Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița cu Program Prelungit nr.

8, Iași
Strada Lascăr Catargi nr.36
Telefon: 0232240920

Raport asupra activității desfășurate în anul școlar 2017-2018

Prof.înv.preșc. Leonte Roxana-Elena

Subsemnata LEONTE ROXANA-ELENA, profesor pentru învățământul preșcolar,


titulară la Grădinița cu Program Normal nr.20, Iași, cu o vechime în învățământ de 1 an, prezint
raportul de autoevaluare pe anul școlar 2017-2018.
În anul școlar 2017-2018 mi-am desfășurat activitatea cu preșcolarii din grupa mare.
Activitățile instructiv-educative la grupa mare s-au desfășurat conform programei de educație
timpurie, care se adresează nevoilor multiple ale copiilor, în scopul dezvoltării integrale și
armonioase a acestora.
Proiectarea didactică la nivelul grupei s-a realizat ținând cont de relațiile care se stabilesc
între obiectivele operaționale, conținutul științific vehiculat, strategiile de predare, învățare și
evaluare precum și standardele de competență conform nivelului de vârstă. Proiectarea didactică
s-a realizat pe trei niveluri: anual, pe unități de învățare și pentru fiecare activitate în parte.
În cadrul activităților desfășurate pe parcursul anului s-au aplicat strategii de învățare
individuală sau în grup, ceea ce a condus la participarea efectivă a tuturor preșcolarilor, aceștia
dobândind capacități de cooperare, de exprimare liberă a opiniei, lucru în echipă, de respectare a
unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective și a inițiativei.

1. Proiectarea activității
Planificarea activităților s-a realizat ținând cont de principiile și cerințele Currriculum-
ului pentru învățământ preșcolar, parcurgând o serie de demersuri educaționale, în scopul de a
selecta obiectivele, resursele necesare și de a identifica tipurile de activități care conduc la
atingerea acestora. Astfel, au fost întocmite:

1
- Planificările anuale și săptămânale;
- Planificarea evaluărilor inițiale, care a constituit suportul pentru planificările anuale și
săptămânale.
- Planificarea proiectelor tematice în conformitate cu temele anuale de studiu.
- Întocmirea proiectelor didactice, respectând specificul fiecărui tip de activitate.
Planificarea activităților anuale, semestriale și săptămânale am efectuat-o în termenele
stabilite. De asemenea, planificarea a fost realizată în urma susținerii testelor de evaluare inițială
pentru a stabili temele deficitare, dar și pentru a afla dorințele copiilor de a cunoaște anumite
tematici.
În proiectarea activităților am urmărit permanent respectarea programei școlare, a
normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la
particularitățile grupei.
Proiectarea activităților a fost realizată în format electronic, pentru a fi mai ușor de
transmis responsabililor de comisii atunci când a fost nevoie. Am realizat proiectarea întâlnirilor
cu părinții, tematicile fiecărei întâlniri precum și procesele verbale, la care părinții au participând
în proporție de 90%.

2. Realizarea activităților didactice


În desfășurarea activităților am utilizat metode și procedee specifice învățării prin
cooperare și am încurajat plasarea copilului în situația de a explora și de a deveni independent.
Am pus un accent deosebit pe joc, ca metodă de bază a învățării la vârsta preșcolară, fapt
concretizat prin capacitatea multora dintre copii de a organiza singuri un joc, de a explica
regulile celorlalți și de a menține un climat liniștit în timpul jocului.
Pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții eficiente am selectat materiale
auxiliare diverse, atent alese, pe care le-am utilizat conform capacităților de învățare. Totodată,
am încercat îmbunătățirea bazei materiale prin: utilizarea calculatorului personal în actul
didactic; achiziționarea diferitelor seturi de jocuri pentru copii: puzzle, mozaic, jocuri de masă,
planșe, cărți, enciclopedii etc. conceperea zilnică a materialelor necesare (imagini, jetoane, fișe
de lucru, planșe), dotarea centrelor de interes cu materiale specifice temei abordate;
confecționarea materialelor pentru centrul tematic, calendarul grupei, întâlnirea de dimineață;
realizarea și completarea fișelor de evaluare, regulile grupei ilustrate, fișe de observații asupra

2
copiilor; întocmirea probelor de evaluare inițială și sumativă, înregistrarea rezultatelor și
stabilirea măsurilor pedagogice necesare; conceperea fișelor de lucru.
În urma opțiunilor părinților, s-au desfășurat două activități opționale, conform planului
de învățământ specific grupei mari, și anume Dans și Limba Engleză.
Fiecare lucrare practică/plastică a fost expusă și vizualizată de către părinți, toate acestea,
împreună cu fișele de lucru ale copiilor au fost stocate în portofoliile copiilor.
Activitățile au fost organizate individual, în echipă sau pe grupuri mici, pentru a
valorifica formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă, pentru dezvoltarea
competențelor de comunicare și relaționare, precum și pentru înlăturarea anumitor bariere de
comunicare.

