ŞI PĂRłII


AVERTISMENT PERICOL SUPERIOARE A GAZONULUI
Nu folosiŃi o lamă de oŃel pentru tunderea Ambele tipuri sunt efectuate cu capul cu
bordurilor şi părŃii superioare a gazonului. fir foarte înclinat. Tunderea părŃii
superioare este îndepărtarea stratului
superior, tunderea bordurilor este
tunderea ierbii crescute de-a lungul unui
TUNDEREA BORDURILOR
trotuar sau alei. În timpul tunderii stratului
superior şi a bordurilor, ŃineŃi aparatul
foarte înclinat şi astfel încât deşeurile şi
praful şi pietrele care se desprind să nu
se îndrepte spre dumneavoastră, chiar
dacă ricoşează dintr-o suprafaŃă dură.
Deşi în imagini se poate vedea cum se
tunde stratul superior şi cum se tund
bordurile, fiecare operator trebuie să
găsească unghiurile care i se potrivesc
cel mai bine, în funcŃie de talia sa şi de
împrejurări.
AVERTISMENT PERICOL
Nu tundeŃi iarba în zonele în care există
fire corespunzătoare gardurilor de plasă.
sârmă echipament de protecŃie. Nu tăiaŃi
EVITAłI FIRELE
acolo unde nu vedeŃi ce anume taie
DE SÂRMĂ dispozitivul de tăiere.

Tunderea cu lama
TUNDEREA CU LAMA
Apărătoarea neagră, ce include un cuŃit AVERTISMENT PERICOL
de tăiere, trebuie îndepărtată.
Există multe tipuri de lame, cu toate NU ATINGEłI ACESTE TIPURI DE
acestea, cele mai des folosite sunt OBIECTE CU LAMA
următoarele.
łĂRUŞI METALICI
CUłITUL PENTRU DESIŞ este folosit
pentru tăierea desişului şi buruienilor CABLURI UTILITĂłI CAUCIUC
având un diametru de până la ¾”. ZIDĂRIE

PIETRE

GARDURI

AVERTISMENT PERICOL AVERTISMENT PERICOL


FolosiŃi hamul în permanenŃă. ReglaŃi NU FOLOSIłI CUłITUL PENTRU
hamul şi clema de prindere astfel încât DESIŞ PENTRU A TĂIA COPACI.
aparatul să atârne la câŃiva centimetri
deasupra solului. Capul de tăiere şi
apărătoarea metalică contra deşeurilor
trebuie să fie la nivel, în toate direcŃiile.
AşezaŃi aparatul pe partea dreaptă a
corpului.
AVERTISMENT PERICOL
Nu tăiaŃi folosindu-vă de o lamă boantă,
crăpată sau deteriorată.
Înainte de a tăia vegetaŃia, asiguraŃi-vă
că nu există obstacole precum bolovani,
Ńăruşi de metal sau bucăŃi de sârmă din
garduri rupte. În cazul în care nu se
poate îndepărta un astfel de obstacol,
marcaŃi poziŃia acestuia pentru a nu-l
atinge cu lama. Firele de sârmă se pot
prinde de capul lamei şi pot atârna.