3. Evaluarea rezultatelor învățării


Evaluarea are scopul de a urmări progresul copilului în raport cu el însuși. De aceea, la
începutul anului școlar am realizat o evaluare inițială a fiecărui copil, în cadrul activităților pe
domenii experiențiale, dar și în cadrul jocurilor și activităților alese, unde copiii se manifestă
nestingheriți, creativ și se constată mai ușor cunoștințele, priceperile și deprinderile pe care le
dețin. Aceasta a vizat identificarea nivelului fiecărui copil la începutul grupei mari, reprezentând
baza pentru proiectarea activităților viitoare. Rezultatele obținute mi-au permis să identific
nevoile generale, ale întregului colectiv, cât și individuale.
Evaluarea formativă s-a desfășurat pe întreaga perioadă a semestrului, realizându-se prin
probe orale, practice sau fișe de lucru. Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor
tematice, semestrelor și al anului școlar.
Evaluarea a fost orientată către punerea în evidenţă a progreselor pe care le realizează
copilul în capacitatea de a opera cu informaţiile, de a realiza transferuri, aplicaţii, fapt care
conduce la îmbunătăţirea parametrilor generali ai dezvoltării psiho-fizice. De aceea, obiectivele
evaluării semestriale au urmărit comportamentele şi au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.
Comparând rezultatele evaluării inițiale cu cele ale evaluării sumative se constată că s-a
înregistrat un progres vizibil, atât individual, cât şi în ansamblul grupei, al cărui nivel a crescut
pe parcursul anului școlar, ceea ce dovedeşte că măsurile educative luate au fost eficiente,
obiectivele stabilite au fost accesibile, iar activităţile de învăţare adaptate caracteristicilor
individuale şi ritmului propriu de dezvoltare al fiecărui copil.

3
Dintre modalitățile alternative de evaluare pe care le-am aplicat se regăsesc: lucrările
practice, portofoliile cu lucrările copiilor, autoevaluarea. Am utilizat și metode moderne,
precum: Cubul, Turul Galeriei, Ciorchinele, promovând astfel interevaluarea și autoevaluarea.
Portofoliul fiecărui preșcolar a fost prezent la grupă și a înregistrat toată activitatea
desfășurată de către copil, iar la finalul anului școlar a fost înmânat părinților.

4. Managementul clasei de elevi


Regulile stabilite a fi respectate în timpul programului au fost prezentate copiilor încă din
prima zi de grădiniță, fiind amintite periodic. Am încercat să creez un ambient plăcut pentru
copii, menținând curățenia și decorând pereții grupei în funcție de vârstă și interesele copiilor.
Am urmărit îndeaproape comportamentul copiilor, aplanând situațiile conflictuale prin
discuții cu cei implicați. Am creat copiilor condiții pentru a lucra în ritm propriu și am plasat
copilul în centrul procesului de predare-învățare. Am alternat activitățile statice cu cele dinamice
și am acordat o atenție deosebită mișcării în aer liber a copiilor atunci când vremea ne-a permis
acest lucru.

5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale


Pe parcursul anului școlar 2017-2018 am participat la un curs de formare organizat de
CCD, precum și la cursurile aferente programului de master pe care îl urmez – Politici și
management în educație. De asemenea, tot în acest an școlar mi-am susținut și cele două
inspecții necesare pentru examenul de definitivat.
Am realizat portofoliul personal și dosarul personal, elaborând zilnic proiecte didactice,
alăturând legile necesare, metodologii utile grupei, diplome, CV etc.
Relația dintre mine și copii este una deschisă, bazată pe comunicare și sinceritate. Am
reușit, după părerea mea, să devin o bună prietenă pentru fiecare dintre ei, ascultându-i
permanent, arătându-le dragostea pe care le-o port și intrând foarte des în jocurile lor. Observ, pe
zi ce trece, o transformare a lor, atât fizică cât și intelectuală, reușind deseori să abordăm diverse
probleme, care la prima vedere ar părea dificile pentru vârsta lor. Sunt total de acord cu ideea că
avem multe de învățat de la copii, nu doar copiii de la noi.
În ceea ce privește relația cu familia copiilor, sunt interesată mereu să devină un aliat, să
câștig aprecierea, colaborarea și sprijinul ei pentru a reuși, împreună, să îi formăm frumos pe

4
copiii, din toate punctele de vedere. Discuțiile cu părinții s-au desfășurat zilnic, la sfârșitul
programului, informându-i despre felul în care copiii s-au adaptat la regimul grădiniței, despre
manifestările și atitudinile comportamentale. Au fost informați periodic despre rezultatele și
progresele copiilor și au fost mereu la curent cu activitățile pe care le-am desfășurat,
împărtășindu-le mereu bucuria copiilor cu ajutorul fotografiilor.

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii


unității școlare
Am participat cu preșcolarii la concursul ,,Laptele-magia vieții”, la care am obținut
premiul I, promovând astfel în mod deliberat imaginea unității.
Am promovat în cadrul activităților de la grupă comportamente sănătoase, activități de
combatere a discriminării și a violenței în grădiniță, dar și în afara ei. Am respectat normele,
procedurile de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități
desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.

7. Conduita profesională
În orice situație am adoptat un comportament moral și civic, reprezentat printr-un limbaj
adecvat, o ținută corespunzătoare profesiei pe care o exercit, respect față de persoanele cu care
am interacționat.

S-ar putea să vă placă și