NIVELUL ULEIULUI DE MOTOR ŞI COMBUSTIBIL

1. Nivelul uleiului de motor Uleiurile de motor clasificate drept SG,


ATENłIE: SF, vor avea indicat pe recipient: SAE
FuncŃionarea motorului cu ulei insuficient 10W -30, recomandate pentru utilizarea
poate cauza daune grave motorului. generală, la orice temperatură.
AsiguraŃi-vă că aŃi verificat motorul pe o ATENłIE!
suprafaŃă plană, motorul fiind oprit. Folosirea uleiului nedetergent sau a
a. aşezaŃi motorul cu partea rezervorului uleiului pentru motoare în doi timpi pot
de combustibil în jos, în poziŃie scurta durata de funcŃionare a motorului.
orizontală, pe o suprafaŃă plană.
b. îndepărtaŃi ştuŃul pentru umplere cu 2. Combustibil
ulei şi verificaŃi nivelul uleiului: acesta UtilizaŃi benzină pentru motoarele cu
trebuie să ajungă în partea de sus a ardere internă (fără plumb sau cu
gâtului de umplere. conŃinut redus de plumb pentru a
c. în cazul în care nivelul este redus, minimiza depunerile din camera de
umpleŃi până în partea de sus a gâtului combustie). Nu folosiŃi niciodată amestec
de umplere cu uleiul recomandat. de ulei/benzină sau benzină cu impurităŃi.
La fiecare 10 ore, verificaŃi nivelul uleiului EvitaŃi pătrunderea murdăriei, prafului
de motor şi umpleŃi cu ulei până în partea sau apei în rezervorul de combustibil.
de sus a gâtului de umplere dacă motorul AVERTISMENT!
funcŃionează mai mult de 10 ore în Benzina este extrem de inflamabilă şi
continuu. poate produce explozii în anumite
FolosiŃi un ulei detergent superior, de condiŃii.
calitate foarte bună, ce îndeplineşte sau AlimentaŃi cu combustibil în spaŃii bine
depăşeşte cerinŃele producătorilor SUA aerisite, având motorul oprit. Nu fumaŃi,
din domeniul autovehiculelor în ceea ce nu permiteŃi pătrunderea flăcărilor sau
priveşte clasificarea SG, SF. scânteilor în spaŃiul unde este alimentat
motorul sau unde acesta este depozitat.
Nu umpleŃi excesiv rezervorul (nu trebuie Combustibilul vărsat sau vaporii de
să fie combustibil în gâtul de umplere). combustibil se pot aprinde. În cazul
După ce aŃi alimentat cu combustibil, vărsării combustibilului, asiguraŃi-vă că
asiguraŃi-vă că aŃi închis bine capacul zona este uscată înainte de a porni
rezervorului. motorul.
AveŃi grijă să nu vărsaŃi combustibilul EvitaŃi contactul repetat sau prelungit cu
când realimentaŃi. pielea sau inhalarea vaporilor.
PAŞI ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI

BENZINĂ CU CONłINUT DE ALCOOL


În cazul în care decideŃi să folosiŃi un tip de benzină ce conŃine alcool (gazool). Există
două tipuri de „gazool”: unul conŃinând etanol, iar celălalt, conŃinând methanol. Nu
utilizaŃi benzină ce conŃine metanol (metil sau alcool metilic) ce nu conŃine nici
cosolvenŃi sau inhibitori de coroziune pentru metanol. Nu utilizaŃi niciodată benzină
cu un conŃinut de metanol mai mare de 5%, chiar dacă are cosolvenŃi sau inhibitori
de coroziune.
ATENłIE!
Deteriorarea sistemului de alimentare cu combustibil sau randamentul scăzut al
motorului datorate utilizării unui combustibil cu conŃinut de alcool, nu sunt acoperite
de garanŃia producătorului. Nu putem aproba utilizarea de combustibili cu conŃinut de
metanol, în condiŃiile în care nu sunt dovezi că acesta este corespunzător.
Înainte de a cumpăra combustibil de la o staŃie de alimentare necunoscută, încercaŃi
să aflaŃi dacă acesta conŃine alcool şi, dacă conŃine, aflaŃi tipul şi procentul de alcool
conŃinut. În cazul în care observaŃi simptome nedorite în funcŃionarea motorului
alimentat cu combustibil cu conŃinut de alcool, sau dacă bănuiŃi că ar conŃine alcool,
schimbaŃi combustibilul cu cel cunoscut, care nu are conŃinut de alcool.
Nu umpleŃi niciodată rezervorul de combustibil până sus (mai puŃin de ¾ din
rezervor).
Nu adăugaŃi combustibil în rezervor într-un spaŃiu închis şi neaerisit.
Nu adăugaŃi combustibil acestui echipament în condiŃiile în care vă aflaŃi în
apropierea surselor de flacără deschisă sau scântei.
AsiguraŃi-vă că ştergeŃi combustibilul vărsat înainte de a încerca să porniŃi motorul.
Nu încercaŃi să alimentaŃi un motor fierbinte.

VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI


1. AsiguraŃi-vă că nu există bolŃuri, piuliŃe şi armături desfăcute.
2. AsiguraŃi-vă că filtrul de aer nu este murdar. CurăŃaŃi filtrul de aer de impurităŃi, etc.
înainte de utilizarea echipamentului.
3. AsiguraŃi-vă că apărătoarea este bine fixată.
4. AsiguraŃi-vă că nu există scurgeri de combustibil.
5. AsiguraŃi-vă că lama nu este crăpată.

AVERTISMENT PERICOL
Gazele de eşapament produse de acest echipament
conŃin substanŃe chimice ce pot duce la provocarea
cancerului, a defectelor congenitale sau a altor tulburări
ale funcŃiei de reproducere.

Utilizarea echipamentului
7. LăsaŃi motorul să se încălzească timp
de câteva minute înainte de utilizare.
Proceduri de pornire şi oprire a motorului
Pornirea motorului gold engine COMUTATOR OPRIRE
1. AduceŃi comutatorul în poziŃia
„START”.
2. ApăsaŃi şi daŃi drumul pompei de
carburant în mod repetat (de 7-10 ori)
până când combustibilul ajunge în SIGURANłĂ
pompă.
3. Pornirea la rece: TrageŃi maneta în sus
pentru a închide clapeta de strangulare. MANETĂ
4. TrageŃi mânerul demarorului. ACCELERAłIE
5. ÎmpingeŃi maneta de strangulare
(încercările excesive de pornire cu
maneta de strangulare vor duce la
înecarea motorului, pornirea acestuia PORNIREA MOTORULUI CALD
fiind dificilă). - Dacă rezervorul de combustibil nu
6. TrageŃi mânerul demarorului până a funcŃionat fără a avea
când motorul porneşte. combustibil, trageŃi demarorul de 1
până la 3 ori, iar motorul va porni.

NU FOLOSIłI CLAPETA DE
STRANGULARE
- Dacă rezervorul de combustibil nu a
funcŃionat fără a avea combustibil, după
realimentare, repetaŃi paşii 3 până la 7 de
la PORNIREA MOTORULUI RECE.
OPRIREA MOTORULUI
- Dacă doriŃi să opriŃi motorul, vă rugăm
să îl lăsaŃi să funcŃioneze la viteza de
turare în gol timp de 5 minute, apoi
aduceŃi comutatorul în poziŃia STOP.

ÎntreŃinere şi îngrijire
FILTRUL DE AER
- Praful acumulat în filtrul de aer va
reduce eficienŃa motorului, va creşte
consumul de combustibil şi va permite
particulelor abrazive să pătrundă în
motor. ÎndepărtaŃi filtrul de aer de câte
orice este necesar, pentru a-l menŃine
curat.
- Praful de pe suprafaŃă poate fi CLAPETĂ
îndepărtat imediat bătând uşor filtrul. STRANGULARE BUTON CARCASĂ FILTRU
Depunerile semnificative trebuie spălate
cu un solvent adecvat. ÎndepărtaŃi
carcasa filtrului desfăcând butonul de pe
FILTRUL DE COMBUSTIBIL
carcasă.
- Rezervorul de combustibil este prevăzut
cu un filtru. Filtrul este montat la capătul
REGLAREA CARBURATORULUI
Nu reglaŃi carburatorul decât dacă este liber al conductei de combustibil şi se
necesar. Dacă aveŃi probleme cu poate scoate prin orificiul pentru
carburatorul, luaŃi legătura cu combustibil cu o sârmă în formă de cârlig
distribuitorul dumneavoastră. Reglarea sau ceva asemănător.
necorespunzătoare poate duce la - VerificaŃi filtrul de combustibil periodic.
deteriorări ale motorului şi la anularea EvitaŃi pătrunderea prafului în rezervorul
garanŃiei. de combustibil. Un filtru ancrasat va avea
drept rezultat dificultăŃi la pornirea
motorului sau anormalităŃi ale funcŃionării
acestuia.
- Când filtrul este murdar, înlocuiŃi-l. VERIFICAREA BUJIEI
- Când interiorul rezervorului este - Nu încercaŃi să îndepărtaŃi bujia dintr-un
murdar, acesta se poate curăŃa clătind motor fierbinte în scopul evitării
rezervorul cu benzină. posibilelor deteriorări ale filetului.

Depanare

CurăŃaŃi sau înlocuiŃi bujia dacă prezintă


depuneri semnificative de ulei.
- ÎnlocuiŃi bujia dacă electrodul central Viteză
APĂRĂTOARE LAMĂ

este uzat, fiind rotunjit la capăt. maximă

- DistanŃa dintre electrozi 0,6-0,7


(,023”,028”)
- Cuplu de fixare = 145-155 kg cm (125- ŞTIFT FANTĂ
133 in.lb.)
LAMĂ
TRANSPORT, MANIPULARE
- Apărătoarea pentru lamă trebuie MONTAREA APĂRĂTORII PENTRU LAMĂ
montată în timpul transportului şi
manipulării aparatului.
- AsiguraŃi-vă că nu s-a scurs combustibil
MONTAREA APĂRĂTORII PENTRU din rezervor.
LAMĂ

DesfaceŃi apărătoarea pentru lamă şi


montaŃi-o pe lamă, apoi introduceŃi ştiftul
în fanta apărătorii.

- Motorul trebuie să fie oprit atunci când


echipamentul este mutat dintr-o zona de
lucru în alta.

- După oprirea motorului, toba de


eşapament este încă fierbinte. Nu
atingeŃi niciodată componentele fierbinŃi,
precum toba de eşapament.

Ghid de depanare

1. APARATUL NU PORNEŞTE

problemă cauză probabilă remediere


nu există adăugaŃi
combustibil în combustibil
sistemul de alimentare este rezervor în rezervor
în stare necorespunzătoare filtrul de curăŃaŃi filtrul
combustibil este de
bujie ancrasat combustibil
schimbaŃi
combustibilul
bujie în stare combustibilu
este prea
corespunzătoar sistemul de l
murdar
e alimentare este schimbaŃi
combustibi a pătruns apă în
în stare combustibilu
l combustibil
corespunzătoar l
există prea mult
e scoateŃi
combustibil în
bujia şi
presiune de cilindru
uscaŃi-o
compresie a
bujia este
cilindrului curăŃaŃi
ancrasată din
normală depunerile
cauza
de ulei
depunerilor de
firele de înaltă înlocuiŃi
ulei
tensiune produc bujia
bujia izolaŃia bujiei
sistemul de scânteie în mod reglaŃi
este deteriorată
alimentare este normal distanŃa
distanŃa dintre
în stare dintre
electrozi este
corespunzătoar electrozi l
prea mare sau
e 0,6-0,7
prea mică
firul de înaltă
tensiune s-a înlocuiŃi sau
firele de înaltă tensiune sunt
deteriorat sau strângeŃi
în stare necorespunzătoare
întrerupt strângeŃi
bobina s-a
desfăcut
segment piston
uzat
segment piston
rupt
înlocuiŃi cu
întărire segment
unul nou
piston
presiunea de compresie este înlocuiŃi
bujie desfăcută
mai mică eliminaŃi
suprafaŃa
strângeŃi
comună a
sistemul de sistemul de eliminaŃi
cilindrului şi băii
alimentare este aprindere este
carterului
în stare în stare
înregistrează
corespunzătoar corespunzătoar
scurgeri
e e
contact
necorespunzăto
r între fiul de strângeŃi
înaltă tensiune capacul
compresie normală şi bujie bujiei
defectarea reparare sau
comutatorului înlocuire
de oprire sau
scurtcircuitare

2. RANDAMENT REDUS

problemă cauză probabilă remediere


la accelerare flacăra se stinge filtrul de combustibil s-a curăŃaŃi filtrul de combustibil
fumul este subŃire, carburatorul ancrasat curăŃaŃi conducta
emana gaze în partea nu mai există combustibil reglaŃi carburatorul
posterioară toba de eşapament s-a ancrasat curăŃaŃi depunerile de ulei
din cauza depunerilor de ulei
presiunea de compresie este piston înlocuiŃi pistonul
mai mică segmentul pistonului segmentul pistonului
cilindru uzat
scurgere motor suprafaŃa comună a cilindrului şi reparaŃi
băii carterului înregistrează
scurgeri
scurgeri înregistrate la nivelul dispozitivul de etanşare nu este înlocuiŃi dispozitivul de etanşare
extremităŃilor arborelui cotit corespunzător
motorul se supraîncălzeşte evitaŃi utilizarea pentru o
camera de ardere s-a ancrasat perioadă lungă de timp la viteze
din cauza depunerilor de ulei ridicate şi suprasarcini
curăŃaŃi depunerile de ulei

3. MOTORUL NU ESTE STABIL

problemă cauză probabilă remediere


se aud lovituri de la motor piston înlocuiŃi pistonul – segmentul
segmentul pistonului pistonului
cilindru uzat înlocuiŃi ştiftul pistonului
ştift piston piston
pistonul uzat prin frecare înlocuiŃi lagărul
lagărul arborelui cotit uzat prin
frecare
se aud lovituri metalice motorul se supraîncălzeşte evitaŃi utilizarea pe perioade
camera de ardere s-a ancrasat lungi la viteză ridicată şi
din cauza depunerilor de ulei suprasarcină
benzina nu este adecvată curăŃaŃi depunerile de ulei
puneŃi combustibil având cifra
octanică cea mai mare
întreruperea aprinderii motorului a pătruns apă în combustibil schimbaŃi combustibilul
distanŃa dintre electrozii bujiei reglaŃi distanŃa dintre electrozii
nu este cea adecvată bujiei la 0,6-0,7 mm
distanŃa aferentă bobinei nu reglaŃi distanŃa aferentă bobinei
este cea adecvată la 0,3-0,4 mm

4. MOTORUL S-A OPRIT BRUSC

cauză probabilă remediere


combustibilul s-a consumat adăugaŃi combustibil
bujia s-a ancrasat din cauza depunerilor de ulei şi curăŃaŃi depunerile de ulei
firul de înaltă tensiune a căzut conectaŃi

SC O-MAC PADURE&GRADINA SRL


Reprezentant unic in Romania
Strada Depozitelor, nr.27, Pitesti,ARGES
Tel: 0248 211377
Fax: 0248 610193
e-mail: vanzari@oleo-mac.ro
site: www.oleo-mac.ro